بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.3108 0.0016 0.00% 0.03% 0.05% 0.40% Sep 21 -
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.17% 0.17% 0.28% Sep 21 -
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.04% 0.05% 0.07% Oct 12 -
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% -0.05% -0.17% 0.19% Dec 03 -
France
-0.0320 -0.021 -0.02% -0.07% -0.15% 0.31% Dec 03 -
Greece
1.2240 0.016 0.02% -0.08% 0.10% 0.60% Dec 03 -
India
6.3270 -0.013 -0.01% 0.07% 0.14% 0.43% Oct 12 -
Netherlands
-0.2280 0.003 0.00% -0.04% -0.13% 0.25% Dec 03 -
Spain
0.3524 -0.0332 -0.03% -0.08% -0.11% 0.30% Dec 03 -
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% -0.05% -0.05% 0.24% Dec 03 -
New Zealand
2.1300 0.012 0.01% 0.11% 0.21% 1.11% Oct 12 -
Australia
1.7220 -0.016 -0.02% 0.20% 0.46% 0.74% Oct 12 -
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% -0.05% -0.01% 0.40% Dec 03 -
Canada
1.6450 0.017 0.02% 0.11% 0.42% 0.97% Oct 12 -
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% -0.11% -0.06% 3.93% Oct 11 -
Switzerland
-0.2826 -0.0043 0.00% -0.06% -0.13% 0.27% Dec 03 -
Mexico
7.5090 0.025 -0.04% 0.11% 0.51% 2.18% Oct 11 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.3108 0.0016 0.00% 0.03% 0.05% 0.40% Sep 21 -
US 1M
0.09 0 0.00% -0.03% -0.02% -1.99% Jul 23 -
US 3M
0.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -1.98% Jul 23 -
US 6M
0.13 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.95% Jul 23 -
US 52W
0.14 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.83% Jul 23 -
US 2Y
0.15 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.67% Jul 23 -
US 3Y
0.17 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.62% Jul 23 -
US 5Y
0.27 0 0.00% -0.01% -0.05% -1.55% Jul 23 -
US 7Y
0.44 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -1.48% Jul 23 -
US 20Y
1.21 0.03 -0.03% -0.05% -0.17% -1.34% Jul 23 -
US 30Y
1.25 0.04 -0.03% -0.04% -0.19% -1.32% Jul 23 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.17% 0.17% 0.28% Sep 21 -
UK 1M
0.02 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.70% Jul 23 -
UK 3M
0.04 0 0.00% 0.02% 0.03% -0.71% Jul 23 -
UK 6M
0.03 0 0.00% 0.04% -0.01% -0.73% Jul 23 -
UK 52W
0.02 0.03 0.03% 0.01% 0.00% -0.51% Jul 23 -
UK 3Y
-0.13 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.55% Jul 23 -
UK 5Y
-0.11 0 0.00% -0.04% -0.09% -0.58% Jul 23 -
UK 7Y
-0.04 0 0.00% -0.03% -0.07% -0.56% Jul 23 -
UK 20Y
0.53 0.01 0.01% -0.03% -0.03% -0.66% Jul 23 -
UK 30Y
0.64 0.01 0.01% -0.03% 0.00% -0.68% Jul 23 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.04% 0.05% 0.07% Oct 12 -
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.00% 0.05% 0.10% Jul 22 -
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.00% 0.02% 0.04% Jul 22 -
Japan 6M
-0.17 0.01 0.01% 0.01% 0.06% 0.08% Jul 22 -
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% Jul 22 -
Japan 2Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% Jul 22 -
Japan 3Y
-0.15 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% Jul 22 -
Japan 5Y
-0.12 0 0.00% -0.01% -0.01% 0.11% Jul 22 -
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.01% -0.02% -0.02% 0.12% Jul 22 -
Japan 20Y
0.41 0 0.01% -0.02% 0.03% 0.20% Jul 22 -
Japan 30Y
0.57 0.01 -0.01% -0.03% 0.00% 0.21% Jul 22 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% -0.05% -0.17% 0.19% Dec 03 -
Germany 3M
-0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.01% -0.03% Jul 23 -
Germany 6M
-0.62 0 0.00% 0.01% -0.07% 0.00% Jul 23 -
Germany 52W
-0.58 0 0.00% 0.01% -0.02% 0.12% Jul 23 -
Germany 2Y
-0.68 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.11% Jul 23 -
Germany 3Y
-0.71 0.02 0.02% 0.01% -0.01% 0.09% Jul 23 -
Germany 5Y
-0.68 0.02 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% Jul 23 -
Germany 7Y
-0.61 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.00% Jul 23 -
Germany 30Y
-0.06 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.27% Jul 23 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.56 0 0.00% 0.01% -0.01% 0.01% Jul 23 -
France 52W
-0.56 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.09% Jul 23 -
France 2Y
-0.61 0.03 0.03% 0.01% -0.02% 0.08% Jul 23 -
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jul 23 -
France 3Y
-0.61 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.10% Jul 23 -
France 5Y
-0.56 0.01 0.01% -0.01% -0.05% 0.03% Jul 23 -
France 6M
-0.56 0 0.00% -0.01% -0.03% 0.03% Jul 23 -
France 20Y
0.26 0 -0.01% -0.05% -0.10% -0.25% Jul 23 -
France 30Y
0.53 0 -0.01% -0.04% -0.10% -0.34% Jul 23 -
France
-0.0320 -0.021 -0.02% -0.07% -0.15% 0.31% Dec 03 -
France 7Y
-0.42 0.01 0.01% -0.02% -0.07% -0.02% Jul 23 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.37 0.11 -0.11% -0.11% -0.04% -0.10% Jul 23 -
Italy 3M
-0.27 0 0.00% -0.03% 0.04% -0.03% Jul 23 -
Italy 3Y
0.06 0.04 -0.05% -0.18% -0.22% -0.19% Jul 23 -
Italy 6M
-0.32 0.01 0.01% -0.01% -0.06% -0.15% Jul 23 -
Italy 7Y
0.64 0.05 -0.05% -0.21% -0.27% -0.39% Jul 23 -
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% -0.05% -0.01% 0.40% Dec 03 -
Italy 5Y
0.47 0.06 -0.06% -0.21% -0.26% -0.29% Jul 23 -
Italy 52W
-0.21 0 0.01% -0.07% -0.03% -0.04% Jul 23 -
Italy 20Y
1.60 0.04 -0.06% -0.20% -0.31% -0.65% Jul 23 -
Italy 2Y
-0.08 0.04 -0.04% -0.15% -0.19% -0.01% Jul 23 -
Italy 30Y
1.96 0.05 -0.05% -0.17% -0.31% -0.68% Jul 23 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
8.4200 0.03 0.03% -0.01% 0.13% 2.51% Dec 03 -
Russia 1M
4.18 0 0.00% -0.05% -0.21% -3.07% Jul 23 -
Russia 52W
4.24 0.02 -0.02% 0.05% -0.01% -2.64% Jul 23 -
Russia 3M
4.15 0.01 -0.01% -0.06% -0.14% -3.01% Jul 23 -
Russia 3Y
4.49 0 0.00% 0.00% -0.02% -2.49% Jul 23 -
Russia 5Y
5.06 0.01 0.03% -0.08% -0.02% -2.02% Jul 23 -
Russia 6M
4.13 0.01 -0.01% -0.06% -0.10% -3.00% Jul 23 -
Russia 7Y
5.49 0.03 0.03% 0.01% 0.13% -1.70% Jul 23 -
Russia 2Y
4.45 0.02 0.00% 0.01% -0.12% -2.50% Jul 23 -
Russia 20Y
6.22 0.02 0.02% -0.07% 0.16% -1.53% Jul 23 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.41 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.54% Jul 23 -
New Zealand
2.1300 0.012 0.01% 0.11% 0.21% 1.11% Oct 12 -
Australia 52W
0.25 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.76% Jul 23 -
Australia 2Y
0.28 0 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% Jul 23 -
Australia
1.7220 -0.016 -0.02% 0.20% 0.46% 0.74% Oct 12 -
Australia 20Y
1.52 0.03 -0.03% -0.05% -0.05% -0.22% Jul 23 -
Australia 7Y
0.60 0.02 -0.02% -0.02% -0.03% -0.51% Jul 23 -
Australia 3Y
0.28 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.60% Jul 23 -
Australia 30Y
1.75 0.05 -0.05% -0.08% -0.02% -0.19% Jul 23 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.6450 0.017 0.02% 0.11% 0.42% 0.97% Oct 12 -
Canada 1M
0.17 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -1.48% Jul 23 -
Canada 20Y
0.80 0.01 0.02% 0.02% -0.04% -0.85% Jul 23 -
Canada 2Y
0.29 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -1.14% Jul 23 -
Canada 3M
0.17 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -1.49% Jul 23 -
Canada 3Y
0.29 0 0.01% 0.01% -0.03% -1.13% Jul 23 -
Canada 30Y
1.01 0.01 0.02% 0.03% -0.01% -0.68% Jul 23 -
Canada 5Y
0.35 0 0.02% 0.03% -0.02% -0.99% Jul 23 -
Canada 7Y
0.35 0 0.00% 0.01% -0.03% -1.05% Jul 23 -
Canada 52W
0.24 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -1.43% Jul 23 -
Canada 6M
0.19 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -1.49% Jul 23 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.67 0.02 -0.02% -0.05% 0.08% -0.18% Jul 23 -
China 2Y
2.34 0.05 -0.05% -0.06% 0.05% -0.44% Jul 23 -
China 20Y
3.62 0.02 -0.02% 0.01% 0.09% 0.06% Jul 23 -
China 3Y
2.51 0.03 -0.03% -0.06% 0.05% -0.37% Jul 23 -
China 52W
2.29 0.03 0.03% 0.01% 0.01% -0.32% Jul 23 -
China 5Y
2.63 0.04 -0.04% -0.08% 0.01% -0.38% Jul 23 -
China 7Y
2.95 0.03 -0.03% -0.06% 0.07% -0.25% Jul 23 -
China
2.92 0 -0.01% -0.12% 0.02% -0.26% Jul 23 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
4.18 0.01 -0.01% 0.01% -0.06% -1.92% Jul 23 -
India 30Y
6.41 0.01 -0.01% -0.01% -0.19% -0.40% Jul 23 -
India 3Y
4.37 0 0.00% 0.02% -0.15% -1.90% Jul 23 -
India 7Y
5.67 0.01 -0.01% 0.05% -0.24% -0.93% Jul 23 -
India 5Y
4.93 0.01 -0.01% 0.04% -0.50% -1.48% Jul 23 -
India 52W
3.63 0 0.00% 0.04% -0.08% -2.30% Jul 23 -
India 3M
3.28 0.03 0.03% 0.04% 0.07% -2.49% Jul 23 -
India 6M
3.38 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -2.46% Jul 23 -
India
6.3270 -0.013 -0.01% 0.07% 0.14% 0.43% Oct 12 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% -0.11% -0.06% 3.93% Oct 11 -
Brazil 52W
2.43 0 0.00% -0.03% 0.03% -2.98% Jul 23 -
Brazil 2Y
3.37 0.01 0.01% -0.05% -0.05% -2.27% Jul 23 -
Brazil 3M
2.07 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -3.90% Jul 23 -
Brazil 3Y
4.68 0.06 0.06% -0.03% -0.07% -1.42% Jul 23 -
Brazil 5Y
5.41 0.1 0.10% 0.01% -0.22% -1.35% Jul 23 -
Brazil 6M
2.14 0.01 0.01% 0.00% 0.02% -3.45% Jul 23 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
3.45 0 0.00% -0.05% -0.05% -2.47% Jul 23 -
Indonesia
6.91 0.08 -0.08% -0.13% -0.27% -0.36% Jul 23 -
Indonesia 20Y
7.43 0.09 -0.09% -0.13% -0.24% -0.34% Jul 23 -
Indonesia 3Y
5.64 0.02 -0.02% -0.25% -0.67% -0.69% Jul 23 -
Indonesia 52W
4.45 0.08 -0.08% -0.30% -0.60% -1.78% Jul 23 -
Indonesia 30Y
7.58 0.03 -0.03% -0.05% -0.15% -0.40% Jul 23 -
Indonesia 3M
3.60 0 0.00% 0.03% 0.03% -2.30% Jul 23 -
Indonesia 6M
3.78 0 0.00% 0.03% 0.03% -2.18% Jul 23 -
Indonesia 5Y
6.11 0.11 -0.11% -0.18% -0.54% -0.59% Jul 23 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.05 0.03 -0.03% -0.07% -0.04% -0.32% Jul 23 -
South Korea 20Y
1.51 0.04 -0.04% -0.07% -0.04% 0.05% Jul 23 -
South Korea
1.32 0.03 -0.03% -0.07% -0.05% -0.15% Jul 23 -
South Korea 30Y
1.52 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% 0.07% Jul 23 -
South Korea 3Y
0.80 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% -0.53% Jul 23 -
South Korea 52W
0.57 0 0.00% 0.00% 0.03% -0.76% Jul 23 -
South Korea 2Y
0.74 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -0.58% Jul 23 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
4.98 0.19 0.19% 0.29% -0.06% -1.33% Jul 23 -
South Africa 3M
3.45 1.27 1.27% -0.30% -0.40% -3.24% Jul 23 -
South Africa 5Y
7.46 0.06 0.06% -0.10% -0.07% 0.24% Jul 23 -
South Africa
9.12 0.12 -0.12% -0.23% -0.08% 1.03% Jul 23 -
South Africa 20Y
11.20 0.2 -0.21% -0.35% -0.10% 1.58% Jul 23 -
South Africa 30Y
11.30 0.22 -0.22% -0.31% -0.06% 1.63% Jul 23 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
0.49 0.11 0.11% 0.12% -0.71% -0.54% Jul 14 -
Greece 3M
0.32 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.71% Jul 23 -
Greece 6M
0.29 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -1.04% Jul 23 -
Greece 20Y
1.37 0.08 -0.08% -0.17% -0.09% -1.30% Jul 23 -
Greece
1.2240 0.016 0.02% -0.08% 0.10% 0.60% Dec 03 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.41 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% Jul 23 -
Portugal 2Y
-0.42 0.03 0.03% 0.00% 0.03% 0.14% Jul 23 -
Portugal 3M
-0.45 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% Jul 23 -
Portugal 6M
-0.41 0 0.00% 0.02% 0.01% -0.02% Jul 23 -
Portugal 20Y
0.74 0.04 -0.04% -0.12% -0.20% -0.26% Jul 23 -
Portugal 5Y
-0.15 0 0.00% -0.07% -0.08% 0.07% Jul 23 -
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% -0.05% -0.05% 0.24% Dec 03 -
Portugal 30Y
1.07 0.04 -0.05% -0.12% -0.23% -0.30% Jul 23 -
Portugal 3Y
-0.31 0.05 0.05% -0.02% 0.04% 0.06% Jul 23 -
Portugal 7Y
0.07 0.01 -0.01% -0.09% -0.13% -0.05% Jul 23 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.17% 0.17% 0.28% Sep 21 -
UK 1M
0.02 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.70% Jul 23 -
UK 3M
0.04 0 0.00% 0.02% 0.03% -0.71% Jul 23 -
UK 6M
0.03 0 0.00% 0.04% -0.01% -0.73% Jul 23 -
UK 52W
0.02 0.03 0.03% 0.01% 0.00% -0.51% Jul 23 -
UK 3Y
-0.13 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.55% Jul 23 -
UK 5Y
-0.11 0 0.00% -0.04% -0.09% -0.58% Jul 23 -
UK 7Y
-0.04 0 0.00% -0.03% -0.07% -0.56% Jul 23 -
UK 20Y
0.53 0.01 0.01% -0.03% -0.03% -0.66% Jul 23 -
UK 30Y
0.64 0.01 0.01% -0.03% 0.00% -0.68% Jul 23 -
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% -0.05% -0.17% 0.19% Dec 03 -
Germany 3M
-0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.01% -0.03% Jul 23 -
Germany 6M
-0.62 0 0.00% 0.01% -0.07% 0.00% Jul 23 -
Germany 52W
-0.58 0 0.00% 0.01% -0.02% 0.12% Jul 23 -
Germany 2Y
-0.68 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.11% Jul 23 -
Germany 3Y
-0.71 0.02 0.02% 0.01% -0.01% 0.09% Jul 23 -
Germany 5Y
-0.68 0.02 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% Jul 23 -
Germany 7Y
-0.61 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.00% Jul 23 -
Germany 30Y
-0.06 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.27% Jul 23 -
Denmark
-0.0890 -0.004 0.00% -0.03% -0.16% 0.36% Dec 03 -
Finland
-0.0980 0.011 0.01% -0.03% -0.10% 0.31% Dec 03 -
France 20Y
0.26 0 -0.01% -0.05% -0.10% -0.25% Jul 23 -
France 30Y
0.53 0 -0.01% -0.04% -0.10% -0.34% Jul 23 -
Ireland
0.0900 -0.004 0.00% -0.08% -0.11% 0.39% Dec 03 -
Portugal 20Y
0.74 0.04 -0.04% -0.12% -0.20% -0.26% Jul 23 -
Portugal 5Y
-0.15 0 0.00% -0.07% -0.08% 0.07% Jul 23 -
Poland
3.2250 -0.025 0.00% 0.14% 0.36% 2.00% Dec 03 -
Russia 20Y
6.22 0.02 0.02% -0.07% 0.16% -1.53% Jul 23 -
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% -0.05% -0.05% 0.24% Dec 03 -
Portugal 30Y
1.07 0.04 -0.05% -0.12% -0.23% -0.30% Jul 23 -
Portugal 3Y
-0.31 0.05 0.05% -0.02% 0.04% 0.06% Jul 23 -
Portugal 7Y
0.07 0.01 -0.01% -0.09% -0.13% -0.05% Jul 23 -
Slovenia
0.1880 -0.001 -0.02% 0.36% 0.35% -0.09% Dec 03 -
France 1M
-0.56 0 0.00% 0.01% -0.01% 0.01% Jul 23 -
France 52W
-0.56 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.09% Jul 23 -
France 2Y
-0.61 0.03 0.03% 0.01% -0.02% 0.08% Jul 23 -
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jul 23 -
France 3Y
-0.61 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.10% Jul 23 -
France 5Y
-0.56 0.01 0.01% -0.01% -0.05% 0.03% Jul 23 -
France 6M
-0.56 0 0.00% -0.01% -0.03% 0.03% Jul 23 -
Hungary
4.5600 -0.09 0.09% 0.14% 0.66% 2.50% Dec 03 -
Bulgaria
0.7000 0 0.00% 0.30% 0.30% 0.30% Dec 03 -
Italy 1M
-0.37 0.11 -0.11% -0.11% -0.04% -0.10% Jul 23 -
Italy 3M
-0.27 0 0.00% -0.03% 0.04% -0.03% Jul 23 -
Italy 3Y
0.06 0.04 -0.05% -0.18% -0.22% -0.19% Jul 23 -
Iceland
3.9780 0 0.00% 0.79% 0.96% 0.59% Dec 03 -
Latvia
0.5490 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec 03 -
Lithuania
0.5290 -0.001 0.00% 0.46% 0.40% 0.10% Dec 03 -
Russia
8.4200 0.03 0.03% -0.01% 0.13% 2.51% Dec 03 -
Russia 1M
4.18 0 0.00% -0.05% -0.21% -3.07% Jul 23 -
Russia 52W
4.24 0.02 -0.02% 0.05% -0.01% -2.64% Jul 23 -
Russia 3M
4.15 0.01 -0.01% -0.06% -0.14% -3.01% Jul 23 -
Russia 3Y
4.49 0 0.00% 0.00% -0.02% -2.49% Jul 23 -
Russia 5Y
5.06 0.01 0.03% -0.08% -0.02% -2.02% Jul 23 -
Russia 6M
4.13 0.01 -0.01% -0.06% -0.10% -3.00% Jul 23 -
Russia 7Y
5.49 0.03 0.03% 0.01% 0.13% -1.70% Jul 23 -
Turkey
20.1800 0 0.00% 8.08% 7.19% 8.27% Dec 03 -
Austria
-0.0930 0.006 0.01% -0.03% -0.10% 0.33% Dec 03 -
Russia 2Y
4.45 0.02 0.00% 0.01% -0.12% -2.50% Jul 23 -
Italy 52W
-0.21 0 0.01% -0.07% -0.03% -0.04% Jul 23 -
Greece 20Y
1.37 0.08 -0.08% -0.17% -0.09% -1.30% Jul 23 -
Slovakia
-0.1830 0.003 -0.04% 0.11% 0.11% -0.32% Dec 03 -
Belgium
-0.1132 -0.0202 0.05% 0.01% -0.05% 0.34% Dec 03 -
Italy 20Y
1.60 0.04 -0.06% -0.20% -0.31% -0.65% Jul 23 -
Italy 2Y
-0.08 0.04 -0.04% -0.15% -0.19% -0.01% Jul 23 -
Italy 30Y
1.96 0.05 -0.05% -0.17% -0.31% -0.68% Jul 23 -
France
-0.0320 -0.021 -0.02% -0.07% -0.15% 0.31% Dec 03 -
France 7Y
-0.42 0.01 0.01% -0.02% -0.07% -0.02% Jul 23 -
Greece
1.2240 0.016 0.02% -0.08% 0.10% 0.60% Dec 03 -
Netherlands
-0.2280 0.003 0.00% -0.04% -0.13% 0.25% Dec 03 -
Sweden
0.1090 0.018 0.01% -0.10% -0.18% 0.07% Dec 03 -
Spain
0.3524 -0.0332 -0.03% -0.08% -0.11% 0.30% Dec 03 -
Croatia
0.5940 0 -0.09% -0.31% -0.34% -0.19% Dec 03 -
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% -0.05% -0.01% 0.40% Dec 03 -
Italy 5Y
0.47 0.06 -0.06% -0.21% -0.26% -0.29% Jul 23 -
Portugal 52W
-0.41 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% Jul 23 -
Portugal 2Y
-0.42 0.03 0.03% 0.00% 0.03% 0.14% Jul 23 -
Portugal 3M
-0.45 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% Jul 23 -
Portugal 6M
-0.41 0 0.00% 0.02% 0.01% -0.02% Jul 23 -
Switzerland
-0.2826 -0.0043 0.00% -0.06% -0.13% 0.27% Dec 03 -
Greece 1M
0.49 0.11 0.11% 0.12% -0.71% -0.54% Jul 14 -
Greece 3M
0.32 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.71% Jul 23 -
Greece 6M
0.29 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -1.04% Jul 23 -
Norway
1.4880 0.0059 0.01% -0.12% -0.07% 0.52% Dec 04 -
Romania
5.6900 0.02 0.00% 2.26% 2.11% 1.12% Dec 03 -
Czech Republic
2.5890 0.005 0.01% 0.05% -0.16% 1.31% Dec 03 -
Italy 7Y
0.64 0.05 -0.05% -0.21% -0.27% -0.39% Jul 23 -
Spain 5Y
-0.20 0.03 0.03% 0.05% 0.00% 0.04% Jul 23 -
Netherlands 6M
-0.56 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.10% Jul 23 -
Spain 52W
-0.45 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.03% Jul 23 -
Netherlands 3M
-0.57 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.03% Jul 23 -
Spain 3M
-0.48 0.01 0.01% 0.00% 0.02% -0.04% Jul 23 -
Spain 3Y
-0.36 0.03 0.03% 0.04% 0.05% 0.09% Jul 23 -
Spain 6M
-0.47 0.01 -0.01% 0.00% 0.04% 0.00% Jul 23 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.3108 0.0016 0.00% 0.03% 0.05% 0.40% Sep 21 -
US 1M
0.09 0 0.00% -0.03% -0.02% -1.99% Jul 23 -
US 3M
0.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -1.98% Jul 23 -
US 6M
0.13 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.95% Jul 23 -
US 52W
0.14 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.83% Jul 23 -
US 2Y
0.15 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.67% Jul 23 -
US 3Y
0.17 0 0.00% 0.00% -0.04% -1.62% Jul 23 -
US 5Y
0.27 0 0.00% -0.01% -0.05% -1.55% Jul 23 -
US 7Y
0.44 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -1.48% Jul 23 -
US 20Y
1.21 0.03 -0.03% -0.05% -0.17% -1.34% Jul 23 -
US 30Y
1.25 0.04 -0.03% -0.04% -0.19% -1.32% Jul 23 -
Chile
2.59 0.16 -0.16% -0.03% 0.36% -0.42% Jul 22 -
Canada 52W
0.24 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -1.43% Jul 23 -
Canada 6M
0.19 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -1.49% Jul 23 -
Colombia
5.38 0.02 0.02% -0.04% -0.36% -0.38% Jul 22 -
Canada
1.6450 0.017 0.02% 0.11% 0.42% 0.97% Oct 12 -
Canada 1M
0.17 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -1.48% Jul 23 -
Canada 20Y
0.80 0.01 0.02% 0.02% -0.04% -0.85% Jul 23 -
Canada 2Y
0.29 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -1.14% Jul 23 -
Canada 3M
0.17 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -1.49% Jul 23 -
Canada 3Y
0.29 0 0.01% 0.01% -0.03% -1.13% Jul 23 -
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% -0.11% -0.06% 3.93% Oct 11 -
Brazil 52W
2.43 0 0.00% -0.03% 0.03% -2.98% Jul 23 -
Brazil 2Y
3.37 0.01 0.01% -0.05% -0.05% -2.27% Jul 23 -
Brazil 3M
2.07 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -3.90% Jul 23 -
Brazil 3Y
4.68 0.06 0.06% -0.03% -0.07% -1.42% Jul 23 -
Brazil 5Y
5.41 0.1 0.10% 0.01% -0.22% -1.35% Jul 23 -
Brazil 6M
2.14 0.01 0.01% 0.00% 0.02% -3.45% Jul 23 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul 22 -
Mexico
7.5090 0.025 -0.04% 0.11% 0.51% 2.18% Oct 11 -
Canada 30Y
1.01 0.01 0.02% 0.03% -0.01% -0.68% Jul 23 -
Canada 5Y
0.35 0 0.02% 0.03% -0.02% -0.99% Jul 23 -
Canada 7Y
0.35 0 0.00% 0.01% -0.03% -1.05% Jul 23 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.04% 0.05% 0.07% Oct 12 -
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.00% 0.05% 0.10% Jul 22 -
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.00% 0.02% 0.04% Jul 22 -
Japan 6M
-0.17 0.01 0.01% 0.01% 0.06% 0.08% Jul 22 -
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% Jul 22 -
Japan 2Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% Jul 22 -
Japan 3Y
-0.15 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% Jul 22 -
Japan 5Y
-0.12 0 0.00% -0.01% -0.01% 0.11% Jul 22 -
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.01% -0.02% -0.02% 0.12% Jul 22 -
Japan 20Y
0.41 0 0.01% -0.02% 0.03% 0.20% Jul 22 -
Japan 30Y
0.57 0.01 -0.01% -0.03% 0.00% 0.21% Jul 22 -
Indonesia
6.91 0.08 -0.08% -0.13% -0.27% -0.36% Jul 23 -
Indonesia 20Y
7.43 0.09 -0.09% -0.13% -0.24% -0.34% Jul 23 -
Indonesia 3Y
5.64 0.02 -0.02% -0.25% -0.67% -0.69% Jul 23 -
Indonesia 52W
4.45 0.08 -0.08% -0.30% -0.60% -1.78% Jul 23 -
Indonesia 30Y
7.58 0.03 -0.03% -0.05% -0.15% -0.40% Jul 23 -
Indonesia 3M
3.60 0 0.00% 0.03% 0.03% -2.30% Jul 23 -
Indonesia 6M
3.78 0 0.00% 0.03% 0.03% -2.18% Jul 23 -
China 52W
2.29 0.03 0.03% 0.01% 0.01% -0.32% Jul 23 -
China 5Y
2.63 0.04 -0.04% -0.08% 0.01% -0.38% Jul 23 -
China 7Y
2.95 0.03 -0.03% -0.06% 0.07% -0.25% Jul 23 -
Singapore
0.85 0.02 -0.02% -0.02% -0.08% -1.09% Jul 23 -
India 52W
3.63 0 0.00% 0.04% -0.08% -2.30% Jul 23 -
Qatar
1.79 0.03 -0.03% -0.13% -0.41% -1.20% Jul 23 -
South Korea 52W
0.57 0 0.00% 0.00% 0.03% -0.76% Jul 23 -
South Korea 2Y
0.74 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -0.58% Jul 23 -
Indonesia 5Y
6.11 0.11 -0.11% -0.18% -0.54% -0.59% Jul 23 -
India 3M
3.28 0.03 0.03% 0.04% 0.07% -2.49% Jul 23 -
India 6M
3.38 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -2.46% Jul 23 -
China
2.92 0 -0.01% -0.12% 0.02% -0.26% Jul 23 -
India
6.3270 -0.013 -0.01% 0.07% 0.14% 0.43% Oct 12 -
Malaysia
2.69 0.02 -0.02% -0.10% -0.36% -0.93% Jul 23 -
Vietnam
2.91 0.04 0.04% 0.02% -0.15% -1.56% Jul 23 -
Hong Kong
0.52 0.01 0.01% 0.04% -0.17% -1.09% Jul 23 -
South Korea 5Y
1.05 0.03 -0.03% -0.07% -0.04% -0.32% Jul 23 -
South Korea 20Y
1.51 0.04 -0.04% -0.07% -0.04% 0.05% Jul 23 -
South Korea
1.32 0.03 -0.03% -0.07% -0.05% -0.15% Jul 23 -
South Korea 30Y
1.52 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% 0.07% Jul 23 -
South Korea 3Y
0.80 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% -0.53% Jul 23 -
China 2Y
2.34 0.05 -0.05% -0.06% 0.05% -0.44% Jul 23 -
China 20Y
3.62 0.02 -0.02% 0.01% 0.09% 0.06% Jul 23 -
China 3Y
2.51 0.03 -0.03% -0.06% 0.05% -0.37% Jul 23 -
Thailand
1.25 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -0.71% Jul 23 -
Taiwan
0.45 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.23% Jul 23 -
Philippine
2.79 0 0.00% 0.11% -0.63% -2.07% Jul 23 -
India 5Y
4.93 0.01 -0.01% 0.04% -0.50% -1.48% Jul 23 -
China 30Y
3.67 0.02 -0.02% -0.05% 0.08% -0.18% Jul 23 -
Indonesia 1M
3.45 0 0.00% -0.05% -0.05% -2.47% Jul 23 -
India 2Y
4.18 0.01 -0.01% 0.01% -0.06% -1.92% Jul 23 -
India 30Y
6.41 0.01 -0.01% -0.01% -0.19% -0.40% Jul 23 -
India 3Y
4.37 0 0.00% 0.02% -0.15% -1.90% Jul 23 -
India 7Y
5.67 0.01 -0.01% 0.05% -0.24% -0.93% Jul 23 -
Pakistan
8.80 0.02 0.02% 0.16% 0.19% -5.31% Jul 23 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
4.98 0.19 0.19% 0.29% -0.06% -1.33% Jul 23 -
Nigeria
8.71 0.18 -0.18% -0.24% -2.26% -5.06% Jul 22 -
South Africa 3M
3.45 1.27 1.27% -0.30% -0.40% -3.24% Jul 23 -
South Africa 5Y
7.46 0.06 0.06% -0.10% -0.07% 0.24% Jul 23 -
South Africa
9.12 0.12 -0.12% -0.23% -0.08% 1.03% Jul 23 -
South Africa 20Y
11.20 0.2 -0.21% -0.35% -0.10% 1.58% Jul 23 -
South Africa 30Y
11.30 0.22 -0.22% -0.31% -0.06% 1.63% Jul 23 -
Kenya
11.90 0 0.00% -0.55% -0.65% -0.12% Jul 23 -
Zambia Government Bond 10y
38.00 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% Jul 23 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
US
1.3108 0.0016 0.00% 1.4208 1.4808 1.5433 1.6084
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.9306 1.0237 1.126 1.2386
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.1089 0.1198 0.1318
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% 0.071 0.1119 0.1569
France
-0.0320 -0.021 -0.02% 0.0387 0.0426 0.0469
Greece
1.2240 0.016 0.02% 1.4456 1.521 1.6002
India
6.3270 -0.013 -0.01% 6.3926 6.4305 6.4684
Netherlands
-0.2280 0.003 0.00% 0.0399 0.0629 0.0882
Spain
0.3524 -0.0332 -0.03% 0.5241 0.5765 0.6341
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% 0.438 0.4818 0.53
New Zealand
2.1300 0.012 0.01% 2.2774 2.3888 2.5055
Australia
1.7220 -0.016 -0.02% 1.8255 1.9074 1.9932
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% 1.1185 1.1997 1.287
Canada
1.6450 0.017 0.02% 1.786 1.8703 1.9582
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% 11.7005 12.0135 12.3343
Switzerland
-0.2826 -0.0043 0.00% 0.0469 0.0739 0.1037
Mexico
7.5090 0.025 -0.04% 7.6891 7.7938 7.8994
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
US
1.3108 0.0016 0.00% 1.4208 1.4808 1.5433 1.6084
US 1M
0.09 0 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.15
US 3M
0.12 0.01 -0.01% 0.12 0.13 0.13 0.13
US 6M
0.13 0 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.14
US 52W
0.14 0 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
US 2Y
0.15 0 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
US 3Y
0.17 0 0.00% 0.18 0.18 0.19 0.2
US 5Y
0.27 0 0.00% 0.28 0.29 0.3 0.31
US 7Y
0.44 0.01 -0.01% 0.46 0.47 0.49 0.51
US 20Y
1.21 0.03 -0.03% 1.28 1.31 1.34 1.38
US 30Y
1.25 0.04 -0.03% 1.32 1.35 1.38 1.41
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.9306 1.0237 1.126 1.2386
UK 1M
0.02 0.03 -0.03% 0.05 0.05 0.05 0.05
UK 3M
0.04 0 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.05
UK 6M
0.03 0 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.04
UK 52W
0.02 0.03 0.03% 0 0 0 0
UK 3Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
UK 5Y
-0.11 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
UK 7Y
-0.04 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
UK 20Y
0.53 0.01 0.01% 0.55 0.58 0.6 0.63
UK 30Y
0.64 0.01 0.01% 0.65 0.68 0.71 0.74
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.1089 0.1198 0.1318
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M
-0.17 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y
-0.15 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.12 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 20Y
0.41 0 0.01% 0.45 0.49 0.54 0.6
Japan 30Y
0.57 0.01 -0.01% 0.62 0.68 0.74 0.81
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% 0.071 0.1119 0.1569
Germany 3M
-0.56 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 6M
-0.62 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W
-0.58 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 2Y
-0.68 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.71 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.68 0.02 0.02% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.61 0.02 0.02% 0.06 0.11 0.18 0.25
Germany 30Y
-0.06 0 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
France 1M
-0.56 0 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.15
France 52W
-0.56 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 2Y
-0.61 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.61 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 5Y
-0.56 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 6M
-0.56 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 20Y
0.26 0 -0.01% 0.28 0.31 0.34 0.38
France 30Y
0.53 0 -0.01% 0.57 0.61 0.65 0.69
France
-0.0320 -0.021 -0.02% 0.0387 0.0426 0.0469
France 7Y
-0.42 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.2
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Italy 1M
-0.37 0.11 -0.11% 0.03 0.07 0.1 0.15
Italy 3M
-0.27 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3Y
0.06 0.04 -0.05% 0.1 0.11 0.13 0.14
Italy 7Y
0.64 0.05 -0.05% 0.75 0.81 0.87 0.94
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% 1.1185 1.1997 1.287
Italy 5Y
0.47 0.06 -0.06% 0.59 0.64 0.71 0.78
Italy 52W
-0.21 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Italy 20Y
1.60 0.04 -0.06% 1.71 1.76 1.82 1.88
Italy 2Y
-0.08 0.04 -0.04% 0 0.01 0.01 0.02
Italy 30Y
1.96 0.05 -0.05% 2.07 2.13 2.19 2.25
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Russia
8.4200 0.03 0.03% 8.5944 8.6778 8.7621
Russia 1M
4.18 0 0.00% 4.19 4.2 4.22 4.23
Russia 52W
4.24 0.02 -0.02% 4.32 4.38 4.45 4.51
Russia 3M
4.15 0.01 -0.01% 4.17 4.18 4.19 4.2
Russia 3Y
4.49 0 0.00% 4.47 4.5 4.53 4.56
Russia 5Y
5.06 0.01 0.03% 5.09 5.13 5.17 5.21
Russia 6M
4.13 0.01 -0.01% 4.15 4.16 4.17 4.18
Russia 7Y
5.49 0.03 0.03% 5.5 5.54 5.59 5.63
Russia 2Y
4.45 0.02 0.00% 4.5 4.53 4.57 4.6
Russia 20Y
6.22 0.02 0.02% 6.24 6.27 6.31 6.35
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Australia 5Y
0.41 0.01 -0.01% 0.44 0.46 0.48 0.5
New Zealand
2.1300 0.012 0.01% 2.2774 2.3888 2.5055
Australia 52W
0.25 0.01 -0.01% 0.27 0.28 0.29 0.3
Australia 2Y
0.28 0 0.00% 0.29 0.31 0.32 0.33
Australia
1.7220 -0.016 -0.02% 1.8255 1.9074 1.9932
Australia 20Y
1.52 0.03 -0.03% 1.56 1.61 1.66 1.71
Australia 7Y
0.60 0.02 -0.02% 0.63 0.66 0.69 0.72
Australia 3Y
0.28 0.01 -0.01% 0.29 0.31 0.32 0.34
Australia 30Y
1.75 0.05 -0.05% 1.8 1.85 1.9 1.95
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Canada
1.6450 0.017 0.02% 1.786 1.8703 1.9582
Canada 1M
0.17 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.17 0.17
Canada 20Y
0.80 0.01 0.02% 0.8 0.83 0.85 0.88
Canada 2Y
0.29 0.01 0.01% 0.28 0.29 0.3 0.31
Canada 3M
0.17 0.01 -0.01% 0.17 0.17 0.17 0.18
Canada 3Y
0.29 0 0.01% 0.29 0.3 0.32 0.33
Canada 30Y
1.01 0.01 0.02% 1.03 1.06 1.1 1.13
Canada 5Y
0.35 0 0.02% 0.37 0.38 0.4 0.41
Canada 7Y
0.35 0 0.00% 0.37 0.38 0.4 0.41
Canada 52W
0.24 0.01 -0.01% 0.25 0.25 0.26 0.26
Canada 6M
0.19 0.01 -0.01% 0.2 0.2 0.2 0.2
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
China 30Y
3.67 0.02 -0.02% 3.71 3.73 3.76 3.78
China 2Y
2.34 0.05 -0.05% 2.38 2.4 2.43 2.46
China 20Y
3.62 0.02 -0.02% 3.67 3.71 3.75 3.79
China 3Y
2.51 0.03 -0.03% 2.54 2.57 2.59 2.62
China 52W
2.29 0.03 0.03% 2.38 2.42 2.45 2.49
China 5Y
2.63 0.04 -0.04% 2.64 2.67 2.69 2.72
China 7Y
2.95 0.03 -0.03% 2.99 3.02 3.04 3.06
China
2.92 0 -0.01% 2.95 2.97 2.99 3.02
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
India 2Y
4.18 0.01 -0.01% 4.23 4.26 4.29 4.32
India 30Y
6.41 0.01 -0.01% 6.46 6.5 6.54 6.59
India 3Y
4.37 0 0.00% 4.45 4.49 4.52 4.56
India 7Y
5.67 0.01 -0.01% 5.73 5.78 5.84 5.89
India 5Y
4.93 0.01 -0.01% 4.97 5.02 5.07 5.11
India 52W
3.63 0 0.00% 3.68 3.73 3.78 3.83
India 3M
3.28 0.03 0.03% 3.31 3.34 3.37 3.4
India 6M
3.38 0.01 0.01% 3.42 3.44 3.47 3.5
India
6.3270 -0.013 -0.01% 6.3926 6.4305 6.4684
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% 11.7005 12.0135 12.3343
Brazil 52W
2.43 0 0.00% 2.46 2.49 2.52 2.56
Brazil 2Y
3.37 0.01 0.01% 3.4 3.45 3.5 3.55
Brazil 3M
2.07 0.01 -0.01% 2.11 2.14 2.17 2.19
Brazil 3Y
4.68 0.06 0.06% 4.69 4.77 4.85 4.93
Brazil 5Y
5.41 0.1 0.10% 5.4 5.48 5.57 5.65
Brazil 6M
2.14 0.01 0.01% 2.15 2.17 2.19 2.21
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Indonesia 1M
3.45 0 0.00% 3.51 3.58 3.65 3.72
Indonesia
6.91 0.08 -0.08% 6.99 7.05 7.11 7.17
Indonesia 20Y
7.43 0.09 -0.09% 7.49 7.54 7.6 7.66
Indonesia 3Y
5.64 0.02 -0.02% 5.71 5.77 5.83 5.88
Indonesia 52W
4.45 0.08 -0.08% 4.58 4.68 4.78 4.88
Indonesia 30Y
7.58 0.03 -0.03% 7.62 7.66 7.69 7.73
Indonesia 3M
3.60 0 0.00% 3.67 3.75 3.82 3.9
Indonesia 6M
3.78 0 0.00% 3.85 3.93 4.01 4.09
Indonesia 5Y
6.11 0.11 -0.11% 6.2 6.26 6.31 6.37
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
South Korea 5Y
1.05 0.03 -0.03% 1.07 1.1 1.13 1.16
South Korea 20Y
1.51 0.04 -0.04% 1.55 1.59 1.63 1.67
South Korea
1.32 0.03 -0.03% 1.35 1.39 1.42 1.46
South Korea 30Y
1.52 0.03 -0.03% 1.56 1.6 1.64 1.68
South Korea 3Y
0.80 0.01 -0.01% 0.82 0.84 0.86 0.88
South Korea 52W
0.57 0 0.00% 0.58 0.59 0.59 0.6
South Korea 2Y
0.74 0.01 -0.01% 0.76 0.78 0.79 0.81
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
4.98 0.19 0.19% 4.87 4.91 4.96 5
South Africa 3M
3.45 1.27 1.27% 4.06 4.46 4.9 5.38
South Africa 5Y
7.46 0.06 0.06% 7.53 7.65 7.77 7.89
South Africa
9.12 0.12 -0.12% 9.33 9.43 9.54 9.65
South Africa 20Y
11.20 0.2 -0.21% 11.48 11.56 11.65 11.74
South Africa 30Y
11.30 0.22 -0.22% 11.6 11.69 11.77 11.86
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Greece 1M
0.49 0.11 0.11% 0.54 0.59 0.65 0.72
Greece 3M
0.32 0.01 0.01% 0.34 0.37 0.41 0.45
Greece 6M
0.29 0.01 0.01% 0.31 0.35 0.38 0.42
Greece 20Y
1.37 0.08 -0.08% 1.49 1.52 1.55 1.59
Greece
1.2240 0.016 0.02% 1.4456 1.521 1.6002
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Portugal 52W
-0.41 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 2Y
-0.42 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.1 0.13
Portugal 3M
-0.45 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 6M
-0.41 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 20Y
0.74 0.04 -0.04% 0.82 0.86 0.9 0.95
Portugal 5Y
-0.15 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% 0.438 0.4818 0.53
Portugal 30Y
1.07 0.04 -0.05% 1.15 1.2 1.24 1.29
Portugal 3Y
-0.31 0.05 0.05% 0.03 0.07 0.11 0.15
Portugal 7Y
0.07 0.01 -0.01% 0.09 0.1 0.11 0.12
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
UK
0.0460 0.054 -0.02% 0.9306 1.0237 1.126 1.2386
UK 1M
0.02 0.03 -0.03% 0.05 0.05 0.05 0.05
UK 3M
0.04 0 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.05
UK 6M
0.03 0 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.04
UK 52W
0.02 0.03 0.03% 0 0 0 0
UK 3Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
UK 5Y
-0.11 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
UK 7Y
-0.04 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
UK 20Y
0.53 0.01 0.01% 0.55 0.58 0.6 0.63
UK 30Y
0.64 0.01 0.01% 0.65 0.68 0.71 0.74
Germany
-0.3900 -0.017 -0.02% 0.071 0.1119 0.1569
Germany 3M
-0.56 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 6M
-0.62 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W
-0.58 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 2Y
-0.68 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.71 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.68 0.02 0.02% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.61 0.02 0.02% 0.06 0.11 0.18 0.25
Germany 30Y
-0.06 0 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Denmark
-0.0890 -0.004 0.00% 0.0113 0.0179 0.0251
Finland
-0.0980 0.011 0.01% 0.0134 0.0212 0.0297
France 20Y
0.26 0 -0.01% 0.28 0.31 0.34 0.38
France 30Y
0.53 0 -0.01% 0.57 0.61 0.65 0.69
Ireland
0.0900 -0.004 0.00% 0.2009 0.2209 0.243
Portugal 20Y
0.74 0.04 -0.04% 0.82 0.86 0.9 0.95
Portugal 5Y
-0.15 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Poland
3.2250 -0.025 0.00% 3.3246 3.4363 3.5517
Russia 20Y
6.22 0.02 0.02% 6.24 6.27 6.31 6.35
Portugal
0.3030 -0.006 -0.01% 0.438 0.4818 0.53
Portugal 30Y
1.07 0.04 -0.05% 1.15 1.2 1.24 1.29
Portugal 3Y
-0.31 0.05 0.05% 0.03 0.07 0.11 0.15
Portugal 7Y
0.07 0.01 -0.01% 0.09 0.1 0.11 0.12
Slovenia
0.1880 -0.001 -0.02% 0.2735 0.3008 0.3309
France 1M
-0.56 0 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.15
France 52W
-0.56 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 2Y
-0.61 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.61 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 5Y
-0.56 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 6M
-0.56 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Hungary
4.5600 -0.09 0.09% 4.5192 4.6224 4.7278
Bulgaria
0.7000 0 0.00% 0.847 0.9317 1.0249
Italy 1M
-0.37 0.11 -0.11% 0.03 0.07 0.1 0.15
Italy 3M
-0.27 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3Y
0.06 0.04 -0.05% 0.1 0.11 0.13 0.14
Iceland
3.9780 0 0.00% 4.2225 4.2972 4.3734
Latvia
0.5490 0 0.00% 0.549 0.549 0.549
Lithuania
0.5290 -0.001 0.00% 0.6437 0.7081 0.7789
Russia
8.4200 0.03 0.03% 8.5944 8.6778 8.7621
Russia 1M
4.18 0 0.00% 4.19 4.2 4.22 4.23
Russia 52W
4.24 0.02 -0.02% 4.32 4.38 4.45 4.51
Russia 3M
4.15 0.01 -0.01% 4.17 4.18 4.19 4.2
Russia 3Y
4.49 0 0.00% 4.47 4.5 4.53 4.56
Russia 5Y
5.06 0.01 0.03% 5.09 5.13 5.17 5.21
Russia 6M
4.13 0.01 -0.01% 4.15 4.16 4.17 4.18
Russia 7Y
5.49 0.03 0.03% 5.5 5.54 5.59 5.63
Turkey
20.1800 0 0.00% 21.1929 21.7675 22.3582
Austria
-0.0930 0.006 0.01% 0.0139 0.0218 0.0306
Russia 2Y
4.45 0.02 0.00% 4.5 4.53 4.57 4.6
Italy 52W
-0.21 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Greece 20Y
1.37 0.08 -0.08% 1.49 1.52 1.55 1.59
Slovakia
-0.1830 0.003 -0.04% 0.0288 0.0453 0.0636
Belgium
-0.1132 -0.0202 0.05% 0.0114 0.0179 0.0252
Italy 20Y
1.60 0.04 -0.06% 1.71 1.76 1.82 1.88
Italy 2Y
-0.08 0.04 -0.04% 0 0.01 0.01 0.02
Italy 30Y
1.96 0.05 -0.05% 2.07 2.13 2.19 2.25
France
-0.0320 -0.021 -0.02% 0.0387 0.0426 0.0469
France 7Y
-0.42 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.2
Greece
1.2240 0.016 0.02% 1.4456 1.521 1.6002
Netherlands
-0.2280 0.003 0.00% 0.0399 0.0629 0.0882
Sweden
0.1090 0.018 0.01% 0.236 0.2595 0.2855
Spain
0.3524 -0.0332 -0.03% 0.5241 0.5765 0.6341
Croatia
0.5940 0 -0.09% 0.621 0.654 0.6887
Italy
0.9250 -0.031 -0.03% 1.1185 1.1997 1.287
Italy 5Y
0.47 0.06 -0.06% 0.59 0.64 0.71 0.78
Portugal 52W
-0.41 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 2Y
-0.42 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.1 0.13
Portugal 3M
-0.45 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 6M
-0.41 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Switzerland
-0.2826 -0.0043 0.00% 0.0469 0.0739 0.1037
Greece 1M
0.49 0.11 0.11% 0.54 0.59 0.65 0.72
Greece 3M
0.32 0.01 0.01% 0.34 0.37 0.41 0.45
Greece 6M
0.29 0.01 0.01% 0.31 0.35 0.38 0.42
Norway
1.4880 0.0059 0.01% 1.7225 1.7828 1.8452
Romania
5.6900 0.02 0.00% 5.8814 6.0066 6.1335
Czech Republic
2.5890 0.005 0.01% 2.6612 2.7237 2.7872
Italy 7Y
0.64 0.05 -0.05% 0.75 0.81 0.87 0.94
Spain 5Y
-0.20 0.03 0.03% 0.02 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M
-0.56 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.09
Spain 52W
-0.45 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Netherlands 3M
-0.57 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 3M
-0.48 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 3Y
-0.36 0.03 0.03% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 6M
-0.47 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
US
1.3108 0.0016 0.00% 1.4208 1.4808 1.5433 1.6084
US 1M
0.09 0 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.15
US 3M
0.12 0.01 -0.01% 0.12 0.13 0.13 0.13
US 6M
0.13 0 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.14
US 52W
0.14 0 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
US 2Y
0.15 0 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
US 3Y
0.17 0 0.00% 0.18 0.18 0.19 0.2
US 5Y
0.27 0 0.00% 0.28 0.29 0.3 0.31
US 7Y
0.44 0.01 -0.01% 0.46 0.47 0.49 0.51
US 20Y
1.21 0.03 -0.03% 1.28 1.31 1.34 1.38
US 30Y
1.25 0.04 -0.03% 1.32 1.35 1.38 1.41
Chile
2.59 0.16 -0.16% 2.65 2.72 2.79 2.86
Canada 52W
0.24 0.01 -0.01% 0.25 0.25 0.26 0.26
Canada 6M
0.19 0.01 -0.01% 0.2 0.2 0.2 0.2
Colombia
5.38 0.02 0.02% 5.47 5.55 5.64 5.73
Canada
1.6450 0.017 0.02% 1.786 1.8703 1.9582
Canada 1M
0.17 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.17 0.17
Canada 20Y
0.80 0.01 0.02% 0.8 0.83 0.85 0.88
Canada 2Y
0.29 0.01 0.01% 0.28 0.29 0.3 0.31
Canada 3M
0.17 0.01 -0.01% 0.17 0.17 0.17 0.18
Canada 3Y
0.29 0 0.01% 0.29 0.3 0.32 0.33
Brazil
10.9050 -0.195 -0.20% 11.7005 12.0135 12.3343
Brazil 52W
2.43 0 0.00% 2.46 2.49 2.52 2.56
Brazil 2Y
3.37 0.01 0.01% 3.4 3.45 3.5 3.55
Brazil 3M
2.07 0.01 -0.01% 2.11 2.14 2.17 2.19
Brazil 3Y
4.68 0.06 0.06% 4.69 4.77 4.85 4.93
Brazil 5Y
5.41 0.1 0.10% 5.4 5.48 5.57 5.65
Brazil 6M
2.14 0.01 0.01% 2.15 2.17 2.19 2.21
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
7.5090 0.025 -0.04% 7.6891 7.7938 7.8994
Canada 30Y
1.01 0.01 0.02% 1.03 1.06 1.1 1.13
Canada 5Y
0.35 0 0.02% 0.37 0.38 0.4 0.41
Canada 7Y
0.35 0 0.00% 0.37 0.38 0.4 0.41
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
Japan
0.0940 0.004 0.00% 0.1089 0.1198 0.1318
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M
-0.17 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y
-0.15 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.12 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 20Y
0.41 0 0.01% 0.45 0.49 0.54 0.6
Japan 30Y
0.57 0.01 -0.01% 0.62 0.68 0.74 0.81
Indonesia
6.91 0.08 -0.08% 6.99 7.05 7.11 7.17
Indonesia 20Y
7.43 0.09 -0.09% 7.49 7.54 7.6 7.66
Indonesia 3Y
5.64 0.02 -0.02% 5.71 5.77 5.83 5.88
Indonesia 52W
4.45 0.08 -0.08% 4.58 4.68 4.78 4.88
Indonesia 30Y
7.58 0.03 -0.03% 7.62 7.66 7.69 7.73
Indonesia 3M
3.60 0 0.00% 3.67 3.75 3.82 3.9
Indonesia 6M
3.78 0 0.00% 3.85 3.93 4.01 4.09
China 52W
2.29 0.03 0.03% 2.38 2.42 2.45 2.49
China 5Y
2.63 0.04 -0.04% 2.64 2.67 2.69 2.72
China 7Y
2.95 0.03 -0.03% 2.99 3.02 3.04 3.06
Singapore
0.85 0.02 -0.02% 0.88 0.9 0.91 0.93
India 52W
3.63 0 0.00% 3.68 3.73 3.78 3.83
Qatar
1.79 0.03 -0.03% 1.87 1.91 1.95 1.99
South Korea 52W
0.57 0 0.00% 0.58 0.59 0.59 0.6
South Korea 2Y
0.74 0.01 -0.01% 0.76 0.78 0.79 0.81
Indonesia 5Y
6.11 0.11 -0.11% 6.2 6.26 6.31 6.37
India 3M
3.28 0.03 0.03% 3.31 3.34 3.37 3.4
India 6M
3.38 0.01 0.01% 3.42 3.44 3.47 3.5
China
2.92 0 -0.01% 2.95 2.97 2.99 3.02
India
6.3270 -0.013 -0.01% 6.3926 6.4305 6.4684
Malaysia
2.69 0.02 -0.02% 2.72 2.75 2.77 2.8
Vietnam
2.91 0.04 0.04% 2.94 2.98 3.01 3.05
Hong Kong
0.52 0.01 0.01% 0.54 0.56 0.58 0.6
South Korea 5Y
1.05 0.03 -0.03% 1.07 1.1 1.13 1.16
South Korea 20Y
1.51 0.04 -0.04% 1.55 1.59 1.63 1.67
South Korea
1.32 0.03 -0.03% 1.35 1.39 1.42 1.46
South Korea 30Y
1.52 0.03 -0.03% 1.56 1.6 1.64 1.68
South Korea 3Y
0.80 0.01 -0.01% 0.82 0.84 0.86 0.88
China 2Y
2.34 0.05 -0.05% 2.38 2.4 2.43 2.46
China 20Y
3.62 0.02 -0.02% 3.67 3.71 3.75 3.79
China 3Y
2.51 0.03 -0.03% 2.54 2.57 2.59 2.62
Thailand
1.25 0.01 0.01% 1.26 1.29 1.31 1.34
Taiwan
0.45 0.01 -0.01% 0.46 0.47 0.48 0.48
Philippine
2.79 0 0.00% 2.83 2.88 2.92 2.96
India 5Y
4.93 0.01 -0.01% 4.97 5.02 5.07 5.11
China 30Y
3.67 0.02 -0.02% 3.71 3.73 3.76 3.78
Indonesia 1M
3.45 0 0.00% 3.51 3.58 3.65 3.72
India 2Y
4.18 0.01 -0.01% 4.23 4.26 4.29 4.32
India 30Y
6.41 0.01 -0.01% 6.46 6.5 6.54 6.59
India 3Y
4.37 0 0.00% 4.45 4.49 4.52 4.56
India 7Y
5.67 0.01 -0.01% 5.73 5.78 5.84 5.89
Pakistan
8.80 0.02 0.02% 8.88 8.99 9.09 9.2
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
4.98 0.19 0.19% 4.87 4.91 4.96 5
Nigeria
8.71 0.18 -0.18% 8.83 8.95 9.07 9.19
South Africa 3M
3.45 1.27 1.27% 4.06 4.46 4.9 5.38
South Africa 5Y
7.46 0.06 0.06% 7.53 7.65 7.77 7.89
South Africa
9.12 0.12 -0.12% 9.33 9.43 9.54 9.65
South Africa 20Y
11.20 0.2 -0.21% 11.48 11.56 11.65 11.74
South Africa 30Y
11.30 0.22 -0.22% 11.6 11.69 11.77 11.86
Kenya
11.90 0 0.00% 12.11 12.32 12.54 12.76
Zambia Government Bond 10y
38.00 0 0.00% 39.12 40.28 41.46 42.69
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی