بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
32803 0.23% 77 -0.13% 5.69% -6.83% Aug 05 -
US500
4145.19 -0.16% 6.75 0.36% 7.81% -6.57% Aug 05 -
USNDX
13208 -0.78% 103 2.01% 11.43% -12.59% Aug 05 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
GB100
7440 -0.11% 8 0.22% 4.67% 4.45% Aug 05 -
DE40
13574 -0.65% 89 0.67% 7.78% -13.88% Aug 05 -
FR40
6472 -0.63% 41 0.37% 9.47% -5.06% Aug 05 -
IT40
22680 0.15% 34 1.22% 8.41% -12.77% Aug 05 -
ES35
8168 0.08% 7 0.14% 2.76% -8.01% Aug 05 -
MOEX
2054 -2.94% 62 -7.21% -7.54% -46.02% Aug 05 -
NL25
723 -1.21% 9 -0.92% 10.05% -5.87% Aug 05 -
BIST 100
2750 0.98% 27 6.10% 14.22% 91.70% Aug 05 -
CH20
11123 -0.71% 80 -0.20% 2.61% -8.65% Aug 05 -
Stockholm
1999 -1.10% 22 -1.67% 4.16% -16.04% Aug 05 -
WIG
53864 -0.90% 488 -2.08% 3.31% -21.24% Aug 05 -
BE20
3763 -0.32% 12 -0.89% 1.38% -12.54% Aug 05 -
Oslo
1407 0.39% 6 -1.11% 6.86% 15.28% Aug 05 -
ATX
3024 -0.32% 10 -0.13% 9.48% -15.34% Aug 05 -
Copenhagen
1712 -2.42% 42 -5.65% 2.16% -4.23% Aug 05 -
Helsinki
10891 -0.58% 63 -0.77% 6.90% -17.66% Aug 05 -
Helsinki 25
4771 -0.67% 32 -0.52% 6.38% -16.28% Aug 05 -
ISEQ
6906 -0.79% 55 1.43% 9.94% -18.72% Aug 05 -
Athens General
849 -2.11% 18 -0.21% 8.99% -4.95% Aug 05 -
PSI Geral
4747 0.41% 19 -0.63% 5.01% 24.17% Aug 05 -
PSI 20
6077 0.68% 41 -0.76% 3.28% 18.36% Aug 05 -
PX
1234 0.14% 2 0.00% 1.11% -0.39% Aug 05 -
BET
12578 0.12% 14 0.94% 2.37% 6.34% Aug 05 -
BUX
43468 0.31% 135 3.98% 10.46% -13.15% Aug 05 -
PFTS
519 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.11% Aug 05 -
SAX
375 -0.01% 0 -0.01% 0.93% 1.67% Aug 05 -
LuxX
1468 -0.03% 0 -1.69% 5.06% -13.16% Aug 05 -
CROBEX
1961 -0.02% 0 -0.94% -1.87% 0.08% Aug 04 -
SOFIX
608 0.25% 2 1.45% -0.64% 4.85% Aug 05 -
SBITOP
1162 0.72% 8 1.85% 4.00% -1.33% Aug 05 -
Vilnius
914 0.37% 3 1.49% 1.97% -5.18% Aug 05 -
BELEX 15
843 0.12% 1 0.93% -0.07% 7.97% Aug 05 -
Riga
1135 0.25% 3 -0.39% -0.08% -9.15% Aug 05 -
ICEX
2405 -0.07% 2 -0.18% 3.95% 0.40% Aug 05 -
MBI 10
5858 0.07% 4 -0.38% 1.25% 4.76% Aug 05 -
MSE
3664 -0.91% 34 -0.25% -0.74% -5.58% Aug 05 -
SASX-10
1034 0.03% 0 1.29% 2.96% 14.90% Aug 05 -
Tallinn
1797 0.88% 16 1.62% 1.54% -0.25% Aug 05 -
EU350
1760.85 -0.75% 13.35 -0.56% 6.71% -5.69% Aug 05 -
EU1200
3032.83 -0.37% 11.34 9.26% 1.97% -8.83% Aug 05 -
CSE General
69 0.16% 0 1.35% 1.57% 0.72% Aug 05 -
EU50
3725 -0.78% 29 0.47% 8.87% -10.76% Aug 05 -
EU100
1254 -0.64% 8 -0.10% 9.69% -4.42% Aug 05 -
EU600
435.72 -0.76% 3.34 -0.59% 6.97% -7.29% Aug 05 -
Monex
9960.71 -10.94% 1,224.18 -10.73% -10.84% -9.61% Aug 05 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
32803 0.23% 77 -0.13% 5.69% -6.83% Aug 05 -
US500
4145.19 -0.16% 6.75 0.36% 7.81% -6.57% Aug 05 -
USNDX
13208 -0.78% 103 2.01% 11.43% -12.59% Aug 05 -
Ecuador General
1265 0.00% 0 -1.26% 0.44% -2.87% Aug 05 -
CATSX
19620 0.22% 43 -0.37% 4.75% -4.18% Aug 05 -
IBOVESPA
106472 0.55% 580 3.21% 7.85% -13.30% Aug 05 -
IPC Mexico
46723 -0.41% 193 -2.95% -2.09% -8.59% Aug 05 -
Peru General
19421 0.55% 107 1.92% 7.54% 12.06% Aug 05 -
Merval
121004 0.47% 567 -1.24% 27.27% 83.73% Aug 05 -
IBC
7208 1.02% 73 -2.35% 8.82% 18.82% Aug 05 -
COLCAP
1300 1.45% 19 0.32% -2.72% 5.99% Aug 05 -
IGPA
27593 0.36% 98 -1.65% 4.41% 29.21% Aug 05 -
BVPSI
392 0.04% 0 0.32% -0.23% 1.03% Aug 05 -
BSX
2231 0.00% 0 0.00% 1.51% -11.26% Jul 26 -
JSE
386014 0.82% 3,142 -0.78% -2.53% -8.07% Aug 05 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
JP225
28162 0.84% 235 1.41% 7.87% 1.23% Aug 05 -
SHANGHAI
3227 1.19% 38 -0.81% -3.82% -6.69% Aug 05 -
CSI 300
4157 1.35% 55 -0.32% -6.04% -15.54% Aug 05 -
SHANGHAI 50
2774 1.21% 33 -0.64% -7.42% -13.19% Aug 05 -
CH50
13632.03 0.90% 122 -0.64% -7.26% -11.61% Aug 05 -
SENSEX
58388 0.15% 89 1.42% 8.63% 7.57% Aug 05 -
DSE Broad
6312 0.00% 0 2.91% -0.85% -4.77% Aug 05 -
JCI
7085 0.39% 27 1.92% 6.59% 14.21% Aug 05 -
TASI
12292 0.00% 0 1.12% 8.35% 9.65% Aug 04 -
TAIEX
15036 2.27% 334 0.24% 7.51% -14.21% Aug 05 -
ADX General
9916 1.00% 98 2.62% 7.19% 32.19% Aug 05 -
SET 50
969 0.22% 2 0.40% 2.68% 6.70% Aug 05 -
FKLCI
1502 -0.41% 6 0.62% 5.68% 0.79% Aug 05 -
STI
3283 0.40% 13 2.22% 5.77% 3.33% Aug 05 -
TA-125
2011 0.29% 6 1.36% 6.56% 14.67% Aug 04 -
HK50
20202 0.14% 28 0.23% -6.41% -22.83% Aug 05 -
PSEi
6406 -1.20% 78 1.42% -0.61% -2.06% Aug 05 -
KSE 100
42096 1.62% 671 4.85% 2.28% -11.36% Aug 05 -
KASE
2974 0.22% 6 0.70% 11.47% -3.76% Aug 05 -
QE
13377 -0.07% 10 1.94% 9.08% 22.63% Aug 04 -
HNX
299.90 0.73% 2.17 3.91% 10.29% -7.85% Aug 05 -
VN
1253 -0.11% 1 3.85% 8.97% -6.61% Aug 05 -
MSM 30
4667 0.05% 2 2.98% 13.31% 16.62% Aug 04 -
ASPI
8333 1.27% 104 7.79% 17.09% 2.89% Aug 05 -
Blom
1378 -1.05% 15 -0.36% -4.99% 35.82% Aug 05 -
ASE
2569 0.72% 18 -0.92% 1.19% 26.16% Aug 04 -
LSX Composite
587 2.05% 12 -0.71% 2.42% -3.88% Aug 05 -
MSE 20
34715 -0.32% 112 -0.02% 5.72% 2.27% Aug 05 -
DFM General
3317 -0.11% 4 -0.62% 8.34% 17.51% Aug 05 -
Kuwait All Share
7732.75 0.07% 5.73 0.21% 3.50% 17.77% Aug 04 -
JPVIX
20.35 5.71% 1.1 7.50% -15.10% 4.09% Aug 05 -
NIFTY 50
17398 0.09% 16 1.39% 8.80% 7.14% Aug 05 -
TEDPIX
1520298.00 0.00% 0 -1.41% -1.29% 31.99% Jun 08 -
Estirad
1900.31 0.20% 3.88 -0.27% 1.26% 17.67% Aug 04 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUALL
7250 0.59% 43 1.07% 6.87% -7.12% Aug 05 -
AU50
6811 0.63% 43 0.83% 5.45% -6.66% Aug 05 -
AU200
7016 0.58% 41 1.01% 6.39% -6.94% Aug 05 -
NZX 50
11728 -0.06% 7 2.05% 5.27% -8.16% Aug 05 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share
50722 0.28% 140 0.70% -1.62% 30.69% Aug 05 -
SA40
63114 1.26% 787 1.02% 5.71% 0.97% Aug 05 -
SAALL
69519 1.17% 802 0.85% 5.72% 1.23% Aug 05 -
EGX 30
10043 5.28% 504 7.19% 16.01% -6.34% Aug 04 -
CFG 25
11947 0.72% 85 1.09% 2.71% -4.64% Aug 05 -
Nairobi 20
1727 0.42% 7 1.49% 4.65% -12.55% Aug 05 -
Nairobi All Share
142 0.52% 1 0.68% 6.77% -20.44% Aug 05 -
DSEI
1911 0.56% 11 0.46% 1.41% -4.39% Aug 05 -
TUN
7750 -0.30% 23 0.23% 3.13% 6.17% Aug 05 -
GGSECI
2397 0.06% 2 -4.86% -5.86% -12.58% Aug 05 -
SEMDEX
2069 0.24% 5 2.87% -0.70% 7.83% Aug 05 -
USE All Share
1307.87 0.62% 8.08 0.88% 8.16% -14.36% Aug 05 -
NSX Overall
1581 2.28% 35 1.03% 10.90% 4.77% Aug 05 -
Gaborone
7261 0.00% 0 0.09% 1.16% 8.33% Aug 05 -
ZSI Industrials
51989.97 -0.98% 515.5 -4.92% -14.14% 124.06% Aug 05 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
32803 0.23% 77 31,895 31,012 30,153 29,316
US500
4145.19 -0.16% 6.75 4,030.37 3,918.73 3,810.18 3,704.64
USNDX
13208 -0.78% 103 12,842 12,486 12,140 11,804
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
GB100
7440 -0.11% 8 7,238 7,042 6,851 6,665
DE40
13574 -0.65% 89 13,077 12,598 12,138 11,693
FR40
6472 -0.63% 41 6,239 6,013 5,797 5,587
IT40
22680 0.15% 34 21,781 20,920 20,090 19,296
ES35
8168 0.08% 7 7,898 7,636 7,384 7,139
MOEX
2054 -2.94% 62 1,861 1,686 1,528 1,384
NL25
723 -1.21% 9 698 674 651 629
BIST 100
2750 0.98% 27 2,621 2,499 2,381 2,270
CH20
11123 -0.71% 80 10,833 10,550 10,274 10,006
Stockholm
1999 -1.10% 22 1,932 1,867 1,804 1,744
WIG
53864 -0.90% 488 51,634 49,495 47,449 45,483
BE20
3763 -0.32% 12 3,655 3,550 3,448 3,349
Oslo
1407 0.39% 6 1,362 1,319 1,277 1,236
ATX
3024 -0.32% 10 2,894 2,769 2,649 2,535
Copenhagen
1712 -2.42% 42 1,645 1,581 1,520 1,460
Helsinki
10891 -0.58% 63 10,492 10,108 9,738 9,382
Helsinki 25
4771 -0.67% 32 4,596 4,428 4,266 4,110
ISEQ
6906 -0.79% 55 6,636 6,377 6,127 5,888
Athens General
849 -2.11% 18 818 788 759 732
PSI Geral
4747 0.41% 19 4,614 4,486 4,360 4,239
PSI 20
6077 0.68% 41 5,907 5,743 5,582 5,427
PX
1234 0.14% 2 1,197 1,162 1,127 1,094
BET
12578 0.12% 14 12,208 11,850 11,501 11,163
BUX
43468 0.31% 135 41,312 39,265 37,318 35,466
PFTS
519 0.00% 0 518 517 516 515
SAX
375 -0.01% 0 366 358 351 343
LuxX
1468 -0.03% 0 1,413 1,360 1,309 1,260
CROBEX
1961 -0.02% 0 1,919 1,878 1,837 1,797
SOFIX
608 0.25% 2 592 576 561 546
SBITOP
1162 0.72% 8 1,128 1,094 1,062 1,031
Vilnius
914 0.37% 3 892 871 851 831
BELEX 15
843 0.12% 1 830 817 804 791
Riga
1135 0.25% 3 1,094 1,055 1,017 980
ICEX
2405 -0.07% 2 2,336 2,268 2,203 2,140
MBI 10
5858 0.07% 4 5,717 5,580 5,446 5,315
MSE
3664 -0.91% 34 3,595 3,528 3,461 3,396
SASX-10
1034 0.03% 0 1,008 982 957 932
Tallinn
1797 0.88% 16 1,736 1,677 1,621 1,566
EU350
1760.85 -0.75% 13.35 1,694.29 1,630.24 1,568.62 1,509.33
EU1200
3032.83 -0.37% 11.34 2,918.19 2,807.88 2,701.74 2,599.62
CSE General
69 0.16% 0 67 65 64 62
EU50
3725 -0.78% 29 3,585 3,449 3,319 3,193
EU100
1254 -0.64% 8 1,206 1,161 1,117 1,075
EU600
435.72 -0.76% 3.34 419.25 403.4 388.15 373.48
Monex
9960.71 -10.94% 1,224.18 9,662.88 9,374.02 9,094.13 8,822.20
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
32803 0.23% 77 31,895 31,012 30,153 29,316
US500
4145.19 -0.16% 6.75 4,030.37 3,918.73 3,810.18 3,704.64
USNDX
13208 -0.78% 103 12,842 12,486 12,140 11,804
Ecuador General
1265 0.00% 0 1,242 1,220 1,198 1,176
CATSX
19620 0.22% 43 19,159 18,710 18,268 17,841
IBOVESPA
106472 0.55% 580 102,873 99,392 96,038 92,790
IPC Mexico
46723 -0.41% 193 45,541 44,387 43,266 42,173
Peru General
19421 0.55% 107 18,675 17,959 17,269 16,605
Merval
121004 0.47% 567 114,288 107,948 101,958 96,295
IBC
7208 1.02% 73 6,855 6,519 6,200 5,896
COLCAP
1300 1.45% 19 1,254 1,209 1,166 1,125
IGPA
27593 0.36% 98 26,528 25,505 24,520 23,573
BVPSI
392 0.04% 0 389 387 385 383
BSX
2231 0.00% 0 2,157 2,086 2,017 1,951
JSE
386014 0.82% 3,142 379,954 373,970 368,103 362,351
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
JP225
28162 0.84% 235 27,213 26,295 25,411 24,554
SHANGHAI
3227 1.19% 38 3,135 3,046 2,960 2,876
CSI 300
4157 1.35% 55 4,039 3,924 3,813 3,704
SHANGHAI 50
2774 1.21% 33 2,696 2,619 2,545 2,472
CH50
13632.03 0.90% 122 13,244.88 12,868.73 12,503.25 12,148.16
SENSEX
58388 0.15% 89 56,683 55,031 53,419 51,860
DSE Broad
6312 0.00% 0 6,181 6,052 5,927 5,803
JCI
7085 0.39% 27 6,923 6,765 6,611 6,460
TASI
12292 0.00% 0 11,956 11,629 11,312 11,003
TAIEX
15036 2.27% 334 14,592 14,162 13,744 13,338
ADX General
9916 1.00% 98 9,671 9,432 9,199 8,972
SET 50
969 0.22% 2 950 931 913 895
FKLCI
1502 -0.41% 6 1,472 1,444 1,416 1,388
STI
3283 0.40% 13 3,218 3,155 3,093 3,032
TA-125
2011 0.29% 6 1,955 1,899 1,846 1,794
HK50
20202 0.14% 28 19,295 18,428 17,602 16,810
PSEi
6406 -1.20% 78 6,198 5,997 5,803 5,615
KSE 100
42096 1.62% 671 40,913 39,764 38,644 37,558
KASE
2974 0.22% 6 2,892 2,812 2,734 2,658
QE
13377 -0.07% 10 13,077 12,784 12,498 12,218
HNX
299.90 0.73% 2.17 289.88 280.2 270.84 261.8
VN
1253 -0.11% 1 1,211 1,170 1,131 1,094
MSM 30
4667 0.05% 2 4,600 4,534 4,468 4,404
ASPI
8333 1.27% 104 7,885 7,461 7,059 6,680
Blom
1378 -1.05% 15 1,270 1,171 1,080 995
ASE
2569 0.72% 18 2,529 2,490 2,452 2,414
LSX Composite
587 2.05% 12 564 543 522 502
MSE 20
34715 -0.32% 112 33,348 32,035 30,772 29,560
DFM General
3317 -0.11% 4 3,235 3,155 3,077 3,001
Kuwait All Share
7732.75 0.07% 5.73 7,585.05 7,440.45 7,298.17 7,158.98
JPVIX
20.35 5.71% 1.1 19.66 19 18.36 17.74
NIFTY 50
17398 0.09% 16 16,889 16,396 15,918 15,453
TEDPIX
1520298.00 0.00% 0 1,467,087.57 1,415,701.50 1,366,139.78 1,318,402.43
Estirad
1900.31 0.20% 3.88 1,867.62 1,835.51 1,803.96 1,772.99
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUALL
7250 0.59% 43 7,081 6,915 6,753 6,595
AU50
6811 0.63% 43 6,651 6,496 6,344 6,195
AU200
7016 0.58% 41 6,851 6,691 6,534 6,381
NZX 50
11728 -0.06% 7 11,489 11,255 11,025 10,801
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
NSE-All Share
50722 0.28% 140 49,840 48,972 48,120 47,283
SA40
63114 1.26% 787 61,056 59,066 57,140 55,278
SAALL
69519 1.17% 802 67,253 65,063 62,943 60,885
EGX 30
10043 5.28% 504 9,730 9,427 9,132 8,847
CFG 25
11947 0.72% 85 11,735 11,526 11,320 11,119
Nairobi 20
1727 0.42% 7 1,702 1,678 1,655 1,631
Nairobi All Share
142 0.52% 1 140 138 136 134
DSEI
1911 0.56% 11 1,859 1,809 1,760 1,712
TUN
7750 -0.30% 23 7,687 7,625 7,563 7,502
GGSECI
2397 0.06% 2 2,344 2,292 2,242 2,192
SEMDEX
2069 0.24% 5 2,044 2,020 1,996 1,972
USE All Share
1307.87 0.62% 8.08 1,242.74 1,180.88 1,122.02 1,066.18
NSX Overall
1581 2.28% 35 1,516 1,453 1,393 1,335
Gaborone
7261 0.00% 0 7,234 7,207 7,180 7,154
ZSI Industrials
51989.97 -0.98% 515.5 47,830.77 44,004.31 40,484.59 37,245.61
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین