قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1460000 (0.69%) 10000 1460000 1460000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 2165000 (0.7%) 15000 2165000 2165000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2870000 (0.7%) 20000 2870000 2870000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3575000 (0.7%) 25000 3575000 3575000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 4310000 (0.7%) 30000 4310000 4310000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 5015000 (0.7%) 35000 5015000 5015000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5720000 (0.7%) 40000 5720000 5720000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 6425000 (0.71%) 45000 6425000 6425000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 7130000 (0.71%) 50000 7130000 7130000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 8540000 (0.71%) 60000 8540000 8540000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 9950000 (0.71%) 70000 9950000 9950000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 11380000 (0.71%) 80000 11380000 11380000 ۱۵:۰۰:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 12790000 (0.71%) 90000 12790000 12790000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 14200000 (0.71%) 100000 14200000 14200000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 15610000 (0.71%) 110000 15610000 15610000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 17070000 (0.71%) 120000 17070000 17070000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 18480000 (0.71%) 130000 18480000 18480000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 19890000 (0.71%) 140000 19890000 19890000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 21300000 (0.71%) 150000 21300000 21300000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 22710000 (0.71%) 160000 22710000 22710000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 24120000 (0.71%) 170000 24120000 24120000 ۱۵:۰۰:۴۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 25530000 (0.71%) 180000 25530000 25530000 ۱۵:۰۰:۴۴
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 26940000 (0.71%) 190000 26940000 26940000 ۱۵:۰۰:۴۴
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 28350000 (0.71%) 200000 28350000 28350000 ۱۵:۰۰:۴۴

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,460,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,460,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,460,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,460,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۰:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 1,460,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 7,130,000
 • بالاترین قیمت روز : 7,130,000
 • پایین ترین قیمت روز : 7,130,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,130,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۰:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 7,130,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 14,200,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,200,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,200,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 14,200,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۰:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 14,200,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 28,350,000
 • بالاترین قیمت روز : 28,350,000
 • پایین ترین قیمت روز : 28,350,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 28,350,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۰:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 28,350,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,233,333
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 14,600,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 400,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 13,662,821
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 537,179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 13,307,639
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 892,361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.71%