مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
8,096,580,412 ریال 7,429,565,068 ریال 11,865,850 (0.15%)
8,131,939,200 ریال
8,015,735,534 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۲
مشاهده صرافی
7,655,305,330 ریال 0 ریال 69,988,420 (0.92%)
7,655,305,330 ریال
7,470,011,870 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,509,322,000 ریال 0 ریال 4,668,180 (0.06%)
7,549,999,000 ریال
7,480,000,080 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
9,049,990,900 ریال 13,110,000,000 ریال 69,990,900 (0.78%)
9,049,990,900 ریال
8,920,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
6,740,000,000 ریال 6,835,000,000 ریال 0 (0%)
6,799,960,000 ریال
6,529,752,175 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۷:۵۱
مشاهده صرافی
7,558,606,034 ریال 0 ریال 90,013,356 (1.21%)
7,561,161,531 ریال
237,026 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,428,936,290 ریال 7,274,626,040 ریال 128,841,560 (1.76%)
7,476,211,820 ریال
7,257,387,900 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۱۵:۱۲
مشاهده صرافی
7,570,000,000 ریال 7,498,279,350 ریال 25,025,210 (0.33%)
7,599,828,200 ریال
7,480,399,980 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,657,370,000 ریال 7,513,360,000 ریال 4,547,000 (0.06%)
7,716,071,000 ریال
7,595,341,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
238,066 ریال 0 ریال 550 (0.23%)
240,640 ریال
236,950 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۲
مشاهده صرافی
7,636,980,470 ریال 7,389,211,000 ریال 5,143,690 (0.07%)
7,678,348,980 ریال
7,607,160,090 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,501,264,690 ریال 0 ریال 4,494,930 (0.06%)
7,568,058,880 ریال
7,458,666,050 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,667,373,900 ریال 12,135,300,000 ریال 10,904,370 (0.14%)
7,726,110,480 ریال
7,603,109,700 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,959,820,920 ریال 0 ریال 139,668,000 (2.05%)
7,011,718,920 ریال
6,816,325,150 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۱۵:۰۶
مشاهده صرافی
7,267,377,540 ریال 0 ریال 16,473,780 (0.23%)
7,299,104,820 ریال
7,228,633,650 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۴
مشاهده صرافی
7,550,000,000 ریال 7,483,653,810 ریال 31,633,210 (0.42%)
7,615,000,000 ریال
7,504,723,940 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۹
مشاهده صرافی
7,643,642,960 ریال 7,476,699,120 ریال 5,403,440 (0.07%)
7,798,142,330 ریال
7,579,568,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,689,195,820 ریال 7,521,708,380 ریال 21,232,940 (0.28%)
7,768,256,090 ریال
7,645,167,310 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,615,343,194 ریال 7,524,050,368 ریال 54,250,153 (0.71%)
7,730,752,439 ریال
7,590,951,431 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,625,100,000 ریال 0 ریال 30,000,000 (0.39%)
7,656,431,740 ریال
7,518,168,780 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۰۷
مشاهده صرافی
7,425,000,000 ریال 0 ریال 115,000,000 (1.55%)
7,540,000,000 ریال
7,421,500,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۸
مشاهده صرافی
7,652,004,810 ریال 7,520,691,150 ریال 18,467,210 (0.24%)
7,713,954,250 ریال
7,588,452,860 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,911,631,810 ریال 7,441,921,230 ریال 86,690,900 (1.11%)
7,999,632,610 ریال
7,769,247,740 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۲۳:۴۴
مشاهده صرافی
7,548,734,400 ریال 0 ریال 158,000 (0%)
7,612,313,600 ریال
7,493,876,800 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
756,877,656 ریال 752,126,130 ریال 1,632,384 (0.22%)
764,083,752 ریال
751,019,120 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,535,508,100 ریال 0 ریال 3,026,280 (0.04%)
7,590,868,080 ریال
7,467,294,080 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,675,797,250 ریال 7,523,801,260 ریال 0 (0%)
7,675,797,250 ریال
7,675,797,250 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,552,345,200 ریال 7,549,952,190 ریال 7,931,720 (0.11%)
7,625,301,140 ریال
7,477,365,990 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,519,472,100 ریال 7,400,115,400 ریال 38,442,100 (0.51%)
7,605,646,000 ریال
7,480,525,800 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,580,447,720 ریال 0 ریال 6,249,000 (0.08%)
7,622,287,900 ریال
7,507,756,290 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,529,129,300 ریال 7,409,884,300 ریال 61,208,300 (0.81%)
7,662,505,250 ریال
7,485,878,400 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,584,226,868 ریال 7,508,492,877 ریال 232,114 (0%)
7,623,882,562 ریال
7,510,229,325 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,577,082,300 ریال 7,469,824,510 ریال 22,006,600 (0.29%)
7,599,088,900 ریال
7,577,082,300 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۰:۲۱
مشاهده صرافی
7,646,053,030 ریال 7,461,808,410 ریال 842,640 (0.01%)
7,682,154,040 ریال
7,567,659,070 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,614,000,460 ریال 0 ریال 16,428,500 (0.22%)
7,679,644,280 ریال
7,553,553,150 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,539,743,740 ریال 7,396,863,830 ریال 26,027,480 (0.35%)
7,552,598,560 ریال
7,503,855,100 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,580,880,825 ریال 7,521,188,850 ریال 22,877,084 (0.3%)
7,642,872,700 ریال
7,527,973,728 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
8,049,996,830 ریال 0 ریال 29,379,580 (0.36%)
8,131,974,750 ریال
8,000,034,990 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۶
مشاهده صرافی
7,538,624,040 ریال 0 ریال 12,743,180 (0.17%)
7,579,443,500 ریال
7,470,204,050 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
8,988,606,300 ریال 8,988,606,300 ریال 0 (0%)
8,988,606,300 ریال
8,988,606,300 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۵
مشاهده صرافی
7,651,892,190 ریال 0 ریال 468,620 (0.01%)
7,706,094,450 ریال
7,581,302,570 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,569,640,000 ریال 7,502,960,000 ریال 10,000,000 (0.13%)
7,600,000,000 ریال
7,510,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,555,799,000 ریال 7,544,736,000 ریال 15,383,000 (0.2%)
7,598,329,000 ریال
7,488,197,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,578,963,420 ریال 7,428,731,310 ریال 14,413,100 (0.19%)
7,630,055,310 ریال
7,522,272,380 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,620,723,585 ریال 0 ریال 15,738,570 (0.21%)
7,689,620,565 ریال
7,575,776,325 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,547,439,390 ریال 7,499,833,490 ریال 31,285,820 (0.41%)
7,578,725,210 ریال
7,524,733,230 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
7,645,456,440 ریال 7,528,348,800 ریال 10,665,470 (0.14%)
7,705,975,130 ریال
7,562,276,050 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,518,371,000 ریال 7,513,194,000 ریال 32,915,000 (0.44%)
7,588,036,000 ریال
7,475,041,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۲
مشاهده صرافی
7,644,374,530 ریال 7,509,728,720 ریال 16,349,250 (0.21%)
7,705,792,260 ریال
7,580,408,520 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,533,054,480 ریال 0 ریال 4,502,760 (0.06%)
7,579,541,860 ریال
7,469,870,390 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,515,698,120 ریال 7,394,496,040 ریال 7,755,840 (0.1%)
7,562,092,570 ریال
7,441,794,390 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,593,361,130 ریال 0 ریال 10,352,520 (0.14%)
7,684,894,840 ریال
7,570,811,170 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۳
مشاهده صرافی
7,679,061,900 ریال 7,571,938,050 ریال 9,159,910 (0.12%)
7,716,253,350 ریال
7,609,313,330 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
182,429 ریال 0 ریال 7,409,817,571 (4061750%)
7,410,000,000 ریال
182,429 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۱۶:۴۹
مشاهده صرافی
7,581,598,855 ریال 7,528,650,356 ریال 23,873,234 (0.31%)
7,641,981,864 ریال
7,525,074,447 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,600,000,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
8,860,019,342 ریال
7,600,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۹:۲۲
مشاهده صرافی
7,660,506,831 ریال 7,505,640,450 ریال 33,423,088 (0.44%)
7,739,470,323 ریال
7,617,351,953 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,715,200,430 ریال 7,592,467,420 ریال 75,477,440 (0.98%)
7,995,536,980 ریال
7,574,235,340 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
7,550,099,127 ریال 0 ریال 23,111,716 (0.31%)
7,584,291,292 ریال
237,629 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,619,503,210 ریال 7,547,846,440 ریال 33,059,210 (0.44%)
7,630,554,550 ریال
7,510,516,160 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
7,682,817,990 ریال 7,527,488,850 ریال 7,834,950 (0.1%)
7,743,632,930 ریال
7,614,563,540 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,737,958,860 ریال 7,594,884,120 ریال 22,961,620 (0.3%)
7,811,020,030 ریال
7,686,366,600 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۲
مشاهده صرافی
7,837,648,560 ریال 6,690,675,600 ریال 12,431,200 (0.16%)
7,894,126,880 ریال
7,774,446,240 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,597,423,070 ریال 7,508,354,870 ریال 22,301,780 (0.29%)
7,597,423,070 ریال
7,482,802,980 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
7,629,434,550 ریال 7,440,903,000 ریال 7,032,130 (0.09%)
7,691,729,040 ریال
7,540,900,940 ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین