خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
6,338,250,870 ریال 6,332,275,510 ریال 21,397,880 (0.34%)
6,338,250,870 ریال
6,308,875,020 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۵
مشاهده صرافی
6,320,000,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,335,000,000 ریال
6,270,313,500 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۰۹
مشاهده صرافی
6,215,032,624 ریال 0 ریال 0 (0%)
7,425,000,000 ریال
6,169,000,200 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
6,373,731,500 ریال 6,329,135,970 ریال 23,756,750 (0.37%)
6,374,277,760 ریال
6,296,043,260 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,342,755,690 ریال 6,328,816,960 ریال 14,478,520 (0.23%)
6,351,313,130 ریال
5,940,309,630 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,234,409,050 ریال 6,380,221,110 ریال 13,220,670 (0.21%)
6,237,583,450 ریال
6,201,934,860 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,376,988,000 ریال 6,282,860,000 ریال 7,941,000 (0.12%)
6,380,865,000 ریال
6,349,429,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,315,001,200 ریال 0 ریال 32,114,460 (0.51%)
6,327,564,090 ریال
6,315,001,200 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۱۴
مشاهده صرافی
6,280,658,199 ریال 6,359,680,069 ریال 9,410,391 (0.15%)
6,284,278,825 ریال
6,252,662,319 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,389,632,060 ریال 6,224,392,300 ریال 8,469,400 (0.13%)
6,410,232,500 ریال
6,365,905,570 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,402,222,460 ریال 6,211,753,940 ریال 8,486,080 (0.13%)
6,422,863,500 ریال
6,378,449,220 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,323,635,300 ریال 0 ریال 2,076,600 (0.03%)
6,326,513,490 ریال
6,301,660,550 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,382,177,080 ریال 14,497,500,000 ریال 6,271,920 (0.1%)
6,387,258,600 ریال
6,356,412,360 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
6,445,570,530 ریال 0 ریال 24,978,380 (0.39%)
6,448,125,430 ریال
6,400,904,890 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,376,717,350 ریال 6,275,496,890 ریال 11,433,590 (0.18%)
6,381,249,240 ریال
6,347,744,070 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,313,522,080 ریال 6,262,053,150 ریال 8,073,920 (0.13%)
6,317,728,320 ریال
6,288,284,640 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,377,638,410 ریال 0 ریال 4,524,980 (0.07%)
6,380,428,430 ریال
6,317,799,560 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,330,010,500 ریال 0 ریال 5,793,300 (0.09%)
6,334,807,500 ریال
6,304,807,800 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
5,239,226,420 ریال 0 ریال 5,405,840 (0.1%)
5,244,372,950 ریال
5,215,412,660 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۶
مشاهده صرافی
6,350,000,000 ریال 6,304,415,830 ریال 0 (0%)
6,350,000,000 ریال
6,348,106,190 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۱:۱۲
مشاهده صرافی
6,329,000,000 ریال 0 ریال 17,000,000 (0.27%)
6,329,000,000 ریال
6,286,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
5,667,514,190 ریال 0 ریال 0 (0%)
5,667,514,190 ریال
5,651,248,390 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۱۸
مشاهده صرافی
6,421,142,700 ریال 6,335,367,350 ریال 6,022,490 (0.09%)
6,424,226,930 ریال
6,377,501,840 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
113,130 ریال 0 ریال 6,326,469,360 (5592210%)
6,333,047,370 ریال
113,130 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۰۱
مشاهده صرافی
6,411,313,040 ریال 6,252,617,170 ریال 6,853,660 (0.11%)
6,415,860,970 ریال
6,385,165,250 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,454,206,200 ریال 6,364,582,358 ریال 43,828,991 (0.68%)
6,454,206,200 ریال
6,392,210,136 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,288,451,510 ریال 0 ریال 2,995,830 (0.05%)
6,371,779,560 ریال
6,270,681,870 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۵۲
مشاهده صرافی
6,285,800,000 ریال 0 ریال 25,700,000 (0.41%)
6,324,100,000 ریال
6,285,800,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۲۱
مشاهده صرافی
17,154,710 ریال 17,154,710 ریال 16,670 (0.1%)
17,168,550 ریال
17,090,100 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,361,203,100 ریال 0 ریال 927,500 (0.01%)
6,367,064,900 ریال
6,343,617,700 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۵۲
مشاهده صرافی
6,266,754,380 ریال 6,393,358,940 ریال 13,214,830 (0.21%)
6,270,312,400 ریال
6,236,458,710 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,331,781,180 ریال 6,306,554,960 ریال 0 (0%)
6,331,781,180 ریال
6,316,187,110 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۰۹
مشاهده صرافی
6,263,929,160 ریال 0 ریال 9,128,950 (0.15%)
6,266,675,018 ریال
6,235,892,174 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,388,860,880 ریال 6,267,053,920 ریال 14,838,040 (0.23%)
6,396,083,600 ریال
6,355,698,120 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
5,956,377,990 ریال 0 ریال 0 (0%)
5,962,579,910 ریال
5,877,358,300 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ - ۰۰:۱۲
مشاهده صرافی
6,431,023,120 ریال 6,303,676,130 ریال 0 (0%)
6,431,023,120 ریال
6,431,023,120 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
6,336,124,710 ریال 6,334,319,370 ریال 11,854,170 (0.19%)
6,359,215,690 ریال
6,304,600,780 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,208,535,700 ریال 6,124,409,200 ریال 0 (0%)
6,208,535,700 ریال
6,208,535,700 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۰۰:۱۱
مشاهده صرافی
5,993,248,000 ریال 5,918,386,500 ریال 0 (0%)
6,054,308,550 ریال
5,877,996,500 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۰۰:۱۱
مشاهده صرافی
6,371,738,400 ریال 6,275,664,800 ریال 9,593,120 (0.15%)
6,378,569,020 ریال
6,342,096,770 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,325,836,090 ریال 6,239,957,240 ریال 7,233,410 (0.11%)
6,379,987,240 ریال
6,307,111,720 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۶
مشاهده صرافی
6,368,593,550 ریال 6,290,713,961 ریال 14,859,065 (0.23%)
6,372,643,640 ریال
6,335,526,855 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,603,839,550 ریال 6,089,254,650 ریال 4,966,500 (0.08%)
6,609,918,700 ریال
6,576,535,350 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,382,158,733 ریال 6,328,988,370 ریال 14,927,358 (0.23%)
6,383,870,393 ریال
6,333,584,720 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,375,459,640 ریال 6,232,954,620 ریال 5,649,300 (0.09%)
6,380,465,970 ریال
6,349,937,690 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,328,687,910 ریال 6,199,050,170 ریال 19,163,790 (0.3%)
6,330,394,150 ریال
6,316,059,690 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۵۰
مشاهده صرافی
6,347,231,600 ریال 0 ریال 6,528,480 (0.1%)
6,358,876,680 ریال
6,330,114,770 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۶
مشاهده صرافی
6,373,108,505 ریال 6,312,624,160 ریال 6,003,440 (0.09%)
6,377,923,145 ریال
6,346,226,765 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,324,250,320 ریال 0 ریال 1,861,950 (0.03%)
6,336,801,130 ریال
6,293,232,450 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,357,213,180 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,370,939,980 ریال
6,333,110,100 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
8,988,606,300 ریال 8,988,606,300 ریال 0 (0%)
8,988,606,300 ریال
8,988,606,300 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۵
مشاهده صرافی
6,354,486,270 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,370,939,980 ریال
6,333,781,680 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
6,275,039,250 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,356,322,660 ریال
6,268,025,880 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
6,391,653,090 ریال 0 ریال 13,192,470 (0.21%)
6,391,653,090 ریال
6,382,041,240 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۸:۵۶
مشاهده صرافی
6,381,258,240 ریال 0 ریال 24,562,790 (0.39%)
6,382,054,320 ریال
6,338,761,310 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,360,600,000 ریال 6,299,070,000 ریال 5,450,000 (0.09%)
6,366,050,000 ریال
6,335,790,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,363,424,680 ریال 6,236,963,810 ریال 11,822,460 (0.19%)
6,367,041,060 ریال
6,328,226,520 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
5,575,748,750 ریال 0 ریال 5,596,500 (0.1%)
5,578,488,500 ریال
5,553,080,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,079,279,410 ریال 6,012,382,250 ریال 0 (0%)
6,079,279,410 ریال
6,079,279,410 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۱۵
مشاهده صرافی
5,995,961,260 ریال 0 ریال 0 (0%)
5,995,961,260 ریال
5,995,485,470 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۱۸
مشاهده صرافی
6,331,724,000 ریال 6,327,310,000 ریال 13,211,000 (0.21%)
6,332,994,000 ریال
6,295,169,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,383,393,820 ریال 6,276,136,880 ریال 178,641,990 (2.88%)
6,383,393,820 ریال
6,383,393,820 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۶
مشاهده صرافی
6,324,476,580 ریال 0 ریال 16,761,750 (0.27%)
6,325,462,130 ریال
6,287,272,500 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۷
مشاهده صرافی
6,303,509,140 ریال 6,183,436,880 ریال 11,833,580 (0.19%)
6,308,973,860 ریال
6,271,971,260 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,331,405,280 ریال 0 ریال 7,823,560 (0.12%)
6,332,485,520 ریال
6,302,851,800 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,309,020,000 ریال 0 ریال 12,640,000 (0.2%)
6,318,640,000 ریال
6,277,040,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,401,509,170 ریال 0 ریال 23,126,080 (0.36%)
6,401,509,170 ریال
6,349,271,140 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۸
مشاهده صرافی
6,368,704,830 ریال 6,267,174,030 ریال 14,711,900 (0.23%)
6,368,704,830 ریال
6,319,044,760 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,341,537,200 ریال 0 ریال 12,159,170 (0.19%)
6,346,351,270 ریال
6,306,114,700 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,385,500,286 ریال 6,338,503,004 ریال 502,760 (0.01%)
6,385,500,286 ریال
6,362,151,325 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,211,205,930 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,249,457,330 ریال
6,000,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۰۹
مشاهده صرافی
6,411,713,407 ریال 6,264,977,677 ریال 5,860,549 (0.09%)
6,416,680,670 ریال
6,385,195,170 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,374,768,880 ریال 6,286,767,400 ریال 3,821,560 (0.06%)
6,410,000,000 ریال
6,349,269,810 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,288,015,850 ریال 0 ریال 39,631,070 (0.63%)
6,290,052,400 ریال
6,278,892,570 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,389,632,530 ریال 0 ریال 15,486,930 (0.24%)
6,393,526,380 ریال
6,356,521,910 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
6,260,615,710 ریال 0 ریال 6,659,197 (0.11%)
6,267,505,040 ریال
171,083 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,021,540,580 ریال 5,905,101,950 ریال 0 (0%)
6,029,587,840 ریال
6,015,563,960 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۱۵
مشاهده صرافی
635,407,495 ریال 856,473,579 ریال 3,021,937 (0.48%)
635,470,092 ریال
630,435,393 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,405,528,730 ریال 6,478,737,540 ریال 93,971,280 (1.49%)
6,410,305,800 ریال
6,293,898,930 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
6,484,824,360 ریال 6,227,490,060 ریال 57,864,360 (0.9%)
6,485,342,220 ریال
6,408,461,250 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
5,927,236,690 ریال 6,220,606,410 ریال 0 (0%)
5,927,236,690 ریال
5,902,563,920 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۱۵
مشاهده صرافی
6,424,632,610 ریال 0 ریال 0 (0%)
6,454,713,830 ریال
6,408,661,700 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۰۰:۱۰
مشاهده صرافی
6,384,094,110 ریال 6,226,472,740 ریال 12,306,190 (0.19%)
6,394,647,240 ریال
6,355,529,770 ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین