بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
2.8421 0.0459 0.0459 0.00% -0.06% 1.56% Aug 12 -
United Kingdom
2.1110 0.052 0.052 0.06% 0.05% 1.54% Aug 12 -
Japan
0.1890 0.008 0.008 0.02% -0.05% 0.17% Aug 12 -
Australia
3.4510 0.123 0.123 0.33% 0.03% 2.23% Aug 12 -
Germany
0.9900 0.023 0.023 0.03% -0.16% 1.45% Aug 12 -
Brazil
12.1300 0.18 0.18 -0.33% -1.13% 2.04% Aug 12 -
India
7.2890 0.022 0.022 -0.01% -0.05% 1.05% Aug 12 -
Canada
2.7380 0.049 0.049 -0.01% -0.42% 1.55% Aug 12 -
Italy
3.0670 0.044 0.044 0.04% -0.16% 2.51% Aug 12 -
France
1.5480 0.017 0.017 0.05% -0.12% 1.67% Aug 12 -
Switzerland
0.5030 0.003 0.003 -0.04% -0.22% 0.88% Aug 12 -
Mexico
8.5100 0 0 0.06% -0.53% 1.55% Aug 12 -
Netherlands
1.2940 0.026 0.026 0.04% -0.17% 1.64% Aug 12 -
New Zealand
3.5130 0.098 0.098 0.18% -0.11% 1.76% Aug 12 -
Portugal
2.0090 0.039 0.039 0.04% -0.26% 1.90% Aug 12 -
Spain
2.1050 0.033 0.033 0.06% -0.15% 1.95% Aug 12 -
Greece
3.2310 0.062 0.062 0.24% -0.27% 2.68% Aug 12 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United Kingdom
2.1110 0.052 0.052 0.06% 0.05% 1.54% Aug 12 -
Germany
0.9900 0.023 0.023 0.03% -0.16% 1.45% Aug 12 -
Russia
9.1800 0.02 0.02 0.13% -0.18% 2.17% Aug 12 -
Italy
3.0670 0.044 0.044 0.04% -0.16% 2.51% Aug 12 -
France
1.5480 0.017 0.017 0.05% -0.12% 1.67% Aug 12 -
Switzerland
0.5030 0.003 0.003 -0.04% -0.22% 0.88% Aug 12 -
Turkey
16.1000 0.07 0.07 -0.35% -2.09% -0.67% Aug 12 -
Slovakia
1.9940 0.009 0.009 0.04% -0.18% 2.27% Aug 12 -
Slovenia
2.0390 0.081 0.081 0.16% -0.11% 2.16% Aug 12 -
Spain
2.1050 0.033 0.033 0.06% -0.15% 1.95% Aug 12 -
Sweden
1.4290 0.015 0.015 -0.05% -0.05% 1.29% Aug 12 -
Latvia
0.5490 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 11 -
Lithuania
2.4410 0.008 0.008 -0.46% -0.46% 2.37% Aug 12 -
Netherlands
1.2940 0.026 0.026 0.04% -0.17% 1.64% Aug 12 -
Norway
2.8970 0.086 0.086 0.06% -0.02% 1.60% Aug 12 -
Poland
5.3780 0.026 0.026 -0.15% -1.48% 3.72% Aug 12 -
Portugal
2.0090 0.039 0.039 0.04% -0.26% 1.90% Aug 12 -
Romania
7.7500 0.15 0.15 -0.58% -1.33% 3.88% Aug 12 -
Greece
3.2310 0.062 0.062 0.24% -0.27% 2.68% Aug 12 -
Hungary
7.6600 0.33 0.33 -0.34% -1.57% 4.76% Aug 12 -
Iceland
5.7890 0.015 0.015 0.01% 0.25% 2.17% Aug 12 -
Ireland
1.5980 0.011 0.011 0.05% -0.16% 1.66% Aug 12 -
Austria
1.5440 0.033 0.033 0.04% -0.17% 1.78% Aug 12 -
Belgium
1.5970 0.031 0.031 0.06% -0.17% 1.80% Aug 12 -
Bulgaria
3.0000 0 0 0.00% 0.00% 2.75% Aug 12 -
Croatia
2.5230 0.035 0.035 -0.14% -0.73% 2.02% Aug 12 -
Czech Republic
3.9740 0.151 0.151 0.08% -0.56% 2.09% Aug 12 -
Denmark
1.3080 0.008 0.008 0.06% -0.17% 1.46% Aug 12 -
Finland
1.4050 0.016 0.016 0.04% -0.15% 1.70% Aug 12 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
2.8421 0.0459 0.0459 0.00% -0.06% 1.56% Aug 12 -
Brazil
12.1300 0.18 0.18 -0.33% -1.13% 2.04% Aug 12 -
Canada
2.7380 0.049 0.049 -0.01% -0.42% 1.55% Aug 12 -
Chile
6.6600 0.01 0.01 -0.05% -0.05% 1.76% Aug 12 -
Colombia
11.8000 0.05 0.05 -0.30% -0.72% 4.83% Aug 12 -
Mexico
8.5100 0 0 0.06% -0.53% 1.55% Aug 12 -
Venezuela
10.4290 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 11 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.1890 0.008 0.008 0.02% -0.05% 0.17% Aug 12 -
India
7.2890 0.022 0.022 -0.01% -0.05% 1.05% Aug 12 -
China
2.7390 0.002 0.002 0.00% -0.07% -0.16% Aug 12 -
Hong Kong
2.6940 0.073 0.073 0.14% -0.38% 1.59% Aug 12 -
Indonesia
6.9710 0.039 0.039 -0.17% -0.27% 0.59% Aug 12 -
Malaysia
3.9810 0.03 0.03 0.04% -0.06% 0.76% Aug 12 -
Pakistan
12.8500 0 0 0.00% -0.21% 3.05% Aug 12 -
Philippines
5.9400 0.036 0.036 -0.16% -0.85% 1.85% Aug 12 -
Qatar
3.3840 0.032 0.032 -0.05% -0.38% 1.37% Aug 12 -
Singapore
2.6880 0.013 0.013 0.06% -0.14% 1.23% Aug 12 -
South Korea
3.3030 0.064 0.064 0.18% 0.00% 1.38% Aug 12 -
Taiwan
1.1880 0.022 0.022 0.06% -0.07% 0.82% Aug 12 -
Thailand
2.4600 0 0 0.02% -0.06% 0.89% Aug 10 -
Vietnam
3.6180 0.027 0.027 -0.09% 0.26% 1.46% Aug 12 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia
3.4510 0.123 0.123 0.33% 0.03% 2.23% Aug 12 -
New Zealand
3.5130 0.098 0.098 0.18% -0.11% 1.76% Aug 12 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa
9.9300 0.115 0.115 -0.36% -0.87% 1.05% Aug 12 -
Zambia
26.2500 0 0 0.00% -0.76% -6.75% Aug 12 -
Kenya
13.8100 0 0 0.00% 0.15% 1.11% Aug 12 -
Nigeria
12.6860 0.192 0.192 0.50% 1.45% 0.51% Aug 12 -
ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
2.8421 0.0459 0.0459 2.9508 3.0658 3.1853 3.3097
United Kingdom
2.1110 0.052 0.052 2.1724 2.3022 2.4395 2.5851
Japan
0.1890 0.008 0.008 0.1815 0.1997 0.2196 0.2416
Australia
3.4510 0.123 0.123 3.2249 3.3356 3.4501 3.5682
Germany
0.9900 0.023 0.023 1.0571 1.1628 1.2791 1.407
Brazil
12.1300 0.18 0.18 12.7316 13.0095 13.2923 13.5826
India
7.2890 0.022 0.022 7.3599 7.4205 7.481 7.5424
Canada
2.7380 0.049 0.049 2.8582 2.9728 3.0921 3.216
Italy
3.0670 0.044 0.044 3.215 3.4167 3.6315 3.8596
France
1.5480 0.017 0.017 1.6445 1.809 1.9898 2.1888
Switzerland
0.5030 0.003 0.003 0.5962 0.6558 0.7214 0.7935
Mexico
8.5100 0 0 8.5531 8.657 8.7627 8.87
Netherlands
1.2940 0.026 0.026 1.3783 1.5161 1.6677 1.8345
New Zealand
3.5130 0.098 0.098 3.4103 3.4925 3.5768 3.6627
Portugal
2.0090 0.039 0.039 2.1626 2.3789 2.6167 2.8784
Spain
2.1050 0.033 0.033 2.2398 2.458 2.6974 2.9601
Greece
3.2310 0.062 0.062 3.1356 3.2884 3.4484 3.6164
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United Kingdom
2.1110 0.052 0.052 2.1724 2.3022 2.4395 2.5851
Germany
0.9900 0.023 0.023 1.0571 1.1628 1.2791 1.407
Russia
9.1800 0.02 0.02 9.288 9.5324 9.7831 10.0401
Italy
3.0670 0.044 0.044 3.215 3.4167 3.6315 3.8596
France
1.5480 0.017 0.017 1.6445 1.809 1.9898 2.1888
Switzerland
0.5030 0.003 0.003 0.5962 0.6558 0.7214 0.7935
Turkey
16.1000 0.07 0.07 16.8793 17.3202 17.7726 18.2365
Slovakia
1.9940 0.009 0.009 2.1483 2.3631 2.5994 2.8594
Slovenia
2.0390 0.081 0.081 2.0658 2.2724 2.4996 2.7496
Spain
2.1050 0.033 0.033 2.2398 2.458 2.6974 2.9601
Sweden
1.4290 0.015 0.015 1.6214 1.7835 1.9619 2.1581
Latvia
0.5490 0 0 0.549 0.549 0.549 0.549
Lithuania
2.4410 0.008 0.008 3.19 3.509 3.8599 4.2459
Netherlands
1.2940 0.026 0.026 1.3783 1.5161 1.6677 1.8345
Norway
2.8970 0.086 0.086 2.9306 3.0274 3.1272 3.2305
Poland
5.3780 0.026 0.026 5.7077 5.8934 6.0847 6.2826
Portugal
2.0090 0.039 0.039 2.1626 2.3789 2.6167 2.8784
Romania
7.7500 0.15 0.15 8.5033 8.6799 8.8606 9.0447
Greece
3.2310 0.062 0.062 3.1356 3.2884 3.4484 3.6164
Hungary
7.6600 0.33 0.33 8.2232 8.4528 8.6888 8.9312
Iceland
5.7890 0.015 0.015 5.869 5.9592 6.0511 6.1441
Ireland
1.5980 0.011 0.011 1.7017 1.8719 2.0591 2.265
Austria
1.5440 0.033 0.033 1.6577 1.8235 2.0058 2.2064
Belgium
1.5970 0.031 0.031 1.6929 1.8622 2.0484 2.2533
Bulgaria
3.0000 0 0 3.3 3.63 3.993 4.3923
Croatia
2.5230 0.035 0.035 2.9964 3.296 3.6256 3.9882
Czech Republic
3.9740 0.151 0.151 4.0085 4.1295 4.2544 4.3828
Denmark
1.3080 0.008 0.008 1.3783 1.5161 1.6677 1.8345
Finland
1.4050 0.016 0.016 1.5026 1.6529 1.8181 2
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
2.8421 0.0459 0.0459 2.9508 3.0658 3.1853 3.3097
Brazil
12.1300 0.18 0.18 12.7316 13.0095 13.2923 13.5826
Canada
2.7380 0.049 0.049 2.8582 2.9728 3.0921 3.216
Chile
6.6600 0.01 0.01 6.8207 6.9334 7.0475 7.1643
Colombia
11.8000 0.05 0.05 12.3453 12.5933 12.8463 13.1053
Mexico
8.5100 0 0 8.5531 8.657 8.7627 8.87
Venezuela
10.4290 0 0 10.429 10.429 10.429 10.429
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Japan
0.1890 0.008 0.008 0.1815 0.1997 0.2196 0.2416
India
7.2890 0.022 0.022 7.3599 7.4205 7.481 7.5424
China
2.7390 0.002 0.002 2.7607 2.7837 2.8067 2.83
Hong Kong
2.6940 0.073 0.073 2.6637 2.7727 2.886 3.004
Indonesia
6.9710 0.039 0.039 7.1959 7.2494 7.303 7.3566
Malaysia
3.9810 0.03 0.03 3.9837 4.0279 4.0728 4.1177
Pakistan
12.8500 0 0 13.0155 13.1826 13.3509 13.5218
Philippines
5.9400 0.036 0.036 6.2338 6.3746 6.5185 6.666
Qatar
3.3840 0.032 0.032 3.4958 3.5587 3.6229 3.6881
Singapore
2.6880 0.013 0.013 2.6935 2.7639 2.8361 2.9101
South Korea
3.3030 0.064 0.064 3.1975 3.2716 3.3475 3.4253
Taiwan
1.1880 0.022 0.022 1.272 1.3713 1.4782 1.5935
Thailand
2.4600 0 0 2.5608 2.6877 2.8206 2.9602
Vietnam
3.6180 0.027 0.027 3.7888 3.8672 3.9473 4.029
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Australia
3.4510 0.123 0.123 3.2249 3.3356 3.4501 3.5682
New Zealand
3.5130 0.098 0.098 3.4103 3.4925 3.5768 3.6627
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
South Africa
9.9300 0.115 0.115 10.4115 10.5401 10.6697 10.8003
Zambia
26.2500 0 0 27.1898 28.1636 29.1716 30.2164
Kenya
13.8100 0 0 14.0365 14.2671 14.5005 14.738
Nigeria
12.6860 0.192 0.192 12.4029 12.6235 12.8489 13.0768
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین