قیمت بیت کوین (BTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
12,205,497,004 ریال 12,013,332,923 ریال 88,990,862 (0.73%)
12,339,360,000 ریال
12,116,506,142 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۰۸
مشاهده صرافی
12,060,000,990 ریال 13,110,000,000 ریال 99,586,770 (0.83%)
12,180,006,880 ریال
11,953,333,330 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۰
مشاهده صرافی
11,916,466,570 ریال 0 ریال 328,681,290 (2.76%)
12,245,147,860 ریال
11,916,466,570 ریال
-
مشاهده صرافی
12,075,000,000 ریال 0 ریال 111,500,000 (0.93%)
12,152,500,000 ریال
11,963,500,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,045,970,000 ریال 0 ریال 64,950,000 (0.54%)
12,179,999,000 ریال
11,981,020,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,059,399,989 ریال 8,820,000,000 ریال 30,399,863 (0.25%)
12,283,136,984 ریال
12,028,000,127 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
12,189,737,500 ریال 0 ریال 307,884,720 (2.59%)
12,307,070,730 ریال
11,836,446,760 ریال
-
مشاهده صرافی
12,468,782,010 ریال 11,490,003,900 ریال 10,618,320 (0.09%)
12,630,476,990 ریال
12,453,355,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,152,006,579 ریال 12,015,634,771 ریال 38,249,462 (0.32%)
13,750,495,360 ریال
12,113,096,149 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,166,121,540 ریال 11,829,176,530 ریال 52,373,470 (0.43%)
12,303,819,130 ریال
12,113,748,070 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۱
مشاهده صرافی
12,216,531,860 ریال 12,100,000,090 ریال 123,537,580 (1.02%)
12,336,607,680 ریال
12,092,994,280 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۲:۲۹
مشاهده صرافی
12,077,926,890 ریال 0 ریال 104,594,050 (0.87%)
12,195,460,700 ریال
11,973,332,840 ریال
-
مشاهده صرافی
12,249,617,540 ریال 11,885,767,510 ریال 10,428,950 (0.09%)
12,408,617,560 ریال
12,239,188,590 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,065,153,910 ریال 0 ریال 27,593,600 (0.23%)
12,105,186,500 ریال
12,037,560,310 ریال
-
مشاهده صرافی
12,273,011,110 ریال 11,791,716,560 ریال 69,746,380 (0.57%)
12,440,045,880 ریال
12,203,264,730 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
11,757,358,950 ریال 0 ریال 33,079,370 (0.28%)
11,803,779,850 ریال
11,724,279,580 ریال
-
مشاهده صرافی
12,160,900,000 ریال 11,761,600,000 ریال 5,900,000 (0.05%)
12,348,200,000 ریال
12,151,500,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,270,908,450 ریال 0 ریال 42,193,350 (0.35%)
12,438,388,090 ریال
12,213,123,860 ریال
-
مشاهده صرافی
12,210,246,260 ریال 0 ریال 25,142,340 (0.21%)
12,379,035,380 ریال
12,185,103,920 ریال
-
مشاهده صرافی
12,226,665,700 ریال 0 ریال 27,624,630 (0.23%)
12,352,400,110 ریال
12,199,041,070 ریال
-
مشاهده صرافی
11,972,671,160 ریال 12,153,552,620 ریال 71,978,650 (0.6%)
12,120,684,390 ریال
11,900,692,510 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,059,398,070 ریال 12,015,815,880 ریال 11,926,340 (0.1%)
12,220,354,280 ریال
12,059,398,070 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۵
مشاهده صرافی
12,159,990,000 ریال 11,996,722,910 ریال 0 (0%)
12,159,990,000 ریال
12,159,990,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,158,615,837 ریال 11,988,395,215 ریال 40,589,631 (0.33%)
12,340,366,202 ریال
12,118,026,206 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
13,320,580,290 ریال 13,062,150,320 ریال 198,176,660 (1.49%)
13,560,101,020 ریال
13,181,570,320 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
12,221,559,500 ریال 0 ریال 35,893,600 (0.29%)
12,221,559,500 ریال
11,990,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,145,481,194 ریال 11,783,881,929 ریال 311,194 (0%)
12,308,190,500 ریال
12,145,170,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,191,264,030 ریال 11,949,852,860 ریال 49,717,270 (0.41%)
12,326,110,050 ریال
12,141,546,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
11,993,188,230 ریال 11,989,590,640 ریال 12,827,540 (0.11%)
12,168,584,350 ریال
11,969,585,210 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,168,444,860 ریال 11,955,709,810 ریال 19,679,660 (0.16%)
12,329,033,860 ریال
12,148,765,200 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,045,587,540 ریال 0 ریال 83,021,070 (0.69%)
12,199,325,240 ریال
11,962,566,470 ریال
-
مشاهده صرافی
14,140,937,900 ریال 0 ریال 0 (0%)
14,140,937,900 ریال
14,140,937,900 ریال
-
مشاهده صرافی
12,103,430,000 ریال 11,974,898,000 ریال 44,917,500 (0.37%)
12,219,255,000 ریال
12,046,082,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۳
مشاهده صرافی
12,369,944,310 ریال 7,795,286,690 ریال 264,046,490 (2.18%)
12,427,898,480 ریال
12,052,520,490 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
12,023,781,160 ریال 11,938,744,340 ریال 33,833,660 (0.28%)
12,213,598,950 ریال
11,982,143,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,264,963,240 ریال 11,957,549,010 ریال 83,354,870 (0.68%)
12,411,072,320 ریال
12,181,608,370 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,302,310,742 ریال 0 ریال 57,166,015 (0.47%)
12,414,508,766 ریال
12,240,413,051 ریال
-
مشاهده صرافی
12,163,087,121 ریال 11,992,077,109 ریال 35,223,948 (0.29%)
12,245,038,834 ریال
12,127,863,173 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۴
مشاهده صرافی
12,145,292,850 ریال 0 ریال 42,518,330 (0.35%)
12,289,003,650 ریال
12,099,875,420 ریال
-
مشاهده صرافی
12,200,661,914 ریال 11,878,264,006 ریال 14,591,717 (0.12%)
12,360,575,548 ریال
12,171,211,673 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,379,204,030 ریال 0 ریال 69,021,670 (0.56%)
12,498,708,860 ریال
12,310,182,360 ریال
-
مشاهده صرافی
12,053,396,430 ریال 0 ریال 26,662,760 (0.22%)
12,230,814,300 ریال
12,045,590,940 ریال
-
مشاهده صرافی
12,152,969,430 ریال 11,968,518,610 ریال 27,767,200 (0.23%)
12,304,622,160 ریال
12,116,226,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,513,590,320 ریال 0 ریال 45,668,640 (0.37%)
12,681,109,200 ریال
12,450,545,560 ریال
-
مشاهده صرافی
13,795,168,070 ریال 13,595,419,030 ریال 504,709,570 (3.8%)
13,813,785,910 ریال
13,244,475,750 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
12,330,000,000 ریال 11,727,760,000 ریال 10,000,000 (0.08%)
12,330,000,000 ریال
12,320,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۰۶
مشاهده صرافی
12,147,673,835 ریال 0 ریال 6,789,190 (0.06%)
12,320,755,355 ریال
12,133,061,945 ریال
-
مشاهده صرافی
12,250,683,800 ریال 12,078,442,200 ریال 24,907,970 (0.2%)
12,250,683,800 ریال
12,213,604,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۲:۲۹
مشاهده صرافی
12,050,832,000 ریال 12,040,946,000 ریال 67,655,000 (0.56%)
12,180,691,000 ریال
11,983,177,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,125,188,200 ریال 11,891,193,340 ریال 7,655,100 (0.06%)
12,294,201,750 ریال
11,883,501,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,096,809,620 ریال 11,918,445,900 ریال 12,090,920 (0.1%)
12,274,915,990 ریال
12,084,718,700 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,022,005,680 ریال 11,756,976,360 ریال 51,646,110 (0.43%)
12,189,547,100 ریال
11,970,359,570 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,036,302,364 ریال 0 ریال 38,181,274 (0.32%)
12,202,008,383 ریال
11,998,121,090 ریال
-
مشاهده صرافی
12,082,949,850 ریال 11,950,170,180 ریال 42,190,180 (0.35%)
12,240,663,640 ریال
12,023,607,660 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,251,824,850 ریال 0 ریال 43,451,610 (0.35%)
12,457,134,710 ریال
12,251,824,850 ریال
-
مشاهده صرافی
12,282,558,833 ریال 0 ریال 163,246,064 (1.35%)
12,359,250,257 ریال
12,107,910,592 ریال
-
مشاهده صرافی
12,132,303,540 ریال 11,938,670,000 ریال 7,007,300 (0.06%)
12,567,837,270 ریال
12,132,303,540 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,316,975,830 ریال 11,356,907,370 ریال 15,095,310 (0.12%)
13,626,865,410 ریال
12,301,880,520 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,028,446,956 ریال 0 ریال 7,025,112 (0.06%)
12,191,303,675 ریال
12,021,421,844 ریال
-
مشاهده صرافی
121,398,966,550 ریال 11,990,548,190 ریال 420,946,200 (0.35%)
122,716,486,050 ریال
120,901,603,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,063,948,440 ریال 11,872,457,190 ریال 11,892,830 (0.1%)
12,228,772,500 ریال
12,052,055,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
12,171,916,420 ریال 12,008,901,590 ریال 92,207,330 (0.76%)
12,256,130,580 ریال
12,079,709,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۶
مشاهده صرافی
12,093,867,440 ریال 11,961,094,060 ریال 61,744,600 (0.51%)
12,244,587,610 ریال
12,025,968,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۱۷
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی