خبر

بازارهای کالایی

انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Crude Oil
80.982 29,233,692 1.18% 0.942 -6.11% -3.12% 3.90% Nov 22 -
Brent
88.737 32,033,170 1.47% 1.287 -5.46% -2.71% 10.01% Nov 22 -
Natural gas
9.2434 3,336,775 -4.51% 0.4366 -0.92% 5.92% 137.25% Aug 23 -
Gasoline
2.5120 906,807 3.07% 0.0749 -0.16% 0.54% 11.16% Nov 22 -
Heating Oil
3.5171 1,269,638 0.57% 0.0198 -3.41% -1.40% 48.00% Nov 22 -
Coal
351.00 126,707,490 2.20% 7.55 6.25% -10.00% 127.92% Nov 21 -
Ethanol
2.5950 936,769 0.19% 0.005 -0.57% 5.27% -23.00% Nov 21 -
Naphtha
677.44 244,549,066 0.15% 1 -0.58% 1.61% -8.18% Nov 21 -
Uranium
50.5000 18,229,995 -0.39% 0.2 -0.49% -5.34% 7.11% Nov 21 -
Propane
1.09 393,479 0.52% 0.01 2.79% -4.36% -1.42% Aug 23 -
Methanol
2666.00 962,399,340 0.11% 3 0.79% -3.48% -1.51% Nov 22 -
TTF Gas
118.56 42,798,974 2.09% 2.43 -4.47% 19.55% 30.39% Nov 22 -
UK Gas
282.0000 101,799,180 4.84% 13.01 -5.67% 53.93% 23.12% Nov 22 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Gold
1748.25 631,100,768 0.60% 10.44 -1.69% 6.04% -2.32% Nov 22 -
Silver
21.285 7,683,672 2.13% 0.444 -1.17% 10.51% -10.01% Nov 22 -
Copper
3.6566 1,319,996 2.38% 0.0851 -4.76% 6.05% -17.34% Nov 22 -
Steel
3717.00 1,341,799,830 -0.32% 12 1.67% 0.16% -13.90% Nov 22 -
Iron Ore
97.50 35,196,525 -2.01% 2 0.52% 2.09% 7.73% Nov 21 -
Lithium
591500 213,525,585,000 0.00% 0 -1.00% 7.06% 199.49% Nov 21 -
Platinum
993.01 358,466,680 1.12% 10.95 -2.12% 7.38% 2.47% Nov 22 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Soybeans
1436.25 518,471,888 -0.03% 0.5 -1.44% 3.98% 12.82% Nov 22 -
Wheat
802.36 289,643,936 0.39% 3.11 -3.13% -4.34% -6.27% Nov 22 -
Lumber
516.00 186,270,840 3.20% 16 -13.44% -9.82% 7.48% Aug 23 -
Palm Oil
4234.00 1,528,431,660 1.78% 74 1.24% 16.13% -1.60% Aug 23 -
Cheese
2.0900 754,469 -0.14% 0.003 0.29% -3.24% 19.63% Nov 21 -
Milk
21.02 7,588,010 0.05% 0.01 0.14% -3.58% 17.10% Nov 21 -
Rubber
147.10 53,101,629 0.14% 0.2 -1.54% -6.54% -14.28% Aug 23 -
Orange Juice
205.75 74,273,693 2.29% 4.6 5.54% -5.60% 57.84% Nov 21 -
Coffee
157.50 56,855,925 4.10% 6.2 -5.23% -17.28% -31.92% Nov 21 -
Cotton
80.50 29,059,695 0.90% 0.72 -7.44% 6.28% -33.12% Nov 22 -
Cocoa
2384.00 860,600,160 -0.13% 3 -4.64% 2.01% -3.79% Nov 22 -
Rice
17.2900 6,241,517 0.96% 0.165 2.31% 2.13% 29.27% Aug 23 -
Canola
850.40 306,985,896 0.43% 3.6 4.55% 6.96% -5.33% Aug 23 -
Oat
398.7500 143,944,763 0.63% 2.5 1.14% 10.08% -46.90% Nov 21 -
Wool
1342.00 484,448,580 0.00% 0 0.00% -3.31% 0.52% Aug 22 -
Sugar
19.89 7,180,091 0.15% 0.03 -1.97% 9.71% -1.09% Nov 22 -
Tea
2.91 1,050,481 0.00% 0 -3.64% 2.83% -19.39% Aug 22 -
Corn
661.3985 238,758,245 4.40% 27.8985 8.25% 14.03% 21.47% Aug 23 -
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Bitumen
3740.00 1,350,102,600 0.16% 6 -9.88% -11.16% 27.21% Nov 22 -
Cobalt
51955 18,755,235,450 0.00% 0 0.00% 0.00% -15.59% Nov 21 -
Lead
2082.25 751,671,428 -2.75% 58.8 -5.12% 9.36% -8.31% Nov 21 -
Aluminum
2423.50 874,859,265 1.64% 39 -0.47% 11.43% -9.18% Nov 22 -
Tin
22664 8,181,477,360 0.35% 80 6.33% 17.20% -41.02% Nov 18 -
Zinc
2933.50 1,058,964,165 0.46% 13.5 -6.32% -0.83% -12.39% Nov 22 -
Nickel
24828 8,962,659,720 -1.68% 423 -13.69% 12.09% 21.15% Nov 21 -
Molybdenum
46.50 16,786,035 0.00% 0 3.33% 3.33% 3.33% Nov 21 -
Palladium
1884.82 680,401,172 1.04% 19.48 -10.14% -4.24% 0.90% Nov 22 -
Rhodium
13950 5,035,810,500 -2.11% 300 -5.74% -9.42% -17.94% Aug 23 -
Soda Ash
2640.00 953,013,600 0.00% 0 -0.15% -0.75% -25.37% Nov 22 -
Neodymium
905000 326,695,950,000 0.00% 0 0.00% -2.69% -13.40% Nov 21 -
Tellurium
527.50 190,422,225 0.00% 0 1.44% 4.46% 9.33% Nov 21 -
Iron Ore 62% fe
91.54 33,045,025 -1.45% 1.35 -0.60% -3.14% -1.98% Nov 21 -
Magnesium
24850 8,970,601,500 0.00% 0 -1.78% -6.58% -35.03% Nov 21 -
Gallium
1645.00 593,828,550 0.00% 0 -8.36% -29.25% -27.69% Nov 21 -
Germanium
7400 2,671,326,000 0.00% 0 0.00% 1.37% -19.13% Nov 21 -
Manganese
31.25 11,280,938 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.42% Nov 21 -
Indium
1505 543,289,950 0.00% 0 1.35% -3.22% 15.33% Aug 22 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Beef
19.98 7,212,580 -0.40% 0.08 -1.04% -2.06% -0.15% Aug 22 -
Feeder Cattle
182.6250 65,925,799 1.02% 1.85 1.77% 0.37% 12.94% Nov 21 -
Live Cattle
153.5500 55,430,015 0.31% 0.475 1.30% -0.37% 10.49% Nov 21 -
Lean Hogs
93.1035 33,609,432 -0.93% 0.8715 -3.59% -1.09% 7.05% Aug 23 -
Poultry
8.11 2,927,629 0.00% 0 -0.25% 1.50% -0.25% Aug 22 -
شاخص‌ها قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
CRB Index
298.61 107,795,224 0.08% 0.24 -1.92% 2.05% 19.41% Nov 21 -
LME Index
3735.20 1,348,369,848 -2.68% 103 -6.25% 5.54% -15.95% Nov 21 -
S&P GSCI
3522.26 1,271,500,637 -0.13% 4.55 -3.02% -0.60% 24.89% Nov 21 -
Nuclear Energy Index
1425.90 514,735,641 0.33% 4.69 -1.61% 5.01% 1.08% Nov 22 -
Solar Energy Index
357.68 129,118,903 -0.43% 1.56 -3.14% 19.04% -20.25% Nov 22 -
EU Carbon Permits
74.45 26,875,706 -0.21% 0.16 -2.87% 2.95% 7.63% Nov 22 -
Wind Energy Index
289.10 104,362,209 0.80% 2.31 -1.44% 10.95% -13.73% Nov 22 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Crude Oil
80.982 29,233,692 1.18% 0.942
دلار: 83.387
ریال: 30,101,873
دلار: 86.831
ریال: 31,345,123
دلار: 90.418
ریال: 32,639,994
دلار: 94.15
ریال: 33,987,209
Gasoline
2.5120 906,807 3.07% 0.0749
دلار: 2.5208
ریال: 909,984
دلار: 2.6261
ریال: 947,996
دلار: 2.736
ریال: 987,669
دلار: 2.8504
ریال: 1,028,966
Heating Oil
3.5171 1,269,638 0.57% 0.0198
دلار: 3.6736
ریال: 1,326,133
دلار: 3.8361
ریال: 1,384,794
دلار: 4.0054
ریال: 1,445,909
دلار: 4.1827
ریال: 1,509,913
Coal
351.00 126,707,490 2.20% 7.55
دلار: 350.63
ریال: 126,573,924
دلار: 367.42
ریال: 132,634,946
دلار: 385.02
ریال: 138,988,370
دلار: 403.46
ریال: 145,645,025
Ethanol
2.5950 936,769 0.19% 0.005
دلار: 2.683
ریال: 968,536
دلار: 2.7793
ریال: 1,003,300
دلار: 2.879
ریال: 1,039,290
دلار: 2.9824
ریال: 1,076,617
Naphtha
677.44 244,549,066 0.15% 1
دلار: 696.87
ریال: 251,563,101
دلار: 717.91
ریال: 259,158,331
دلار: 739.62
ریال: 266,995,424
دلار: 761.95
ریال: 275,056,331
Uranium
50.5000 18,229,995 -0.39% 0.2
دلار: 51.7546
ریال: 18,682,893
دلار: 52.8294
ریال: 19,070,885
دلار: 53.9296
ریال: 19,468,046
دلار: 55.0501
ریال: 19,872,536
Methanol
2666.00 962,399,340 0.11% 3
دلار: 2,718.91
ریال: 981,499,321
دلار: 2,782.14
ریال: 1,004,324,719
دلار: 2,846.98
ریال: 1,027,731,310
دلار: 2,913.40
ریال: 1,051,708,266
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Gold
1748.25 631,100,768 0.60% 10.44
دلار: 1,729.31
ریال: 624,263,617
دلار: 1,708.66
ریال: 616,809,173
دلار: 1,688.36
ریال: 609,481,076
دلار: 1,668.23
ریال: 602,214,348
Silver
21.285 7,683,672 2.13% 0.444
دلار: 20.452
ریال: 7,382,967
دلار: 19.983
ریال: 7,213,663
دلار: 19.527
ریال: 7,049,052
دلار: 19.079
ریال: 6,887,328
Copper
3.6566 1,319,996 2.38% 0.0851
دلار: 3.5561
ریال: 1,283,717
دلار: 3.4742
ریال: 1,254,151
دلار: 3.3945
ریال: 1,225,381
دلار: 3.3162
ریال: 1,197,115
Steel
3717.00 1,341,799,830 -0.32% 12
دلار: 3,667.77
ریال: 1,324,028,292
دلار: 3,594.03
ریال: 1,297,408,890
دلار: 3,521.79
ریال: 1,271,330,972
دلار: 3,451.05
ریال: 1,245,794,540
Iron Ore
97.50 35,196,525 -2.01% 2
دلار: 102.72
ریال: 37,080,893
دلار: 106.05
ریال: 38,282,990
دلار: 109.49
ریال: 39,524,795
دلار: 113.03
ریال: 40,802,700
Lithium
591500 213,525,585,000 0.00% 0
دلار: 599,847
ریال: 216,538,768,530
دلار: 607,313
ریال: 219,233,919,870
دلار: 614,837
ریال: 221,950,008,630
دلار: 622,421
ریال: 224,687,756,790
Platinum
993.01 358,466,680 1.12% 10.95
دلار: 953.7
ریال: 344,276,163
دلار: 931.03
ریال: 336,092,520
دلار: 908.86
ریال: 328,089,371
دلار: 887.17
ریال: 320,259,498
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Soybeans
1436.25 518,471,888 -0.03% 0.5
دلار: 1,461.47
ریال: 527,576,055
دلار: 1,494.90
ریال: 539,643,951
دلار: 1,529.19
ریال: 552,022,298
دلار: 1,564.20
ریال: 564,660,558
Wheat
802.36 289,643,936 0.39% 3.11
دلار: 771.84
ریال: 278,626,522
دلار: 742.81
ریال: 268,146,982
دلار: 714.9
ریال: 258,071,751
دلار: 688.04
ریال: 248,375,560
Cheese
2.0900 754,469 -0.14% 0.003
دلار: 2.1349
ریال: 770,678
دلار: 2.1776
ریال: 786,092
دلار: 2.2211
ریال: 801,795
دلار: 2.2655
ریال: 817,823
Milk
21.02 7,588,010 0.05% 0.01
دلار: 21.43
ریال: 7,736,016
دلار: 21.85
ریال: 7,887,632
دلار: 22.28
ریال: 8,042,857
دلار: 22.72
ریال: 8,201,693
Orange Juice
205.75 74,273,693 2.29% 4.6
دلار: 208.47
ریال: 75,255,585
دلار: 216.06
ریال: 77,995,499
دلار: 223.92
ریال: 80,832,881
دلار: 232.07
ریال: 83,774,949
Coffee
157.50 56,855,925 4.10% 6.2
دلار: 146.84
ریال: 53,007,772
دلار: 142.51
ریال: 51,444,685
دلار: 138.3
ریال: 49,924,917
دلار: 134.22
ریال: 48,452,078
Cotton
80.50 29,059,695 0.90% 0.72
دلار: 80.53
ریال: 29,070,525
دلار: 77.4
ریال: 27,940,626
دلار: 74.41
ریال: 26,861,266
دلار: 71.51
ریال: 25,814,395
Cocoa
2384.00 860,600,160 -0.13% 3
دلار: 2,357.01
ریال: 850,857,040
دلار: 2,303.22
ریال: 831,439,388
دلار: 2,250.64
ریال: 812,458,534
دلار: 2,199.50
ریال: 793,997,505
Oat
398.7500 143,944,763 0.63% 2.5
دلار: 374.6544
ریال: 135,246,492
دلار: 354.2475
ریال: 127,879,805
دلار: 334.9105
ریال: 120,899,341
دلار: 316.683
ریال: 114,319,396
Sugar
19.89 7,180,091 0.15% 0.03
دلار: 20.43
ریال: 7,375,026
دلار: 20.82
ریال: 7,515,812
دلار: 21.21
ریال: 7,656,598
دلار: 21.61
ریال: 7,800,994
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Bitumen
3740.00 1,350,102,600 0.16% 6
دلار: 3,928.91
ریال: 1,418,297,221
دلار: 4,075.13
ریال: 1,471,081,179
دلار: 4,226.65
ریال: 1,525,778,384
دلار: 4,383.85
ریال: 1,582,526,012
Cobalt
51955 18,755,235,450 0.00% 0
دلار: 50,973
ریال: 18,400,743,270
دلار: 50,012
ریال: 18,053,831,880
دلار: 49,066
ریال: 17,712,335,340
دلار: 48,136
ریال: 17,376,614,640
Lead
2082.25 751,671,428 -2.75% 58.8
دلار: 2,090.52
ریال: 754,656,815
دلار: 2,041.28
ریال: 736,881,667
دلار: 1,993.10
ریال: 719,489,169
دلار: 1,946.00
ریال: 702,486,540
Aluminum
2423.50 874,859,265 1.64% 39
دلار: 2,367.06
ریال: 854,484,989
دلار: 2,305.83
ریال: 832,381,572
دلار: 2,246.05
ریال: 810,801,590
دلار: 2,187.97
ریال: 789,835,290
Tin
22664 8,181,477,360 0.35% 80
دلار: 21,941
ریال: 7,920,481,590
دلار: 21,241
ریال: 7,667,788,590
دلار: 20,563
ریال: 7,423,037,370
دلار: 19,908
ریال: 7,186,588,920
Zinc
2933.50 1,058,964,165 0.46% 13.5
دلار: 2,950.38
ریال: 1,065,057,676
دلار: 2,871.87
ریال: 1,036,716,351
دلار: 2,795.49
ریال: 1,009,143,935
دلار: 2,721.23
ریال: 982,336,818
Nickel
24828 8,962,659,720 -1.68% 423
دلار: 26,786
ریال: 9,669,478,140
دلار: 28,415
ریال: 10,257,530,850
دلار: 30,142
ریال: 10,880,960,580
دلار: 31,975
ریال: 11,542,655,250
Palladium
1884.82 680,401,172 1.04% 19.48
دلار: 1,854.55
ریال: 669,474,005
دلار: 1,775.72
ریال: 641,017,163
دلار: 1,700.19
ریال: 613,751,588
دلار: 1,627.94
ریال: 587,670,061
Soda Ash
2640.00 953,013,600 0.00% 0
دلار: 2,604.10
ریال: 940,054,059
دلار: 2,568.72
ریال: 927,282,233
دلار: 2,533.87
ریال: 914,701,731
دلار: 2,499.29
ریال: 902,218,697
Neodymium
905000 326,695,950,000 0.00% 0
دلار: 889,525
ریال: 321,109,629,750
دلار: 874,321
ریال: 315,621,137,790
دلار: 859,388
ریال: 310,230,474,120
دلار: 844,637
ریال: 304,905,510,630
Tellurium
527.50 190,422,225 0.00% 0
دلار: 529.72
ریال: 191,223,623
دلار: 531.93
ریال: 192,021,411
دلار: 534.2
ریال: 192,840,858
دلار: 536.41
ریال: 193,638,646
Magnesium
24850 8,970,601,500 0.00% 0
دلار: 24,159
ریال: 8,721,157,410
دلار: 23,488
ریال: 8,478,933,120
دلار: 22,835
ریال: 8,243,206,650
دلار: 22,201
ریال: 8,014,338,990
Gallium
1645.00 593,828,550 0.00% 0
دلار: 1,621.64
ریال: 585,395,824
دلار: 1,598.61
ریال: 577,082,224
دلار: 1,575.91
ریال: 568,887,751
دلار: 1,553.54
ریال: 560,812,405
Germanium
7400 2,671,326,000 0.00% 0
دلار: 7,369
ریال: 2,660,135,310
دلار: 7,338
ریال: 2,648,944,620
دلار: 7,308
ریال: 2,638,114,920
دلار: 7,276
ریال: 2,626,563,240
Manganese
31.25 11,280,938 0.00% 0
دلار: 31.06
ریال: 11,212,349
دلار: 30.86
ریال: 11,140,151
دلار: 30.67
ریال: 11,071,563
دلار: 30.48
ریال: 11,002,975
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Feeder Cattle
182.6250 65,925,799 1.02% 1.85
دلار: 184.2097
ریال: 66,497,860
دلار: 187.7168
ریال: 67,763,888
دلار: 191.278
ریال: 69,049,445
دلار: 194.9116
ریال: 70,361,138
Live Cattle
153.5500 55,430,015 0.31% 0.475
دلار: 155.0124
ریال: 55,957,926
دلار: 156.7901
ریال: 56,599,658
دلار: 158.5984
ریال: 57,252,436
دلار: 160.4221
ریال: 57,910,774
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین