خبر

انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,774.42 0.14
انس های جهانی

نرخ فعلی: : 1,774.42 0.14

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 1,774.42 0.14

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : انس های جهانی

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی