بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 144.72 407.60B 144.72 144.05 144.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 45.42 5473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۶
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Embry 0.016 6.76M 0.016 0.016 0.016 0.71 4462.50% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Ban Loong 0.05 322.41M 0.05 0.05 0.05 0.20 398.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Greentech 0.028 38.25M 0.028 0.028 0.028 0.86 3078.57% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Culturecom 0.077 129.32M 0.077 0.077 0.077 0.16 210.39% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
K & P Intl 0.0959 25.61M 0.0959 0.0959 0.0959 0.62 650.78% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nextech Ar 0.5 63.07M 0.6 0.5 0.6 0.10 20.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
FingerMotion 8.1 344.79M 1.19 1.19 8.1 6.91 580.67% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Altura Energy 2.35 78.26M 1.446 1.446 2.35 0.90 62.52% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Golden Matrix 8.66 131.86M 4.06 4.06 8.66 4.60 113.30% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Ezion Holdings 0.043 161.30M 0.0335 0.0335 0.043 0.01 28.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deutsche Bank AG 8.745 17.80B 8.745 8.745 8.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Global Petroleum 0.34 2.76M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
EVN AG 22.15 3.95B 22.15 22.15 22.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
DO & CO 82.3 801.93M 82.3 82.3 82.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Lenzing AG 82 2.18B 82 82 82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darat 0.58 5.94M 0.58 0.58 0.58 0.02 3.45% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Arab Bank 4.89 3.12B 4.87 4.87 4.89 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Afaq Energy 1.88 207.90M 1.9 1.88 1.9 0.03 1.60% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Future Arab 0.4 10.22M 0.4 0.4 0.4 0.02 5.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Union Tobacco 0.89 8.57M 0.9 0.89 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amper 0.188 208.42M 0.188 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Aperam 29.96 2.42B 29.96 29.96 29.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Deoleo 0.305 152.50M 0.305 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Ercros 3.325 321.19M 3.325 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Alba SA 50.7 2.95B 50.7 50.7 50.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Truscott Mining 0.03 4.56M 0.05 0.03 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۵۶
Briscoe 2.661 1.12B 2.661 2.661 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۲۴
ResMed 241.8 51.21B 241.8 239.86 241.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Ferrum Crescent 3.4 2.69M 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Global Petroleum 0.34 2.76M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 30 201.22M 30 30 605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۲۹
Zentiva 25 40.50M 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۵۵
Biotika 38.6 37.95M 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۵:۲۰
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ses Tlmace 0.2 5.41M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barloworld 9241 17.78B 546.42 546.42 9241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۵۴
Anglo American 58000 712.29B 58000 58000 58000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Cmh 2600 1.94B 2600 2600 2614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Eoh 498 840.41M 498 498 500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Ansys 51 287.85M 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARAMEX PJSC 3.69 5.40B 3.69 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Air Arabia PJSC 2.29 10.69B 2.29 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
AJMAN BANK PJSC 0.735 1.54B 0.735 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Emaar Properties 5.41 44.25B 5.41 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Union Properties 0.25 1.07B 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Intanwijaya 695 136.30B 695 695 695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
Radiant Utama 200 154.00B 200 199 200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
Ristia Bintang 51 135.47B 51 51 52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
Global Teleshop 130 144.44B 130 130 135 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
Trimitra Prawara 111 141.25B 111 111 111 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 183 16.65B 183 183 183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Tsentrenergo 6.85 2.53B 6.85 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Raiff Bank Ava 0.435 26.75B 0.435 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Kernel Holding SA 380 16.37B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲:۲۸
Ukrnafta 300 16.27B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Development Finance Co 548 409.98B 548 548 548 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱۸:۵۱
Umeme 190 308.54B 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۵۹
Stanbic Bank Uganda 21 1.07T 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۹
Centum Invest 290 375.10B 290 290 290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۵۰
Uganda Clays 19 17.10B 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 3.38 431.76M 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
A2A 1.241 3.89B 1.241 1.241 1.241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
IGD 3.69 407.16M 3.69 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Sol 17.86 1.62B 17.86 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
TXT 12.66 148.53M 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIB 2.306 6.15B 2.306 2.298 2.306 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
CRH 37.23 28.25B 37.23 37.23 37.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Origin 3.96 506.13M 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Datalex 0.61 80.61M 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Ryanair 12.765 14.49B 12.765 12.765 12.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nyherji 70 30.52B 70 70 70 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Hagar hf. 73.25 82.97B 73.25 73.25 73.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Marel hf 590 444.47B 590 590 598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Icelandair Group 1.97 77.31B 1.97 1.97 1.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Siminn hf 11.4 83.22B 11.4 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBK 0.474 776.30M 0.474 0.474 0.474 0.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Ahli United Bank 0.988 11.04B 0.988 0.988 0.988 0.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Gulf Finance Group 0.305 1.03B 0.305 0.305 0.305 0.01 2.01% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Bahrain Telecom Co 0.457 755.12M 0.457 0.457 0.457 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
National Bank Bahrain 0.605 1.25B 0.605 0.605 0.605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gap 9.74 3.58B 9.74 9.65 9.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
OI PN 1.15 3.78B 1.15 1.05 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
JSL ON 11.15 9.22B 11.15 11.09 11.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
MRV ON 11.39 5.50B 11.39 11.35 11.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
PBG SA 8.65 1.22B 8.65 8.65 8.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barloworld 9241 17.78B 546.42 546.42 9241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۵۴
Wirecard AG 0.69 5.53M 0.05 0.05 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۵۶
Orosur Mining Inc 7.75 14.29M 0.25 0.25 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۵۶
HMS Hydraulic Machines 3.5 81.11M 3.26 3.26 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۵۲
Sabien 11.75 2.55M 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 80.26 11.57B 80.26 80.26 80.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
KBC 52 21.68B 52 52 52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
UCB 73.72 14.00B 73.72 73.72 73.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
VGP 168.8 3.69B 168.8 168.8 168.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Elia 148 10.87B 148 148 148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CODA 13 - 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
HES AD 6.65 120.99M 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
Korado 7.2 94.81M 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
BACB AD 6.5 160.49M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
EMKA AD 3.68 79.85M 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aramit 279.8 1.68B 279.8 279.8 279.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۲۴
Bangas 128 975.95M 128 128 128 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۲۴
Intech 30.4 952.17M 30.4 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۲۴
GBB Power 19.8 2.02B 19.8 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۲۴
Apex Foods 170.4 971.69M 170.4 170.4 170.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chobe Holdings 7.65 684.21M 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
First National Bank Botswana 2.77 7.05B 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۵۷
Letshego Holdings 1.49 3.19B 1.49 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
New African Properties 3.31 2.00B 3.31 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Standard Chartered Botswana 2.38 551.37B 2.38 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektropriv Bi 14.3 450.54M 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۸
Fabrika Duhana 190 214.78M 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۴۸
Tvornica Cemen 31.5 298.51M 31.5 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Eurofond 1 Tuzla 0.64 2.31M 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Centrotrans Tranzit 140 - 140 140 140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ساعت ۳:۵۷
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPL 8.34 2.23B 8.34 8.34 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Loads 8.65 2.17B 8.65 8.65 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
At-Tahur 17.7 3.52B 17.7 17.7 17.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Cyan Ltd 27 1.66B 27 25.9 27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Saif Power 17 6.57B 17 16.91 17.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDP 4.95 19.53B 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
REN 2.735 1.81B 2.735 2.735 2.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Altri 5.29 1.09B 5.29 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Inapa 0.0215 11.31M 0.0215 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Sonae 1.042 2.00B 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 153.5 2.61T 153.5 153.5 153.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۵۶
Tesla 811.81 931.11B 811.81 811.81 811.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۵۶
Edegel 2.53 4.42B 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۵۶
Minsur 3.8 10.96B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۵۶
Unacem 1.71 3.09B 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tol Gases 590 33.93B 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Dar es Salaam SE 2100 50.03B 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Swissport Tanzania 2340 84.24B 2340 2340 2340 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
CRDB Bank PLC 395 1.03T 395 395 395 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Tanzania Cement 3920 705.30B 3920 3920 3920 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CMO 5.7 1.60B 5.7 5.55 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
TWZ 0.07 1.39B 0.07 0.07 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Pico 5.65 1.22B 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
TPBI 4.06 1.69B 4.06 4.06 4.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
ATP30 1.69 1.15B 1.69 1.67 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIC 11.9 561.73M 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
AOC 2.7 297.57M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
IROC 27.95 740.68M 27.95 27.95 27.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Nuuo 30.6 400.70M 30.6 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Antec 16.95 513.29M 16.95 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Berkosan 8.89 138.68M 8.89 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
MCT 20.98 199.31M 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Adel 28.84 681.35M 28.84 28.84 28.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
AVOD 2.14 577.80M 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Dagi 3.79 492.32M 3.79 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 11.85 564.06M 11.85 11.65 11.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
ATB 2.47 247.00M 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
BNA 8.5 540.84M 8.5 8.5 8.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
ICF 83.2 174.72M 83.2 83.2 83.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
TPR 4.17 208.50M 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 17.85 13.67B 17.85 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Gwest 1.04 - 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Eppley 40.05 7.45B 40.05 40.05 40.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Jetcon 1.27 741.05M 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
K.L.E. 2.14 213.00M 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 30 201.22M 30 30 605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۲۹
MOL 179.1 110.84B 179.1 179.1 179.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Avast 139.25 144.74B 139.25 139.25 139.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
CEZ as 1093 561.84B 1093 1093 1093 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
CTP NV 304.5 133.85B 304.5 304.5 304.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Petrol A 4.08 468.55B 4.08 4.06 4.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۱
Sinopec Shanghai A 3.05 26.09B 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۱
China Shenhua Energy SH 27.29 512.44B 27.29 26.88 27.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۱
Bank of China A 3.04 839.52B 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
ROPEOK Technology Group Co 14.31 2.68B 14.31 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLH 3.19 161.50M 3.19 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
RTX 168 1.37B 168 166.8 168 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Erria 5.45 59.21M 5.45 5.2 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
SKAKO 54 166.53M 54 53.8 54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
cBrain 215.2 4.21B 215.2 215.2 218.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Kigali 265 177.91B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۲۲:۳۶
Bralirwa S.A. 160 82.29B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lukoil 3679.5 2.38T 3679.5 3679.5 3679.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
NK Rosneft 322.7 3.07T 322.7 322.7 322.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Gazprom PAO 176.58 4.68T 176.58 176.58 176.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Gazprom Neft 373 1.76T 373 373 373 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Sberbank Rossii 122.4 2.99T 122.4 122.4 122.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IAMU 14.6 33.25M 14.6 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
AAGES 3.1 30.85M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Argus 1.73 61.90M 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Feper 0.08 55.47M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
BMW ST 392 244.86B 392 392 392 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambeef 2.33 572.53M 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۰
Copperbelt Energy 3.25 5.27B 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۰
Puma Energy Zambia 1.59 795.00M 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
Zambia National Commercial Bank 2.58 3.71B 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
CEC Africa 0.71 1.15B 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axia 79.95 44.14B 79.95 79.95 79.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Simbisa 218 122.28B 218 218 218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Tanganda Tea 152 - 152 152 152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Nampak 12 9.07B 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Willdale 2.525 - 2.525 2.525 2.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toho 1259 13.55B 1259 1259 5340 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۶:۲۶
Japan Communications 201 32.68B 201 1.76 201 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۶:۲۶
NSK 10.61 2.93B 10.61 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Teijin 10.84 2.07B 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
JGC Corp. 23.8 3.18B 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Onatel 3775 256.70B 3775 3775 3775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Uniwax 1435 29.78B 1435 1435 1435 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Ecobank 4495 247.45B 4495 4495 4495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
BOA Mali 1650 30.20B 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Coris Bank 8800 288.36B 8800 8800 8800 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Citizens Development Non Vote 56.5 3.95B 56.5 56.5 56.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Chrissworld 9.6 270.00M 9.6 9.4 9.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Capital Alliance 11.6 3.76B 11.6 11.6 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Ceylinco Insurance 998 52.83B 998 950 998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Cargills 160 41.23B 160 160 161.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ezion Holdings 0.043 161.30M 0.0335 0.0335 0.043 0.01 28.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Combine Will 0.84 27.32M 0.4958 0.4958 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۵:۵۱
DBS 32.84 84.51B 32.84 32.68 32.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
JMH 53.79 15.57B 53.79 53.72 53.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
UOB 27.81 46.57B 27.81 27.81 27.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AAK 174.7 45.15B 174.7 174.7 174.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Enea 92.5 1.98B 92.5 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
AF AB 146.2 16.56B 146.2 146.2 146.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Anoto 0.588 134.62M 0.588 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Bilia 138 12.69B 138 138 138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Xlife Sciences AG 42 215.42M 42 24.9 42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۲۶
ABB 28.41 53.78B 28.41 28.41 28.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
SGS 2250 16.86B 2250 2250 2250 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Nestle 115.5 318.73B 115.5 115.5 115.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
Geberit 487.8 17.15B 487.8 487.8 487.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 57 1.14B 57 57 57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Krka 97 3.02B 97 97 97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Unior 10.1 27.93M 10.1 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Petrol 512 1.05B 512 512 512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Luka Koper DD 23.8 333.20M 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMU 92.12 531.77B 92.12 92.12 92.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Enaex 7850 965.55B 7850 7850 7850 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Enjoy 2.28 119.54B 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Plaza 769.01 1.51T 769.01 769.01 769.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Blumar 220.99 357.56B 220.99 220.99 220.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 609 99.30B 609 609 609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Energoprojekt 320 3.47B 320 320 320 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Aerodrom Nikol 1445 50.61B 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Alfa Plam Vran 20901 2.98B 20901 20901 20901 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Dunavosiguranj 1300 19.75B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 100 200.00B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Baghdad Hotel 8.02 30.84B 8.02 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Ishtar Hotels 9.36 32.76B 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Mansour Hotel 19.5 57.00B 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Modern Sewing 7.3 12.19B 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACC 37.85 3.80B 38 37.85 38 0.10 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
ACE 21.3 639.00M 21.36 21.3 21.36 0.10 0.47% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
ADC 18.38 1.48B 18.46 18.38 18.46 0.10 0.54% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
APC 37.95 380.00M 38.5 37.95 38.5 0.05 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
BCI 39.9 1.10B 39.9 39.9 39.9 0.20 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Sohar 0.11 340.87M 0.11 0.11 0.11 0.00 3.64% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
National Gas 0.146 11.56M 0.146 0.146 0.146 0.01 7.35% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Oman Telecom 0.936 705.00M 0.936 0.936 0.936 0.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Gulf Mushroom 0.26 11.07M 0.26 0.26 0.26 0.01 2.31% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Raysut Cement 0.199 37.40M 0.199 0.199 0.199 0.01 6.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apetit 11.2 69.89M 11.2 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Solteq 2.255 43.74M 2.255 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Bittium 5.03 179.58M 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Glaston 0.922 77.72M 0.922 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Scanfil 6.76 438.19M 6.76 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Of Palestine 2.14 477.03M 2.11 2.11 2.14 0.02 0.94% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Palestine Telecom 5.29 693.66M 5.3 5.29 5.3 0.06 1.13% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Palestine Islamic Bank 2.02 181.80M 2.02 2.02 2.02 0.01 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Palestine Development&Inv 1.41 347.50M 1.39 1.39 1.41 0.01 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Palestine Electric 2.07 124.20M 2.07 2.07 2.07 0.02 0.97% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۵۷
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apetit 11.2 69.89M 11.2 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Solteq 2.255 43.74M 2.255 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Bittium 5.03 179.58M 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Glaston 0.922 77.72M 0.922 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Scanfil 6.76 438.19M 6.76 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EEI 3.27 3.38B 3.27 3.27 3.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
Now 1.17 2.17B 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
DFNN 3.44 1.10B 3.44 3.44 3.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
Cirtek 3.04 2.03B 3.04 3.04 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
Ionics 0.67 544.14M 0.67 0.65 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۵۸
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.75 129.64M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Vasilikos 2.56 184.16M 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Demetra Inv 0.386 77.20M 0.386 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Wealthavenue 0.35 11.23M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Bank of Cyprus 1.015 454.23M 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kaspi.kz AO 25601 4.80T 25601 25601 51.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۵۴
AMD 95.18 153.09B 95.18 94.4 95.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۲۵
J&J 175.16 458.84B 175.16 175.16 175.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۲۵
AT&T 18.84 134.44B 18.84 18.8 18.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۲۵
Apple 161.3 2.61T 161.3 161.29 162.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۲۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 21.4 197.66B 21.34 21.34 21.4 0.15 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Barwa 3.626 14.11B 3.63 3.626 3.63 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Dlala 1.72 488.76M 1.683 1.683 1.72 0.02 1.18% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Ezdan 1.27 33.69B 1.259 1.259 1.27 0.03 2.01% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Mazaya 0.895 1.04B 0.892 0.892 0.895 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 744.4 667.28B 744.4 744.4 744.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
La Nacion S.A. 2.41 10.86B 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۱۱
Holcim De Costa Rica S.A. 14.9 127.80B 14.9 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۳:۳۲
Grupo Financiero Improsa Pref 0.43 8.87B 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Astra Rocket 2.6 527.48M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۴۳
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nextech Ar 0.5 63.07M 0.6 0.5 0.6 0.10 20.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Altura Energy 2.35 78.26M 1.446 1.446 2.35 0.90 62.52% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Canada Jetlines 1.36 63.77M 0.632 0.632 1.36 0.73 115.19% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Trillion Energy 0.31 115.13M 0.219 0.219 0.31 0.09 41.55% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Queens Road 0.68 302.19M 0.73 0.68 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۹:۲۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B Fly Soft 10150 69.08B 2315 10150 2315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
IM 4640 37.32B 4640 4635 4640 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
ELP 5570 49.18B 5570 5560 5570 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
EMW 1175 37.35B 1175 1175 1185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Paru 1145 45.55B 1145 1130 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viro 30.6 41.13M 30.6 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Ingra 12.2 165.25M 12.2 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Ad Plastik 89 369.28M 89 89 89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Arenaturist 244 1.24B 244 244 244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Luka Rijeka 42.4 697.44M 42.4 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 695000 11203.15T 695000 695000 695000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Celsia 3540 3.79T 3540 3540 3540 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Nutresa 39900 18.26T 39900 39900 39900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Cemargos 3900 5.17T 3900 3900 3900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Bcolombia 35990 32.64T 35990 35990 35990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP ADR 94.56 109.92B 94.56 94.56 94.56 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۵۴
Total ADR 49.68 127.57B 49.68 49.68 49.68 0.21 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۵۴
Unilever ADR 48.07 133.88B 48.07 48.07 48.07 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۵۴
Banco De Chile 18.35 9.20B 18.35 18.35 18.35 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۵۴
Aluminum China ADR 9.07 11.40B 9.07 9.07 9.07 0.06 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۵۴
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Kid 117 12.06B 117 117 117 7.00 6.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Al Enmaa RE 60.6 27.39B 60.6 60.6 60.6 0.20 0.33% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Awj Holding 57 10.40B 57 57 57 2.00 3.51% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
INOVEST BSC 122 47.12M 122 122 122 1.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Kuwait Hotels 200 10.72B 200 200 200 10.00 5.26% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 11.3 119.38M 11.3 11.3 11.3 0.05 0.44% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶
Solidere A 60 9.90B 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۲۷
Solidere B 59.55 9.83B 59.55 59.55 59.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۲۷
Bank Audi 1.43 839.93M 1.43 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
BLOM Bank DRC 2.5 599.33M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REMAK SA 14 41.40M 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
FASING SA 16.3 50.65M 16.3 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
iAlbatros 0.612 4.77M 0.612 0.612 0.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Tesgas SA 4.17 47.33M 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Herkules SA 1.28 43.67M 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 7.366 3.24B 7.366 7.366 7.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
KTG ADR 31.4 7.54B 31.4 31.4 31.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Socfinaf 12.8 228.31M 12.8 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Luxempart 71.5 1.44B 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
RTL Group 38.32 5.94B 38.32 38.32 38.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBS Bank 2274 6.62T 2274 2274 2274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Blantyre Hotels 1100 923.73B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Standard Bank Limited 184004 43.06T 184004 184004 184004 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Malawi Property Invest 2069 4.75T 2069 2069 2069 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Sunbird Tourism 8002 2.09T 8002 8002 8002 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۵۵
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PG 2.1 226.80M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
Loqus Holdings 0.45 14.35M 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
GO PLC 3.04 307.98M 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Tigne Mall 0.69 38.92M 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Medserv PLC 0.89 90.46M 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysian Bulk Carriers 0.41 405.00M 0.41 0.405 0.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Uwc 3.88 4.38B 3.88 3.88 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Mr D I Y 2.26 20.93B 2.26 2.26 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Haily Bhd 0.39 67.76M 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Pekat Bhd 0.46 283.79M 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOL 2900 1.81T 2900 2900 2900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
OTP Bank 8930 2.49T 8930 8930 8930 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
CIG Pannonia 260 24.43B 260 260 260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Magyar Telekom 315 303.26B 315 315 315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Richter Gedeon 8380 1.56T 8380 8380 8380 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCP 255 51.81B 255 255 255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
CDM 610 6.64B 610 610 610 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
CIH 308 8.72B 308 308 308 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
CTM 688 843.47M 688 659.9 688 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Hps 5660 3.98B 5660 5500 5660 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kima 3.73 4.44B 3.65 3.65 3.73 0.05 1.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
SODIC 12.4 4.42B 12.1 12.1 12.4 0.50 4.20% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
EIPICO 30.5 3.02B 31 30.5 31 0.47 1.57% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Ezz Steel 12.94 6.88B 12.99 12.94 12.99 0.31 2.45% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
Sidi Kerir 7.6 4.79B 7.52 7.52 7.6 0.25 3.40% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 1353 - 1353 1353 1353 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Suu 493.19 - 493.19 493.19 493.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
HBOil 25 - 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Eermel 2631 - 2631 2631 2631 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Itools 75 - 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CMR 1.23 669.50M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Alfa 13.9 67.26B 13.9 13.8 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Alpek 26.85 56.56B 26.85 26.85 26.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Alsea 40.81 33.82B 40.81 40.81 41.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Apple 3369.58 54.27T 3369.58 3367 3369.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pierre Vacances 0.93 11.85M 0.93 0.93 0.93 4.08 438.71% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶
Ericsson A 82.4 261.03B 82.4 82.4 82.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
AMG 27.51 877.93M 27.51 27.51 27.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
BIC 58.36 2.55B 58.36 58.36 58.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
CGG 0.849 605.62M 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENL 25.9 9.52B 25.9 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
Lavastone 2.4 1.63B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
GRIT Real Estate Income 0.35 203.75M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۵۹
Alteo 30.7 9.78B 30.7 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Medine 51.25 5.38B 51.25 51.25 51.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crnogorski Telekom 1.38 65.24M 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۹:۱۸
Zeljeznicki Prevoz Crne Gore ad Podgorica 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۹:۲۹
Odrzavanje Zeljeznickih Voznih Sredstava ad Podgor 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۹:۲۹
Mehanizacija Programat Niksic 1.8 - 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۸
Rudnik Uglja 6 30.39M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B2Gold 5686 61.82B 5686 5686 5686 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
SBN Holdings 434 2.27B 434 434 434 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Mediclinic Int 9700 71.82B 9700 9700 9700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Elevate Uranium 534 1.41B 534 534 534 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
Celsius Resources 18 227.28M 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DnB 193.35 299.76B 193.35 190.75 193.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Orkla 82.5 82.26B 82.5 82.5 82.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Prosafe 192 1.69B 192 188.2 192 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Statoil 354.7 1.13T 354.7 348.55 354.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Telenor 115.6 161.73B 115.6 115.1 116.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigerian Exchange 21 43.11B 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۲۵
ETI 10 245.93B 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Mrs 14 5.40B 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Nem 3.4 17.06B 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
Uba 7.1 242.82B 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۲۴
بیشتر

بازار سهام نیوزیلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Winton Land 2.54 756.37M 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Vulcan Steel 9.69 1.29B 9.69 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Works Finance 106 - 106 106 106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Ventia Services 2.91 2.54B 2.91 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
NZ Automotive Investments 0.56 26.42M 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMG 27.54 877.93M 27.54 27.54 27.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
ASM 300.55 14.63B 300.55 300.55 300.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Ajax 12.7 232.83M 12.7 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Aegon 4.334 8.83B 4.334 4.334 4.334 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Fugro 11.14 1.25B 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nicco Corp Ltd 0.5 65.94M 0.38 0.38 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Dr. Reddy's Labs 52.66 8.66B 52.66 52.5 52.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۸
Nestle India 19921.5 1.92T 19921.5 19809.2 19985.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
HeidelbergCement India 187.95 42.42B 187.95 186.2 187.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
Schneider Electric Infrastructure 118.9 28.49B 118.9 118.9 120.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۲۸
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Embry 0.016 6.76M 0.016 0.016 0.016 0.71 4462.50% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Ban Loong 0.05 322.41M 0.05 0.05 0.05 0.20 398.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Greentech 0.028 38.25M 0.028 0.028 0.028 0.86 3078.57% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
Culturecom 0.077 129.32M 0.077 0.077 0.077 0.16 210.39% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
K & P Intl 0.0959 25.61M 0.0959 0.0959 0.0959 0.62 650.78% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barloworld 9241 17.78B 546.42 546.42 9241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۵۴
Sabien 11.75 2.55M 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Clontarf 0.0475 1.11M 0.0475 0.0475 0.0475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Solo Oil 0.275 2.35M 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
Tanfield 2 3.26M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Habeco Hai Phong 9000 - 9000 9000 9000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۲۳
Phu Nhuan Trading 17500 - 17500 17500 17500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۲۳
Thai Nguyen Water 15900 - 15900 15900 15900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۲۳
Architects Construction 9700 - 9700 9700 9700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۲۳
Tu Liem Urban Environment Service JSC 6000 - 6000 6000 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۲۳
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ellaktor 1.71 595.41M 1.71 1.7 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Motor Oil 17.23 1.90B 17.23 17.2 17.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Viohalco BR 3.5 922.72M 3.5 3.5 3.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Public Power 5.83 2.23B 5.83 5.83 6.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
Hellenic Telec 16.72 7.48B 16.72 16.72 16.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین