بازار اوراق قرضه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Kazakhstan 1Y 8.919 8.919 8.919 8.919 0.05 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 2Y 8.237 8.237 8.237 8.237 0.04 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 3Y 9.816 9.816 9.816 9.816 0.09 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 4Y 10.067 10.067 10.067 10.067 0.18 1.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 5Y 10.16 10.16 10.16 10.16 0.19 1.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 6Y 10.155 10.155 10.155 10.155 0.15 1.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 7Y 10.133 10.133 10.133 10.133 0.10 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 8Y 9.58 10.105 10.105 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Kazakhstan 9Y 10.081 10.081 10.081 10.081 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 10Y 10.064 10.064 10.064 10.064 0.40 4.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 15Y 10.012 10.012 10.012 10.012 0.07 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kazakhstan 25Y 9.985 9.985 9.985 9.985 0.11 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.78 40.78 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Argentina 1Y 36.11 36.11 36.11 36.11 0.62 1.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۳۲
Argentina 4Y 43.66 36.11 36.11 43.66 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
Argentina 3Y 37.07 37.07 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 51.918 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 10Y 43.43 43.43 43.43 43.43 1.52 3.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 4.7 3.69 3.69 4.7 0.51 12.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Africa 2Y 5.05 4.985 4.95 5.05 0.05 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
South Africa 5Y 7.345 7.355 7.34 7.385 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
South Africa 10Y 8.88 8.875 8.86 8.905 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Souht Africa 12Y 9.59 9.595 9.585 9.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
South Africa 20Y 10.595 10.61 10.595 10.645 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
South Africa 25Y 10.665 10.68 10.665 10.715 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
South Africa 30Y 10.59 10.605 10.59 10.645 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.669 0.67 0.658 0.67 0.01 1.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Germany 6M 0.676 0.671 0.671 0.687 0.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Germany 9M 0.655 0.67 0.652 0.67 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Germany 1Y 0.66 0.673 0.66 0.675 0.01 1.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Germany 2Y 0.78 0.779 0.779 0.793 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 3Y 0.839 0.837 0.836 0.854 0.01 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 4Y 0.836 0.833 0.822 0.85 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 5Y 0.767 0.768 0.762 0.782 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 6Y 0.753 0.755 0.737 0.77 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 7Y 0.674 0.677 0.669 0.691 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 8Y 0.65 0.651 0.633 0.665 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 9Y 0.586 0.588 0.573 0.601 0.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 15Y 0.259 0.255 0.243 0.274 0.01 3.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 10Y 0.5045 0.5055 0.4955 0.5185 0.01 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 20Y 0.293 0.285 0.283 0.311 0.01 3.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 25Y 0.148 0.147 0.136 0.163 0.01 7.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 30Y 0.055 0.053 0.043 0.068 0.01 25.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.424 0.43 0.408 0.433 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 1Y 0.711 0.709 0.708 0.733 0.01 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 2Y 0.764 0.765 0.758 0.767 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 3Y 0.758 0.759 0.752 0.765 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 4Y 0.748 0.744 0.735 0.761 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 5Y 0.669 0.668 0.656 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 6Y 0.63 0.632 0.612 0.641 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 7Y 0.548 0.549 0.535 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Austria 8Y 0.434 0.433 0.424 0.448 0.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Austria 9Y 0.361 0.359 0.343 0.377 0.01 3.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Austria 10Y 0.267 0.268 0.255 0.28 0.01 2.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Austria 15Y 0.007 0.017 0.007 0.03 0.00 30.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 20Y 0.184 0.19 0.167 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Austria 25Y 0.253 0.252 0.237 0.261 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 30Y 0.327 0.33 0.315 0.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.296 2.296 2.296 2.296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۳
Jordan 6M 2.521 2.521 2.521 2.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan 1Y 2.749 2.749 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۰۳
Jordan 2Y 3.054 3.054 3.054 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۵
Jordan 3Y 3.254 3.254 3.254 3.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۵
Jordan 5Y 3.658 3.658 3.658 3.658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
Jordan 7Y 3.861 3.861 3.861 3.861 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan 10Y 4.681 4.681 4.681 4.681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.539 0.539 0.539 0.539 0.03 4.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Spain 3M 0.595 0.586 0.586 0.598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Spain 6M 0.592 0.586 0.586 0.592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Spain 9M 0.578 0.588 0.578 0.589 0.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 1Y 0.568 0.569 0.568 0.583 0.01 2.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Spain 2Y 0.627 0.623 0.614 0.627 0.01 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 3Y 0.553 0.549 0.539 0.553 0.01 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 4Y 0.531 0.53 0.517 0.532 0.01 1.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 5Y 0.44 0.438 0.416 0.442 0.02 4.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 6Y 0.287 0.292 0.26 0.295 0.01 4.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 7Y 0.213 0.218 0.193 0.221 0.02 8.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 8Y 0.054 0.055 0.022 0.055 0.03 51.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 9Y 0.057 0.058 0.056 0.089 0.03 47.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Spain 10Y 0.199 0.206 0.197 0.231 0.03 14.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 15Y 0.658 0.659 0.654 0.689 0.03 3.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 20Y 0.803 0.804 0.799 0.835 0.03 3.74% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Spain 25Y 0.859 0.86 0.857 0.896 0.03 3.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Spain 30Y 1.104 1.105 1.1 1.14 0.04 3.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.012 0.011 0.01 0.023 0.00 9.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Australia 2Y 0.036 0.034 0.027 0.045 0.01 38.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Australia 3Y 0.291 0.29 0.265 0.291 0.02 6.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 4Y 0.489 0.488 0.471 0.489 0.02 3.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 5Y 0.611 0.61 0.584 0.615 0.03 4.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 6Y 0.763 0.762 0.729 0.764 0.03 4.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 7Y 0.873 0.869 0.841 0.877 0.03 3.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 8Y 0.979 0.975 0.947 0.983 0.03 2.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 9Y 1.106 1.102 1.07 1.111 0.03 2.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 10Y 1.171 1.166 1.135 1.176 0.03 2.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Australia 12Y 1.226 1.221 1.191 1.23 0.03 2.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 15Y 1.571 1.567 1.536 1.576 0.03 1.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 20Y 1.854 1.85 1.819 1.859 0.02 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 30Y 2.043 2.038 1.998 2.047 0.02 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 27.679 12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 2Y 0.879 0.891 0.824 0.979 0.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 5Y 0.66 0.661 0.66 0.687 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 6Y 0.62 0.6 0.6 0.63 0.01 1.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 8Y 0.456 0.474 0.456 0.489 0.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 9Y 0.513 0.515 0.497 0.517 0.01 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Slovakia 10Y 0.34 0.32 0.32 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 13Y 0.161 0.191 0.157 0.219 0.01 3.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 18Y 0.188 0.189 0.184 0.213 0.02 9.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovakia 30Y 0.605 0.613 0.598 0.633 0.02 3.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 50Y 0.768 0.764 0.72 0.777 0.01 1.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.739 0.734 0.725 0.799 0.01 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Slovenia 2Y 0.76 0.761 0.744 0.767 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovenia 3Y 0.683 0.686 0.683 0.698 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Slovenia 5Y 0.589 0.59 0.589 0.626 0.01 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovenia 7Y 0.397 0.412 0.395 0.436 0.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovenia 8Y 0.305 0.304 0.298 0.333 0.01 2.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovenia 10Y 0.182 0.181 0.158 0.184 0.01 6.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Slovenia 15Y 0.158 0.164 0.149 0.175 0.02 9.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 20Y 0.366 0.367 0.348 0.373 0.01 2.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 25Y 0.474 0.473 0.452 0.493 0.02 3.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 11.195 11.62 11.195 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Ukraine 2Y 12.98 12.945 12.945 12.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Ukraine 3Y 13.37 13.45 13.21 13.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.223 3.223 3.223 3.223 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Indonesia 3M 3.269 3.269 3.269 3.269 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Indonesia 6M 3.338 3.338 3.338 3.338 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Indonesia 1Y 3.171 3.189 3.171 3.261 0.15 4.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 3Y 4.342 4.333 4.333 4.342 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 5Y 5.162 5.163 5.133 5.163 0.03 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Indonesia 10Y 6.342 6.339 6.338 6.342 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Indonesia 15Y 6.385 6.389 6.38 6.389 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 20Y 7.119 7.119 7.119 7.119 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Indonesia 25Y 7.372 7.391 7.372 7.391 0.02 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Indonesia 30Y 7.227 7.232 7.227 7.232 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 7.016 8.097 7.016 8.097 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 6M 8.748 9.724 10.906 9.724 0.98 11.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Uganda 1Y 9.368 10.273 10.252 9.368 0.31 3.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Uganda 2Y 11.533 11.533 11.533 11.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Uganda 3Y 12.228 12.228 12.228 13.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۳۳
Uganda 5Y 13.467 13.467 13.467 14.592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۳۳
Uganda 10Y 14.752 14.807 14.752 14.807 0.16 1.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Uganda 15Y 14.967 14.859 14.859 14.967 0.11 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 1.7589 1.7615 1.7258 1.7714 0.02 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
US 1M 0.0406 0.038 0.038 0.0532 0.00 6.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
US 3M 0.0507 0.0532 0.0507 0.0583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
US 6M 0.0507 0.0532 0.0507 0.0532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
US 1Y 0.071 0.0659 0.0659 0.0761 0.01 7.74% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
US 2Y 0.2039 0.202 0.1802 0.206 0.02 10.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
US 3Y 0.3777 0.375 0.3376 0.3857 0.04 10.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
US 5Y 0.7209 0.7177 0.6681 0.7305 0.05 6.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
US 7Y 1.0104 1.007 0.9583 1.0186 0.05 4.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
US 10Y 1.217 1.215 1.17 1.225 0.04 2.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
US 30Y 1.857 1.859 1.822 1.87 0.02 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.544 0.551 0.544 0.584 0.02 3.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 3M 0.581 0.574 0.57 0.581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Italy 6M 0.539 0.54 0.539 0.542 0.01 2.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Italy 9M 0.568 0.569 0.559 0.57 0.02 3.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 1Y 0.56 0.559 0.555 0.561 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 2Y 0.506 0.507 0.496 0.508 0.01 0.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 3Y 0.359 0.356 0.343 0.359 0.02 4.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 4Y 0.22 0.217 0.196 0.225 0.01 5.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 5Y 0.124 0.13 0.104 0.136 0.01 11.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 6Y 0.052 0.054 0.04 0.081 0.02 28.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 7Y 0.118 0.121 0.107 0.143 0.02 13.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 8Y 0.269 0.266 0.253 0.296 0.02 6.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9Y 0.447 0.443 0.429 0.473 0.03 5.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 0.532 0.53 0.515 0.563 0.03 4.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 15Y 1.024 1.022 1.009 1.054 0.02 2.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 20Y 1.26 1.258 1.246 1.286 0.02 1.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 30Y 1.554 1.556 1.544 1.586 0.02 1.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 50Y 1.985 1.989 1.982 2.013 0.02 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.11 0.11 0.528 0.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Ireland 6M 0.605 0.605 0.605 0.605 0.02 3.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Ireland 1Y 0.655 0.646 0.646 0.658 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 3Y 0.686 0.681 0.674 0.689 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 4Y 0.673 0.67 0.655 0.674 0.01 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 5Y 0.632 0.633 0.609 0.637 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 6Y 0.523 0.521 0.521 0.551 0.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 7Y 0.44 0.438 0.431 0.461 0.01 1.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 8Y 0.34 0.338 0.338 0.364 0.01 3.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.12 0.118 0.095 0.123 0.02 15.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 15Y 0.093 0.096 0.082 0.111 0.02 21.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 20Y 0.382 0.383 0.368 0.399 0.02 5.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Ireland 30Y 0.603 0.604 0.588 0.617 0.02 2.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 2.415 2.415 2.415 2.415 0.07 3.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Iceland 3Y 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 5Y 2.893 2.893 2.893 2.893 0.01 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Iceland 6Y 1.96 1.96 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 3.393 3.393 3.393 3.393 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.549 1.592 1.549 1.592 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain 6M 1.614 1.615 1.614 1.64 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bahrain 9M 1.733 1.734 1.733 1.753 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bahrain 1Y 1.635 1.636 1.621 1.636 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bahrain 2Y 2.155 2.156 2.147 2.156 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bahrain 5Y 3.503 3.503 3.502 3.503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 5.459 5.576 5.459 5.576 0.04 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 6M 6.581 6.469 6.469 6.581 0.05 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 9M 7.139 7.149 7.139 7.149 0.06 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 1Y 7.567 7.501 7.501 7.567 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 2Y 8.158 8.116 8.116 8.158 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 3Y 8.193 8.193 8.193 8.193 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Brazil 5Y 8.522 8.801 8.522 8.801 0.25 2.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 8Y 9.017 9.325 9.017 9.325 0.33 3.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Brazil 10Y 9.148 9.566 9.148 9.566 0.39 4.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1M 0.035 0.035 0.035 0.035 0.00 2.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
UK 3M 0.013 0.009 0.009 0.013 0.01 69.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
UK 6M 0.021 0.019 0.019 0.021 0.00 4.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
UK 1Y 0.064 0.0625 0.036 0.069 0.03 66.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 2Y 0.085 0.081 0.0605 0.091 0.02 31.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 3Y 0.137 0.1355 0.128 0.147 0.01 4.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 4Y 0.162 0.1605 0.1525 0.172 0.01 3.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 5Y 0.229 0.2295 0.222 0.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
UK 6Y 0.312 0.31 0.301 0.3215 0.01 2.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 7Y 0.3725 0.3705 0.363 0.382 0.01 1.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 8Y 0.4715 0.4695 0.4575 0.4805 0.01 1.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 9Y 0.5485 0.547 0.535 0.5575 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 10Y 0.523 0.521 0.5075 0.5315 0.01 1.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 12Y 0.623 0.621 0.609 0.635 0.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 15Y 0.81 0.808 0.7985 0.823 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 20Y 0.929 0.939 0.915 0.941 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
UK 25Y 0.957 0.956 0.947 0.971 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 30Y 0.935 0.938 0.925 0.95 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
UK 40Y 0.821 0.82 0.812 0.836 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 50Y 0.737 0.736 0.727 0.755 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.647 0.646 0.634 0.659 0.01 1.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Belgium 3M 0.642 0.643 0.642 0.651 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Belgium 6M 0.664 0.666 0.663 0.671 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 9M 0.686 0.689 0.682 0.689 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Belgium 1Y 0.643 0.651 0.643 0.651 0.01 1.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 2Y 0.754 0.749 0.749 0.762 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 3Y 0.761 0.762 0.756 0.771 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 4Y 0.733 0.734 0.721 0.747 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 5Y 0.658 0.66 0.643 0.67 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 6Y 0.602 0.6 0.592 0.619 0.01 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Belgium 7Y 0.518 0.519 0.497 0.529 0.01 1.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 8Y 0.417 0.416 0.397 0.425 0.01 3.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 9Y 0.329 0.322 0.306 0.336 0.02 4.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Belgium 10Y 0.176 0.177 0.16 0.186 0.02 9.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 15Y 0.029 0.028 0.009 0.036 0.02 65.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Belgium 20Y 0.318 0.316 0.307 0.34 0.02 7.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 2Y 0.324 0.324 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bulgaria 4Y 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Bulgaria 1M 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 1Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Bulgaria 3Y 0.145 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bulgaria 5Y 0.058 0.058 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Bulgaria 7Y 0.2 0.2 0.075 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Bulgaria 10Y 0.175 0.175 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.08 16.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Bangladesh 6M 0.82 0.875 0.82 0.875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Bangladesh 1Y 1.19 1.19 1.19 1.19 0.25 21.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Bangladesh 2Y 2.3 2.355 2.3 2.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Bangladesh 5Y 3.89 3.945 3.89 3.945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Bangladesh 10Y 5.42 5.475 5.42 5.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Bangladesh 15Y 5.68 5.735 5.68 5.735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Bangladesh 20Y 6.08 6.135 6.08 6.135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 20Y 8.421 8.421 8.421 8.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 6M 1.558 1.558 1.558 1.558 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Botswana 3Y 4.759 4.759 4.759 4.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
Botswana 5Y 5.891 5.891 5.839 6.097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Botswana 7Y 3.534 3.534 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Pakistan 6M 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Pakistan 1Y 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Pakistan 3Y 7.753 7.753 7.753 7.753 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۳۳
Pakistan 5Y 8.88 8.887 8.88 8.887 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Pakistan 10Y 10.019 10.019 10.019 10.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۳۳
Pakistan 15Y 10.12 10.12 10.12 10.12 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۳۳
Pakistan 20Y 10.498 10.498 10.312 10.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.64 0.649 0.64 0.649 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Portugal 6M 0.661 0.664 0.661 0.664 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Portugal 1Y 0.711 0.709 0.701 0.716 0.01 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 2Y 0.669 0.67 0.656 0.685 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 3Y 0.652 0.655 0.64 0.668 0.01 1.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 4Y 0.603 0.604 0.585 0.605 0.02 2.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 5Y 0.543 0.545 0.515 0.545 0.03 4.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 6Y 0.384 0.389 0.356 0.389 0.02 5.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 7Y 0.288 0.296 0.257 0.298 0.03 9.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 8Y 0.193 0.2 0.169 0.202 0.02 10.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 9Y 0.047 0.053 0.019 0.055 0.03 55.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 10Y 0.131 0.11 0.103 0.132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 15Y 0.393 0.394 0.391 0.424 0.03 7.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Portugal 20Y 0.421 0.422 0.421 0.46 0.03 6.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Portugal 30Y 1.033 1.038 1.03 1.07 0.04 3.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 1.272 1.941 1.272 1.941 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Peru 5Y 3.282 3.304 3.282 3.304 0.02 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Peru 10Y 5.999 6.005 5.999 6.005 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Peru 15Y 7.148 7.138 7.138 7.148 0.11 1.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Peru 20Y 7.2 7.2 7.2 7.2 0.06 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Peru 30Y 7.32 7.17 7.17 7.32 0.17 2.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.551 0.541 0.541 0.551 0.02 3.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 2Y 0.456 0.456 0.456 0.476 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Thailand 5Y 0.536 0.546 0.536 0.546 0.02 2.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 7Y 1.174 1.214 1.174 1.214 0.11 9.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 10Y 1.445 1.445 1.445 1.445 0.03 1.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 12Y 1.531 1.571 1.531 1.571 0.03 1.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 14Y 1.758 1.778 1.758 1.778 0.04 2.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 16Y 2.112 2.142 2.112 2.142 0.08 3.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 3Y 0.481 0.481 0.481 0.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Thailand 15Y 1.773 1.798 1.773 1.798 0.02 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 20Y 2.171 2.187 2.171 2.187 0.03 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴
Taiwan 5Y 0.275 0.275 0.275 0.275 0.01 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Taiwan 10Y 0.38 0.38 0.38 0.38 0.01 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Taiwan 20Y 0.545 0.545 0.545 0.545 0.01 1.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Taiwan 30Y 0.665 0.665 0.665 0.665 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 18.374 18.655 18.374 18.882 0.19 1.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Turkey 6M 18.311 18.412 18.256 18.661 0.09 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Turkey 9M 18.052 18.21 18.052 18.218 0.24 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Turkey 1Y 18.04 18.04 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۳۳
Turkey 2Y 18.785 18.785 18.785 18.785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Turkey 3Y 18.495 18.495 18.495 18.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Turkey 5Y 18.14 18.1 18 18.14 0.20 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Turkey 10Y 17.59 17.575 17.5 17.59 0.13 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.535 0.498 0.431 0.535 0.11 24.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Mauritius 4M 0.679 0.719 0.629 0.719 0.05 8.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Mauritius 6M 0.729 0.799 0.729 0.799 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Mauritius 8M 0.777 0.827 0.747 0.827 0.03 3.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Mauritius 1Y 0.876 0.876 0.876 0.876 0.05 6.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Mauritius 2Y 0.9 0.9 0.9 0.9 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۳۳
Mauritius 3Y 1.219 1.219 1.219 1.219 0.02 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 4Y 1.997 1.992 1.992 1.997 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 5Y 2.226 2.249 2.226 2.251 0.02 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 10Y 3.401 3.401 3.401 3.401 0.14 4.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 15Y 3.953 3.953 3.953 3.953 0.04 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 20Y 4.433 4.434 4.433 4.434 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.738 0.771 0.738 0.841 0.03 3.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Czech Republic 2Y 1.379 1.383 1.349 1.39 0.04 2.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Czech Republic 3Y 1.265 1.279 1.102 1.314 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 4Y 1.535 1.533 1.504 1.536 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 5Y 1.596 1.592 1.536 1.596 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 6Y 1.609 1.599 1.558 1.609 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 1.557 1.556 1.556 1.602 0.04 2.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 8Y 1.616 1.615 1.612 1.628 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 9Y 1.636 1.639 1.635 1.655 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 10Y 1.693 1.691 1.66 1.696 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 15Y 1.727 1.726 1.704 1.736 0.01 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 20Y 2.057 2.066 2.05 2.084 0.01 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 50Y 2.569 2.565 2.547 2.628 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.119 2.116 2.11 2.121 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
China 2Y 2.424 2.425 2.415 2.428 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
China 3Y 2.526 2.527 2.52 2.532 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
China 5Y 2.646 2.645 2.636 2.665 0.02 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
China 7Y 2.818 2.817 2.803 2.835 0.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
China 10Y 2.838 2.836 2.823 2.856 0.02 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
China 15Y 3.157 3.155 3.155 3.157 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
China 20Y 3.481 3.483 3.481 3.496 0.02 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
China 30Y 3.421 3.42 3.406 3.438 0.02 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M 0.59 0.59 0.64 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M 0.85 0.85 0.85 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M 0.791 0.791 0.781 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y 0.55 0.55 0.65 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y 0.742 0.742 0.741 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y 0.702 0.702 0.7 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y 0.616 0.616 0.614 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y 0.488 0.488 0.483 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y 0.343 0.343 0.337 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y 0.14 0.14 0.14 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 1.016 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۱
Russia 1W 6.04 6.04 6.04 6.04 0.05 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2W 6.19 6.19 6.19 6.19 0.03 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1M 6.34 6.34 6.34 6.34 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2M 6.49 6.49 6.49 6.49 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 3M 6.65 6.65 6.65 6.65 0.02 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 6M 6.85 6.85 6.85 6.85 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1Y 6.645 6.675 6.59 6.675 0.03 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Russia 2Y 6.78 6.775 6.77 6.795 0.03 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 3Y 6.815 6.81 6.74 6.825 0.05 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 5Y 6.79 6.785 6.78 6.8 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Russia 7Y 6.865 6.87 6.825 6.875 0.03 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Russia 10Y 6.98 6.965 6.935 6.995 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Russia 15Y 7.1 7.085 7.055 7.1 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Russia 20Y 7.12 7.115 7.105 7.135 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 1.758 1.758 1.758 1.758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۴
Romania 1Y 1.801 1.927 1.801 1.927 0.13 6.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Romania 2Y 2.195 2.185 2.185 2.22 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Romania 3Y 2.65 2.655 2.65 2.655 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Romania 4Y 2.66 2.65 2.625 2.66 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Romania 5Y 2.875 2.87 2.845 2.875 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Romania 7Y 3.095 3.11 3.075 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Romania 10Y 3.705 3.7 3.7 3.705 0.06 1.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.188 0.099 0.099 0.188 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 3M 0.106 0.114 0.106 0.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 6M 0.122 0.129 0.122 0.129 0.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 9M 0.22 0.124 0.124 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 1Y 0.14 0.141 0.137 0.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 2Y 0.139 0.136 0.131 0.139 0.01 4.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 3Y 0.144 0.145 0.141 0.147 0.01 3.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 4Y 0.149 0.145 0.145 0.152 0.01 3.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 5Y 0.135 0.136 0.132 0.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 6Y 0.133 0.134 0.133 0.137 0.01 4.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 7Y 0.124 0.125 0.124 0.133 0.01 9.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 8Y 0.093 0.094 0.09 0.098 0.01 6.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 9Y 0.038 0.039 0.037 0.043 0.00 9.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 10Y 0.007 0.006 0.004 0.01 0.00 14.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 15Y 0.199 0.201 0.194 0.204 0.00 1.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 20Y 0.383 0.382 0.378 0.386 0.01 1.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 30Y 0.638 0.637 0.632 0.642 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Japan 40Y 0.726 0.725 0.72 0.73 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 5.3 5.25 5.22 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 6M 5.3 5.25 5.24 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 1Y 5.728 5.625 5.625 5.831 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 2Y 6.244 6.269 6.244 6.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 3Y 6.991 6.965 6.965 6.991 0.03 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 4Y 7.333 7.385 7.229 7.385 0.05 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 5Y 7.608 7.556 7.556 7.608 0.03 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 6Y 7.847 7.951 7.847 8.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 7Y 8.265 8.421 8.265 8.421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 8Y 8.472 8.576 8.42 8.576 0.08 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 9Y 8.682 8.786 8.682 8.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 10Y 8.997 9.049 8.997 9.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 15Y 9.073 9.307 9.073 9.307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.255 0.255 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 3M 0.276 0.276 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 6M 0.294 0.294 0.294 0.294 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 1Y 0.315 0.315 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 2Y 0.338 0.345 0.338 0.345 0.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 5Y 0.753 0.751 0.74 0.753 0.01 1.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 10Y 1.327 1.329 1.304 1.329 0.03 2.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 15Y 1.623 1.618 1.604 1.623 0.03 1.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 20Y 1.672 1.671 1.651 1.672 0.02 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 30Y 1.727 1.716 1.686 1.727 0.01 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 0.201 0.201 0.201 0.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 2M 0.453 0.453 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M 0.502 0.502 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y 0.409 0.409 0.404 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y 0.3 0.3 0.288 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y 0.222 0.222 0.218 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y 0.346 0.346 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 15Y 0.09 0.09 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 0.342 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland Overnight 0.76 0.84 0.75 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Switzerland 1W 0.75 0.79 0.75 0.99 0.02 2.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 1M 0.75 0.8 0.75 0.9 0.05 6.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 2M 0.75 0.83 0.75 0.86 0.07 8.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 3M 0.75 0.84 0.75 0.9 0.05 6.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 6M 0.75 0.8 0.75 0.85 0.05 6.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 1Y 0.71 0.75 0.65 0.8 0.05 6.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 2Y 0.794 0.791 0.789 0.794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 3Y 0.791 0.783 0.781 0.793 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 4Y 0.775 0.777 0.775 0.782 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Switzerland 5Y 0.727 0.726 0.726 0.739 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 6Y 0.655 0.658 0.655 0.67 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 7Y 0.619 0.621 0.619 0.633 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 8Y 0.545 0.549 0.545 0.565 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 9Y 0.498 0.5 0.496 0.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 10Y 0.438 0.439 0.438 0.454 0.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 15Y 0.278 0.282 0.278 0.299 0.01 2.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 20Y 0.229 0.23 0.225 0.243 0.01 3.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 30Y 0.231 0.234 0.224 0.245 0.01 4.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 50Y 0.024 0.024 0.024 0.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 1.22 1.22 1.22 1.22 0.02 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 2Y 2.19 2.19 2.19 2.19 0.03 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 3Y 2.73 2.73 2.73 2.73 0.05 1.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 4Y 3.2 3.2 3.2 3.2 0.07 2.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 5Y 3.67 3.67 3.67 3.67 0.07 1.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 8Y 4.46 4.46 4.46 4.46 0.05 1.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 10Y 4.66 4.66 4.66 4.66 0.06 1.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 3Y 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۰۴
Serbia 1Y 0.873 1.104 0.873 1.104 0.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Serbia 2Y 1.18 1.405 1.18 1.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Serbia 4Y 1.94 1.94 1.94 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Serbia 5Y 2.161 1.964 1.964 2.161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Serbia 7Y 2.25 2.045 2.045 2.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Serbia 10Y 2.46 2.425 2.398 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
France 1M 0.652 0.673 0.652 0.673 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
France 3M 0.651 0.651 0.651 0.651 0.01 1.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
France 6M 0.692 0.693 0.691 0.693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
France 9M 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۳۴
France 1Y 0.644 0.646 0.638 0.647 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
France 2Y 0.73 0.728 0.727 0.741 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
France 3Y 0.747 0.746 0.746 0.761 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
France 4Y 0.696 0.697 0.693 0.71 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 5Y 0.652 0.654 0.645 0.665 0.01 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 6Y 0.572 0.573 0.558 0.583 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 7Y 0.4875 0.4895 0.471 0.4995 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
France 8Y 0.392 0.393 0.373 0.401 0.01 2.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 9Y 0.255 0.254 0.239 0.263 0.01 5.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
France 10Y 0.164 0.165 0.145 0.174 0.01 7.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 15Y 0.117 0.119 0.109 0.138 0.02 17.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
France 20Y 0.278 0.276 0.267 0.299 0.02 7.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
France 25Y 0.408 0.412 0.396 0.428 0.02 5.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
France 30Y 0.652 0.656 0.641 0.674 0.02 3.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
France 50Y 0.812 0.811 0.792 0.823 0.01 1.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 0.623 0.623 0.616 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y 0.6 0.6 0.591 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y 0.53 0.53 0.524 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y 0.503 0.503 0.501 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y 0.394 0.394 0.389 0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y 0.262 0.262 0.256 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y 0.138 0.138 0.131 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 0.083 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 0.382 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 0.614 0.58 0.535 0.622 0.04 6.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Cyprus 3Y 0.53 0.553 0.433 0.553 0.07 13.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Cyprus 5Y 0.315 0.313 0.278 0.322 0.02 6.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Cyprus 7Y 0.132 0.131 0.089 0.132 0.03 18.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Cyprus 10Y 0.058 0.095 0.058 0.123 0.06 106.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 0.953 0.953 0.953 0.953 0.04 3.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 3M 1.13 1.13 1.13 1.13 0.03 2.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 6M 1.403 1.403 1.403 1.403 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 1Y 1.603 1.603 1.603 1.603 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 2Y 2.001 2.001 2.001 2.001 0.06 2.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 3Y 2.25 2.25 2.25 2.25 0.10 4.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 4Y 2.475 2.475 2.475 2.475 0.03 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 5Y 2.624 2.624 2.624 2.624 0.03 1.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 7Y 3.598 3.598 3.598 3.598 0.05 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 10Y 3.905 3.905 3.905 3.905 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 20Y 4.818 4.818 4.818 4.818 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 25Y 3.772 3.772 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 0.394 0.39 0.388 0.42 0.01 2.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Qatar 3Y 0.624 0.623 0.603 0.646 0.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Qatar 5Y 0.987 0.983 0.942 0.997 0.04 4.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Qatar 7Y 1.734 1.734 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 1.98 1.979 1.944 1.98 0.02 1.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Qatar 30Y 3.131 3.135 3.121 3.145 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.157 0.17 0.157 0.17 0.04 24.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Canada 2M 0.161 0.165 0.161 0.169 0.01 3.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
Canada 3M 0.172 0.169 0.164 0.179 0.01 4.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Canada 6M 0.186 0.182 0.182 0.191 0.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Canada 1Y 0.268 0.25 0.25 0.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Canada 2Y 0.466 0.47 0.444 0.471 0.02 4.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Canada 3Y 0.559 0.556 0.531 0.565 0.03 5.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Canada 4Y 0.758 0.759 0.711 0.766 0.04 5.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Canada 5Y 0.83 0.835 0.782 0.836 0.04 4.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Canada 7Y 0.964 0.96 0.914 0.969 0.04 4.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 10Y 1.168 1.166 1.132 1.174 0.03 2.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Canada 20Y 1.559 1.566 1.548 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Canada 30Y 1.716 1.714 1.702 1.723 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.975 0.975 0.975 0.975 0.02 1.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
South Korea 2Y 1.236 1.235 1.233 1.24 0.01 1.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 3Y 1.414 1.412 1.4 1.419 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 4Y 1.605 1.605 1.605 1.605 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
South Korea 5Y 1.647 1.645 1.625 1.647 0.01 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
South Korea 10Y 1.878 1.88 1.864 1.89 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 20Y 1.95 1.953 1.937 1.955 0.01 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 30Y 1.947 1.948 1.933 1.949 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 50Y 1.923 1.923 1.923 1.923 0.01 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.198 0.198 0.198 0.198 0.02 11.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Croatia 3Y 0.08 0.08 0.062 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۳۳
Croatia 5Y 0.087 0.087 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۳۳
Croatia 10Y 0.553 0.553 0.553 0.553 0.04 8.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.2 2.191 2.171 2.204 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Colombia 4Y 5.671 5.7 5.658 5.7 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Colombia 5Y 6.064 6.078 6.05 6.078 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Colombia 10Y 6.93 6.934 6.93 6.934 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Colombia 15Y 7.672 7.65 7.65 7.672 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 3.25 3.25 3.25 3.25 0.11 3.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Kenya 3M 6.486 6.486 6.486 6.486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 6M 6.966 6.966 6.966 6.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 1Y 7.426 7.426 7.426 7.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 2Y 9.533 9.533 9.283 9.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 3Y 10.221 10.221 10.221 10.221 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۰۵
Kenya 4Y 10.757 10.757 10.606 10.757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 5Y 11.34 11.34 11.34 11.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 6Y 11.657 11.657 11.657 12.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 7Y 12.133 12.133 12.133 12.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 8Y 12.295 12.295 12.295 12.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 9Y 12.507 12.507 12.507 12.623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 10Y 12.616 12.616 12.616 12.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۹:۳۳
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.256 13.256 13.256 13.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۰۴
Kenya 20Y 13.629 13.629 13.629 13.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
Kenya 25Y 13.827 13.827 13.827 14.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 7Y 1.273 1.272 1.216 1.278 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Poland Overnight 0.1 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۵
Poland 1M 0.11 0.12 0.11 0.12 0.02 15.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Poland 2M 0.06 0.07 0.06 0.1 0.01 14.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Poland 1Y 0.025 0.024 0.022 0.036 0.00 8.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 2Y 0.422 0.424 0.357 0.424 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 3Y 0.624 0.623 0.609 0.664 0.01 1.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 4Y 0.876 0.874 0.815 0.892 0.02 1.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 5Y 1.095 1.094 1.012 1.095 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 7Y 1.224 1.231 1.165 1.237 0.01 0.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 6Y 1.029 1.029 0.98 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 10Y 1.732 1.699 1.686 1.732 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Poland 15Y 1.595 1.594 1.554 1.607 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.569 0.569 0.569 0.569 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 3M 0.549 0.549 0.549 0.549 0.01 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 6M 0.525 0.525 0.525 0.525 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 1Y 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3Y 0.345 0.339 0.339 0.345 0.01 3.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Malta 5Y 0.172 0.156 0.156 0.172 0.02 12.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Malta 10Y 0.417 0.437 0.417 0.437 0.03 6.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Malta 20Y 1.165 1.176 1.165 1.176 0.02 1.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Malta 25Y 1.396 1.408 1.396 1.408 0.02 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 1.78 1.78 1.78 1.78 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.03 1.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 7M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.04 2.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 1Y 1.8 1.8 1.8 1.8 0.06 3.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3Y 1.898 1.9 1.898 1.903 0.01 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 5Y 2.563 2.565 2.563 2.565 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Malaysia 10Y 3.202 3.194 3.191 3.202 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 20Y 4.023 4.027 4.023 4.038 0.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 7Y 3.012 3.012 3.012 3.012 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 15Y 3.848 3.847 3.847 3.848 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Malaysia 30Y 4.324 4.325 4.304 4.325 0.02 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.626 0.626 0.626 0.626 0.05 7.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 6M 0.616 0.616 0.616 0.616 0.11 17.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 1Y 0.81 0.81 0.81 0.81 0.06 6.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 3Y 1.855 1.855 1.855 1.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 5Y 2.03 2.03 2.03 2.03 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 10Y 2.775 2.775 2.775 2.775 0.01 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 15Y 3.095 3.095 3.095 3.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.314 1.314 1.314 1.314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
Morocco 6M 1.383 1.383 1.383 1.383 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 2Y 1.623 1.623 1.623 1.623 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 5Y 1.906 1.906 1.906 1.906 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
Morocco 10Y 2.255 2.255 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
Morocco 15Y 2.5 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 8.424 8.424 8.424 8.424 0.05 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Egypt 3M 13.932 13.936 13.932 14.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 6M 13.842 13.913 13.842 13.913 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Egypt 9M 13.561 13.562 13.561 13.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 1Y 13.54 13.541 13.54 13.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 2Y 14.296 14.297 14.288 14.297 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 3Y 14.599 14.601 14.595 14.601 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 5Y 15.151 15.153 15.149 15.153 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 7Y 15.481 15.481 15.481 15.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
Egypt 10Y 15.813 15.813 15.813 15.813 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.44 4.44 4.44 4.451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 3M 4.931 4.931 4.931 4.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۳۳
Mexico 6M 5.177 5.177 5.156 5.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 9M 5.338 5.338 5.338 5.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 1Y 5.592 5.592 5.591 5.592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 3Y 5.785 5.785 5.744 5.785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 5Y 6.312 6.312 6.312 6.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 7Y 6.849 6.849 6.818 6.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 10Y 7.154 7.154 7.116 7.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 15Y 7.405 7.405 7.358 7.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 20Y 7.858 7.858 7.805 7.858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Mexico 30Y 7.975 7.975 7.92 7.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.446 4.468 4.446 4.468 0.02 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Namibia 6M 4.982 4.988 4.982 4.988 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Namibia 9M 5.249 5.249 5.249 5.249 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Namibia 1Y 5.357 5.358 5.357 5.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
Namibia 3Y 7.045 7.45 7.045 7.481 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۳
Namibia 7Y 6.19 6.19 6.19 6.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۲:۰۴
Namibia 10Y 10.388 10.368 10.368 10.388 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 15Y 7.61 7.61 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۲:۰۴
Namibia 20Y 13.253 13.253 13.253 13.253 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 162.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
Norway 6M 0.083 0.086 0.083 0.107 0.00 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Norway 9M 0.175 0.177 0.175 0.198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Norway 1Y 0.336 0.339 0.329 0.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Norway 2Y 0.115 0.115 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 3Y 0.725 0.72 0.695 0.725 0.03 3.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Norway 5Y 0.91 0.905 0.885 0.91 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Norway 10Y 1.145 1.14 1.12 1.145 0.01 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 3.151 3.151 3.151 3.151 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 6M 5.151 5.151 5.151 5.151 0.18 3.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 1Y 7.31 7.31 7.31 7.31 0.40 5.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 2Y 10.165 10.165 10.165 10.165 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 4Y 11.292 11.292 11.292 11.292 0.06 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 7Y 12.399 12.399 12.399 12.399 0.03 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 10Y 12.424 12.424 12.424 12.424 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 20Y 13.059 13.059 13.059 13.059 0.16 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.49 0.49 0.49 0.49 0.02 4.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 2M 0.58 0.58 0.51 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۰۳
New Zealand 3M 0.68 0.68 0.68 0.68 0.03 4.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 4M 0.73 0.73 0.73 0.73 0.01 1.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 5M 0.78 0.78 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 6M 0.83 0.83 0.83 0.83 0.01 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 1Y 0.237 0.237 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 2Y 0.918 0.92 0.897 0.92 0.02 1.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 5Y 1.273 1.27 1.26 1.273 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
New Zealand 7Y 1.466 1.464 1.451 1.469 0.02 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 10Y 1.599 1.597 1.584 1.605 0.02 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 15Y 1.788 1.786 1.773 1.788 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 20Y 2.319 2.316 2.306 2.319 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.649 0.694 0.649 0.716 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Netherlands 3M 0.688 0.678 0.678 0.703 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Netherlands 6M 0.664 0.656 0.656 0.664 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Netherlands 2Y 0.826 0.824 0.823 0.84 0.01 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 3Y 0.816 0.82 0.816 0.832 0.01 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 4Y 0.788 0.789 0.777 0.803 0.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 5Y 0.748 0.749 0.733 0.763 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 6Y 0.686 0.688 0.671 0.7 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 7Y 0.612 0.613 0.603 0.625 0.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 8Y 0.531 0.529 0.516 0.545 0.01 1.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 9Y 0.463 0.461 0.447 0.475 0.01 2.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 10Y 0.387 0.385 0.375 0.398 0.01 2.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 15Y 0.221 0.227 0.206 0.238 0.01 2.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 20Y 0.122 0.133 0.117 0.145 0.00 1.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 25Y 0.074 0.072 0.058 0.084 0.01 18.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 30Y 0.032 0.033 0.021 0.049 0.01 43.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.4 3.39 0.41 3.41 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
India 6M 3.51 3.5 3.49 3.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
India 1Y 3.964 3.95 3.95 3.964 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
India 2Y 4.558 4.546 4.546 4.587 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
India 3Y 4.935 4.955 4.935 4.978 0.03 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
India 4Y 5.513 5.521 5.513 5.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
India 5Y 5.712 5.716 5.711 5.717 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳