خبر

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIG 4257.5 7.77T 4179.5 4179.5 4257.5 71.50 1.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
GCO 79.9 12.78B 78 78 79.9 3.40 4.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
YPF 2660 1.04T 2621 2621 2660 42.10 1.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
IRSA 156 124.72B 155.5 155.5 156 1.60 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
TGLT 4.88 4.49B 4.9 4.88 4.9 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eurokai GmbH 28.8 390.57M 34.2 28.8 34.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۵۱
Daiichikosho 3935 212.91B 3935 3935 3935 35.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۲
Embry 0.53 211.21M 0.53 0.53 0.53 0.02 3.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
CCT Fortis 0.133 151.92M 0.133 0.133 0.133 0.00 2.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
K & P Intl 0.56 152.19M 0.56 0.56 0.56 0.01 1.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gbs 0.311 5.72M 0.33 0.311 0.33 0.01 2.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
BTCS 0.9601 12.97M 1 0.9601 1 0.02 2.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
VNUE 0.0047 12.44M 0.0044 0.0044 0.0047 0.00 2.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Aditx 1.69 7.03M 1.7 1.69 1.7 0.02 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Ameri 2.76 5.74M 2.82 2.76 2.82 0.04 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Euro Manganese 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.02 6.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
XPED 0.13 2.24M 0.13 0.13 0.13 0.01 7.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Peako 0.015 4.93M 0.015 0.015 0.015 0.00 25.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Civmec 0.625 - 0.625 0.625 0.625 0.01 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Dawine 0.031 3.90M 0.031 0.031 0.031 0.00 9.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Natl Alum Ind 1.3 11.70M 1.3 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Natl Portfolio 0.75 2.74M 0.75 0.75 0.75 0.01 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Compland Dev&Inv 0.71 7.10M 0.71 0.71 0.71 0.02 2.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
High Performance 0.27 3.24M 0.27 0.27 0.27 0.01 3.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Ready Mix Concrt 0.4 10.00M 0.4 0.4 0.4 0.01 2.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tier 1 Tech 2.05 21.05M 2.05 2.01 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Domo Activos 1.51 17.07M 1.51 1.51 1.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Vytrus Biotech 3.4 22.53M 3.4 3.38 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Bodegas Riojanas 3.68 17.54M 3.68 3.64 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Endurance Motive 1.72 15.06M 1.72 1.71 1.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Euro Manganese 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.02 6.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
ResMed 217.73 31.89B 217.76 217.73 217.76 0.71 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۲
UVRE 0.12 5.32M 0.12 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
XPED 0.13 2.24M 0.13 0.13 0.13 0.01 7.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Block 92.55 - 92.55 92.55 92.55 2.35 2.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 580 3.76B 580 580 580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۵۱
Biotika 23 22.61M 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۲۳:۴۰
Zentiva 25 40.50M 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۵۵
49.15 17.77B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ses Tlmace 0.2 5.41M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avi 7272 23.95B 7272 7255 7301 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Eoh 380 658.16M 380 380 394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Jse 10324 8.81B 10324 10255 10327 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Tfg 10454 33.38B 10454 10454 10518 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Bell 1390 1.34B 1390 1390 1430 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Em Driving Co 27.06 2.43B 27.06 27.06 27.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۰
Ad Shipbldg Co 3.94 835.25M 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۰
Sudatel Telecom Group 0.369 489.35M 0.369 0.369 0.369 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
Ithmaar 0.177 513.07M 0.177 0.177 0.177 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۴۹
ARAMEX PJSC 3.64 5.27B 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inocycle 134 249.53B 134 134 134 4.00 2.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Meta Epsi 79 175.13B 79 79 79 5.00 6.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Sriwahana 50 150.96B 50 50 50 1.00 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Bayu Buana 1005 354.99B 1005 1005 1005 5.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Gaya Abadi 254 512.00B 254 254 254 2.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tsentrenergo 4.07 1.50B 4.07 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Krukov Vag Zav 9 1.03B 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Astarta Holding NV 210 4.26B 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
MHP DRC 160 12.89B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۵۵
Raiff Bank Ava 0.225 13.84B 0.225 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Development Finance Co 543 406.24B 543 543 543 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۵۷
Cipla Quality 60 219.11B 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Umeme 210 341.01B 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Stanbic Bank Uganda 21 1.07T 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۵۲
MTN Uganda 180 4.03T 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۱۷:۴۴
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 3.445 440.06M 3.445 3.445 3.445 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
A2A 1.317 4.12B 1.317 1.317 1.317 0.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
CIA 0.0636 5.87M 0.0636 0.0636 0.0636 0.00 3.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
ENI 13.582 46.12B 13.582 13.582 13.582 0.06 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
ERG 30.16 4.50B 30.16 30.16 30.16 0.16 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trust Stamp 0.78 18.83M 0.78 0.78 0.78 0.02 2.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۲۳
Malin Corporation plc 5.78 196.50M 5.78 5.78 5.78 0.02 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
AIB 3.062 8.29B 3.062 3.028 3.078 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
CRH 37.74 28.20B 37.74 37.74 37.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Origin 3.97 452.94M 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 183 56.27B 183 182 186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
Sjova 33 38.89B 33 33 33.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
Alvotech 956 243.38B 956 956 970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
Siminn hf 10.8 76.44B 10.8 10.6 10.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
Kvika banki 19.85 93.99B 19.85 19.73 19.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seef Properties 0.157 72.22M 0.157 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Esterad Investment 0.108 15.06M 0.108 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Gulf Finance Group 0.26 907.78M 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Bahrain Kuwait Insurance 0.325 48.55M 0.325 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Aluminum Bahrain 1.013 1.42B 1.013 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gap 14.59 5.30B 14.58 14.58 14.59 0.09 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Dimed 10.46 1.55B 10.53 10.46 10.53 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Tenda 4.29 414.61M 4.31 4.29 4.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Cosern 20.85 3.50B 20.85 20.85 20.85 0.24 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
JSL ON 6.96 5.64B 6.92 6.92 6.96 0.21 3.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 2.51 537.33M 2.51 2.51 2.51 0.09 3.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Larsen&Toubro 2128.55 2.99T 2131.35 2128.55 2131.35 33.55 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Kaspi.kz AO 33450 6.64T 33450 33450 33450 384.99 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۲
Verici 13 27.66M 13 13 13 0.50 4.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Sourcebio 110.4 82.34M 110.4 110.4 110.4 2.10 1.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 77.04 10.95B 77.04 77.04 77.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
UCB 71.14 13.85B 71.14 71.14 73.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
VGP 77 2.07B 77 76.9 79.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Elia 138.7 10.13B 138.7 138.4 138.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
GIMV 44 1.17B 44 44 44.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albena AD 26.8 113.44M 26.8 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
CODA 13.6 - 13.6 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
HES AD 6 109.16M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
Korado 6.1 77.69M 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
EMKA AD 3.08 66.84M 3.08 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aramit 273.9 1.64B 273.9 273.9 273.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Padma Oil 209.2 20.55B 209.2 209.2 209.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Confidence Cement 89 7.31B 89 89 89.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Kohinoor Chemical Bangladesh 391.7 12.00B 391.7 391.7 397.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Apex Foods 285.3 1.67B 285.3 285.3 285.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letlole La Rona 3.16 884.80M 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Botswana Telecom 0.78 819.00M 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Barclays Bank of Botswana 5.15 4.39B 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
First National Bank Botswana 3.4 8.65B 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Turnstar Holdings 1.77 1.01B 1.77 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۵۲
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cistoca Ad Ban 0.609 - 0.609 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۰
Pobjeda dd Tesanj 11 5.16M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۰
Hidroelektrane Na Drini 0.298 - 0.298 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۰
Bh Telecom 13.19 837.00M 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۵۰
Energopetrol 2.8 44.72M 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۵۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPL 7.24 1.94B 7.15 7.15 7.24 0.08 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Loads 8.13 2.08B 8.2 8.13 8.2 0.08 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
At-Tahur 18.5 4.04B 18.97 18.5 18.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Data Agro 15.72 62.88M 15.72 15.72 15.72 1.84 13.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Arif Habib 37.82 2.47B 39 37.82 39 0.55 1.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.79 47.13B 2.79 2.79 2.79 0.01 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
EDP 4.61 18.12B 4.61 4.61 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Altri 5.36 1.10B 5.36 5.36 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Inapa 0.044 23.15M 0.044 0.044 0.0445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Sonae 0.9535 1.82B 0.9535 0.9525 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 144.95 2.27T 144.95 144.95 144.95 0.45 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Tesla 180.1 567.83B 180.1 180.1 180.1 4.40 2.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Alicorp 6.6 5.44B 6.6 6.6 6.6 0.10 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Credicorp 147.7 11.79B 147.7 147.7 147.7 0.23 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Ferreyros 2.23 2.13B 2.23 2.23 2.23 0.02 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tol Gases 700 40.29B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Tatepa Ltd 110 2.24B 110 110 110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Tanga Cement 1180 69.26B 1180 1180 1180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CRDB Bank PLC 385 1.01T 385 385 385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Dar es Salaam SE 1700 40.50B 1700 1700 1700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGT 1.17 418.05M 1.17 1.17 1.17 0.03 2.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
CPL 2.36 1.03B 2.36 2.36 2.36 0.02 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
MPG 4.3 1.63B 4.3 4.3 4.3 0.04 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
TWZ 0.07 1.19B 0.07 0.07 0.07 0.01 16.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
ATP30 1.43 962.06M 1.43 1.43 1.43 0.03 2.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
104 Corp 200.5 6.65B 200.5 200.5 200.5 0.50 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Pixon Tech 19.45 476.53M 19.45 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۴
Concord Medical 24 800.00M 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۴
Golden Insurance 48.6 972.00M 48.6 48.6 48.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۴
JG Environmental 19.2 393.60M 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Idealist GYO 5 250.00M 5 5 5 0.95 23.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
MCT 44.76 433.01M 44.76 44.66 44.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
MTE 6.9 1.35B 6.9 6.53 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
RTA 13.01 1.30B 13.01 12.93 13.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
TGS 21.88 319.74M 21.88 21.86 21.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 14.81 704.48M 14.81 14.8 14.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
BNA 8.8 554.84M 8.8 8.72 8.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
Sah 9.1 743.31M 9.1 9 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
BTEI 6.08 21.28M 6.08 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
Mpbs 4.73 50.64M 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Energy Source 4.99 - 4.99 4.99 4.99 0.04 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۲۲
Stationery Office Supplies 14.99 - 14.99 14.99 14.99 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۲۲
First Rock Capital Holdings 12.5 - 12.5 12.5 12.5 1.70 13.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۲۲
JSE 14.96 9.52B 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۲۲
JMMB 32.25 63.07B 32.25 32.25 32.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۲۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Skanska B 387.8 152.65B 387.8 387.8 387.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
RMS Mezzanine 2 2.13B 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
CEZ as 773 400.65B 773 773 773 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
CTP NV 266 116.02B 266 266 266 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
E4U as 129 308.52M 129 129 129 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hubei Zhenhua Chemical 15.52 7.88B 15.52 15.52 15.52 0.08 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۵۱
Huludao Zinc A 3.2 4.48B 3.2 3.2 3.2 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
Shanghai Chuangli 5.92 3.85B 5.92 5.92 5.92 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
Shenzhen Zhongzhuang 4.68 3.34B 4.68 4.68 4.68 0.07 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
Xiamen Yanjan New Material 9.85 2.73B 9.85 9.85 9.85 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLH 3.15 150.77M 3.15 3.05 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
DSV 1097.5 238.69B 1097.5 1097.5 1105.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
RTX 127.8 1.05B 127.8 127.8 128.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
SBS 7.48 23.99M 7.48 7.16 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Ambu 97 24.82B 97 97 97.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 170 87.43B 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Bank of Kigali 272 181.94B 272 272 272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Npo Nauka 193.6 2.28B 193.6 193.6 193.6 0.20 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
MMK 31.2 346.40B 31.2 31.2 31.2 0.05 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
MTS 233.8 392.96B 233.8 233.8 233.8 0.55 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
PIK 586.6 386.77B 586.6 586.6 586.6 0.40 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Ozon 1450 152.45B 1450 1450 1450 15.00 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alum 2.56 210.14M 2.56 2.56 2.56 0.02 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Bayer 259.5 255.66B 259.5 259.5 259.5 7.20 2.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Elvila 0.6 16.48M 0.6 0.6 0.6 0.10 16.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Daimler 313.1 337.79B 313.1 313.1 313.1 4.90 1.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Cerealcom 0.039 - 0.039 0.039 0.039 0.00 10.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambia Forestry Forest Industries 2.51 1.00B 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Standard Chartered Bank Zambia 1.32 2.20B 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۵۲
Zambia Bata Shoe 2.57 196.36M 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۵۱
Lafarge Cement Zambia Plc 13.38 2.67B 13.38 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۵۱
Metal Fabricators Of Zambia Plc 4.7 127.32M 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TSL 40.15 - 40.15 40.15 40.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Axia 63 35.45B 63 63 63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Meikles 102.1 - 102.1 102.1 102.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Seed Co 75 - 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
African Sun 24.5 - 24.5 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANAP 352 1.81B 353 352 353 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
SHO-BI 353 4.68B 354 353 354 2.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
GMB Corp 743 3.91B 740 740 743 7.00 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Kogi Corp 902 2.95B 898 898 902 11.00 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Neos Corp 342 3.94B 342 342 342 2.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uniwax 800 16.60B 800 800 800 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Sucrivoire 900 17.64B 900 900 900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Nei-Ceda Ci 710 9.26B 710 710 710 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Vivo Energy 700 44.10B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
Servair Abidjan 1360 15.93B 1360 1360 1360 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۸
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Citizens Develop Business Finance 182 13.62B 182 182 182 13.00 7.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Capital Alliance 20.8 6.95B 20.8 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
Amana Takaful Life 48.2 2.05B 48.2 48.2 48.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
Ceylinco Insurance 1099 48.74B 1099 1099 1099 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
Citizens Development Non Vote 55 3.86B 55 55 55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LHN 0.3 122.68M 0.3 0.3 0.3 0.01 1.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
AnAn 0.024 101.60M 0.024 0.024 0.024 0.00 4.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Aspen 0.037 42.25M 0.037 0.037 0.037 0.00 2.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Delfi 0.785 479.76M 0.785 0.785 0.785 0.01 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
ACROMEC 0.047 6.51M 0.047 0.047 0.047 0.00 4.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Autoliv Inc. SDB 84.01 7.30B 83.97 83.97 84.01 1.01 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Orezone AB 4.73 78.15M 4.73 4.73 4.73 0.57 12.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Elanders B 143.4 5.00B 143.4 143.4 145.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۵۳
Icta B 0.29 60.74M 0.29 0.29 0.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Eniro AB 0.898 59.77M 0.898 0.855 0.899 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FIR 191 - 191 190.2 191 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
SGS 2201 - 2201 2201 2229 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
V Zug 82.2 476.36M 82.2 82.2 83.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Arbonia 13.76 941.67M 13.76 13.74 13.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Implenia 39.35 727.29M 39.35 38.8 39.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 59.6 1.05B 59.6 59.6 59.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Krka 94.6 2.93B 94.6 94.6 94.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Petrol 20.1 822.23M 20.1 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Luka Koper DD 26 362.60M 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Zavarovalnica 34.8 790.34M 34.8 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masisa 28.24 212.46B 28.24 28.24 28.24 0.16 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Facebook 115.6 302.59B 115.6 115.6 115.6 3.49 3.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Puerto Ventana 141.32 170.81B 141.32 141.32 141.32 0.68 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Cap 7220 1.08T 7220 7220 7220 245.00 3.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Cmpc 1424 3.56T 1424 1424 1424 7.90 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tigar 18 146.81M 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
NIS AD 665 107.46B 665 665 665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Metalac 1550 3.09B 1550 1550 1550 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Tehnoga 12280 12.73B 12280 12280 12280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Energoprojekt 361 3.91B 361 361 361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asia Al Iraq Islamic Bank 1.06 - 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴:۲۱
Fallujah for Construction Materials 4.83 - 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴:۲۱
National Household Furniture Industry 1.8 - 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴:۲۱
Babylon Hotel 95 190.00B 95 95 95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.7 33.45B 8.7 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TECO 24.2 124.90M 24.2 24.2 25.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
U C A 7.6 304.40M 7.6 7.59 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
Amiantit 34.2 335.11M 34.2 34.1 34.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
Sagr Insurance 13.04 184.80M 13.04 13.04 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
ACC 33.65 3.35B 33.65 33.25 33.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli Bank 0.153 298.30M 0.153 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Voltamp Energy 0.1 8.14M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Taageer Finance 0.097 25.09M 0.097 0.097 0.097 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Dhofar Insurance 0.214 22.42M 0.214 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Oman Engineering 0.11 15.40M 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNA 2.88 2.75B 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۹
Qt 48.08 1.18B 48.08 47.19 48.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
BBS 1.24 11.51M 1.24 1.2 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Vmp 3.17 79.40M 3.17 3.14 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
YIT 2.72 559.39M 2.72 2.71 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Birzeit Pharma 4.04 156.61M 4.04 4.04 4.04 0.03 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Arab Islamic Bank 1.77 170.31M 1.77 1.77 1.77 0.01 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Palestine Development&Inv 1.38 345.00M 1.38 1.38 1.38 0.02 1.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Palestine Investment Bank PLC 1.07 83.46M 1.07 1.07 1.07 0.02 1.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
The Ramallah Summer Resort PLC 2.75 11.83M 2.75 2.75 2.75 0.04 1.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNA 2.88 2.75B 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۹
Qt 48.08 1.18B 48.08 47.19 48.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
BBS 1.24 11.51M 1.24 1.2 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Vmp 3.17 79.40M 3.17 3.14 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
YIT 2.72 559.39M 2.72 2.71 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Now 1.55 2.84B 1.57 1.55 1.57 0.05 3.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
RFM 3.65 12.30B 3.74 3.65 3.74 0.10 2.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
DFNN 3.5 1.15B 3.59 3.5 3.59 0.10 2.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Belle 1.24 12.02B 1.24 1.24 1.24 0.01 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
MREIT 12.22 31.50B 12.18 12.18 12.22 0.04 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petrolina 1.09 95.38M 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Leptos Caly 0.044 5.68M 0.044 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Minerva Ins 0.018 5.91M 0.018 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Tsokkos Htls 0.087 21.42M 0.087 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Logicom 1.88 142.23M 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMD 70.55 113.30B 70.55 70.55 70.55 3.17 4.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
AT&T 19.05 136.61B 19.05 19.05 19.05 0.34 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Intel 28.79 118.03B 28.79 28.79 28.79 0.28 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
NVIDIA 160.3 393.44B 160.3 160.3 160.3 6.98 4.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Yandex 14000 3.22T 14000 14000 14000 244.23 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18.55 166.81B 18.55 18.55 18.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Aamal 1.015 6.56B 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Barwa 3.13 12.20B 3.13 3.13 3.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Dlala 1.309 245.79M 1.309 1.3 1.309 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Ezdan 1.121 29.44B 1.121 1.121 1.127 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 691.68 621.19B 691.68 691.68 698 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Holcim De Costa Rica S.A. 14.75 126.52B 14.75 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Financiero Improsa Pref 0.75 15.47B 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Astra Rocket 2.25 527.48M 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ProMetic Life Sciences Inc. 0.41 12.58M 0.42 0.41 0.42 0.01 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Lexaria Bioscience 2.86 17.02M 2.88 2.86 2.88 0.04 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Kingsway Financial 7.28 169.76M 7.29 7.28 7.29 0.05 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Spartan Energy 7.15 2.13B 7.16 7.15 7.16 0.02 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Enbridge 39.39 79.77B 39.41 39.39 39.41 0.03 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۲
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Artis 948 50.20B 954 948 954 11.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Jindo 2930 36.04B 2935 2930 2935 35.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Chasys 998 32.96B 1005 1005 998 32.00 3.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Uangel 3135 38.49B 3175 3135 3175 85.00 2.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Wonlim 20700 41.75B 20400 20400 20700 400.00 1.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koncar 2380 1.16B 2380 2380 2380 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Jadran dd 11.2 313.27M 11.2 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Ad Plastik 80 331.94M 80 80 80 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Viro 72.5 106.86M 72.5 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
Ingra 16.3 220.79M 16.3 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 697990 10986.94T 697990 697990 697990 2010.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Bolsa De Valores De Colombia 7760 470.79B 7760 7760 7760 20.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Celsia 2920 3.12T 2920 2920 2920 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۵۳
Cemargos 3700 4.92T 3700 3700 3700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۵۳
Promigas 4500 5.33T 4500 4500 4500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۵۳
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zedge 2.24 33.08M 2.24 2.24 2.24 0.03 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Itau CorpBanca ADR 3.26 2.07B 3.26 3.26 3.26 0.05 1.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Trulieve Cannabis 13.5927 2.68B 13.68 13.5927 13.68 0.10 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
New Oriental Education&Tech 29.47 5.01B 29.42 29.42 29.47 0.26 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Banco De Chile 19.14 9.66B 19.12 19.12 19.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jiyad 22 4.12B 22 22 22 1.00 4.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Mabanee 858 1.07T 858 858 858 12.00 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Salhiah RE 522 268.72B 522 522 522 6.00 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Tamdeen RE 371 154.96B 371 371 371 13.00 3.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Warba Bank 240 480.00B 240 240 240 7.00 2.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Solidere A 55.35 9.13B 55.35 55.35 55.35 1.35 2.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
BLOM Bank DRC 2.51 537.33M 2.51 2.51 2.51 0.09 3.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
BLOM Bank SAL 2.6 537.33M 2.6 2.6 2.6 0.05 1.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
SL des Ciments Blancs Bearer 11.4 120.49M 11.4 11.4 11.4 0.05 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۲۲
Bank Audi 1.4 822.31M 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۲۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kubota 8.99 - 8.99 8.99 8.99 0.21 2.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
FTI Profit 0.1115 2.08M 0.1115 0.1115 0.1115 0.00 3.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Longterm Games 7.4 - 7.4 7.4 7.4 0.20 2.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Open Finance SA 0.08 991.42K 0.08 0.08 0.08 0.01 14.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Red Carpet Media 75.9 - 75.9 75.9 75.9 0.60 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Velcan 10.3 58.62M 10.3 10.3 10.3 0.10 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Brederode 105.8 2.97B 105.8 105.8 105.8 0.40 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Schaeffler AG 6.49 4.32B 6.49 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
SES 6.6 2.92B 6.6 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۲۲
Brait 0.214 283.05M 0.214 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۲۲
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Illovo Sugar (Malawi) 50026 35.69T 50026 50026 50026 15.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Standard Bank Limited 200012 46.80T 200012 200012 200012 1.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
National Bank Of Malawi 150418 70.23T 150418 150418 150418 1.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
NBS Bank 2258 6.57T 2258 2258 2258 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۲۵
Malawi Property Invest 2064 4.74T 2064 2064 2064 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۲۵
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Bank Malta 0.75 270.23M 0.75 0.75 0.75 0.02 2.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Bank of Valletta 0.86 502.11M 0.86 0.86 0.86 0.03 3.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
GO PLC 2.86 289.75M 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۲۳
Malta International Airport 5.7 771.21M 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۲۳
Medserv PLC 0.59 59.97M 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۲۳
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WCT 0.425 602.33M 0.43 0.425 0.43 0.01 2.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Yi Lai 0.395 114.75M 0.39 0.39 0.395 0.01 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Yinson 2.45 7.12B 2.46 2.45 2.46 0.02 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Yong Tai 0.225 83.18M 0.225 0.225 0.225 0.01 2.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
YTL Corp 0.58 6.36B 0.57 0.57 0.58 0.02 2.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raba 1240 16.56B 1240 1235 1240 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Appeninn 163 7.72B 163 163 167.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
PannErgy 1260 18.89B 1260 1240 1260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 259.5 8.41B 259.5 258 263.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 38.75 14.92B 38.75 38.5 39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTM 596 730.68M 596 596 596 6.00 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Risma 121 1.73B 121 121 121 1.55 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Involys 98.01 37.51M 98.01 98.01 98.01 4.79 4.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Sonasid 619 2.41B 619 619 619 19.00 3.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Alliances 56.4 1.24B 56.4 56.4 56.4 0.40 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Sugar 22.99 3.22B 22.99 22.99 22.99 0.18 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
EDBE 11.16 6.12B 11.16 11.16 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
Kima 6.15 7.34B 6.15 6.02 6.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
SODIC 14 4.99B 14 13.95 14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
EIPICO 36.29 3.58B 36.29 35.98 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 1401 - 1401 1401 1401 4.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Suu 463.99 - 463.99 463.99 463.99 1.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Itools 55.46 - 55.46 55.46 55.46 3.53 6.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Baganuur 1040 - 1040 1040 1040 134.00 14.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Gobi Corp 249.14 - 249.14 249.14 249.14 5.51 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cemex 8.45 122.42B 8.45 8.45 8.45 0.13 1.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Costco 9520 4.23T 9520 9520 9520 120.00 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Nikola 49.93 23.29B 48.7 48.7 49.93 1.06 2.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Cibanco 25.64 23.97B 25.6 25.6 25.64 0.12 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
Citigroup 885 1.72T 885 885 885 14.00 1.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 37.77 28.20B 37.77 37.77 37.77 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Ryanair 13.04 14.79B 13.04 13.04 13.04 0.08 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Paddy Power 138.78 24.53B 138.78 138.78 138.78 0.06 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Smurfit Kappa 32.56 9.12B 32.56 32.56 32.56 2.11 6.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Bank of Ireland 7.82 8.64B 7.82 7.82 7.82 0.04 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sun Resorts 30 5.23B 30 30 30 0.50 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Nat Inv Trust 30.5 835.85M 30.5 30.5 30.5 0.50 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Terra Mauricia 25.05 5.70B 25.05 25.05 25.05 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Eudcos 15 1.82B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۲۳
Lottotech 7.96 2.71B 7.96 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۲۳
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Bar 0.34 19.30M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۴۹
Jugopetrol 11 51.19M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۴۹
Montecargo 0.19 - 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۴۹
13 Jul Plantaze 0.16 28.68M 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۴۹
Hotelska Grupa Budvanska 6.51 52.80M 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 5610 6.86B 5610 5610 5610 27.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Santam 25500 28.77B 25500 25500 25500 125.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Vukile 1358 13.20B 1358 1358 1358 5.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Firstrand 6295 349.34B 6295 6295 6295 55.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Old Mutual 1059 50.12B 1059 1059 1059 6.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DnB 183 284.34B 183 183 183 3.30 1.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Aker 736.5 54.82B 736.5 736.5 736.5 18.50 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Atea 116.6 12.89B 116.6 116.6 116.6 0.40 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Bewi 45.5 9.40B 45.5 45.5 45.5 0.20 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Okea 35.7 3.79B 35.7 35.7 35.7 0.80 2.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUA Foods 60.8 1.14T 60.8 60.8 60.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۳
BUA Cement 79.7 2.44T 79.7 79 79.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۳
Access Holdings 8.5 275.16B 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۳
Nigerian Exchange 24.3 47.73B 24.3 23 24.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۳
McNichols 0.66 438.43M 0.66 0.58 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

بازار سهام نیوزیلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPT 0.24 86.96M 0.24 0.24 0.24 0.01 4.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۰
NZX 1.23 531.48M 1.23 1.23 1.23 0.01 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۰
EBOS 41.7 7.95B 41.7 41.7 41.7 0.36 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۰
NZME 1.18 221.01M 1.18 1.18 1.18 0.01 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۰
GeoOp 0.057 10.49M 0.057 0.057 0.057 0.00 1.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۰
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AND 1.52 6.45M 1.52 1.52 1.52 0.06 4.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
CTAC 3.3 45.97M 3.3 3.3 3.3 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Brill 17.2 32.24M 17.2 17.2 17.2 0.10 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Accsys 0.803 164.74M 0.803 0.803 0.803 0.01 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Docdata 1.702 40.07M 1.702 1.702 1.702 0.05 2.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GTL 9.37 1.46B 9.32 9.32 9.37 1.06 12.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
GTL 9.35 1.47B 9.5 9.35 9.5 1.10 13.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Arshiya 10.33 2.73B 10.26 10.26 10.33 0.13 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Bilcare 36.9 867.64M 37.65 36.9 37.65 0.85 2.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Hubtown 59.5 4.30B 59.65 59.5 59.65 0.25 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIO 13.24 21.88B 13.22 13.22 13.24 0.20 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۲
Lapco 0.089 35.60M 0.089 0.089 0.089 0.00 3.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Beaver 0.35 53.60M 0.35 0.35 0.35 0.03 9.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
Hanvey 0.4 66.00M 0.4 0.4 0.4 0.05 14.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
HM Intl 0.118 47.20M 0.118 0.118 0.118 0.01 7.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 2.51 537.33M 2.51 2.51 2.51 0.09 3.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Larsen&Toubro 2128.55 2.99T 2131.35 2128.55 2131.35 33.55 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
FVI SACA A 17 1.06B 17 17 17 1.50 9.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Odyssean Invest 175.5 190.12M 175.5 175.5 175.5 2.50 1.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
Octopus Renewables 9726 601.08M 9726 9726 9726 9628.00 9824.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSD 5700 67.20B 5700 5700 5700 100.00 1.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
SMT 7700 38.27B 7700 7700 7700 300.00 4.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
VKC 1900 34.70B 1900 1900 1900 100.00 5.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
VMDC 6600 139.22B 6600 6600 6600 100.00 1.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
KASATI 12600 74.90B 12600 12600 12600 100.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۹
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ekter 1.365 14.96M 1.365 1.35 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Jumbo 15.15 2.07B 15.15 14.87 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Bioter 0.26 4.35M 0.26 0.25 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Ilyda R 1.23 10.12M 1.23 1.195 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Ellaktor 1.72 598.89M 1.72 1.684 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین