شاخص های بورس / کلیه کشورها

Türkiye

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 3200.12 3198.09 3161.4 3200.12 55.04 1.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 50 2620.07 2619.33 2592.15 2620.07 40.40 1.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 100 2958.14 2956 2927.37 2958.14 44.84 1.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 100-30 5462.49 5458.99 5422.47 5462.49 51.14 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST All-100 8433.97 8437.67 8396.21 8439.35 52.94 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST All Shares 3258.94 3258.38 3229.38 3258.94 42.08 1.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 124787.34 124911.75 124787.34 124911.75 203.35 0.16% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
Bolsa G 5279815 5285704 5279815 5285704 8336.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 64166.7 64081.87 64043.99 64540.13 559.36 0.87% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE South Africa 3879.43 3879.43 3879.43 3879.43 44.89 1.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دکس آلمان 13679.32 13680.36 13679.32 13926.53 230.80 1.69% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DAX 13679.32 13679.32 13679.32 13926.53 230.80 1.69% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Euro Stoxx 50 3764.55 3764.55 3764.55 3811.95 40.67 1.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
TecDAX 3155.94 3158.25 3155.94 3190.54 21.38 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
XETRA DAX Price 13698.49 13724.49 13698.49 13901.81 211.63 1.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DAX 13697.32 13697.26 13697.26 13929.51 212.80 1.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
HDAX 7544.02 7560.22 7544.02 7655.04 115.81 1.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
SDAX 12977.39 12999.68 12977.39 13223.79 229.94 1.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Midcap 27698.6 27718.81 27698.6 28143.51 409.78 1.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Euro Stoxx 50 3766.75 3766.85 3766.75 3812.95 38.47 1.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Prime All Share 5614.88 5626.59 5614.88 5697.24 84.98 1.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Classic All Share 9069.04 9081.86 9069.04 9234.97 152.87 1.69% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Technology All Share 4211.34 4215.19 4211.34 4261.96 38.69 0.92% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نزدک 12965.52 12952.9 12952.9 13116.78 117.82 0.91% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
اس & پی 500 4270.43 4272.57 4269.3 4307.9 32.07 0.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
داو جونز 33958.41 33921.13 33916.62 34173.45 171.97 0.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Dow 30 33958.41 33958.41 33916.62 34173.45 171.97 0.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P 500 4270.43 4270.43 4269.3 4307.9 32.07 0.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Nasdaq 12965.52 12965.52 12952.9 13116.78 117.82 0.91% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
SmallCap 2000 1988.35 1988.35 1988.35 2020.53 28.45 1.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P 500 VIX 20.25 20.25 19.59 20.59 0.51 2.58% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Dow 30 33959.32 34152.01 33959.32 34157.78 147.95 0.44% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Nasdaq 12975.86 13102.55 12975.86 13108.7 94.15 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P 500 4272.74 4305.2 4272.74 4306.5 24.76 0.58% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DJ Utility 1050.58 1053.86 1050.58 1053.86 1.30 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Nasdaq 100 13508.91 13635.21 13508.91 13642.54 91.03 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P 500 VIX 20.36 20.46 19.67 20.54 0.47 2.36% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DJ Composite 11597.6 11689.1 11597.6 11689.5 75.50 0.65% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
SmallCap 2000 1989.95 2020.53 1989.95 2020.53 24.05 1.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DJ Transportation 14976.1 15210 14976.1 15210 210.20 1.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
NYSE Composite 15846.8 15846.8 15846.8 15846.8 52.50 0.33% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NYSE AMEX Composite 4217.1 4217.1 4217.1 4217.1 39.30 0.94% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
S&P 100 1966.75 1968.34 1966.75 1968.34 2.47 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۴۲
US 2000 2262.6 2262.6 2262.6 2283.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3053.41 3053.41 3053.41 3104.41 48.27 1.58% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
ATX 3056.01 3062.12 3056.01 3098.21 45.67 1.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
ATX 5 1370.71 1370.71 1370.71 1370.71 5.43 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
ATX Prime 1565.85 1565.85 1565.85 1565.85 8.07 0.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Immobilien ATX EUR 359.53 359.53 359.53 359.53 1.76 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
New Europe Blue Chip EUR 1017.1 1017.1 1017.1 1017.1 1.74 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE Austria 301.24 301.24 301.24 301.24 2.33 0.78% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4914.49 4914.49 4914.49 4914.49 10.44 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۴۶
Amman SE General 2560.11 2553.8 2551.33 2560.85 9.41 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیبکس 35 8445.34 8441.5 8429.16 8536.88 66.56 0.79% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
IBEX 35 8445.34 8445.34 8429.16 8536.88 66.56 0.79% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
IBEX 35 8435.91 8442.16 8435.91 8523.57 75.99 0.90% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
General Madrid 836.01 838.54 836.01 845.56 7.49 0.90% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
IBEX Small Cap 7775.8 7793 7775.8 7892.1 101.10 1.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
IBEX Medium Cap 13171.3 13182 13171.3 13283.4 91.70 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
VIBEX 17.5 17.5 17.5 17.5 0.30 1.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE Latibex   2446.8 2446.8 2436 2467.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3978.2 3978.7 3957.5 3978.7 5.20 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX 50 6912.3 6913.3 6874.7 6913.3 20.20 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX 100 5949.3 5950 5915.3 5950 18.20 0.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX 200 7127.7 7127.8 7084.4 7127.8 22.30 0.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX 300 7119.3 7119.6 7075.4 7119.6 20.70 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX Midcap 50 9097.2 9095.9 9026.2 9097.2 35.90 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
ASX All Ordinaries 7381.1 7381.3 7334.8 7381.3 19.20 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
ASX Small Ordinaries 3067.3 3065.6 3036.9 3067.3 5.30 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX All Australian 50 6919.7 6920.6 6881.5 6920.6 20.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX All Australian 200 7105.1 7105.7 7061.5 7105.7 21.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
S&P/ASX 200 7127.7 7128.2 7082.9 7128.6 22.30 0.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۴۳
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 358.06 358.06 358.06 358.06 16.55 4.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1171.08 1174.49 1171.08 1174.49 2.71 0.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۶
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFM General 3457.75 3457.75 3457.75 3457.75 43.16 1.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
ADX General 10251.65 10226.23 10190.5 10251.65 68.55 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 3547.65 3547.65 3547.65 3547.65 1.70 0.05% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
IDX LQ45 1016.36 1016.36 1007.23 1016.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
IDX Composite 7133.45 7133.45 7091.65 7142.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
IDX Kompas 100 1278.03 1278.03 1269.87 1278.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
IDX PEFINDO-25 322.79 322.79 322.4 327.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
IDX Composite 7133.45 7133.45 7084.8 7141.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 519.2 519.2 519.2 519.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۹
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1312.39 1312.39 1312.39 1312.39 18.68 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2232.9 2236.4 2232.9 2263.8 16.20 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE IT Mid Cap 40525.84 40584.16 40525.84 41101.35 451.61 1.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE IT Small Cap 29760.07 29767.74 29760.07 30043.16 213.35 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE Italia All Share 25014.88 25050.2 25014.88 25285.03 147.70 0.59% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
فتسی (ام آی بی) 22825 22825 22825 23139 172.83 0.76% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۳
FTSE MIB 22825 22825 22825 23139 172.83 0.76% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۳
FTSE MIB TR EUR 52350.19 52350.19 52350.19 52350.19 61.69 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 7238.85 7259.2 7238.85 7309.36 67.77 0.94% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
ISEQ 20 Price 1270.21 1270.21 1270.21 1270.21 4.58 0.36% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
ISEQ Small Capital 2446.73 2446.73 2446.73 2446.73 17.51 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE Ireland 393.11 393.11 393.11 393.11 2.88 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2455.02 2460.03 2441.14 2461.88 13.58 0.56% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Iceland 6 PI ISK 2854.7 2858.87 2838.96 2862.94 14.08 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Iceland Mid Cap PI 142.46 143.04 141.72 143.04 0.77 0.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Iceland Small Cap PI 586.04 583.55 583.55 591.81 2.16 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
ICEX All Share Total Return 1337.18 1340.27 1329.98 1341.28 7.04 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1900.16 1900.16 1900.16 1900.16 1.22 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 112807 112807 112665 113515 302.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Bovespa 112768 113512 112768 113512 425.00 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Brazil 50 18923.79 19080.75 18923.79 19080.75 102.49 0.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Tag Along 24944.24 25140.24 24944.24 25140.24 126.64 0.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Brazil Index 48087.43 48443.48 48087.43 48443.48 224.58 0.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Small Cap Index 2268.68 2282.57 2268.68 2282.57 7.21 0.32% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Brazil broad-Based 4499.4 4532.15 4499.4 4532.15 20.10 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Mid-Large Cap Index 2235.8 2252.48 2235.8 2252.48 10.42 0.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
فتسی 100 7513.7 7512.9 7503.95 7551.39 22.36 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE 100 7513.7 7513.7 7503.95 7551.39 22.36 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
UK 100 1214.2 1213.2 1212.5 1218.5 3.30 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE 100 7517.13 7510.4 7505.62 7549.94 18.93 0.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE 250 20151.73 20182.06 20151.73 20379.17 184.68 0.92% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE 350 4183.79 4185.41 4182.75 4204.27 17.15 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE AIM 100 4454.1 4454.94 4454.1 4490.74 36.72 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3827.9 3827.9 3820.7 3867.8 30.72 0.80% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL 20 3823.1 3825.8 3823.1 3861.6 35.52 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL Mid 6713.87 6729.43 6713.87 6781.72 44.37 0.66% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL 20 GR 11564.57 11590.05 11564.57 11678.36 106.13 0.92% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL Small 13820.99 13894.41 13820.99 13998.58 51.96 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL 20 Net Return 8673.32 8692.43 8673.32 8758.67 79.60 0.92% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BEL 20 GR 12293.33 12293.33 12293.33 12293.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۳:۱۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 141.93 141.93 141.93 141.93 1.43 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BGTR30 739.12 739.12 739.12 739.12 6.52 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BSE SOFIX 614.64 614.64 614.64 614.64 7.65 1.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2220.05 2213.03 2213.03 2220.05 25.66 1.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
DSE Broad 6241.44 6225.91 6225.91 6241.44 92.67 1.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7295.83 7295.83 7295.83 7295.83 1.98 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BSE Foreign Company 1560.29 1560.29 1560.29 1560.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۴۷
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 1022.96 1022.96 1022.96 1022.96 0.35 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Sarajevo 30 1711.96 1711.96 1711.96 1711.96 0.85 0.05% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BIRS 764.09 764.09 764.09 764.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 16532.2 16554.6 16408.82 16554.6 100.80 0.61% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Karachi 100 43676.56 43734.33 43405.89 43734.33 240.08 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
KMI All Shares 21927.1 21950.96 21831.72 21950.96 65.42 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Karachi All Share 29922.87 29957.24 29809.7 29957.24 62.66 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Karachi Meezan 30 71799.46 71877 71119.05 71877 627.01 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Karachi 100 43676.56 43676.56 43400.59 43734.33 240.08 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۸
FTSE Pakistan 794.8 794.8 794.8 794.8 1.47 0.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 6249.41 6249.41 6233.05 6262.9 13.98 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
PSI 20 6235.52 6242.62 6232.63 6259.03 0.09 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
PSI All Share GR 4918.77 4918.85 4894.53 4942.82 24.24 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 29193.66 29193.66 29193.66 29193.66 76.57 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
S&P Peru Select 532.06 532.06 532.06 532.06 4.02 0.76% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
S&P Lima General 20221.08 20221.08 20221.08 20221.08 134.04 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
S&P Lima Corporate Gov 187.45 187.45 187.45 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۵:۰۷
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1923.37 1923.37 1923.37 1923.37 2.27 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 615.37 613.44 612.03 615.55 6.58 1.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
SET 1639.72 1638.92 1634.41 1639.81 9.77 0.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
SET 50 991.48 992.12 987.24 992.12 4.80 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
SET 100 2242.6 2243.76 2232.21 2243.76 12.62 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
FTSE SET Mid Cap 2424.47 2423.41 2411.05 2424.9 22.39 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
FTSE SET Shariah 1271.82 1271.97 1271.01 1275.62 3.18 0.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
FTSE SET All-Share 1825.99 1826.2 1818.35 1826.5 11.87 0.65% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
FTSE SET Large Cap 1636.1 1637.84 1630.62 1637.85 7.89 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
FTSE SET Mid Small Cap 2488.29 2487.02 2474.45 2488.66 22.84 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
SET 1639.72 1639.72 1633.09 1641.87 9.77 0.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 191.32 190.4 190.4 191.32 1.41 0.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
TSEC Taiwan 50 12037.68 12037.68 12037.68 12037.68 44.26 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
MSCI Taiwan 605.15 605.15 605.15 605.15 2.10 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
TPEx 50 215 213.77 213.77 215 2.31 1.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Taiwan Weighted 15465.45 15462.52 15407.29 15465.45 44.88 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۴۵
Taiwan Weighted 15465.45 15465.45 15401.53 15465.45 44.88 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۲۷
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 100 2956.93 2956.93 2921.44 2960.83 43.63 1.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 30 3200.12 3198.09 3161.4 3200.12 55.04 1.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 50 2620.07 2619.33 2592.15 2620.07 40.40 1.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 100 2958.14 2956 2927.37 2958.14 44.84 1.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 100-30 5462.49 5458.99 5422.47 5462.49 51.14 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST All-100 8433.97 8437.67 8396.21 8439.35 52.94 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST All Shares 3258.94 3258.38 3229.38 3258.94 42.08 1.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7841.19 7842.24 7824.95 7849.13 8.96 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Tunindex20 3455.84 3456.39 3446.04 3458.7 9.23 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 366716 366716 366716 366716 809.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
JSE All Jamaican Composite 417769 417769 417769 417769 1679.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2068.11 2068.11 2068.11 2068.11 0.66 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1233.38 1236.88 1233.38 1255.89 22.36 1.81% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
PX-GLOB 1687.97 1687.97 1687.97 1687.97 6.85 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
OETOB Czech Traded (CZK) 1449.2 1449.2 1449.2 1449.2 5.34 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
OETOB Czech Traded (EUR) 1605.16 1605.16 1605.16 1605.16 0.27 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
OETOB Czech Traded (USD) 1633.98 1633.98 1633.98 1633.98 2.13 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE Czech Republic 1683.79 1683.79 1683.79 1683.79 15.56 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 7210.21 7206.65 7149.03 7212.99 16.36 0.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
CSI 1000 7328.67 7326.61 7283.49 7330.48 4.05 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
Shanghai 3292.53 3291.64 3269.6 3292.94 14.65 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
China A50 13795.44 13797.4 13578.72 13797.4 151.02 1.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
SZSE Component 12595.46 12598.09 12411.06 12598.09 125.35 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
Shanghai SE A Share 3450.03 3449.1 3426.05 3450.43 15.46 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
SZSE Component 12595.46 12592.58 12397.3 12596.28 125.35 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
China A50 13795.44 13795.44 13571.1 13806.18 151.02 1.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
شانگهای 3292.53 3292.53 3264.27 3293.47 14.65 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Shanghai 3292.53 3292.53 3264.27 3293.47 14.65 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/CITIC50 3586.65 3586.65 3586.65 3586.65 4.33 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
S&P/CITIC300 3820.49 3820.49 3820.49 3820.49 5.61 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1749.89 1749.89 1740.55 1764.72 13.57 0.78% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMXC20 1742.16 1740.61 1734.01 1750.61 17.19 1.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Copenhagen 25 1751 1749.86 1747.96 1763.78 14.68 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Copenhagen Mid Cap 765.84 765.62 765.62 770.64 2.81 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Copenhagen Benchmark 2762.69 2764.16 2756.14 2780.23 20.34 0.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Copenhagen Small Cap 486.17 487.03 486.17 487.79 0.96 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Copenhagen All shares 2463.1 2464.25 2462.6 2480.75 12.64 0.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMXC20 1752.91 1752.91 1752.91 1752.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۰۹
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 107.51 109.1 107.51 109.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Rwanda All Share 147.44 147.44 147.44 147.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۶:۱۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 2194.72 2194.72 2193.23 2223.57 13.61 0.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
RTSI 1145.98 1145.98 1131.35 1153.36 3.93 0.34% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
MOEX 2196.19 2193.68 2193.68 2224.06 12.14 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
RTSI 1146.01 1143.19 1132.37 1153.29 3.96 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
MICEX 10 3813.97 3812.7 3812.7 3861.01 2.93 0.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Russian VIX 52.8 52.43 49.76 52.95 2.33 4.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
RTS Standard 14072.14 14055.34 14055.34 14260.99 89.19 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 12648.65 12648.65 12648.65 12648.65 16.73 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Bucharest BET-XT 1109.17 1109.17 1109.17 1109.17 1.79 0.16% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 7170.99 7170.99 7170.99 7170.99 4.91 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
LSE EN 1134.31 1134.31 1134.31 1134.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۱۵
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 15 9978.43 9978.43 9978.43 9978.43 178.87 1.79% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZSE Top 25 14160.23 14160.23 14160.23 14160.23 154.04 1.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZSE Small Cap 519211.56 519211.56 519211.56 519211.56 16812.37 3.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZSE Medium Cap 30448.09 30448.09 30448.09 30448.09 617.07 2.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZSE Top 10 8990.45 8990.45 8990.45 8990.45 161.15 1.79% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
ZSE All Share 14821.97 14821.97 14821.97 14821.97 271.26 1.83% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Zimbabwe Industrial 17666.26 17666.26 17666.26 17666.26 427.57 2.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Zimbabwe Mining 17023.98 17023.98 17023.98 17023.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۱۶
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 425.79 425.79 425.79 425.79 5.68 1.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Nikkei 500 2698.96 2698.96 2698.96 2698.96 29.92 1.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Nikkei Volatility 18.58 18.58 18.58 18.58 0.31 1.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
TOPIX 2006.99 2004.88 1992.64 2006.99 25.03 1.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
JASDAQ 20 4510.39 4506.02 4462.35 4510.39 39.33 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
Topix 100 1328.71 1327.34 1318.31 1328.71 17.73 1.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
Topix 500 1562.54 1560.81 1550.99 1562.54 20.03 1.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
Nikkei 225 29222.77 29204 28964 29222.77 353.86 1.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
Topix 1000 1898.71 1896.64 1884.97 1898.71 23.87 1.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
JPX-Nikkei 400 18087.79 18069.24 17956.24 18087.79 219.80 1.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
نیکی 225 29222.77 29222.77 29025.5 29222.77 353.86 1.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei 225 29222.77 29222.77 29025.5 29222.77 353.86 1.23% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei JQ Average 3650.1 3650.1 3650.1 3650.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۶:۱۳
JASDAQ 164.28 164.28 163.35 164.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۱۲
TOPIX Composite 2457.93 2457.93 2434.13 2460.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۱۲
Nikkei 1000 2357.74 2357.74 2357.74 2357.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 163.58 163.58 163.58 163.58 0.11 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
BRVM Composite 207.99 207.99 207.99 207.99 0.44 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 8907.35 8971.94 8861.94 8992.34 178.89 2.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
CSE All-Share 8907.35 8907.35 8857.01 9112.95 178.89 2.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
S&P Sri Lanka 20 3037.59 3037.59 3037.59 3037.59 59.71 1.97% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 301.31 301.31 301.31 301.31 7.09 2.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE Singapore 342.52 342.52 342.52 342.52 0.64 0.19% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2034.77 2034.77 2034.77 2064.9 24.17 1.19% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMXS30 2035.73 2038.25 2035.73 2063.86 23.21 1.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Nordic 40 2152.63 2154.89 2152.63 2171.35 11.24 0.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Stockholm 813.81 814.83 813.81 828 12.23 1.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Stockholm Mid Cap 1425.99 1426.18 1425.99 1446.19 20.63 1.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Stockholm Benchmark 680.12 681.12 680.12 691.91 9.99 1.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Stockholm Small Cap 1398.25 1399.18 1397.73 1417.16 11.75 0.84% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 11128.68 11128.68 11119.63 11186.78 1.76 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
SMI 11131.28 11133.52 11131.28 11183.81 0.84 0.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE Switzerland 598.25 598.25 598.25 598.25 4.26 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
Swiss Mid Price 2816.01 2816.01 2816.01 2816.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۱۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 14384.81 14384.81 14384.81 14384.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۱۴
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 5400.36 5386.81 5370.3 5400.36 54.13 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
IGPA General 28737.19 28747.31 28680.47 28747.31 203.80 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
Inter 10 8648.33 8636.94 8636.94 8648.33 61.73 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 841.61 840.87 840.87 845.72 3.56 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 563.31 563.31 563.31 563.31 1.26 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 12646.74 12620.42 12557.69 12646.74 101.60 0.81% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
NOMU Parallel Market Capped 21533.17 21598.16 21533.17 21813.33 501.57 2.33% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Tadawul All Share 12646.74 12646.74 12556.95 12647.35 101.60 0.81% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۵۷
MSCI TADAWUL 30 1751.3 1751.3 1751.3 1751.3 0.41 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4648.3 4648.3 4648.3 4648.3 3.57 0.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کک 40 6537.31 6539.62 6534.94 6603.35 55.27 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC 40 6537.31 6537.31 6534.94 6603.35 55.27 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC 40 6540.44 6542.55 6540.44 6600.17 52.14 0.80% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
SBF 120 5056.37 5068.2 5056.37 5100.4 43.82 0.87% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Next 150 3088.2 3094.44 3088.2 3132.73 45.04 1.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC Small 13163.57 13187.56 13163.57 13306.42 111.50 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC Mid 60 14030.84 14050.06 14030.84 14229.7 188.21 1.34% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC Next 20 11341.44 11358.58 11341.44 11485.96 145.64 1.28% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC Large 60 7121.06 7137.05 7121.06 7180.13 58.50 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
EuroNext 100 1268.5 1269.92 1268.5 1277.23 8.07 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC All Shares 8222.75 8235.91 8222.75 8274.59 45.02 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC Mid & Small 13967.45 13989.54 13967.45 14155.27 176.84 1.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC All-Tradable 4960.08 4970.97 4960.08 5002.69 42.28 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 636.35 636.43 634.78 638.36 2.57 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 11004.89 11032.27 11004.89 11187.75 167.76 1.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki 25 4831.38 4843 4831.38 4912.69 73.41 1.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki Cap PI 7793.71 7811.87 7793.71 7913.34 110.93 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki Mid Cap 430.56 431.36 430.56 433.4 4.07 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki 25 Growth 6857.17 6875.38 6857.17 6973.41 105.65 1.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki Benchmark 57.46 57.6 57.46 58.4 0.83 1.44% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki Small Cap PI 608.12 608.26 606.89 613.06 1.65 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 3619.88 3625.36 3619.88 3644.04 5.20 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
PSEi Composite 6818.99 6833.33 6818.99 6883.26 31.65 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
PSEi Composite 6818.99 6831.29 6818.99 6883.26 31.65 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۳
FTSE Philippines 606.75 606.75 606.75 606.75 9.15 1.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 43.9 43.9 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
Cyprus Alternative Market 997.03 997.03 997.03 997.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
Cyprus Main and Parallel Market 69.52 69.52 69.52 69.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3030.47 3030.21 3020.97 3041.52 18.69 0.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 13989.49 13972.82 13786.49 13989.49 240.14 1.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
QE All Shares 4446.02 4441.43 4381.93 4446.02 78.73 1.80% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 8905.07 8892.17 8612.23 8905.07 281.58 3.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11894.32 11894.32 11894.32 11894.32 0.04 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20177.11 20177.11 20177.11 20283.55 97.23 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P/TSX 20198.92 20269.97 20198.92 20269.97 40.90 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P/TSX 60 1221.61 1225.74 1221.61 1225.75 2.24 0.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P/TSX Venture 670.31 669.57 668.07 670.31 0.92 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
S&P/TSX MidCap 1176.96 1176.67 1176.67 1176.96 1.47 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
S&P/TSX Small Cap 721.16 720.55 720.55 721.16 1.23 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 2516.47 2518.36 2513.58 2537.92 17.05 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSDAQ 827.42 828.14 826.09 833.73 7.32 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KQ 100 1672.71 1675.14 1668.41 1686.48 12.68 0.76% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KRX 100 5177.36 5180.23 5169.03 5216.47 29.82 0.58% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI 50 2259.3 2260.43 2256.16 2276.38 13.61 0.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI 100 2481.12 2482.64 2478.56 2499.33 14.22 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI 200 329.91 330.13 329.46 332.49 1.87 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI Large Sized 2479.35 2481.13 2476.34 2501.31 17.40 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI Small Sized 2373.25 2374.04 2369.21 2392.92 21.91 0.92% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI Medium Sized 2908.04 2911.3 2905.15 2936.07 12.39 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۵۰
KOSPI 2516.47 2516.88 2513.35 2541.23 17.05 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Korea 368.59 368.59 368.59 368.59 1.42 0.39% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
FTSE Korea 442.45 442.45 442.45 442.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ساعت ۲۳:۱۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2010.86 2010.86 2010.86 2010.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
CROBEX10 1198.73 1198.73 1198.73 1198.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 898.54 898.54 898.54 898.54 5.92 0.66% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۴۲
FTSE Colombia 4322.8 4322.8 4322.8 4322.8 44.17 1.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
COLCAP 1321.38 1333.13 1321.38 1333.13 7.29 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1785.26 1785.26 1785.26 1785.26 8.92 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Nairobi All Share 147.21 147.21 147.21 147.21 0.18 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
FTSE NSE Kenya 15 170.14 170.14 167.96 171.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷:۱۶
FTSE NSE Kenya 25 170.32 170.32 169.05 172.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷:۱۶
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 2069.23 2069.23 2069.23 2069.23 48.10 2.32% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۴۶
BLOM Stock 1393.01 1393.01 1393.01 1393.01 3.35 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
Beirut Stock 40.66 40.66 40.66 40.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 1681.48 1681.48 1680.72 1736.24 53.52 3.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
WIG 54787.43 54934.66 54787.43 55974.93 1430.33 2.61% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
WIG20 1680.99 1682.43 1680.99 1736.13 54.01 3.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
WIG30 2063.04 2063.8 2063.04 2116.45 63.86 3.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
mWIG40 4209.86 4206.17 4206.17 4274.99 69.60 1.65% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
sWIG80 18003.24 18007.14 18003.24 18194.95 89.80 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3657.27 3657.27 3657.27 3657.27 19.33 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1518.16 1517.49 1517.49 1526.58 0.62 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Malaysia ACE 4949.26 4964.58 4907.73 4969.97 19.02 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
FTSE BM Mid 70 12766.55 12766.82 12753.72 12787.2 14.28 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Malaysia Top 100 10492.15 10489.73 10489.73 10539.77 6.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
FTSE Malaysia 210.61 210.61 210.61 210.61 1.98 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3814.2 3814.2 3814.2 3814.2 18.49 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
HTX (EUR) 3454.14 3454.14 3454.14 3454.14 14.18 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
HTX (HUF) 9064.48 9064.48 9064.48 9064.48 79.44 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
HTX (USD) 3516.14 3516.14 3516.14 3516.14 19.64 0.56% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Budapest SE 43528.08 43528.08 43528.08 43528.08 493.92 1.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Budapest SE 43528.08 43528.08 43528.08 43528.08 493.92 1.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۴۳
FTSE Hungary 3590.63 3590.63 3590.63 3590.63 52.54 1.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۳
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 11284.35 11319.31 11284.35 11344.83 29.05 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Moroccan All Shares 12195.56 12197.66 12184.73 12209.52 8.99 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10266.52 10315.49 10266.52 10337.28 43.15 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
MADEX 10807.69 10807.69 10804.52 10855.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 10058.12 10063.58 10058.12 9961.83 214.95 2.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۶
EGX 70 2161.88 2161.85 2150.13 2180.55 11.89 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۶
EGX 20 Capped 12428.7 12432.46 12173.82 12432.46 246.13 2.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۶
S&P/ESG Egypt 527.81 527.81 527.81 527.81 0.49 0.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 35070.93 35070.93 35070.93 35070.93 637.11 1.85% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۱۵
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3033.83 3034.98 3026.12 3034.98 11.46 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
IPC CompMx 406.84 407.02 405.9 407.02 1.41 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
S&P/BMV IPC 48801.68 48830.91 48679.79 48830.91 168.31 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
FTSE BIVA Real Time Price 1014.21 1013.47 1013.47 1014.21 2.78 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
IPC 48801.68 48801.68 48672.19 48836.35 241.66 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۸
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11261.74 11261.74 11261.74 11261.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۱۵
MNSE 10 814.42 814.42 814.42 814.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۶:۱۸
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1621.8 1621.8 1621.8 1621.8 32.30 2.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NSX Local 465.4 465.4 465.4 465.4 0.60 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1142.49 1143.42 1139.88 1147.37 9.54 0.84% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OBX Price 584.32 584.77 582.98 586.85 4.87 0.83% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OMX Oslo 20 736.36 736.93 734.74 738.99 5.55 0.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OSE Benchmark 1253.53 1253.4 1250.36 1259.58 12.65 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Oslo All Share 1421.54 1422.43 1417.79 1426.84 17.28 1.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1776.6 1776.25 1776.07 1777.03 1.21 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
NSE All Share 49689.51 49690.62 49685.72 49712.96 19.95 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 324.31 324.31 322.04 324.53 1.34 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DJ New Zealand 324.37 324.3 322.57 324.44 1.40 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
DJ New Zealand (USD) 377.1 377.18 376.79 381.49 1.56 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
NZX 50 11852.93 11844.89 11814.67 11862.48 5.78 0.05% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NZX All 1880.73 1879.49 1874.96 1882.15 0.79 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NZX MidCap 5817.12 5813.74 5810.27 5820.96 0.21 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NZX SmallCap 19953.53 19942.91 19939.87 19988.41 9.63 0.05% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 724.59 724.59 723.95 730.51 3.52 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
AEX 725.29 723.6 723.6 729.95 2.82 0.39% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
AMX 967.67 969 967.67 979.97 10.91 1.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
AEX All Share 987.6 986.88 986.88 995.35 5.14 0.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
AMS Small Cap 1329.01 1328.86 1328.86 1340.79 8.46 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Next 150 3088.2 3094.44 3088.2 3132.73 45.04 1.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
EuroNext 100 1268.5 1269.92 1268.5 1277.23 8.07 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 17944.25 17931.05 17881.4 17956.7 119.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
India VIX 17.6775 17.7675 17.5575 17.7675 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty 100 18235.55 18223.2 18171.2 18249.2 128.30 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty 200 9538 9529.95 9508.45 9546.55 64.05 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty 500 15379.05 15364.65 15337.05 15392.75 98.55 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
BSE MidCap 25182 25191.28 25108.71 25198.57 161.08 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
BSE Sensex 60260.13 60259.33 59938.05 60260.13 417.92 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
S&P BSE-100 18358.86 18363.12 18259.34 18363.12 132.15 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
S&P BSE-200 7840.29 7841.91 7802.06 7841.91 54.41 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
S&P BSE-500 24520.68 24526.17 24410.88 24526.17 162.89 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
BSE SmallCap 28343 28348.33 28287.11 28390.29 148.63 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty Next 50 43313.05 43277.65 43125.55 43362.8 435.55 1.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
S&P BSE ALLCAP 7034.99 7035.9 7003.18 7036.51 47.13 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty Midcap 50 8506.8 8494.75 8490.15 8516.45 50.65 0.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty Midcap 150 11830.6 11815.95 11815.95 11854.35 48.30 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty 50 Value 20 9031.6 9025.2 8994.3 9036.4 74.65 0.83% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
NIfty smallcap 50 4383.5 4378.7 4377.05 4403.2 23.95 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Nifty Smallcap 250 9115.05 9107.45 9107.45 9136.95 43.60 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
NIFTY Free Float Midcap 100 31401.4 31355.5 31355.5 31475.25 146.85 0.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
NIFTY Free Float Smallcap 100 9558.3 9549.8 9549.8 9596.35 46.75 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
Sensex  60260.13 60260.13 59911.03 60304.64 417.92 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۵۲
BSE Sensex 60260.13 60260.13 59911.03 60304.64 417.92 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۵۲
Nifty 50 17944.25 17926.1 17859.8 17959.9 119.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 50 USD 7753.77 7753.77 7753.77 7753.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۴۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 13314.72 13314.72 13314.72 13314.72 97.18 0.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Hang Seng CCI 3634.39 3634.39 3634.39 3634.39 33.32 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Hang Seng 19922.45 19917 19858.5 20030.5 91.93 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
هنگ سنگ 19922.45 19922.45 19838 20049.5 91.93 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Hang Seng 19922.45 19922.45 19838 20049.5 91.93 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Hang Seng CEI 6755.31 6757.25 6706.52 6799.61 27.37 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
FTSE CHI Hong Kong 9692.68 9682.45 9628.21 9731.05 35.14 0.36% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1678.32 1678.31 1670.95 1682.64 8.81 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 7346.07 7346.07 7346.07 7346.07 51.38 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 557.78 561.19 557.78 561.19 5.73 1.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
FTSE Vietnam 454.97 454.97 454.97 454.97 2.98 0.66% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
HNX 302.59 302.77 301.32 304.74 0.43 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
VN 1275.28 1277.34 1275.28 1278.81 0.59 0.05% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
VN 30 1300.4 1303.26 1297.42 1303.26 5.30 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
VN100 1259.04 1261.48 1259.04 1262.62 1.89 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
FTSE Vietnam All 1321.91 1321.91 1321.91 1321.91 2.71 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۱۸
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2158.33 2160.24 2148.86 2165.67 3.66 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Athens General 891.27 893.09 888.66 894.98 1.96 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۱۷
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین