بازار اوراق قرضه

Türkiye

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 20.835 20.835 20.505 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
Turkey 2Y 21.56 21.56 21.5 21.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Turkey 3M 16.733 16.733 16.733 16.733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 3Y 20.65 20.65 20.09 20.685 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Turkey 5Y 17.97 17.97 17.97 18.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۱۸
Turkey 6M 20.429 20.429 20.429 20.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 9M 21.113 21.113 21.113 21.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 10Y 17.095 17.095 17 17.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 40.45 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Argentina 4Y 48.83 48.83 40.45 48.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۳
Argentina 7Y 49.255 49.255 49.255 49.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 3M 4.9 4.9 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 5Y 8.145 8.145 8.145 8.145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 10Y 9.775 9.775 9.775 9.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 20Y 10.785 10.785 10.785 10.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 25Y 10.795 10.795 10.795 10.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 30Y 10.745 10.745 10.745 10.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1Y 0.435 0.435 0.371 0.442 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Germany 2Y 0.454 0.454 0.32 0.461 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Germany 3M 0.068 0.068 0.066 0.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Germany 3Y 0.442 0.442 0.438 0.442 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Germany 4Y 0.482 0.482 0.48 0.482 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Germany 5Y 0.701 0.701 0.697 0.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Germany 6M 0.093 0.093 0.093 0.119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Germany 6Y 0.68 0.68 0.517 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Germany 7Y 0.711 0.711 0.55 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Germany 8Y 0.751 0.751 0.748 0.751 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Germany 9M 0.371 0.371 0.313 0.384 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Germany 9Y 0.807 0.807 0.807 0.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Germany 10Y 0.9415 0.9415 0.793 0.9535 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Germany 15Y 1.138 1.138 1.138 1.138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Germany 20Y 1.108 1.108 0.976 1.122 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Germany 25Y 1.14 1.14 1 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Germany 30Y 1.156 1.156 1.028 1.166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 1M 2.1633 2.1633 2.1633 2.1735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
U.S. 1Y 3.2694 3.2694 3.2694 3.2747 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 2Y 3.2298 3.2298 3.2298 3.2422 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
U.S. 3M 2.5424 2.5424 2.5399 2.5476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
U.S. 3Y 3.1709 3.1709 3.1709 3.1821 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 5Y 2.9572 2.9572 2.9572 2.9658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 6M 3.0614 3.0614 3.0587 3.0614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 7Y 2.9013 2.9013 2.9013 2.9113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 10Y 2.827 2.827 2.825 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
U.S. 20Y 3.2811 3.2811 3.2746 3.2822 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
U.S. 30Y 3.066 3.066 3.065 3.068 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y 0.589 0.589 0.403 0.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Austria 2Y 0.519 0.519 0.516 0.519 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 3Y 0.64 0.64 0.531 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Austria 4Y 0.799 0.799 0.623 0.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Austria 5Y 0.868 0.868 0.867 0.868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 6Y 1.059 1.059 0.92 1.093 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Austria 7Y 1.122 1.122 0.967 1.125 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Austria 8Y 1.239 1.239 1.235 1.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 9Y 1.364 1.364 1.361 1.364 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 10Y 1.472 1.472 1.471 1.472 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 15Y 1.735 1.735 1.732 1.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Austria 20Y 1.836 1.836 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Austria 25Y 1.77 1.77 1.637 1.773 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Austria 30Y 1.81 1.81 1.692 1.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Austria 40Y 1.965 1.965 1.962 1.965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 3.602 3.602 3.602 3.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۱۵
Jordan 2Y 3.727 3.727 3.727 3.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۱۳
Jordan 3M 3.921 3.921 3.921 3.973 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Jordan 3Y 4.239 4.239 4.239 4.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۱۷
Jordan 5Y 4.576 4.576 4.576 4.576 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۸:۱۷
Jordan 6M 4.815 4.815 4.815 4.819 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Jordan 7Y 4.832 4.832 4.832 4.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۴۳
Jordan 10Y 5.115 5.115 5.115 5.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۱۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.04 0.04 0.01 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Spain 1Y 0.613 0.613 0.52 0.617 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Spain 2Y 0.651 0.651 0.648 0.651 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 3M 0.003 0.003 0.003 0.046 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Spain 3Y 0.839 0.839 0.836 0.839 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 4Y 1.03 1.03 1.026 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 5Y 1.2 1.2 1.196 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 6M 0.21 0.21 0.154 0.252 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Spain 6Y 1.324 1.324 1.321 1.324 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 7Y 1.566 1.566 1.544 1.566 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Spain 8Y 1.691 1.691 1.686 1.691 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 9M 0.523 0.523 0.502 0.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Spain 9Y 1.843 1.843 1.839 1.843 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 10Y 2.032 2.032 2.027 2.032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 15Y 2.369 2.369 2.365 2.369 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 20Y 2.418 2.418 2.279 2.418 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Spain 25Y 2.392 2.392 2.388 2.392 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Spain 30Y 2.529 2.529 2.524 2.529 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 2.63 2.63 2.57 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Australia 2Y 2.899 2.899 2.895 2.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 3Y 3 3 2.996 3.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 4Y 3.044 3.044 2.864 3.044 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Australia 5Y 3.06 3.06 3.055 3.068 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 6Y 3.095 3.095 3.089 3.101 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 7Y 3.16 3.16 3.008 3.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Australia 8Y 3.198 3.198 3.191 3.202 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 9Y 3.21 3.21 3.202 3.211 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 10Y 3.261 3.261 3.112 3.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Australia 12Y 3.273 3.273 3.266 3.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 15Y 3.447 3.447 3.439 3.448 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Australia 20Y 3.625 3.625 3.458 3.626 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Australia 30Y 3.614 3.614 3.607 3.616 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 2Y 0.896 0.896 0.751 0.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovakia 5Y 1.222 1.222 1.067 1.224 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovakia 6Y 1.43 1.43 1.23 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Slovakia 8Y 1.701 1.701 1.697 1.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Slovakia 9Y 1.854 1.854 1.689 1.857 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovakia 10Y 1.85 1.85 1.73 1.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Slovakia 13Y 2.326 2.326 2.175 2.326 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Slovakia 18Y 2.348 2.348 2.328 2.348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Slovakia 30Y 2.442 2.442 2.442 2.442 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Slovakia 50Y 2.337 2.337 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.12 0.12 0.12 0.394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Slovenia 3Y 0.58 0.58 0.412 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovenia 5Y 1.082 1.082 0.933 1.102 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Slovenia 7Y 1.595 1.595 1.587 1.595 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Slovenia 8Y 1.799 1.799 1.796 1.799 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Slovenia 10Y 1.944 1.944 1.824 1.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovenia 15Y 2.169 2.169 2.06 2.185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Slovenia 20Y 2.368 2.368 2.25 2.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Slovenia 25Y 2.329 2.329 2.207 2.334 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 84.765 84.765 84.765 84.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Ukraine 2Y 65.885 65.885 65.885 65.885 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Ukraine 3Y 49.265 49.265 49.265 49.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 2.062 2.062 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۱۴
Indonesia 1Y 4.247 4.247 4.239 4.256 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Indonesia 3M 2.156 2.156 2.156 2.156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۱۴
Indonesia 3Y 6.097 6.097 6.097 6.148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Indonesia 5Y 6.505 6.505 6.505 6.558 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Indonesia 6M 2.875 2.875 2.875 2.875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۱۴
Indonesia 10Y 7.257 7.257 7.256 7.311 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Indonesia 15Y 7.115 7.115 7.106 7.116 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Indonesia 20Y 7.327 7.327 7.326 7.348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Indonesia 25Y 7.667 7.667 7.667 7.732 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Indonesia 30Y 7.571 7.571 7.57 7.571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.025 10.025 10.025 10.025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Uganda 2Y 13.704 13.704 13.704 13.704 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Uganda 3M 8.206 8.206 8.206 8.206 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Uganda 3Y 15.345 15.345 13.681 15.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Uganda 5Y 15.828 15.828 15.828 15.828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Uganda 6M 8.752 8.752 8.752 8.752 0.42 4.79% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
Uganda 10Y 16.16 16.16 15.295 16.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Uganda 15Y 16.698 16.698 16.698 16.698 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۱۷
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.144 0.144 0.117 0.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Italy 1Y 0.747 0.747 0.697 0.747 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Italy 2Y 1.257 1.257 1.196 1.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 3M 0.051 0.051 0.032 0.056 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Italy 3Y 1.655 1.655 1.576 1.667 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 4Y 1.929 1.929 1.844 1.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Italy 5Y 2.125 2.125 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Italy 6M 0.522 0.522 0.515 0.561 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Italy 6Y 2.32 2.32 2.225 2.329 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Italy 7Y 2.509 2.509 2.509 2.509 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
Italy 8Y 2.727 2.727 2.632 2.737 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Italy 9M 0.55 0.55 0.529 0.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 9Y 2.858 2.858 2.768 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Italy 10Y 3.019 3.019 2.912 3.022 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 15Y 3.08 3.08 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Italy 20Y 3.159 3.159 3.079 3.161 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 30Y 3.114 3.114 2.98 3.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Italy 50Y 3.106 3.106 3.059 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y 0.243 0.243 0.037 0.284 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Ireland 3M 0.001 0.001 0.001 0.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Ireland 3Y 0.716 0.716 0.568 0.717 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۴۳
Ireland 4Y 0.784 0.784 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Ireland 5Y 0.968 0.968 0.8 0.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۴۳
Ireland 6M 0.342 0.342 0.342 0.411 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Ireland 6Y 1.083 1.083 0.943 1.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Ireland 7Y 1.156 1.156 1.008 1.156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۴۳
Ireland 8Y 1.161 1.161 1.161 1.168 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Ireland 10Y 1.521 1.521 1.512 1.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Ireland 15Y 1.727 1.727 1.591 1.748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Ireland 20Y 1.89 1.89 1.886 1.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Ireland 30Y 2.052 2.052 2.052 2.052 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 6.279 6.279 6.279 6.279 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۱۶
Iceland 5Y 6.291 6.291 6.291 6.291 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۱۶
Iceland 10Y 5.735 5.735 5.735 5.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۱۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.85 4.85 4.85 4.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Bahrain 2Y 5.349 5.349 5.226 5.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Bahrain 3M 3.93 3.93 3.93 3.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Bahrain 5Y 5.744 5.744 5.69 5.744 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Bahrain 6M 4.111 4.111 4.111 4.135 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Bahrain 9M 4.583 4.583 4.583 4.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 13.793 13.793 13.793 13.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Brazil 2Y 12.13 12.13 11.863 12.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۵:۱۲
Brazil 3M 14.528 14.528 14.479 14.533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۵:۱۲
Brazil 3Y 12.165 12.165 12.165 12.659 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Brazil 5Y 12.085 12.085 12.085 12.603 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Brazil 6M 14.356 14.356 14.356 14.361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۵:۱۲
Brazil 8Y 12.329 12.329 12.329 12.743 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Brazil 9M 14.124 14.124 14.124 14.124 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Brazil 10Y 12.415 12.415 12.415 12.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.K. 1M 1.36 1.36 1.183 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
U.K. 1Y 2.145 2.145 2.145 2.145 0.03 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
U.K. 2Y 1.9475 1.9475 1.9475 1.9475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 3M 1.773 1.773 1.755 1.773 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
U.K. 3Y 1.8365 1.8365 1.8365 1.8365 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
U.K. 4Y 1.9615 1.9615 1.9615 1.9615 0.01 0.61% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
U.K. 5Y 1.865 1.865 1.865 1.865 0.01 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
U.K. 6M 2.112 2.112 2.05 2.112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
U.K. 6Y 1.862 1.862 1.862 1.862 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 7Y 1.9415 1.9415 1.7775 1.963 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
U.K. 8Y 1.934 1.934 1.7935 1.9565 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
U.K. 9Y 2.0405 2.0405 2.0405 2.0405 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 10Y 2.044 2.0435 2.0435 2.044 0.02 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۳:۴۳
U.K. 12Y 2.239 2.239 2.239 2.239 0.02 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
U.K. 15Y 2.42 2.42 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 20Y 2.478 2.478 2.478 2.478 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 25Y 2.491 2.491 2.491 2.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 30Y 2.444 2.444 2.444 2.444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
U.K. 40Y 2.247 2.247 2.101 2.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
U.K. 50Y 2.251 2.251 2.251 2.251 0.01 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.316 0.316 0.286 0.327 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Belgium 1Y 0.58 0.58 0.507 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Belgium 2Y 0.496 0.496 0.493 0.496 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 3M 0.011 0.011 0.006 0.016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Belgium 3Y 0.602 0.602 0.599 0.602 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 4Y 0.795 0.795 0.791 0.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 5Y 0.902 0.902 0.752 0.908 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Belgium 6M 0.174 0.174 0.165 0.174 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Belgium 6Y 0.982 0.982 0.978 0.982 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 7Y 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Belgium 8Y 1.229 1.229 1.225 1.229 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 9M 0.177 0.177 0.167 0.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Belgium 9Y 1.326 1.326 1.321 1.326 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 10Y 1.512 1.512 1.508 1.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Belgium 15Y 1.857 1.857 1.739 1.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Belgium 20Y 2.045 2.045 2.045 2.045 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M 0.1 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۴۵
Bulgaria 1Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۱۴
Bulgaria 2Y 0.902 0.902 0.015 0.903 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۶
Bulgaria 3Y 2.01 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۱۴
Bulgaria 4Y 2.086 2.086 2.086 2.086 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۱۴
Bulgaria 5Y 2.188 2.188 2.188 2.188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۱۴
Bulgaria 7Y 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Bulgaria 10Y 2.618 2.618 2.618 2.618 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۸:۱۸
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 6.85 6.85 6.85 6.85 0.06 0.80% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 2Y 7.59 7.59 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
Bangladesh 3M 6.46 6.46 6.46 6.46 0.06 0.85% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 5Y 7.995 7.995 7.995 7.995 0.05 0.56% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 6M 6.815 6.815 6.815 6.815 0.06 0.81% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 10Y 8.315 8.315 8.315 8.315 0.06 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 15Y 8.68 8.68 8.68 8.68 0.06 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
Bangladesh 20Y 8.785 8.785 8.785 8.785 0.06 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 4.179 4.179 4.179 4.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Botswana 5Y 5.76 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۴
Botswana 6M 3.182 3.182 3.182 3.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۴۳
Botswana 20Y 8.619 8.619 8.619 8.619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 15.95 15.95 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۴۲
Pakistan 3M 15.75 15.75 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۱۶
Pakistan 3Y 14.083 14.083 14.083 14.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Pakistan 5Y 13.53 13.53 13.53 13.628 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Pakistan 6M 15.85 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۴۲
Pakistan 10Y 13.181 13.181 13.181 13.257 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Pakistan 14Y 13.658 13.658 13.658 13.658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Pakistan 20Y 13.568 13.568 13.568 13.568 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y 0.071 0.071 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Portugal 2Y 0.511 0.511 0.465 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Portugal 3M 0.271 0.271 0.152 0.283 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Portugal 3Y 0.809 0.809 0.714 0.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Portugal 4Y 0.96 0.96 0.86 0.975 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Portugal 5Y 1.148 1.148 1.145 1.148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Portugal 6M 0.136 0.136 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Portugal 6Y 1.296 1.296 1.292 1.296 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Portugal 7Y 1.405 1.405 1.396 1.405 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
Portugal 8Y 1.644 1.644 1.64 1.644 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Portugal 9Y 1.798 1.798 1.794 1.798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Portugal 10Y 1.933 1.933 1.933 1.934 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Portugal 15Y 2.191 2.191 2.069 2.207 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Portugal 20Y 2.395 2.395 2.269 2.408 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Portugal 30Y 2.551 2.551 2.46 2.574 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Peru 5Y 7.28 7.28 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۴۵
Peru 10Y 7.95 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Peru 15Y 8.174 8.174 8.16 8.174 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۵:۴۲
Peru 20Y 8.158 8.158 8.158 8.158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Peru 30Y 8.17 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.616 0.616 0.616 1.334 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۳
Thailand 2Y 0.661 0.661 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۳
Thailand 3Y 0.726 0.726 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Thailand 5Y 2.062 2.062 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 7Y 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 10Y 2.409 2.409 2.409 2.409 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 12Y 1.521 1.521 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۳
Thailand 14Y 2.921 2.921 2.921 2.921 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 15Y 2.921 2.921 2.921 2.921 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 16Y 3.104 3.104 3.104 3.104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
Thailand 20Y 3.205 3.205 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۴۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۱۴
Taiwan 5Y 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۱۴
Taiwan 10Y 1.155 1.155 1.155 1.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۶
Taiwan 20Y 1.555 1.555 1.555 1.555 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۶
Taiwan 30Y 1.645 1.645 1.645 1.645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۶
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 20.835 20.835 20.505 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
Turkey 2Y 21.56 21.56 21.5 21.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Turkey 3M 16.733 16.733 16.733 16.733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 3Y 20.65 20.65 20.09 20.685 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Turkey 5Y 17.97 17.97 17.97 18.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۱۸
Turkey 6M 20.429 20.429 20.429 20.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 9M 21.113 21.113 21.113 21.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Turkey 10Y 17.095 17.095 17 17.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 1.228 1.228 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Mauritius 2M 0.549 0.549 0.549 0.549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۱۶
Mauritius 2Y 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۲
Mauritius 3Y 1.072 1.072 1.072 1.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Mauritius 4M 1.043 1.043 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۶:۴۱
Mauritius 4Y 2.305 2.305 2.305 2.308 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Mauritius 5Y 2.782 2.782 2.78 2.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Mauritius 6M 1.082 1.082 1.082 1.082 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۶:۴۱
Mauritius 8M 1.11 1.11 1.081 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
Mauritius 10Y 4.166 4.166 4.166 4.166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Mauritius 15Y 4.926 4.926 4.926 4.935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Mauritius 20Y 5.385 5.385 5.385 5.385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 6.495 6.495 6.405 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 2Y 5.794 5.794 5.74 5.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Czech Republic 3Y 4.956 4.956 4.866 5.128 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Czech Republic 4Y 4.797 4.797 4.69 4.878 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 5Y 4.391 4.391 4.391 4.683 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 6Y 4.168 4.168 4.168 4.452 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
Czech Republic 7Y 4.109 4.109 4.1 4.174 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 8Y 3.98 3.98 3.973 4.123 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 9Y 4.023 4.023 4.023 4.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
Czech Republic 10Y 3.809 3.809 3.763 3.881 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 15Y 3.82 3.82 3.75 3.895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Czech Republic 20Y 3.856 3.856 3.856 4.033 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Czech Republic 50Y 4.331 4.331 4.236 4.484 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 1.548 1.548 1.538 1.561 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۱۶
China 2Y 1.998 1.998 1.973 2.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۱۶
China 3Y 2.236 2.236 2.21 2.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
China 5Y 2.463 2.463 2.433 2.465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
China 7Y 2.681 2.681 2.667 2.688 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
China 10Y 2.753 2.753 2.738 2.753 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۱۶
China 15Y 2.913 2.913 2.913 2.913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۱۵
China 20Y 3.296 3.296 3.296 3.316 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
China 30Y 3.259 3.259 3.237 3.259 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 20.3 20.3 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1W 18.89 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1Y 11.11 11.11 10.955 11.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Russia 2M 21.43 21.43 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2W 19.19 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2Y 8.88 8.88 8.795 8.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Russia 3M 22.31 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 3Y 7.93 7.93 7.865 7.945 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Russia 5Y 9 9 8.97 9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Russia 6M 23.42 23.42 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 7Y 8.82 8.82 8.79 8.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Russia 10Y 9.045 9.045 9.03 9.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Russia 15Y 9.39 9.39 9.35 9.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
Russia 20Y 9.06 9.06 9.005 9.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
Russia Overnight 19.5 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 7.964 7.964 7.964 7.964 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۵
Romania 2Y 7.915 7.915 7.915 8.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Romania 3Y 7.98 7.98 7.975 8.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Romania 4Y 8.1 8.1 8.1 8.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Romania 5Y 8.135 8.135 8.1 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Romania 6M 7.945 7.945 7.945 7.945 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۵
Romania 7Y 8.13 8.13 8.13 8.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Romania 10Y 8.29 8.29 8.21 8.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.133 0.133 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 1Y 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 2Y 0.102 0.102 0.1 0.103 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۱۵
Japan 3M 0.134 0.134 0.134 0.134 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 3Y 0.11 0.11 0.104 0.112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
Japan 4Y 0.083 0.083 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 5Y 0.038 0.038 0.038 0.038 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 6M 0.214 0.214 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۴۴
Japan 6Y 0.015 0.015 0.004 0.016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Japan 7Y 0.025 0.025 0.017 0.034 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Japan 8Y 0.072 0.072 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 9M 0.159 0.159 0.159 0.159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۵
Japan 9Y 0.113 0.113 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 10Y 0.162 0.162 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 15Y 0.533 0.533 0.531 0.556 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Japan 20Y 0.806 0.806 0.806 0.806 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Japan 30Y 1.169 1.169 1.169 1.169 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Japan 40Y 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 22.732 22.732 22.727 22.732 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 2Y 24.838 24.838 24.836 24.838 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 3M 30 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۴۴
Sri Lanka 3Y 27.583 27.583 27.583 27.583 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 4Y 25.624 25.624 25.624 25.647 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 5Y 25.558 25.558 25.558 25.578 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 6M 29.5 29.5 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۴۳
Sri Lanka 6Y 25.427 25.427 25.427 25.427 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 7Y 25.632 25.632 25.632 25.632 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 8Y 25.594 25.594 25.594 25.594 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
Sri Lanka 9Y 25.624 25.624 25.624 25.624 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Sri Lanka 10Y 26.166 26.166 26.166 26.166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Sri Lanka 15Y 24.584 24.584 24.584 24.584 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 2.388 2.388 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 1Y 2.757 2.757 2.757 2.757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 2Y 2.55 2.55 2.49 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 3M 2.654 2.654 2.654 2.654 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 5Y 2.491 2.491 2.468 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 6M 2.743 2.743 2.743 2.743 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 10Y 2.631 2.631 2.601 2.651 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 15Y 2.749 2.749 2.726 2.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 20Y 2.85 2.85 2.802 2.892 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 30Y 2.841 2.841 2.813 2.882 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M 0.21 0.21 0.21 0.21 0.07 25.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
Switzerland 1W 0.24 0.27 0.24 0.27 0.02 7.69% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
Switzerland 1Y 0.6 0.6 0.55 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Switzerland 2M 0.12 0.12 0.12 0.12 0.02 14.29% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
Switzerland 2Y 0.085 0.085 0.032 0.109 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Switzerland 3M 0.01 0.1 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
Switzerland 3Y 0.1 0.1 0.001 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Switzerland 4Y 0.146 0.146 0.027 0.165 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Switzerland 5Y 0.275 0.275 0.146 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Switzerland 6M 0.27 0.28 0.27 0.28 0.09 33.33% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
Switzerland 6Y 0.337 0.337 0.199 0.346 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Switzerland 7Y 0.34 0.34 0.195 0.342 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Switzerland 8Y 0.368 0.368 0.253 0.375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Switzerland 9Y 0.491 0.491 0.37 0.506 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Switzerland 10Y 0.49 0.49 0.379 0.511 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Switzerland 15Y 0.725 0.725 0.572 0.725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Switzerland 20Y 0.78 0.78 0.654 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Switzerland 30Y 0.813 0.813 0.665 0.813 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Switzerland Overnight 0.3 0.25 0.25 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 10.4 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Chile 2Y 9.61 9.61 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۱۵
Chile 3Y 7.78 7.78 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Chile 4Y 7.22 7.22 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Chile 5Y 6.77 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Chile 8Y 6.67 6.67 6.67 6.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
Chile 10Y 6.71 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۴:۱۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 4.247 4.247 3.833 4.247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۱۶
Serbia 2Y 4.7 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۱۶
Serbia 3Y 5.1 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۱۶
Serbia 7Y 6.7 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۱۶
Serbia 10Y 7.157 7.157 7.157 7.157 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۴۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M 0.285 0.285 0.273 0.285 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۴۳
France 1Y 0.521 0.521 0.456 0.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
France 2Y 0.344 0.344 0.341 0.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
France 3M 0.003 0.003 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
France 3Y 0.73 0.73 0.726 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
France 4Y 0.785 0.785 0.781 0.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۶:۱۴
France 5Y 0.894 0.894 0.89 0.894 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
France 6M 0.179 0.179 0.172 0.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
France 6Y 1.013 1.013 0.868 1.026 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
France 7Y 1.07 1.07 0.933 1.084 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
France 8Y 1.138 1.138 1.138 1.138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
France 9M 0.342 0.342 0.282 0.342 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
France 9Y 1.248 1.248 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
France 10Y 1.484 1.484 1.35 1.489 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
France 15Y 1.797 1.797 1.675 1.804 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
France 20Y 1.903 1.903 1.9 1.903 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
France 25Y 1.977 1.977 1.867 1.987 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
France 30Y 2.025 2.025 1.927 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
France 50Y 1.921 1.921 1.814 1.931 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 1M 0.178 0.178 0.178 0.178 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 2M 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 2Y 0.342 0.342 0.215 0.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Finland 3M 0.197 0.197 0.197 0.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 3Y 0.563 0.563 0.455 0.583 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Finland 4Y 0.795 0.795 0.654 0.798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Finland 5Y 0.974 0.974 0.81 0.974 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Finland 6M 0.015 0.015 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 6Y 1.026 1.026 0.876 1.039 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۴۳
Finland 8Y 1.262 1.262 1.26 1.262 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Finland 10Y 1.339 1.339 1.194 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Finland 15Y 1.65 1.65 1.528 1.663 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Finland 30Y 1.688 1.688 1.686 1.688 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.673 1.673 1.646 1.673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 1Y 3.384 3.384 3.349 3.384 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 2Y 4.672 4.672 4.672 4.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 3M 1.973 1.973 1.964 2.056 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 3Y 5.199 5.199 5.199 5.199 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 4Y 5.199 5.199 5.199 5.199 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 5Y 5.413 5.413 5.413 5.413 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 6M 2.931 2.931 2.931 2.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 7Y 5.834 5.834 5.834 5.834 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 10Y 6.229 6.229 6.229 6.229 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Philippines 20Y 6.818 6.818 6.818 6.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 0.892 0.892 0.892 0.892 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Cyprus 3Y 0.822 0.822 0.647 0.822 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Cyprus 5Y 1.556 1.556 1.416 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Cyprus 7Y 2.441 2.441 2.431 2.487 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Cyprus 10Y 2.657 2.657 2.566 2.681 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kazakhstan 1Y 13.023 13.023 12.995 13.023 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 2Y 13.235 13.235 13.198 13.235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 3Y 13.348 13.348 13.348 13.348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Kazakhstan 4Y 13.516 13.516 13.5 13.516 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 5Y 13.585 13.585 13.585 13.585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Kazakhstan 6Y 13.832 13.832 13.825 13.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 7Y 13.907 13.907 13.198 13.907 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 8Y 13.919 13.919 13.915 14.281 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 9Y 13.948 13.948 13.948 13.948 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Kazakhstan 10Y 13.955 13.955 12.873 13.955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 15Y 14.022 14.022 14.022 14.022 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۴۴
Kazakhstan 25Y 14.101 14.101 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 3.71 3.71 3.71 3.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Qatar 3Y 3.382 3.382 3.382 3.382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۴۱
Qatar 5Y 3.401 3.401 3.401 3.411 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Qatar 10Y 3.401 3.401 3.401 3.402 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Qatar 30Y 4.301 4.301 4.297 4.302 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 2.359 2.359 2.359 2.359 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Canada 1Y 3.418 3.418 3.418 3.418 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Canada 2M 2.467 2.467 2.467 2.467 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Canada 2Y 3.273 3.273 3.27 3.273 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Canada 3M 2.887 2.887 2.887 2.887 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Canada 3Y 3.177 3.177 3.175 3.177 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Canada 4Y 3.119 3.119 3.116 3.119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۴۳
Canada 5Y 2.859 2.859 2.851 2.859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Canada 6M 3.229 3.229 3.229 3.229 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Canada 7Y 2.805 2.805 2.796 2.805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Canada 10Y 2.765 2.765 2.756 2.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Canada 20Y 2.895 2.895 2.885 2.895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Canada 30Y 2.839 2.839 2.827 2.839 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 2.873 2.873 2.872 2.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
South Korea 2Y 3.058 3.058 3.058 3.089 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
South Korea 3Y 3.075 3.075 3.075 3.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۴۲
South Korea 4Y 3.092 3.092 3.092 3.092 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
South Korea 5Y 3.095 3.095 3.095 3.095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۴۲
South Korea 10Y 3.115 3.115 3.115 3.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۴۲
South Korea 20Y 3.1 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۴۲
South Korea 30Y 3.055 3.055 3.055 3.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۴۲
South Korea 50Y 3.013 3.013 3.012 3.013 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.342 0.342 0.342 1.013 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Croatia 3Y 1.431 1.431 1.431 1.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۴۴
Croatia 5Y 2.313 2.313 2.313 2.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۶:۱۴
Croatia 10Y 2.67 2.67 2.655 2.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 10.179 10.179 10.179 10.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۴۳
Colombia 4Y 11.65 11.65 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Colombia 5Y 11.97 11.97 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Colombia 10Y 12.102 12.102 12.102 12.104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Colombia 15Y 12.17 12.17 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
Kenya 2Y 11.597 11.597 11.597 11.934 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 3M 8.473 8.473 8.473 8.473 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
Kenya 3Y 12.232 12.232 12.108 12.335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 4Y 12.92 12.92 12.557 12.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 5Y 13.318 13.318 13.318 13.318 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 6M 9.4 9.4 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۱۵
Kenya 6Y 13.518 13.518 13.341 13.757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 7Y 13.856 13.856 13.694 13.944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 8Y 14.039 14.039 13.878 14.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 9Y 14.219 14.219 14.193 14.219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 10Y 14.231 14.231 14.07 14.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 15Y 14.542 14.542 14.382 14.547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 20Y 14.637 14.637 14.476 14.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya 25Y 14.665 14.665 14.503 14.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Kenya Overnight 5.248 5.248 5.248 5.248 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۴۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 7.6 7.6 7.56 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۴۴
Poland 1Y 6.563 6.563 6.517 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۴۴
Poland 2M 7.97 7.97 7.87 7.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۴۴
Poland 2Y 6.556 6.556 6.533 6.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Poland 3Y 6.173 6.173 6.173 6.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Poland 4Y 6.155 6.155 6.128 6.398 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Poland 5Y 5.922 5.922 5.917 6.084 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Poland 6Y 5.631 5.631 5.623 5.792 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Poland 7Y 5.512 5.512 5.499 5.634 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Poland 9Y 5.405 5.405 5.387 5.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Poland 10Y 5.487 5.487 5.441 5.571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Poland Overnight 4.8 4.8 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.482 0.482 0.482 0.482 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Malta 1Y 0.527 0.527 0.527 0.575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
Malta 3M 0.497 0.497 0.497 0.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Malta 3Y 1.279 1.279 1.279 1.279 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۴۳
Malta 5Y 1.334 1.334 1.329 1.334 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
Malta 6M 0.512 0.512 0.512 0.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Malta 10Y 2.513 2.513 2.483 2.513 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
Malta 20Y 2.73 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۴۳
Malta 25Y 2.913 2.913 2.913 2.913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۴۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 3M 2.45 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 3W 2.29 2.29 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 3Y 3.575 3.575 3.575 3.582 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 5Y 3.778 3.778 3.778 3.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 7M 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 7Y 3.98 3.98 3.977 3.988 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 10Y 3.967 3.967 3.967 3.979 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 15Y 4.197 4.197 4.197 4.224 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 20Y 4.508 4.508 4.508 4.556 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Malaysia 30Y 4.577 4.577 4.577 4.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 9.854 9.854 9.854 9.854 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 3M 8.608 8.608 8.608 8.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 3Y 9.995 9.995 9.995 9.995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 5Y 9.065 9.065 9.065 9.065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 6M 8.957 8.957 8.957 8.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 10Y 7.855 7.855 7.855 7.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 15Y 7.615 7.615 7.615 7.615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 1.932 1.932 1.932 1.932 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Morocco 3M 1.622 1.622 1.622 1.622 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Morocco 5Y 2.098 2.098 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Morocco 6M 1.722 1.722 1.677 1.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Morocco 10Y 2.397 2.397 2.397 2.397 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۱۶
Morocco 15Y 2.681 2.681 2.681 2.681 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 16.272 16.272 16.114 16.272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt 2Y 16.76 16.76 16.69 16.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt 3M 16.372 16.372 16.372 17.095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Egypt 3Y 17.753 17.753 17.656 17.753 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt 5Y 17.981 17.981 17.861 17.981 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt 6M 16.507 16.507 16.507 16.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Egypt 7Y 18.062 18.062 17.931 18.062 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt 9M 16.59 16.59 16.59 16.791 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۱۵
Egypt 10Y 18.093 18.093 17.951 18.093 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
Egypt Overnight 11.307 11.307 11.307 11.307 0.05 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۱۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.436 8.436 8.436 8.436 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 1Y 9.5 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 3M 9.024 9.024 9.024 9.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 3Y 9.161 9.161 9.161 9.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۴۱
Mexico 5Y 8.83 8.83 8.83 8.868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۴۱
Mexico 6M 9.528 9.528 9.528 9.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 7Y 8.752 8.752 8.752 8.752 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 9M 9.568 9.568 9.568 9.568 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 10Y 8.733 8.733 8.733 8.776 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
Mexico 15Y 8.889 8.889 8.889 8.944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۴۱
Mexico 20Y 8.905 8.905 8.899 8.936 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۴۱
Mexico 30Y 8.847 8.847 8.847 8.847 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 5.533 5.533 5.531 5.533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Namibia 3M 4.581 4.581 4.581 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۲۲:۱۶
Namibia 3Y 8.441 8.441 8.371 8.462 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Namibia 6M 5.74 5.74 5.739 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Namibia 7Y 4.85 4.85 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۵
Namibia 9M 6.976 6.976 6.973 6.976 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
Namibia 10Y 11.759 11.759 11.627 12.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
Namibia 15Y 7.283 7.283 7.283 7.283 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۴۳
Namibia 20Y 12.844 12.844 12.703 12.924 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۱۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1Y 2.563 2.563 2.454 2.566 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 3M 1.649 1.649 1.536 1.649 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 3Y 2.82 2.82 2.69 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 5Y 2.74 2.74 2.6 2.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 6M 2.121 2.121 2.05 2.121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 9M 2.353 2.353 2.253 2.353 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Norway 10Y 2.787 2.787 2.654 2.787 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 5.455 5.455 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Nigeria 2Y 10.997 10.997 10.997 10.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 4Y 11.748 11.748 11.748 11.748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۵
Nigeria 5Y 11.899 11.899 11.899 11.899 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 7Y 11.847 11.847 11.847 11.847 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۵
Nigeria 10Y 12.186 12.186 12.186 12.186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Nigeria 20Y 13.417 13.417 13.417 13.417 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 2.92 2.92 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۵
New Zealand 2M 3.09 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۴۳
New Zealand 2Y 3.346 3.346 3.316 3.352 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
New Zealand 3M 3.26 3.26 3.25 3.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۴۳
New Zealand 4M 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۴۳
New Zealand 5M 3.5 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۴۳
New Zealand 5Y 3.296 3.296 3.272 3.307 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
New Zealand 6M 3.62 3.62 3.61 3.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۴۳
New Zealand 7Y 3.297 3.297 3.277 3.316 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
New Zealand 10Y 3.333 3.333 3.313 3.374 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
New Zealand 15Y 3.463 3.463 3.443 3.503 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
New Zealand 20Y 3.74 3.74 3.734 3.796 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.649 2.649 2.643 2.649 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 2Y 3.06 3.06 3.027 3.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 3Y 3.159 3.159 3.159 3.159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 5Y 3.193 3.193 3.178 3.193 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 7Y 3.382 3.382 3.382 3.382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 10Y 3.662 3.662 3.635 3.662 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 15Y 3.78 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 20Y 4.038 4.038 4.034 4.038 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Vietnam 25Y 4.147 4.147 4.147 4.147 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۹:۴۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.47 0.47 0.445 0.505 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
Netherlands 2Y 0.494 0.494 0.363 0.499 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 3M 0.263 0.263 0.245 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Netherlands 3Y 0.606 0.606 0.602 0.606 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۱۳
Netherlands 4Y 0.724 0.724 0.583 0.732 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Netherlands 5Y 0.814 0.814 0.669 0.822 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 6M 0.128 0.128 0.06 0.133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Netherlands 6Y 0.896 0.896 0.757 0.918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 7Y 0.987 0.987 0.829 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 8Y 1.028 1.028 0.889 1.047 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 9Y 1.114 1.114 0.952 1.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Netherlands 10Y 1.237 1.237 1.092 1.248 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۱۴
Netherlands 15Y 1.413 1.413 1.273 1.413 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 20Y 1.439 1.439 1.303 1.439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 25Y 1.433 1.433 1.296 1.433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
Netherlands 30Y 1.429 1.429 1.319 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.299 6.299 6.299 6.578 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 2Y 6.622 6.622 6.542 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 3M 5.58 5.58 5.5 5.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۱۵
India 3Y 6.879 6.879 6.879 6.954 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 4Y 6.92 6.92 6.777 6.971 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۴۳
India 5Y 7.015 7.015 6.838 7.069 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 6M 5.88 5.88 5.77 5.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۱۵
India 6Y 7.203 7.203 7.203 7.259 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 7Y 7.194 7.194 7.038 7.221 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 8Y 7.238 7.238 7.238 7.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 9Y 7.271 7.271 7.126 7.285 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 10Y 7.3 7.3 7.116 7.314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 11Y 7.427 7.427 7.427 7.427 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 12Y 7.411 7.411 7.279 7.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 13Y 7.434 7.434 7.278 7.451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۴۳
India 14Y 7.497 7.497 7.328 7.506 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 15Y 7.4 7.4 7.4 7.411 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 19Y 7.559 7.559 7.559 7.559 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 24Y 7.524 7.524 7.524 7.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
India 30Y 7.652 7.652 7.568 7.697 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۴۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.071 1.071 1.021 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 1W 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۴۵
Hong Kong 1Y 2.56 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
Hong Kong 2Y 2.728 2.728 2.728 2.769 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 3M 1.651 1.651 1.642 1.651 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 3Y 2.572 2.572 2.572 2.597 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 5Y 2.374 2.374 2.374 2.417 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 6M 2.354 2.354 2.354 2.365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۱۴
Hong Kong 7Y 2.338 2.338 2.338 2.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 9M 2.527 2.527 2.527 2.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۱۴
Hong Kong 10Y 2.504 2.504 2.504 2.517 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
Hong Kong 15Y 2.778 2.778 2.778 2.804 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۴۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.046 1.046 1.046 1.046 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۱۷
Greece 3M 0.695 0.695 0.434 0.695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۱۴
Greece 5Y 2.461 2.461 2.419 2.567 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۴
Greece 6M 0.849 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۵
Greece 10Y 3.048 3.048 3.048 3.048 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
Greece 15Y 3.328 3.328 3.291 3.332 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۳
Greece 20Y 3.519 3.519 3.447 3.519 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۳
Greece 25Y 2.216 2.216 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین