بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Crude Oil
88.462 0 -0.01% 0.01 -10.30% -6.86% 29.56% Aug 05 -
Brent
94.860 0 0.79% 0.74 -8.76% -2.30% 34.17% Aug 05 -
Natural gas
7.9877 0 -1.44% 0.117 -2.93% 45.71% 92.94% Aug 05 -
Gasoline
2.8498 0 2.08% 0.0582 -8.46% -7.79% 26.27% Aug 05 -
Heating Oil
3.1971 0 -4.04% 0.1347 -9.92% -4.47% 53.37% Aug 05 -
Coal
361.00 0 -7.44% 29 -11.50% -9.68% 124.29% Aug 05 -
Ethanol
2.4500 0 1.87% 0.045 -2.75% 2.51% 11.36% Aug 05 -
Naphtha
677.54 0 -0.59% 4.03 -11.66% -13.96% 3.13% Aug 05 -
Uranium
48.7000 0 -0.20% 0.1 -1.62% -1.12% 52.43% Aug 05 -
Propane
1.07 0 -0.99% 0.01 -6.21% -6.53% -1.92% Aug 05 -
Methanol
2506.00 0 0.00% 0 -1.96% 1.05% 3.21% Aug 05 -
TTF Gas
196.32 0 -1.47% 2.93 2.83% 14.81% 355.31% Aug 05 -
UK Gas
373.6300 0 -1.46% 5.54 6.17% 28.83% 245.83% Aug 05 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Gold
1774.88 0 -0.90% 16.2 0.55% 2.10% 0.69% Aug 05 -
Silver
19.885 0 -1.32% 0.266 -2.14% 3.67% -18.28% Aug 05 -
Copper
3.5530 0 2.01% 0.07 -0.87% 4.13% -18.24% Aug 05 -
Steel
4061.00 0 0.00% 0 -1.48% -3.77% -24.66% Aug 05 -
Iron Ore
111.50 0 -0.45% 0.5 -5.11% -2.62% -35.73% Aug 05 -
Lithium
476500 0 0.00% 0 0.00% 0.21% 417.93% Aug 05 -
Platinum
932.00 0 0.61% 5.65 3.90% 8.89% -4.90% Aug 05 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Soybeans
1616.50 0 0.09% 1.5 -1.25% 11.75% 14.16% Aug 05 -
Wheat
776.52 0 -0.77% 6 -3.87% -3.48% 8.00% Aug 05 -
Lumber
479.20 0 -4.16% 20.8 -9.09% -24.54% -13.13% Aug 05 -
Palm Oil
3878.00 0 1.49% 57 -9.58% -4.37% -9.27% Aug 05 -
Cheese
1.9700 0 0.66% 0.013 -10.45% -9.63% 24.37% Aug 05 -
Milk
20.02 0 0.40% 0.08 -11.10% -10.59% 25.05% Aug 05 -
Rubber
152.70 0 0.53% 0.8 -3.96% -4.68% -11.94% Aug 05 -
Orange Juice
182.85 0 1.89% 3.4 6.31% -0.35% 34.55% Aug 05 -
Coffee
209.45 0 -4.49% 9.85 -3.57% -5.87% 19.01% Aug 05 -
Cotton
101.68 0 1.56% 1.56 -1.41% 7.38% 10.02% Aug 05 -
Cocoa
2305.00 0 -1.87% 44 -0.77% -0.09% -4.63% Aug 05 -
Rice
17.3750 0 0.29% 0.05 2.90% 7.39% 30.44% Aug 05 -
Canola
850.20 0 0.82% 6.9 -4.77% -1.17% -4.66% Aug 05 -
Oat
430.2479 0 3.37% 14 -3.96% -6.92% -7.92% Aug 05 -
Wool
1388.00 0 0.00% 0 0.00% -1.35% -2.80% Aug 05 -
Sugar
17.94 0 2.22% 0.39 2.28% -0.28% -3.96% Aug 05 -
Tea
2.83 0 0.00% 0 0.00% -1.74% -11.29% Aug 05 -
Corn
608.0817 0 1.12% 6.75 -1.33% 1.39% 9.56% Aug 05 -
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Bitumen
4250.00 0 0.57% 24 -1.16% -1.37% 29.49% Aug 05 -
Cobalt
49445 0 0.00% 0 -2.01% -18.22% -5.82% Aug 05 -
Lead
2094.75 0 2.56% 52.25 2.82% 5.48% -8.83% Aug 05 -
Aluminum
2416.00 0 0.54% 13 -2.91% 0.27% -6.11% Aug 05 -
Tin
24455 0 -0.37% 90 -2.36% -1.04% -29.64% Aug 05 -
Zinc
3488.50 0 1.10% 38 5.44% 16.36% 16.57% Aug 05 -
Nickel
22151 0 0.06% 14 -6.06% 1.72% 15.40% Aug 05 -
Molybdenum
35.50 0 0.00% 0 -18.39% -18.39% -16.96% Aug 05 -
Palladium
2126.00 0 3.00% 61.86 -0.12% 11.59% -19.08% Aug 05 -
Rhodium
14800 0 -0.67% 100 3.14% 10.04% -22.11% Aug 05 -
Soda Ash
2710.00 0 -1.45% 40 -3.90% -7.19% 26.78% Aug 05 -
Neodymium
1005000 0 0.00% 0 -6.51% -14.83% 28.85% Aug 05 -
Tellurium
430.00 0 0.00% 0 0.00% -0.35% -22.52% Aug 05 -
Iron Ore 62% fe
109.20 0 2.03% 2.17 1.85% -2.83% -36.52% Aug 05 -
Magnesium
23900 0 0.00% 0 -0.83% -8.08% 9.89% Aug 05 -
Gallium
3175.00 0 0.00% 0 -0.94% 0.00% 65.36% Aug 05 -
Germanium
8425 0 0.00% 0 -0.30% -3.16% 2.74% Aug 05 -
Manganese
31.75 0 0.00% 0 0.00% -5.22% -3.05% Aug 05 -
Indium
1485 0 -1.98% 30 -3.26% -5.71% 22.22% Aug 05 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Beef
20.46 0 0.00% 0 -0.05% -3.94% 1.54% Aug 05 -
Feeder Cattle
180.4823 0 0.59% 1.05 1.07% 4.14% 12.91% Aug 05 -
Live Cattle
138.1763 0 0.18% 0.25 1.27% 2.73% 12.34% Aug 05 -
Poultry
8.01 0 0.00% 0 0.13% -0.37% -1.11% Aug 05 -
شاخص‌ها قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
CRB Index
300.45 0 -0.05% 0.16 -3.73% 1.97% 31.80% Aug 05 -
LME Index
3765.40 0 0.00% 0 -2.22% 3.27% -10.99% Aug 05 -
S&P GSCI
3539.82 0 0.19% 6.64 -6.02% 0.29% 38.91% Aug 05 -
Nuclear Energy Index
1431.77 0 0.53% 7.57 -0.33% 6.88% 7.75% Aug 05 -
Solar Energy Index
399.59 0 1.75% 6.87 0.90% 17.36% -6.97% Aug 05 -
EU Carbon Permits
84.76 0 0.68% 0.57 7.91% 1.85% 49.59% Aug 05 -
Wind Energy Index
312.91 0 0.01% 0.04 0.24% 7.23% -12.34% Aug 05 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Crude Oil
88.462 0 -0.01% 0.01
دلار: 91.894
ریال: 0
دلار: 95.459
ریال: 0
دلار: 99.165
ریال: 0
دلار: 103.014
ریال: 0
Brent
94.860 0 0.79% 0.74
دلار: 98.341
ریال: 0
دلار: 101.946
ریال: 0
دلار: 105.693
ریال: 0
دلار: 109.573
ریال: 0
Natural gas
7.9877 0 -1.44% 0.117
دلار: 8.4997
ریال: 0
دلار: 9.0445
ریال: 0
دلار: 9.6244
ریال: 0
دلار: 10.241
ریال: 0
Gasoline
2.8498 0 2.08% 0.0582
دلار: 2.9629
ریال: 0
دلار: 3.0806
ریال: 0
دلار: 3.2029
ریال: 0
دلار: 3.33
ریال: 0
Heating Oil
3.1971 0 -4.04% 0.1347
دلار: 3.3307
ریال: 0
دلار: 3.4698
ریال: 0
دلار: 3.615
ریال: 0
دلار: 3.7662
ریال: 0
Coal
361.00 0 -7.44% 29
دلار: 382.91
ریال: 0
دلار: 406.16
ریال: 0
دلار: 430.82
ریال: 0
دلار: 456.95
ریال: 0
Ethanol
2.4500 0 1.87% 0.045
دلار: 2.5433
ریال: 0
دلار: 2.6404
ریال: 0
دلار: 2.7408
ریال: 0
دلار: 2.8452
ریال: 0
Naphtha
677.54 0 -0.59% 4.03
دلار: 697.46
ریال: 0
دلار: 717.99
ریال: 0
دلار: 739.06
ریال: 0
دلار: 760.81
ریال: 0
Uranium
48.7000 0 -0.20% 0.1
دلار: 50.1854
ریال: 0
دلار: 51.7145
ریال: 0
دلار: 53.2924
ریال: 0
دلار: 54.919
ریال: 0
Propane
1.07 0 -0.99% 0.01
دلار: 1.11
ریال: 0
دلار: 1.14
ریال: 0
دلار: 1.18
ریال: 0
دلار: 1.22
ریال: 0
Methanol
2506.00 0 0.00% 0
دلار: 2,580.18
ریال: 0
دلار: 2,656.61
ریال: 0
دلار: 2,735.30
ریال: 0
دلار: 2,816.24
ریال: 0
TTF Gas
196.32 0 -1.47% 2.93
دلار: 218.17
ریال: 0
دلار: 242.46
ریال: 0
دلار: 269.43
ریال: 0
دلار: 299.43
ریال: 0
UK Gas
373.6300 0 -1.46% 5.54
دلار: 424.4063
ریال: 0
دلار: 482.0948
ریال: 0
دلار: 547.5921
ریال: 0
دلار: 622.0192
ریال: 0
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Gold
1774.88 0 -0.90% 16.2
دلار: 1,794.58
ریال: 0
دلار: 1,814.46
ریال: 0
دلار: 1,834.69
ریال: 0
دلار: 1,854.93
ریال: 0
Silver
19.885 0 -1.32% 0.266
دلار: 19.501
ریال: 0
دلار: 19.125
ریال: 0
دلار: 18.756
ریال: 0
دلار: 18.394
ریال: 0
Copper
3.5530 0 2.01% 0.07
دلار: 3.4741
ریال: 0
دلار: 3.397
ریال: 0
دلار: 3.3217
ریال: 0
دلار: 3.2478
ریال: 0
Steel
4061.00 0 0.00% 0
دلار: 3,969.22
ریال: 0
دلار: 3,879.47
ریال: 0
دلار: 3,791.76
ریال: 0
دلار: 3,706.07
ریال: 0
Iron Ore
111.50 0 -0.45% 0.5
دلار: 107.24
ریال: 0
دلار: 103.15
ریال: 0
دلار: 99.2
ریال: 0
دلار: 95.41
ریال: 0
Lithium
476500 0 0.00% 0
دلار: 483,219
ریال: 0
دلار: 490,033
ریال: 0
دلار: 496,942
ریال: 0
دلار: 503,946
ریال: 0
Platinum
932.00 0 0.61% 5.65
دلار: 910.19
ریال: 0
دلار: 888.85
ریال: 0
دلار: 868.06
ریال: 0
دلار: 847.75
ریال: 0
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Soybeans
1616.50 0 0.09% 1.5
دلار: 1,650.61
ریال: 0
دلار: 1,685.36
ریال: 0
دلار: 1,720.93
ریال: 0
دلار: 1,757.30
ریال: 0
Wheat
776.52 0 -0.77% 6
دلار: 803.39
ریال: 0
دلار: 831.19
ریال: 0
دلار: 859.92
ریال: 0
دلار: 889.74
ریال: 0
Lumber
479.20 0 -4.16% 20.8
دلار: 452.22
ریال: 0
دلار: 426.78
ریال: 0
دلار: 402.72
ریال: 0
دلار: 380.05
ریال: 0
Palm Oil
3878.00 0 1.49% 57
دلار: 3,722.88
ریال: 0
دلار: 3,573.96
ریال: 0
دلار: 3,430.87
ریال: 0
دلار: 3,293.59
ریال: 0
Cheese
1.9700 0 0.66% 0.013
دلار: 2.0072
ریال: 0
دلار: 2.0453
ریال: 0
دلار: 2.0839
ریال: 0
دلار: 2.1233
ریال: 0
Milk
20.02 0 0.40% 0.08
دلار: 20.39
ریال: 0
دلار: 20.77
ریال: 0
دلار: 21.16
ریال: 0
دلار: 21.55
ریال: 0
Rubber
152.70 0 0.53% 0.8
دلار: 150.36
ریال: 0
دلار: 148.06
ریال: 0
دلار: 145.8
ریال: 0
دلار: 143.57
ریال: 0
Orange Juice
182.85 0 1.89% 3.4
دلار: 189.12
ریال: 0
دلار: 195.61
ریال: 0
دلار: 202.32
ریال: 0
دلار: 209.25
ریال: 0
Coffee
209.45 0 -4.49% 9.85
دلار: 215.36
ریال: 0
دلار: 221.43
ریال: 0
دلار: 227.67
ریال: 0
دلار: 234.1
ریال: 0
Cotton
101.68 0 1.56% 1.56
دلار: 105.32
ریال: 0
دلار: 109.09
ریال: 0
دلار: 113
ریال: 0
دلار: 117.04
ریال: 0
Cocoa
2305.00 0 -1.87% 44
دلار: 2,253.37
ریال: 0
دلار: 2,202.89
ریال: 0
دلار: 2,153.56
ریال: 0
دلار: 2,105.39
ریال: 0
Rice
17.3750 0 0.29% 0.05
دلار: 17.6374
ریال: 0
دلار: 17.9032
ریال: 0
دلار: 18.1743
ریال: 0
دلار: 18.4488
ریال: 0
Canola
850.20 0 0.82% 6.9
دلار: 829.12
ریال: 0
دلار: 808.54
ریال: 0
دلار: 788.48
ریال: 0
دلار: 768.92
ریال: 0
Oat
430.2479 0 3.37% 14
دلار: 407.3157
ریال: 0
دلار: 385.5882
ریال: 0
دلار: 365.0653
ریال: 0
دلار: 345.5751
ریال: 0
Wool
1388.00 0 0.00% 0
دلار: 1,376.62
ریال: 0
دلار: 1,365.38
ریال: 0
دلار: 1,354.13
ریال: 0
دلار: 1,343.03
ریال: 0
Sugar
17.94 0 2.22% 0.39
دلار: 17.59
ریال: 0
دلار: 17.25
ریال: 0
دلار: 16.92
ریال: 0
دلار: 16.59
ریال: 0
Tea
2.83 0 0.00% 0
دلار: 2.73
ریال: 0
دلار: 2.64
ریال: 0
دلار: 2.55
ریال: 0
دلار: 2.46
ریال: 0
Corn
608.0817 0 1.12% 6.75
دلار: 627.2363
ریال: 0
دلار: 646.9989
ریال: 0
دلار: 667.3697
ریال: 0
دلار: 688.4093
ریال: 0
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Bitumen
4250.00 0 0.57% 24
دلار: 4,393.23
ریال: 0
دلار: 4,541.13
ریال: 0
دلار: 4,694.13
ریال: 0
دلار: 4,852.65
ریال: 0
Cobalt
49445 0 0.00% 0
دلار: 48,506
ریال: 0
دلار: 47,586
ریال: 0
دلار: 46,681
ریال: 0
دلار: 45,791
ریال: 0
Lead
2094.75 0 2.56% 52.25
دلار: 2,050.97
ریال: 0
دلار: 2,008.03
ریال: 0
دلار: 1,966.13
ریال: 0
دلار: 1,925.08
ریال: 0
Aluminum
2416.00 0 0.54% 13
دلار: 2,356.32
ریال: 0
دلار: 2,298.10
ریال: 0
دلار: 2,241.32
ریال: 0
دلار: 2,186.00
ریال: 0
Tin
24455 0 -0.37% 90
دلار: 23,714
ریال: 0
دلار: 22,995
ریال: 0
دلار: 22,298
ریال: 0
دلار: 21,623
ریال: 0
Zinc
3488.50 0 1.10% 38
دلار: 3,576.06
ریال: 0
دلار: 3,665.72
ریال: 0
دلار: 3,757.81
ریال: 0
دلار: 3,852.00
ریال: 0
Nickel
22151 0 0.06% 14
دلار: 23,420
ریال: 0
دلار: 24,763
ریال: 0
دلار: 26,180
ریال: 0
دلار: 27,682
ریال: 0
Molybdenum
35.50 0 0.00% 0
دلار: 34.83
ریال: 0
دلار: 34.17
ریال: 0
دلار: 33.52
ریال: 0
دلار: 32.88
ریال: 0
Palladium
2126.00 0 3.00% 61.86
دلار: 2,036.50
ریال: 0
دلار: 1,950.82
ریال: 0
دلار: 1,868.54
ریال: 0
دلار: 1,789.88
ریال: 0
Rhodium
14800 0 -0.67% 100
دلار: 14,338
ریال: 0
دلار: 13,891
ریال: 0
دلار: 13,458
ریال: 0
دلار: 13,037
ریال: 0
Soda Ash
2710.00 0 -1.45% 40
دلار: 2,762.85
ریال: 0
دلار: 2,816.77
ریال: 0
دلار: 2,871.52
ریال: 0
دلار: 2,927.61
ریال: 0
Neodymium
1005000 0 0.00% 0
دلار: 1,022,387
ریال: 0
دلار: 1,040,075
ریال: 0
دلار: 1,058,064
ریال: 0
دلار: 1,076,355
ریال: 0
Tellurium
430.00 0 0.00% 0
دلار: 428.45
ریال: 0
دلار: 426.9
ریال: 0
دلار: 425.36
ریال: 0
دلار: 423.85
ریال: 0
Iron Ore 62% fe
109.20 0 2.03% 2.17
دلار: 105.69
ریال: 0
دلار: 102.3
ریال: 0
دلار: 99.02
ریال: 0
دلار: 95.84
ریال: 0
Magnesium
23900 0 0.00% 0
دلار: 25,095
ریال: 0
دلار: 26,350
ریال: 0
دلار: 27,667
ریال: 0
دلار: 29,050
ریال: 0
Gallium
3175.00 0 0.00% 0
دلار: 3,202.94
ریال: 0
دلار: 3,231.20
ریال: 0
دلار: 3,259.46
ریال: 0
دلار: 3,288.35
ریال: 0
Germanium
8425 0 0.00% 0
دلار: 8,454
ریال: 0
دلار: 8,484
ریال: 0
دلار: 8,513
ریال: 0
دلار: 8,544
ریال: 0
Manganese
31.75 0 0.00% 0
دلار: 31.51
ریال: 0
دلار: 31.27
ریال: 0
دلار: 31.03
ریال: 0
دلار: 30.79
ریال: 0
Indium
1485 0 -1.98% 30
دلار: 1,516
ریال: 0
دلار: 1,547
ریال: 0
دلار: 1,579
ریال: 0
دلار: 1,612
ریال: 0
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Beef
20.46 0 0.00% 0
دلار: 20.65
ریال: 0
دلار: 20.85
ریال: 0
دلار: 21.04
ریال: 0
دلار: 21.24
ریال: 0
Feeder Cattle
180.4823 0 0.59% 1.05
دلار: 183.9837
ریال: 0
دلار: 187.5572
ریال: 0
دلار: 191.1849
ریال: 0
دلار: 194.9028
ریال: 0
Live Cattle
138.1763 0 0.18% 0.25
دلار: 139.8897
ریال: 0
دلار: 141.6307
ریال: 0
دلار: 143.3855
ریال: 0
دلار: 145.1542
ریال: 0
Poultry
8.01 0 0.00% 0
دلار: 7.87
ریال: 0
دلار: 7.74
ریال: 0
دلار: 7.6
ریال: 0
دلار: 7.47
ریال: 0
شاخص‌ها قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
CRB Index
300.45 0 -0.05% 0.16
دلار: 305.86
ریال: 0
دلار: 311.36
ریال: 0
دلار: 316.98
ریال: 0
دلار: 322.69
ریال: 0
LME Index
3765.40 0 0.00% 0
دلار: 3,694.61
ریال: 0
دلار: 3,625.33
ریال: 0
دلار: 3,557.17
ریال: 0
دلار: 3,490.15
ریال: 0
S&P GSCI
3539.82 0 0.19% 6.64
دلار: 3,626.90
ریال: 0
دلار: 3,716.10
ریال: 0
دلار: 3,807.43
ریال: 0
دلار: 3,901.23
ریال: 0
Nuclear Energy Index
1431.77 0 0.53% 7.57
دلار: 1,449.24
ریال: 0
دلار: 1,466.85
ریال: 0
دلار: 1,484.75
ریال: 0
دلار: 1,502.93
ریال: 0
Solar Energy Index
399.59 0 1.75% 6.87
دلار: 387.68
ریال: 0
دلار: 376.13
ریال: 0
دلار: 364.91
ریال: 0
دلار: 354.04
ریال: 0
EU Carbon Permits
84.76 0 0.68% 0.57
دلار: 88.61
ریال: 0
دلار: 92.63
ریال: 0
دلار: 96.84
ریال: 0
دلار: 101.23
ریال: 0
Wind Energy Index
312.91 0 0.01% 0.04
دلار: 307.37
ریال: 0
دلار: 301.93
ریال: 0
دلار: 296.58
ریال: 0
دلار: 291.35
ریال: 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین