خبر

بازار اوراق قرضه

ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
3.7932 0.0338 0.0338 -0.01% -0.44% 2.12% Nov 22 -
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 -0.11% -0.56% 2.19% Nov 22 -
Japan
0.2450 0 0 0.00% -0.01% 0.16% Nov 22 -
Australia
3.5880 0.012 0.012 -0.18% -0.56% 1.70% Nov 22 -
Germany
2.0030 0.026 0.026 -0.10% -0.34% 2.23% Nov 22 -
Brazil
13.3800 0.14 0.14 0.23% 1.25% 1.53% Nov 21 -
India
7.2870 0.033 0.033 0.03% -0.16% 0.92% Nov 22 -
Canada
3.0870 0.038 0.038 -0.07% -0.49% 1.32% Nov 21 -
Italy
3.9310 0.004 0.004 -0.13% -0.66% 2.87% Nov 22 -
France
2.4750 0.015 0.015 -0.13% -0.39% 2.35% Nov 22 -
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 -0.06% -0.33% 1.17% Nov 22 -
Mexico
9.2850 0.035 0.035 0.10% -0.62% 1.81% Nov 18 -
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 -0.10% -0.33% 2.37% Nov 22 -
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 -0.08% -0.43% 1.60% Nov 22 -
Portugal
2.9770 0.038 0.038 -0.10% -0.38% 2.54% Nov 22 -
Spain
3.0010 0.017 0.017 -0.14% -0.45% 2.48% Nov 22 -
Greece
4.2640 0.024 0.024 -0.01% -0.60% 2.97% Nov 22 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 -0.11% -0.56% 2.19% Nov 22 -
Germany
2.0030 0.026 0.026 -0.10% -0.34% 2.23% Nov 22 -
Russia
10.0600 0.05 0.05 0.00% 0.25% 1.40% Nov 22 -
Italy
3.9310 0.004 0.004 -0.13% -0.66% 2.87% Nov 22 -
France
2.4750 0.015 0.015 -0.13% -0.39% 2.35% Nov 22 -
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 -0.06% -0.33% 1.17% Nov 22 -
Turkey
10.4800 0.55 0.55 -1.10% -0.44% -9.84% Nov 22 -
Slovakia
3.3880 0.006 0.006 -0.10% -0.40% 3.47% Nov 22 -
Slovenia
3.1850 0.033 0.033 -0.23% -0.46% 2.91% Nov 22 -
Spain
3.0010 0.017 0.017 -0.14% -0.45% 2.48% Nov 22 -
Sweden
1.9380 0.004 0.004 -0.08% -0.31% 1.67% Nov 22 -
Latvia
0.5490 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
Lithuania
3.9090 0.019 0.019 -0.12% -0.84% 3.42% Nov 21 -
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 -0.10% -0.33% 2.37% Nov 22 -
Norway
3.3330 0.074 0.074 0.12% -0.43% 1.64% Nov 22 -
Poland
6.8480 0.198 0.198 -0.14% -1.47% 3.40% Nov 22 -
Portugal
2.9770 0.038 0.038 -0.10% -0.38% 2.54% Nov 22 -
Romania
8.1600 0 0 -0.27% -1.52% 2.69% Nov 22 -
Greece
4.2640 0.024 0.024 -0.01% -0.60% 2.97% Nov 22 -
Hungary
7.6900 0.8 0.8 -1.04% -2.91% 3.31% Nov 21 -
Iceland
6.4390 0 0 0.06% 0.36% 2.23% Nov 22 -
Ireland
2.4570 0.01 0.01 -0.17% -0.33% 2.24% Nov 22 -
Austria
2.6000 0.009 0.009 -0.12% -0.45% 2.56% Nov 22 -
Belgium
2.5180 0.025 0.025 -0.15% -0.41% 2.47% Nov 22 -
Bulgaria
6.0000 0.2 0.2 0.00% 0.00% 5.50% Nov 22 -
Croatia
3.5000 0.001 0.001 0.00% -0.59% 3.05% Nov 22 -
Czech Republic
4.9310 0.092 0.092 -0.05% -1.26% 2.22% Nov 22 -
Denmark
2.2970 0.061 0.061 -0.09% -0.44% 2.25% Nov 22 -
Finland
2.5990 0.021 0.021 -0.12% -0.44% 2.55% Nov 22 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
3.7932 0.0338 0.0338 -0.01% -0.44% 2.12% Nov 22 -
Brazil
13.3800 0.14 0.14 0.23% 1.25% 1.53% Nov 21 -
Canada
3.0870 0.038 0.038 -0.07% -0.49% 1.32% Nov 21 -
Chile
5.4400 0.08 0.08 -0.16% -1.31% -0.32% Nov 21 -
Colombia
13.4760 0.056 0.056 0.23% -1.15% 5.40% Nov 21 -
Mexico
9.2850 0.035 0.035 0.10% -0.62% 1.81% Nov 18 -
Venezuela
10.4290 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.2450 0 0 0.00% -0.01% 0.16% Nov 22 -
India
7.2870 0.033 0.033 0.03% -0.16% 0.92% Nov 22 -
China
2.8450 0.016 0.016 0.02% 0.12% -0.09% Nov 22 -
Hong Kong
3.6860 0.025 0.025 -0.09% -0.48% 2.11% Nov 22 -
Indonesia
7.0580 0.012 0.012 0.02% -0.60% 0.88% Nov 22 -
Malaysia
4.3980 0 0 0.05% -0.17% 0.83% Nov 22 -
Pakistan
12.9550 0 0 0.04% 0.14% 1.17% Nov 22 -
Philippines
7.2440 0.056 0.056 -0.35% -0.05% 2.23% Nov 22 -
Qatar
4.5720 0.03 0.03 0.07% -0.58% 2.27% Nov 22 -
Singapore
3.0880 0.039 0.039 -0.14% -0.44% 1.27% Nov 22 -
South Korea
3.7700 0.007 0.007 -0.10% -0.72% 1.37% Nov 22 -
Taiwan
1.6000 0.02 0.02 -0.06% -0.30% 1.05% Nov 22 -
Thailand
2.7400 0.05 0.05 0.05% -0.48% 0.79% Nov 21 -
Vietnam
5.1460 0.004 0.004 -0.01% 0.05% 3.15% Nov 22 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia
3.5880 0.012 0.012 -0.18% -0.56% 1.70% Nov 22 -
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 -0.08% -0.43% 1.60% Nov 22 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa
10.3050 0.09 0.09 0.05% -0.75% 0.62% Nov 22 -
Zambia
29.8720 0 0 0.00% 0.00% 6.37% Nov 22 -
Kenya
13.7300 0 0 -0.11% -0.07% 1.12% Nov 22 -
Nigeria
14.4660 0.12 0.12 -0.20% 0.19% 2.31% Nov 21 -
ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
3.7932 0.0338 0.0338 3.9739 4.1244 4.281 4.4429
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 3.4227 3.6201 3.8292 4.0502
Japan
0.2450 0 0 0.2677 0.2925 0.3196 0.3492
Australia
3.5880 0.012 0.012 3.743 3.869 3.9994 4.1345
Germany
2.0030 0.026 0.026 2.2198 2.4418 2.686 2.9546
Brazil
13.3800 0.14 0.14 13.5141 13.7934 14.0794 14.3707
India
7.2870 0.033 0.033 7.3728 7.4393 7.5058 7.5737
Canada
3.0870 0.038 0.038 3.245 3.3697 3.4991 3.6334
Italy
3.9310 0.004 0.004 4.0929 4.3054 4.5287 4.7638
France
2.4750 0.015 0.015 2.7379 3.0117 3.3129 3.6441
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 1.1517 1.2669 1.3936 1.5329
Mexico
9.2850 0.035 0.035 9.4038 9.5246 9.6462 9.7697
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 2.5493 2.8042 3.0846 3.3931
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 4.3039 4.4073 4.5128 4.6212
Portugal
2.9770 0.038 0.038 3.216 3.4766 3.758 4.0624
Spain
3.0010 0.017 0.017 3.2502 3.4828 3.7321 3.9996
Greece
4.2640 0.024 0.024 4.444 4.6238 4.8113 5.006
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 3.4227 3.6201 3.8292 4.0502
Germany
2.0030 0.026 0.026 2.2198 2.4418 2.686 2.9546
Russia
10.0600 0.05 0.05 10.2541 10.5463 10.8474 11.1564
Italy
3.9310 0.004 0.004 4.0929 4.3054 4.5287 4.7638
France
2.4750 0.015 0.015 2.7379 3.0117 3.3129 3.6441
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 1.1517 1.2669 1.3936 1.5329
Turkey
10.4800 0.55 0.55 11.739 12.1628 12.6024 13.0567
Slovakia
3.3880 0.006 0.006 3.7576 4.1334 4.5467 5.0014
Slovenia
3.1850 0.033 0.033 3.563 3.8858 4.238 4.6218
Spain
3.0010 0.017 0.017 3.2502 3.4828 3.7321 3.9996
Sweden
1.9380 0.004 0.004 2.1692 2.3861 2.6247 2.8872
Latvia
0.5490 0 0 0.549 0.549 0.549 0.549
Lithuania
3.9090 0.019 0.019 4.1275 4.3373 4.5577 4.789
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 2.5493 2.8042 3.0846 3.3931
Norway
3.3330 0.074 0.074 3.3638 3.4742 3.5882 3.7058
Poland
6.8480 0.198 0.198 7.2819 7.5216 7.7691 8.0243
Portugal
2.9770 0.038 0.038 3.216 3.4766 3.758 4.0624
Romania
8.1600 0 0 8.4462 8.6264 8.81 8.9978
Greece
4.2640 0.024 0.024 4.444 4.6238 4.8113 5.006
Hungary
7.6900 0.8 0.8 8.7583 9.0351 9.3203 9.6149
Iceland
6.4390 0 0 6.5791 6.6814 6.7857 6.8919
Ireland
2.4570 0.01 0.01 2.7335 3.0069 3.3075 3.6383
Austria
2.6000 0.009 0.009 2.8798 3.1678 3.4846 3.833
Belgium
2.5180 0.025 0.025 2.8105 3.0916 3.4007 3.7408
Bulgaria
6.0000 0.2 0.2 6.82 7.502 8.2522 9.0774
Croatia
3.5000 0.001 0.001 3.883 4.2713 4.6984 5.1683
Czech Republic
4.9310 0.092 0.092 5.2589 5.4408 5.6289 5.8241
Denmark
2.2970 0.061 0.061 2.4959 2.7455 3.02 3.322
Finland
2.5990 0.021 0.021 2.8677 3.1545 3.4699 3.8169
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
3.7932 0.0338 0.0338 3.9739 4.1244 4.281 4.4429
Brazil
13.3800 0.14 0.14 13.5141 13.7934 14.0794 14.3707
Canada
3.0870 0.038 0.038 3.245 3.3697 3.4991 3.6334
Chile
5.4400 0.08 0.08 5.6022 5.6856 5.7706 5.8562
Colombia
13.4760 0.056 0.056 13.722 14.0306 14.346 14.6694
Mexico
9.2850 0.035 0.035 9.4038 9.5246 9.6462 9.7697
Venezuela
10.4290 0 0 10.429 10.429 10.429 10.429
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Japan
0.2450 0 0 0.2677 0.2925 0.3196 0.3492
India
7.2870 0.033 0.033 7.3728 7.4393 7.5058 7.5737
China
2.8450 0.016 0.016 2.8579 2.8831 2.9084 2.9341
Hong Kong
3.6860 0.025 0.025 3.7139 3.8539 3.9992 4.1499
Indonesia
7.0580 0.012 0.012 7.1028 7.1612 7.2197 7.2789
Malaysia
4.3980 0 0 4.3302 4.3799 4.4304 4.4814
Pakistan
12.9550 0 0 13.0925 13.2503 13.4108 13.5737
Philippines
7.2440 0.056 0.056 7.4533 7.6095 7.7694 7.9329
Qatar
4.5720 0.03 0.03 4.6308 4.7234 4.8178 4.9141
Singapore
3.0880 0.039 0.039 3.1984 3.2811 3.3656 3.4526
South Korea
3.7700 0.007 0.007 3.9067 4.0046 4.1052 4.2081
Taiwan
1.6000 0.02 0.02 1.7315 1.8395 1.954 2.0758
Thailand
2.7400 0.05 0.05 2.8605 3.0419 3.2347 3.44
Vietnam
5.1460 0.004 0.004 5.2551 5.3708 5.4891 5.6094
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Australia
3.5880 0.012 0.012 3.743 3.869 3.9994 4.1345
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 4.3039 4.4073 4.5128 4.6212
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
South Africa
10.3050 0.09 0.09 10.5301 10.6673 10.8056 10.9459
Zambia
29.8720 0 0 30.2603 30.6546 31.0519 31.4552
Kenya
13.7300 0 0 13.8604 13.9922 14.1254 14.2586
Nigeria
14.4660 0.12 0.12 14.8442 15.1067 15.3736 15.6464
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین