شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 65810.39 65852.09 64894.99 65986.01 871.14 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bolsa G 2737134 2740595 2703263 2746934 31725.00 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 62199.85 62278.84 62199.85 62630.1 550.18 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
FTSE South Africa 3693.6 3693.6 3693.6 3693.6 19.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 15744.67 15749.8 15686.25 15749.8 52.54 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
HDAX 8791.26 8790.56 8741.2 8791.26 38.19 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SDAX 16673.21 16659.8 16532.44 16673.21 64.62 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Midcap 35727.02 35700.74 35392.64 35727.02 241.47 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
TecDAX 3818.5 3812.4 3774.01 3818.5 56.62 1.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Euro Stoxx 50 4161.08 4162.31 4151.14 4163.52 16.18 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Prime All Share 6554.94 6554.08 6516.09 6554.94 28.81 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
XETRA DAX Price 15744.67 15747.21 15683.98 15747.21 52.54 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Classic All Share 11484.01 11481 11382.23 11484.01 56.17 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Technology All Share 5435.8 5423.65 5365.84 5435.8 67.57 1.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
دکس آلمان 15744.67 15745.35 15678.35 15749.8 52.54 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
DAX 15744.67 15745.35 15678.35 15749.8 52.54 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Euro Stoxx 50 4161.08 4160.74 4147.5 4165.26 16.18 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نزدک 14877.5 14879.2 14780.5 14888.4 96.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
داو جونز 34995.76 34992.99 34792.67 35001.86 152.05 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
Dow 30 34995.76 34992.99 34792.67 35001.86 152.05 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
Nasdaq 14877.5 14879.2 14780.5 14888.4 96.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
SmallCap 2000 2230.5 2231.05 2193.25 2236.15 37.30 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
S&P 500 VIX 17.28 17.29 17.28 18.07 0.57 3.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
اس & پی 500 4420.5 4419.5 4401.6 4422.3 12.40 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۱
S&P 500 4420.5 4419.5 4401.6 4422.3 12.40 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۱
Dow 30 34981.4 34963.86 34792.67 34998.66 159.50 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nasdaq 14874.1 14870 14780.5 14879.5 83.50 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P 100 2026 2026.1 2016.1 2027.5 5.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P 500 4419.1 4416.8 4402.68 4421.5 10.80 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
DJ Utility 923.89 923.1 919 924.06 7.60 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nasdaq 100 15159.04 15154.18 15083.39 15163.76 67.18 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P 500 VIX 17.37 17.56 17.25 18.01 0.57 3.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
DJ Composite 11465 11457.3 11393.4 11469.7 63.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
SmallCap 2000 2228.6 2226.45 2193.25 2234.1 34.10 1.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
DJ Transportation 14370.3 14354.5 14243.7 14385.5 91.90 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
NYSE Composite 16594.5 16594.5 16594.5 16594.5 119.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
NYSE AMEX Composite 2976.7 2976.7 2976.7 2976.7 64.90 2.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
US 2000 2262.6 2262.6 2262.6 2283.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3543.52 3544.31 3527.1 3550.2 6.70 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ATX 3543.52 3544.87 3523.99 3550.64 6.70 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۲۳
FTSE Austria 346 346 346 346 3.57 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
ATX 5 1618.89 1618.89 1618.89 1618.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
ATX Prime 1791.23 1791.23 1791.23 1791.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Immobilien ATX EUR 393.49 393.49 393.49 393.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
New Europe Blue Chip EUR 1234.42 1234.42 1234.42 1234.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 3968.24 3968.24 3968.24 3968.24 57.77 1.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Amman SE General 2036.37 2035.87 2035.87 2058.36 25.89 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX Small Cap 8389.9 8367.4 8317.2 8389.9 29.20 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Medium Cap 13540.2 13521.7 13437.2 13549 45.50 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX 35 8836.5 8839 8756 8839 43.60 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
General Madrid 872.44 872.29 864.75 872.44 3.90 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Latibex   2323 2313.2 2296.8 2323 38.90 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
آیبکس 35 8836.5 8832 8755 8838 43.60 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX 35 8836.5 8832 8755 8838 43.60 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
VIBEX 15.1 15.1 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 4247.5 4249.9 4238 4256.8 6.20 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 50 7270.4 7276.4 7249.9 7280.5 15.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 100 6216.2 6222 6203.4 6225.7 9.40 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 200 7511.1 7518.6 7498.4 7523.2 7.90 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 300 7504.2 7511.7 7492.6 7516 7.50 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX Midcap 50 9148.2 9162.8 9148.2 9179.8 15.50 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
ASX All Ordinaries 7779.6 7787.2 7774.6 7794.5 0.90 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
ASX Small Ordinaries 3446.7 3452 3446.7 3457 9.40 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX All Australian 50 7261.1 7267 7241.2 7271.7 12.90 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX All Australian 200 7470.6 7478.2 7457.8 7482.4 7.90 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 200 7511.1 7519.1 7494.4 7523.8 7.90 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۴۶
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 367.59 367.59 367.59 367.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1172.85 1172.85 1172.85 1172.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 7419.27 7419.27 7419.27 7419.27 14.11 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
DFM General 2820.37 2820.37 2820.37 2820.37 24.69 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 853.01 855.27 847.28 855.27 9.55 1.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
IDX Composite 6205.42 6213.95 6182.94 6213.95 46.38 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
IDX Kompas 100 1081.28 1083.37 1073.56 1083.37 11.48 1.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
IDX PEFINDO-25 273.53 274.53 271.66 275.66 1.56 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
IDX Composite 6205.42 6213.95 6175.74 6216.23 46.38 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۷
FTSE Indonesia 2888.21 2888.21 2888.21 2888.21 14.19 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 525.05 525.05 525.05 525.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE IT Small Cap 28752.17 28686.09 28621.54 28752.17 124.45 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Italia All Share 28203.75 28209.65 28039.75 28209.65 186.71 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
فتسی (ام آی بی) 25665.55 25664.5 25493.5 25669.5 175.33 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۷
FTSE MIB 25665.55 25664.5 25493.5 25669.5 175.33 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۷
Italy 40 2508.8 2508.3 2492.7 2508.8 16.60 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE IT Mid Cap 49171.14 49149.2 48867.16 49260.52 251.97 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB TR EUR 54866.65 54866.65 54866.65 54866.65 9.83 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۰۴
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 8443.12 8433.02 8380.06 8443.12 54.53 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Ireland 497.45 497.45 497.45 497.45 0.73 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
ISEQ 20 Price 1468.17 1468.17 1468.17 1468.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
ISEQ Small Capital 2858.08 2858.08 2858.08 2858.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
ISEQ General 10062.14 10062.14 10062.14 10062.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2400.62 2400.66 2392.86 2403.85 16.57 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Iceland 6 PI ISK 3332.68 3332.76 3328.31 3343.77 9.56 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Iceland Mid Cap PI 112.91 112.92 112.81 113.12 0.26 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ICEX All Share Total Return 1268.3 1268.32 1264.2 1270 8.76 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Iceland Small Cap PI 388.13 386.77 382.41 388.13 5.41 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1614.91 1614.91 1614.91 1614.91 3.47 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 121598 121736 121598 123490 398.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
Bovespa 122038 122321 121801 123295 18.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 50 20596.15 20642.12 20596.15 20764.42 66.80 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tag Along 27774.46 27834.33 27774.46 28019.02 60.51 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil Index 52768.51 52887.26 52768.51 53224.63 176.21 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Small Cap Index 2938.87 2945.75 2938.87 2978.54 10.88 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil broad-Based 4976.2 4987.29 4976.2 5019.76 15.64 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mid-Large Cap Index 2415.57 2420.91 2415.57 2435.55 7.81 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7120.43 7122.3 7107.25 7128.55 3.43 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE 250 23506.11 23502.01 23327.51 23506.11 158.38 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
فتسی 100 7120.43 7122.3 7103.55 7130.25 3.43 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
FTSE 100 7120.43 7122.3 7103.55 7130.25 3.43 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
UK 100 1143.2 1143.5 1140.8 1144.3 0.70 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 350 4105.04 4101.59 4095.25 4105.23 3.40 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE AIM 100 6207.83 6208.08 6205.53 6219.52 17.92 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 4293.22 4295.8 4265.5 4295.8 26.26 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 4293.22 4295.8 4263 4295.9 26.26 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۶
BEL Mid 6755.18 6759.31 6745.49 6771.28 12.84 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
BEL 20 GR 12583.01 12589.24 12473.53 12591.01 76.96 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
BEL Small 14614.39 14603.97 14550.93 14631.31 36.63 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
BEL 20 Net Return 9525.54 9530.26 9442.66 9531.6 58.26 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 125.77 125.77 125.77 125.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
BGTR30 612.06 612.06 612.06 612.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
BSE SOFIX 573.39 573.39 573.39 573.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2385.89 2386.68 2368 2386.68 19.45 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
DSE Broad 6596.07 6598.52 6557.45 6598.52 60.20 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6702.05 6702.05 6702.05 6702.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
BSE Foreign Company 1551.22 1551.22 1551.22 1551.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 561.67 561.67 561.67 561.67 1.34 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Sarajevo 10 898.08 898.08 898.08 898.08 3.92 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Sarajevo 30 1520.67 1520.67 1520.67 1520.67 21.40 1.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19042.94 19032.21 19032.21 19132.02 52.95 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi 100 47640.88 47619.25 47619.25 47881.82 149.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
KMI All Shares 23332.68 23339.86 23332.68 23451.83 57.48 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi All Share 32635.99 32624.71 32624.71 32743.62 28.18 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi Meezan 30 77209.36 77208.6 77208.6 77546.27 226.22 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi 100 47640.88 47619.25 47586.82 47881.15 149.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۲
FTSE Pakistan 907.82 907.82 907.82 907.82 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5132.02 5127.13 5119.16 5144.62 20.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
PSI All Share GR 3841.17 3838.7 3837.67 3857.92 3.39 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
PSI 20 5132.02 5126.91 5119.93 5152.74 20.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۲۳
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 22719.57 22719.57 22719.57 22719.57 178.74 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
S&P Peru Select 464.94 464.94 464.94 464.94 3.17 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
S&P Lima General 17447.67 17447.67 17447.67 17447.67 177.01 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 166.36 166.36 166.36 166.36 2.45 1.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2001.4 2001.4 2001.4 2001.4 1.45 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 509.56 509.61 509.55 514.63 0.86 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
SET 1527.66 1530.19 1527.66 1546.48 18.20 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
SET 50 911.53 913.76 911.53 925.24 14.10 1.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
SET 100 2083.64 2088.32 2083.64 2114.71 30.93 1.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2409.98 2410.81 2409.98 2436.7 20.16 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Shariah 1230.22 1231.29 1230.22 1248.18 16.15 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET All-Share 1661.4 1662.64 1661.4 1681.87 19.44 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Large Cap 1417.4 1421.02 1417.4 1436.87 20.55 1.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2445.59 2445.35 2445.23 2470.26 17.87 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
SET 1527.66 1527.51 1527.51 1547 18.20 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 693.2 693.2 693.2 693.2 3.83 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
TSEC Taiwan 50 13799.99 13799.99 13799.99 13799.99 68.09 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Taiwan Weighted 17603.12 17613.47 17589.12 17625.87 20.77 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan Weighted 17603.12 17592.88 17578.2 17636.53 20.77 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۲۶
TPEx 50 280.69 280.69 280.69 280.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
TPEx 214.81 214.81 213.02 214.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۲
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1539.21 1536.71 1513.65 1539.21 23.73 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST 50 1264.39 1262.29 1244.61 1264.39 18.30 1.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST 100 1431.78 1429.61 1412.17 1431.78 17.98 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST 100-30 2681.52 2677.86 2663.51 2681.52 13.74 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST All-100 4927.64 4913.61 4902.87 4927.64 29.51 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST All Shares 1633.27 1630.22 1613.68 1633.27 18.33 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BIST 100 1431.78 1431.08 1409.05 1431.78 17.98 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۵۷
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7293.18 7290.88 7278.6 7293.18 19.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Tunindex20 3189.35 3188.43 3182.88 3189.35 9.78 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 421658 421658 421658 421658 189.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
JSE All Jamaican Composite 461596 461596 461596 461596 170.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1912.88 1912.88 1912.88 1912.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1651.47 1651.47 1651.47 1651.47 9.47 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
PX 1232.67 1231.53 1228.36 1232.67 5.13 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
FTSE Czech Republic 1291.89 1291.89 1291.89 1291.89 13.57 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
OETOB Czech Traded (CZK) 1463.81 1463.81 1463.81 1463.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1566.78 1566.78 1566.78 1566.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
OETOB Czech Traded (USD) 1856.01 1856.01 1856.01 1856.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 4179.98 4179.98 4179.98 4179.98 9.65 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
S&P/CITIC300 4487.1 4487.1 4487.1 4487.1 48.14 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
SZSE Component 14872.23 14865.93 14865.64 14976.53 117.88 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
SZSE Component 14872.23 14866.06 14831.18 14987.3 117.88 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۶
SSE 100 7576.48 7574.61 7569.36 7624.37 48.20 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
CSI 1000 7447.94 7448.77 7435.76 7479.47 30.27 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Shanghai 3466.55 3466.3 3461.72 3480.57 10.67 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
China A50 15474.75 15477.41 15447 15605.33 111.09 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Shanghai SE A Share 3633.24 3632.98 3628.16 3647.92 11.20 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
China A50 15474.75 15468.24 15403.39 15686.23 111.09 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۵۱
شانگهای 3466.55 3466.3 3457.06 3485.82 10.67 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۸
Shanghai 3466.55 3466.3 3457.06 3485.82 10.67 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۸
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1813.95 1810.5 1804.43 1813.95 29.98 1.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen 25 1980.27 1977.95 1976.11 1982.73 14.43 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Mid Cap 854.23 854.01 851.87 854.9 1.85 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Benchmark 2829.24 2824.19 2815.86 2829.24 44.36 1.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Small Cap 516.14 515.95 515.26 518.72 3.58 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen All shares 2539.12 2535.67 2531.78 2541.15 27.78 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
OMXC20 1980.27 1977.95 1975.54 1983.74 14.43 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۷
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 108.92 108.92 108.92 108.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۹:۰۴
Rwanda All Share 147.39 147.39 147.39 147.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۹:۰۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 21.98 22 21.65 22.07 0.34 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
MOEX 3833.75 3832.4 3805.81 3833.75 23.13 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
RTSI 1653.31 1652.78 1639.04 1653.31 13.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
MICEX 10 5836.11 5834.42 5790.9 5836.11 32.92 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
RTS Standard 24577.08 24576.15 24411.35 24577.08 130.57 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
MICEX 3833.75 3832.44 3803.56 3833.76 23.13 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
RTSI 1653.31 1652.82 1636.24 1653.55 13.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 11802.49 11802.49 11802.49 11802.49 8.84 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Bucharest BET-XT 1041.77 1041.77 1041.77 1041.77 0.28 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 450.39 450.39 450.39 450.39 16.68 3.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
LSE All Share 4639.43 4639.43 4639.43 4639.43 77.42 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 3724.76 3724.76 3724.76 3724.76 34.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
ZSE All Share 6938.38 6938.38 6938.38 6938.38 66.92 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Zimbabwe Mining 6119.81 6119.81 6119.81 6119.81 19.39 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Zimbabwe Industrial 16870.17 16870.17 16870.17 16870.17 22.43 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1928.98 1927.24 1921.63 1928.98 7.55 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
JASDAQ 183.02 183.09 183.02 184.19 1.07 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
JASDAQ 20 5241.76 5234.59 5234.59 5302.35 28.10 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 100 1259.38 1258.07 1254.17 1259.38 6.59 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 500 1498.68 1497.15 1492.69 1498.68 6.86 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei 225 27728.12 27711.5 27623 27728.12 144.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 1000 1823.61 1821.85 1816.75 1823.61 7.72 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
JPX-Nikkei 400 17326.93 17308.31 17260.19 17326.93 72.54 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
TOPIX Composite 2438.64 2436.43 2429.89 2438.64 9.55 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
نیکی 225 27728.12 27716 27624 27728.12 144.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei 225 27728.12 27716 27624 27728.12 144.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei 300 402.1 402.1 402.1 402.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei 500 2713.43 2713.43 2713.43 2713.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei JQ Average 3935.17 3935.17 3935.17 3935.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei Volatility 20.85 20.85 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei 1000 2077.79 2077.79 2077.79 2077.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 135.51 135.51 135.51 135.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
BRVM Composite 166.92 166.92 166.92 166.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 3109.97 3109.97 3109.97 3109.97 1.18 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
CSE All-Share 8011.94 8016.25 8011.94 8173.01 198.37 2.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 366.2 366.2 366.2 366.2 4.86 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
FTSE Singapore 331.32 331.32 331.32 331.32 3.72 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2393.68 2394.87 2392.39 2401.62 0.58 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Nordic 40 2409.3 2410.65 2403.46 2410.65 17.57 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm 1003.75 1003.97 1003.1 1007.63 1.20 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Mid Cap 1776.88 1775.28 1770.23 1777.06 7.68 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Benchmark 837.87 838.2 837.51 841.44 0.39 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Small Cap 1498.97 1499.07 1494.81 1520.98 16.06 1.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMXS30 2393.68 2395.58 2392.12 2403.44 0.58 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 12193.58 12200.31 12174.26 12210.83 14.84 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
SMI 12193.58 12193.56 12167.18 12208.61 14.84 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۵۷
FTSE Switzerland 661.13 661.13 661.13 661.13 0.95 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Swiss Mid Price 3449.2 3449.2 3449.2 3449.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 15499.94 15499.94 15499.94 15499.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 5439.69 5439.83 5378.69 5452.48 65.92 1.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
IPSA Select 4233.47 4238.75 4197.05 4248.25 33.93 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
IGPA General 21150.23 21175.14 20973.65 21214.33 162.13 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 776.62 776.62 776.62 776.62 0.51 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 582.39 582.39 582.39 582.39 1.08 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1499.74 1499.74 1499.74 1499.74 2.64 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Tadawul All Share 11209.42 11181.71 11073.95 11209.42 47.04 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
NOMU Parallel Market Capped 24548.63 24443.5 24322.5 24681.24 151.23 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Tadawul All Share 11209.42 11190.75 11073.96 11209.42 47.04 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4002.02 4002.02 4002.02 4002.02 2.73 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3420.77 3420.43 3399.58 3421.47 15.77 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
EuroNext 100 1308.22 1308.19 1304.3 1309.13 6.04 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC 40 6781.19 6784.11 6759.51 6784.11 34.96 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SBF 120 5295.32 5295.89 5275.86 5299.18 31.34 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Small 14272.58 14268.59 14243.58 14276.41 2.76 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Mid 60 15388.84 15389.94 15309.49 15390.54 61.62 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Next 20 12991.54 12991.32 12844.91 13002.85 210.13 1.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Large 60 7433.95 7434.97 7407.44 7439.72 45.02 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC All Shares 8597.57 8597.18 8572.34 8606.83 44.20 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Mid & Small 15288.78 15288.88 15221.85 15290.72 50.53 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
CAC All-Tradable 5195.54 5196.08 5178 5199.3 30.29 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
کک 40 6781.19 6783.83 6752.65 6787.96 34.96 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۱
CAC 40 6781.19 6783.83 6752.65 6787.96 34.96 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۱
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 578.2 578.02 577.28 578.81 1.58 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 13209.27 13222.94 13209.27 13245.92 2.54 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki 25 5689.58 5696.61 5689.58 5712.31 3.96 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Cap PI 9478.74 9485.95 9478.74 9510.92 10.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Mid Cap 582.28 582.33 581.88 583.49 0.87 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki 25 Growth 7722.17 7731.71 7722.17 7752.97 5.37 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Benchmark 68.52 68.6 68.52 68.76 0.07 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Small Cap PI 833.81 834.48 830.93 838.46 6.51 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 6547.27 6539.91 6539.91 6583.38 37.94 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۴
PSEi Composite 6547.27 6541.47 6539.93 6605.46 37.94 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۲
FTSE Philippines 572.76 572.76 572.76 572.76 2.18 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
PHS All Shares 4059.59 4059.59 4059.59 4059.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 43.95 43.95 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
Cyprus Alternative Market 928.54 928.54 928.54 928.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
Cyprus Main and Parallel Market 67.55 67.55 67.55 67.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3072.78 3070.13 3068.22 3092.68 5.66 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10908.11 10887.7 10838.53 10908.11 49.69 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
QE All Shares 3460.42 3455.08 3441.47 3460.42 14.44 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 6941.47 6925.56 6887.27 6941.47 38.94 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9120.43 9120.43 9120.43 9120.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20391.77 20385.99 20329.73 20422.38 53.12 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
S&P/TSX 20383.55 20390.76 20329.73 20419.79 54.64 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/TSX 60 1223.87 1224.06 1221.3 1225.9 2.37 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/TSX MidCap 1213.83 1214.27 1207.89 1216.24 6.74 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/TSX Venture 925.24 924.87 921.87 925.24 0.48 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/TSX Small Cap 747.98 748.49 740.74 750.13 7.42 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 3276.13 3279 3276.13 3294.76 4.25 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSDAQ 1059.54 1059.64 1056.34 1059.88 11.61 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KQ 100 2096.44 2097.11 2095.66 2102.29 14.11 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KRX 100 6837.1 6843.61 6834.34 6882.46 19.87 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 50 3030.53 3033.53 3030.53 3051.48 8.75 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 100 3283.85 3287.26 3283.43 3305.6 10.36 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 200 434.74 435.18 434.74 437.53 1.31 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI Large Sized 3200.88 3203.84 3200.88 3222.52 8.11 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI Small Sized 2837.28 2838.02 2822.21 2838.02 24.47 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI Medium Sized 3626.91 3628.48 3614.48 3629.84 9.91 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 3276.13 3276.95 3273.35 3295 4.25 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۶
FTSE Korea 482 482 482 482 6.51 1.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1957.25 1957.25 1957.25 1957.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
CROBEX10 1204.18 1204.18 1204.18 1204.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1232.11 1233.13 1232.11 1243.26 7.97 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
FTSE Colombia 3829.81 3829.81 3829.81 3829.81 18.13 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
COLEQTY 865.2 865.2 865.2 865.2 3.20 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE NSE Kenya 15 211.94 211.84 211.63 212.25 0.66 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
FTSE NSE Kenya 25 234.39 234.98 234.06 234.98 0.61 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Kenya NSE 20 1973.58 1973.58 1973.58 1973.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
Nairobi All Share 175.37 175.37 175.37 175.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 986.89 986.89 986.89 986.89 54.56 5.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Beirut Stock 45.92 45.92 45.92 45.92 0.35 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
BDL STOCK IX 481.04 481.04 481.04 481.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 68256.77 68172.96 67914.5 68256.77 86.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2270.67 2270.39 2261.26 2271.05 1.42 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
WIG30 2731.24 2730.42 2717.85 2731.24 2.58 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 5002.34 4986.67 4955.8 5002.34 30.65 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
sWIG80 20877.28 20818.95 20791.53 20877.28 57.73 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2270.67 2270.39 2259.76 2272.53 1.42 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۷
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3863.79 3863.79 3863.79 3863.79 0.80 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1495.78 1495.77 1492.55 1496.65 4.45 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malaysia ACE 7172.32 7155.8 7095.75 7178.93 89.85 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
FTSE BM Mid 70 14556.99 14555.88 14549.48 14605.71 10.74 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malaysia Top 100 10694.85 10692.93 10682.86 10710.12 25.59 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
FTSE Malaysia 206.27 206.27 206.27 206.27 1.28 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 4851.33 4851.33 4851.33 4851.33 23.19 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
BUMIX 3933.57 3933.57 3933.57 3933.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
HTX (EUR) 4550.54 4550.54 4550.54 4550.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
HTX (HUF) 10467.06 10467.06 10467.06 10467.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
HTX (USD) 5390.56 5390.56 5390.56 5390.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Budapest SE 49745.57 49745.57 49745.57 49745.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Budapest SE 49745.57 49745.57 49745.57 49745.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10134.6 10124.09 10092.83 10134.6 35.17 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
FTSE CSE Morocco 15 11770.97 11751.2 11721.06 11770.97 43.90 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Moroccan All Shares 12467.8 12455.53 12418.27 12467.8 41.83 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10621.27 10618.43 10590.65 10621.27 29.88 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 70 2824.03 2824.03 2824.03 2824.03 93.74 3.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
EGX 20 Capped 13151.72 13151.72 13151.72 13151.72 9.24 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
S&P/ESG Egypt 664.33 664.33 664.33 664.33 1.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
EGX 30 10723.18 10722.82 10722.82 10755.56 4.29 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 32179.93 32179.93 32179.93 32179.93 37.64 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPC 51267.97 51255.35 51089.66 51415.42 127.51 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۶
INMEX 3179.47 3178.17 3168.41 3185.67 6.29 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
IPC CompMx 428.15 428.05 426.39 428.68 1.46 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&P/BMV IPC 51301.86 51288.9 51089.66 51367.91 183.59 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
FTSE BIVA Real Time Price 1052.83 1053.3 1048.92 1055 3.52 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11019.82 11019.82 11019.82 11019.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 760.29 760.29 760.29 760.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1493.1 1493.1 1493.1 1493.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
NSX Local 465.2 465.2 465.2 465.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1011.41 1011.81 1010.92 1013.27 1.67 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
OBX Price 539.87 540.16 539.59 540.83 0.89 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMX Oslo 20 644.23 644.56 643.9 645.29 0.80 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
OSE Benchmark 1148.33 1148.62 1147.62 1149.74 0.72 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Oslo All Share 1220.87 1220.89 1218.36 1221.68 1.31 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1636.73 1637.07 1636.73 1644.66 6.71 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
NSE All Share 38801.51 38802.32 38801.51 38947.44 126.32 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 374.77 374.75 373.27 374.83 0.21 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
DJ New Zealand (USD) 489.53 489.58 486.39 489.9 1.29 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
DJ New Zealand 374.77 374.75 373.04 375.21 0.21 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
NZX All 2079.95 2080.05 2077.19 2084.25 6.92 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
NZX SmallCap 22287.25 22333.11 22234.81 22333.11 25.18 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
NZX 50 12753.76 12752.29 12735.89 12781.21 43.53 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NZX MidCap 6327.39 6327.07 6324.02 6345.43 21.65 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3420.77 3420.43 3399.58 3421.47 15.77 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
EuroNext 100 1308.22 1308.19 1304.3 1309.13 6.04 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
AEX 768.23 768.84 767.64 771.2 1.99 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
AMX 1074.89 1074.54 1065.77 1075.94 7.64 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
AEX All Share 1081.96 1082.31 1080.99 1085.98 1.12 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
AMS Small Cap 1378.94 1378.85 1370.16 1378.94 4.28 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
AEX 768.23 768.76 765.84 771.26 1.99 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۱
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 16294.6 16281.2 16225.15 16333.15 35.80 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
India VIX 12.8725 12.8075 12.8075 13.3575 0.34 2.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 100 16520.5 16508.3 16450.3 16551.45 25.95 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 200 8618.75 8613 8578.5 8629.3 11.85 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 500 13981.55 13974.25 13911.65 13995.25 12.20 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
BSE MidCap 23151.74 23135.44 22983.66 23191.71 22.03 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
BSE Sensex 54492.84 54460.37 54272.42 54682.42 123.07 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-100 16597.54 16590.19 16533.28 16633.4 31.92 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-200 7061.71 7058.52 7032.23 7075.83 9.51 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-500 22263.77 22254.59 22164.43 22320.76 20.64 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
BSE SmallCap 26731.5 26724.37 26524.18 26949.54 116.06 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty Next 50 39678.85 39666.6 39550.2 39678.85 87.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE ALLCAP 6388.87 6386.16 6358.59 6406.4 4.58 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty Midcap 50 7694.1 7690.15 7626 7694.1 8.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty Midcap 150 10564.4 10563.95 10487.45 10564.4 2.70 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 50 Value 20 8352.95 8346.5 8314.6 8358.75 37.40 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
NIfty smallcap 50 5259.35 5260.4 5218.6 5260.4 16.90 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty Smallcap 250 9032.05 9039.2 8955.4 9039.2 49.25 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
NIFTY Free Float Midcap 100 27929.95 27924.6 27720.7 27929.95 1.75 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 10425.05 10429.95 10355.35 10429.95 59.80 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Sensex  54492.84 54446.73 54258.91 54686.35 123.07 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۵۰
BSE Sensex 54492.84 54446.73 54258.91 54686.35 123.07 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۵۰
Nifty 50 16294.6 16276.5 16212.6 16340.1 35.80 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۶
Nifty 50 USD 7593.45 7593.45 7593.45 7593.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 26204.69 26204.87 26110.37 26483.87 221.86 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
هنگ سنگ 26204.69 26204.87 26115.37 26514.12 221.86 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng 26204.69 26204.87 26115.37 26514.12 221.86 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CEI 9296.43 9292.37 9282.62 9461.52 122.82 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE CHI Hong Kong 13621.98 13622.25 13604 13884.43 176.51 1.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1871.93 1869.28 1869.28 1885.66 26.65 1.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE China 50 18330.09 18330.09 18330.09 18330.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hang Seng CCI 3706.04 3706.04 3706.04 3706.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 6131.33 6131.33 6131.33 6131.33 376.89 6.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۰۵
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Vietnam 556.85 556.85 556.85 556.85 3.43 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
FTSE Vietnam All 1486.56 1486.56 1486.56 1486.56 1.98 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
HNX 325.46 324.94 319.62 325.46 5.44 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۵
VN 1345.55 1345.9 1332.9 1345.9 10.81 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
VN 30 1486.46 1487.79 1471.44 1487.79 14.26 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
VN100 1382.34 1383.13 1367.9 1383.13 14.08 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
HNX 30 519.71 519.71 519.71 519.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2169.54 2164.06 2163.48 2173.07 17.31 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Athens General 903.33 900.69 900.24 904.14 7.62 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی