خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
36,903,333,330 ریال 36,801,758,210 ریال 1,527,614,180 (4.32%)
37,300,000,000 ریال
35,209,999,910 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
24,281,473,010 ریال 0 ریال 131,473,010 (0.54%)
24,314,999,990 ریال
24,151,299,990 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۱۰
مشاهده صرافی
36,846,511,446 ریال 36,672,090,607 ریال 1,697,976,310 (4.83%)
37,347,694,677 ریال
34,903,014,943 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,916,595,000 ریال 36,666,313,000 ریال 1,653,023,750 (4.69%)
37,265,125,000 ریال
35,238,203,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,671,495,129 ریال 0 ریال 1,571,310,959 (4.48%)
37,105,030,762 ریال
35,016,337,356 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
36,764,504,620 ریال 36,551,360,240 ریال 1,288,396,460 (3.63%)
37,275,125,830 ریال
35,121,668,590 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
30,321,201,170 ریال 0 ریال 62,610,760 (0.21%)
30,366,218,820 ریال
30,013,321,810 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,117,500,680 ریال 36,396,455,970 ریال 1,681,647,380 (4.75%)
37,604,127,470 ریال
25,035,294,150 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,120,486,000 ریال 36,505,490,000 ریال 1,665,363,000 (4.7%)
37,554,093,000 ریال
35,442,386,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
34,657,548,490 ریال 23,956,053,260 ریال 1,281,487,130 (3.84%)
34,709,231,690 ریال
33,087,909,910 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۶:۳۵
مشاهده صرافی
37,131,155,390 ریال 36,615,384,040 ریال 1,528,927,330 (4.29%)
37,437,743,950 ریال
35,442,484,900 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
36,429,929,000 ریال 36,400,217,000 ریال 1,589,929,000 (4.56%)
37,000,000,000 ریال
34,840,000,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
37,059,480,000 ریال 35,830,350,000 ریال 1,815,281,930 (5.15%)
37,628,999,980 ریال
35,244,238,740 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
37,091,900,000 ریال 14,497,500,000 ریال 1,573,000,000 (4.43%)
37,696,400,000 ریال
35,516,100,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
36,375,364,200 ریال 0 ریال 1,540,227,800 (4.42%)
36,681,463,720 ریال
34,824,354,200 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
36,974,844,400 ریال 36,405,460,390 ریال 1,613,137,370 (4.56%)
37,539,254,650 ریال
35,318,200,680 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
25,353,733,420 ریال 0 ریال 86,956,110 (0.34%)
36,894,714,370 ریال
25,085,547,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
37,539,022,820 ریال 0 ریال 1,436,685,220 (3.98%)
37,885,156,540 ریال
35,877,624,580 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
24,462,952,950 ریال 24,204,768,750 ریال 5,287,050 (0.02%)
24,468,240,000 ریال
24,462,952,950 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۲:۵۸
مشاهده صرافی
29,574,755,990 ریال 0 ریال 418,949,110 (1.44%)
29,598,229,580 ریال
29,155,806,880 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
36,878,821,660 ریال 36,604,760,250 ریال 1,410,977,090 (3.98%)
37,400,000,000 ریال
35,349,052,350 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۴
مشاهده صرافی
36,795,972,180 ریال 0 ریال 1,514,797,770 (4.29%)
37,104,152,220 ریال
35,133,256,450 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,357,558,582 ریال 36,605,392,973 ریال 1,788,110,148 (5.03%)
37,691,868,680 ریال
35,535,558,420 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,292,404,830 ریال 36,424,710,260 ریال 1,689,298,830 (4.74%)
37,841,547,790 ریال
35,589,862,470 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
26,442,655,919 ریال 26,302,579,881 ریال 5,489,955 (0.02%)
26,448,145,874 ریال
26,437,503,661 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۴:۵۱
مشاهده صرافی
24,410,000,000 ریال 0 ریال 27,500,000 (0.11%)
24,437,500,000 ریال
24,345,000,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۳:۲۰
مشاهده صرافی
203,552,530 ریال 0 ریال 12,521,754 (6.55%)
204,322,065 ریال
191,030,776 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
23,631,740,650 ریال 0 ریال 501,774,590 (2.12%)
24,133,515,240 ریال
23,631,740,650 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۶:۴۶
مشاهده صرافی
29,180,823,550 ریال 28,871,212,690 ریال 193,338,800 (0.66%)
29,374,162,350 ریال
29,180,823,550 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
36,679,844,190 ریال 0 ریال 1,645,733,640 (4.7%)
37,252,037,400 ریال
35,034,110,550 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,609,183,000 ریال 0 ریال 1,509,241,500 (4.3%)
37,018,825,600 ریال
35,112,402,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
24,374,837,010 ریال 24,368,683,700 ریال 132,486,710 (0.55%)
24,463,167,540 ریال
24,248,996,220 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۶
مشاهده صرافی
21,624,584,280 ریال 17,658,526,760 ریال 4,228,020 (0.02%)
21,624,584,280 ریال
21,620,356,260 ریال
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۶:۵۸
مشاهده صرافی
26,417,175,740 ریال 0 ریال 252,350,400 (0.96%)
26,591,597,170 ریال
26,091,084,900 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
36,738,878,000 ریال 36,426,738,000 ریال 1,100,255,000 (3.09%)
37,335,532,000 ریال
35,378,285,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۰
مشاهده صرافی
36,894,887,445 ریال 36,452,243,338 ریال 1,592,957,399 (4.51%)
37,316,024,507 ریال
35,275,038,605 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,829,141,250 ریال 5,918,386,500 ریال 1,721,507,350 (4.9%)
37,194,475,500 ریال
35,083,955,375 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,893,857,500 ریال 36,518,347,500 ریال 1,537,775,590 (4.35%)
37,340,325,000 ریال
35,326,432,210 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
35,714,220,490 ریال 0 ریال 0 (0%)
35,714,220,490 ریال
35,714,220,490 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۰۲:۲۵
مشاهده صرافی
36,790,852,660 ریال 0 ریال 1,614,400,170 (4.59%)
37,028,011,350 ریال
35,031,499,760 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,714,349,580 ریال 36,134,178,750 ریال 1,517,483,940 (4.31%)
37,128,890,540 ریال
35,219,431,260 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,867,636,290 ریال 0 ریال 1,557,086,290 (4.41%)
37,375,760,700 ریال
35,265,320,690 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,900,047,653 ریال 36,502,747,277 ریال 1,569,584,446 (4.44%)
37,337,807,660 ریال
35,322,149,873 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
21,456,000,000 ریال 0 ریال 58,000,000 (0.27%)
21,542,520,000 ریال
21,456,000,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
36,650,769,530 ریال 0 ریال 1,059,846,470 (2.98%)
37,206,993,270 ریال
35,270,708,980 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,823,670,000 ریال 0 ریال 1,176,342,000 (3.3%)
37,347,000,000 ریال
35,647,328,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۱۰
مشاهده صرافی
36,799,873,050 ریال 0 ریال 1,371,285,440 (3.87%)
37,200,313,900 ریال
35,139,460,400 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,158,916,300 ریال 36,970,524,500 ریال 1,565,656,300 (4.4%)
37,394,292,530 ریال
35,458,183,220 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,847,303,240 ریال 0 ریال 1,636,090,630 (4.65%)
37,097,509,380 ریال
35,155,114,980 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
21,879,330,000 ریال 20,891,830,000 ریال 511,890,000 (2.4%)
22,378,060,000 ریال
21,367,440,000 ریال
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۲۰:۲۶
مشاهده صرافی
37,044,046,010 ریال 0 ریال 1,447,396,980 (4.07%)
37,391,657,090 ریال
35,575,085,530 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,665,999,650 ریال 0 ریال 1,286,871,170 (3.64%)
37,151,054,880 ریال
35,079,441,250 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۱
مشاهده صرافی
37,145,380,000 ریال 36,124,310,000 ریال 1,502,030,000 (4.21%)
37,658,830,000 ریال
35,590,730,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,750,157,000 ریال 36,580,338,000 ریال 1,591,440,000 (4.53%)
37,195,652,000 ریال
35,140,932,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,912,592,390 ریال 36,137,100,930 ریال 1,651,435,080 (4.68%)
37,466,460,370 ریال
35,261,157,310 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
21,941,497,350 ریال 0 ریال 132,610,470 (0.61%)
21,942,441,270 ریال
21,527,653,950 ریال
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ - ۲۰:۲۶
مشاهده صرافی
36,914,140,730 ریال 0 ریال 1,457,912,470 (4.11%)
37,567,471,290 ریال
35,397,827,340 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,038,573,710 ریال 36,524,861,700 ریال 1,615,252,010 (4.56%)
37,525,667,660 ریال
35,415,395,540 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,728,189,920 ریال 0 ریال 1,575,639,920 (4.48%)
37,496,860,000 ریال
35,157,020,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۳
مشاهده صرافی
37,418,115,800 ریال 0 ریال 1,575,250,700 (4.39%)
37,812,802,800 ریال
35,770,210,200 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,216,659,730 ریال 13,554,669,530 ریال 1,591,128,510 (4.47%)
37,720,927,770 ریال
35,571,216,450 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
25,186,589,230 ریال 0 ریال 474,193,280 (1.92%)
25,470,916,160 ریال
24,735,045,730 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۸
مشاهده صرافی
32,496,600,000 ریال 0 ریال 1,246,700,000 (3.99%)
32,997,200,000 ریال
30,920,300,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,078,350,000 ریال 36,529,050,000 ریال 1,494,470,000 (4.2%)
37,526,510,000 ریال
35,469,960,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,042,536,380 ریال 0 ریال 1,553,466,120 (4.38%)
37,454,824,270 ریال
35,286,835,850 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,865,711,270 ریال 36,277,992,880 ریال 1,634,339,410 (4.64%)
37,102,199,840 ریال
35,232,451,220 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
24,743,221,684 ریال 0 ریال 0 (0%)
24,743,221,684 ریال
24,743,221,684 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۰۹:۴۰
مشاهده صرافی
24,434,467,280 ریال 24,016,468,310 ریال 49,670,830 (0.2%)
24,510,988,930 ریال
24,387,074,110 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
21,761,403,890 ریال 21,346,229,120 ریال 52,907,230 (0.24%)
21,793,001,260 ریال
21,541,324,520 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,358,521,312 ریال 37,210,884,292 ریال 1,559,228,906 (4.48%)
36,964,129,719 ریال
34,751,013,255 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,563,116,510 ریال 36,279,638,000 ریال 1,453,856,200 (4.03%)
38,131,687,790 ریال
36,004,409,710 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,025,168,410 ریال 0 ریال 1,573,495,930 (4.44%)
37,462,308,440 ریال
35,402,387,730 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
25,216,905,260 ریال 24,954,256,710 ریال 366,297,860 (1.47%)
25,603,155,780 ریال
24,850,607,400 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۲
مشاهده صرافی
36,980,573,200 ریال 36,604,493,200 ریال 1,584,304,060 (4.48%)
37,404,099,230 ریال
35,277,349,630 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
37,036,570,000 ریال 0 ریال 1,489,530,000 (4.19%)
37,516,450,000 ریال
35,453,095,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
21,575,995,860 ریال 0 ریال 158,245,860 (0.74%)
21,575,995,860 ریال
21,417,750,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۳
مشاهده صرافی
36,644,856,120 ریال 0 ریال 1,447,130,710 (4.11%)
37,173,034,530 ریال
35,083,160,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
31,648,035,650 ریال 31,266,130,570 ریال 1,337,563,110 (4.41%)
32,183,350,040 ریال
30,331,011,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
23,750,763,760 ریال 0 ریال 126,078,390 (0.53%)
23,750,763,760 ریال
23,624,685,370 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۹
مشاهده صرافی
36,747,624,192 ریال 0 ریال 1,662,715,036 (4.74%)
37,244,797,500 ریال
35,072,638,080 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
36,969,130,755 ریال 36,655,567,305 ریال 1,693,787,520 (4.8%)
37,241,689,625 ریال
35,223,081,600 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
24,210,423,140 ریال 0 ریال 718,940 (0%)
24,330,795,130 ریال
24,183,625,690 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۹
مشاهده صرافی
36,748,840,500 ریال 0 ریال 1,217,176,500 (3.43%)
37,215,135,000 ریال
35,420,962,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۱۴
مشاهده صرافی
37,164,537,280 ریال 36,606,625,900 ریال 1,439,778,660 (4.03%)
37,667,105,870 ریال
35,185,141,900 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۲۵
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین