خبر

بازار اوراق قرضه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 9.84 9.833 9.74 9.84 0.25 2.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Turkey 6M 9.727 9.869 10.294 9.869 0.24 2.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 9M 8.592 8.614 8.592 9.693 0.95 11.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 1Y 13.735 13.735 13.735 13.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۵۱
Turkey 2Y 10.85 10.85 10.85 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Turkey 3Y 8.825 8.825 8.69 8.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۵
Turkey 5Y 10.28 10.355 10.28 10.475 0.21 1.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Turkey 10Y 10.825 10.825 10.79 10.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 40.45 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Argentina 4Y 48.83 48.83 40.45 48.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۳
Argentina 7Y 49.255 49.255 49.255 49.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 3M 4.9 4.9 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 5Y 8.145 8.145 8.145 8.145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 10Y 9.775 9.775 9.775 9.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 20Y 10.785 10.785 10.785 10.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 25Y 10.795 10.795 10.795 10.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 30Y 10.745 10.745 10.745 10.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1Y 2.112 2.111 2.1 2.128 0.02 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 2Y 2.007 1.998 1.987 2.017 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 3M 1.626 1.616 1.587 1.628 0.01 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 3Y 1.892 1.88 1.871 1.899 0.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 4Y 1.814 1.806 1.796 1.839 0.01 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 5Y 1.786 1.778 1.759 1.793 0.01 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 6M 1.865 1.86 1.857 1.884 0.03 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 6Y 1.735 1.73 1.716 1.759 0.02 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 7Y 1.777 1.773 1.755 1.801 0.01 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 8Y 1.73 1.725 1.705 1.732 0.01 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 9M 2.043 2.049 2.023 2.06 0.01 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 9Y 1.742 1.738 1.717 1.747 0.01 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 10Y 1.788 1.7835 1.7615 1.788 0.02 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 15Y 1.853 1.849 1.829 1.853 0.03 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 20Y 1.776 1.771 1.743 1.776 0.03 1.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 25Y 1.663 1.661 1.633 1.663 0.03 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Germany 30Y 1.566 1.563 1.543 1.566 0.03 2.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 1M 3.7487 3.7716 3.7363 3.772 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
U.S. 1Y 4.7673 4.7782 4.7379 4.7813 0.04 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
U.S. 2Y 4.3474 4.3516 4.3433 4.3768 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 3M 4.3765 4.3714 4.3563 4.4004 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
U.S. 3Y 4.0886 4.0914 4.0801 4.1116 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 5Y 3.7378 3.743 3.7326 3.7638 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 6M 4.7563 4.759 4.7377 4.7802 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
U.S. 7Y 3.6575 3.66 3.6499 3.6804 0.01 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 10Y 3.524 3.529 3.517 3.55 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 20Y 3.7666 3.7699 3.7578 3.803 0.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.S. 30Y 3.533 3.536 3.526 3.566 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y 2.069 2.034 2.011 2.069 0.02 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 2Y 2.017 1.981 1.981 2.049 0.02 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 3Y 1.946 1.936 1.928 1.989 0.03 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 4Y 2.02 2.014 2.014 2.067 0.03 1.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 5Y 2.013 2.004 1.994 2.035 0.01 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 6Y 2.168 2.161 2.145 2.198 0.02 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 7Y 2.169 2.158 2.144 2.195 0.02 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 8Y 2.272 2.257 2.236 2.273 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 9Y 2.315 2.319 2.294 2.319 0.02 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 10Y 2.382 2.376 2.346 2.382 0.02 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 15Y 2.47 2.454 2.432 2.47 0.02 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 20Y 2.417 2.412 2.382 2.417 0.03 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 25Y 2.336 2.333 2.307 2.336 0.02 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 30Y 2.28 2.277 2.25 2.28 0.03 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Austria 40Y 2.392 2.386 2.371 2.392 0.01 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 3.602 3.602 3.602 3.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۱۵
Jordan 2Y 3.727 3.727 3.727 3.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۱۳
Jordan 3M 4.547 4.547 4.547 4.547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۱۳
Jordan 3Y 4.239 4.239 4.239 4.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۱۷
Jordan 5Y 4.576 4.576 4.576 4.576 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۸:۱۷
Jordan 6M 6.124 6.213 6.124 6.213 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Jordan 7Y 4.832 4.832 4.832 4.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۴۳
Jordan 10Y 5.115 5.115 5.115 5.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۱۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.73 0.73 0.73 0.73 0.18 23.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 1Y 2.381 2.379 2.356 2.381 0.02 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 2Y 2.241 2.236 2.236 2.246 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 3M 1.475 1.499 1.475 1.508 0.01 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 3Y 2.202 2.197 2.19 2.217 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 4Y 2.266 2.261 2.25 2.296 0.02 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 5Y 2.338 2.331 2.309 2.338 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 6M 1.829 1.849 1.829 1.851 0.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 6Y 2.398 2.388 2.365 2.398 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 7Y 2.453 2.445 2.421 2.453 0.01 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 8Y 2.552 2.546 2.52 2.568 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 9M 2.273 2.276 2.273 2.299 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 9Y 2.661 2.655 2.621 2.661 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 10Y 2.783 2.774 2.744 2.795 0.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 15Y 3.098 3.089 3.075 3.104 0.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 20Y 3.061 3.055 3.034 3.065 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 25Y 3.027 3.022 3 3.033 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Spain 30Y 3.147 3.139 3.114 3.147 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 3.082 3.093 3.082 3.112 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 2Y 3.069 3.074 3.043 3.093 0.02 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 3Y 3.056 3.064 3.044 3.084 0.01 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 4Y 3.111 3.117 3.1 3.138 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 5Y 3.155 3.161 3.142 3.18 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 6Y 3.193 3.19 3.18 3.219 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 7Y 3.24 3.245 3.229 3.263 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 8Y 3.302 3.301 3.293 3.322 0.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Australia 9Y 3.326 3.325 3.321 3.354 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Australia 10Y 3.345 3.344 3.341 3.37 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Australia 12Y 3.5 3.499 3.493 3.519 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Australia 15Y 3.601 3.6 3.578 3.618 0.02 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Australia 20Y 3.723 3.725 3.7 3.74 0.02 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Australia 30Y 3.7 3.699 3.665 3.717 0.03 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 2Y 2.658 2.672 2.628 2.901 0.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 5Y 2.549 2.546 2.533 2.647 0.05 2.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 6Y 2.67 2.64 2.62 2.67 0.04 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 8Y 2.929 2.921 2.876 2.929 0.05 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 9Y 2.849 2.842 2.819 2.895 0.01 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 10Y 2.93 2.92 2.88 2.93 0.02 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 13Y 3.311 3.275 3.224 3.311 0.05 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 18Y 3.233 3.221 3.184 3.233 0.02 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovakia 30Y 3.063 3.055 3.026 3.068 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Slovakia 50Y 2.799 2.787 2.782 2.799 0.01 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.529 0.501 0.48 0.855 0.71 134.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 3Y 1.758 1.752 1.738 1.771 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 5Y 2.317 2.31 2.292 2.372 0.04 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 7Y 2.671 2.658 2.629 2.671 0.02 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 8Y 2.978 2.966 2.957 2.98 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 10Y 2.93 2.921 2.902 2.93 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 15Y 3.184 3.178 3.159 3.184 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 20Y 3.415 3.405 3.382 3.415 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Slovenia 25Y 3.226 3.217 3.201 3.226 0.01 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 124.055 124.055 124.055 124.055 0.70 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Ukraine 2Y 35.205 35.205 35.205 35.205 0.06 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Ukraine 3Y 30.35 30.35 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.267 4.267 4.267 4.267 0.02 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۵
Indonesia 1Y 5.926 5.92 5.871 5.926 0.05 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۳۵
Indonesia 3M 4.956 4.865 4.865 4.956 0.02 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 3Y 6.446 6.446 6.446 6.446 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۵
Indonesia 5Y 6.245 6.25 6.229 6.25 0.02 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Indonesia 6M 4.933 4.957 4.933 4.957 0.02 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Indonesia 10Y 7.095 7.088 7.03 7.095 0.09 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 15Y 6.955 6.988 6.955 6.988 0.02 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Indonesia 20Y 7.182 7.176 7.173 7.182 0.02 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۳۵
Indonesia 25Y 7.395 7.408 7.395 7.408 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۵
Indonesia 30Y 7.406 7.41 7.406 7.41 0.03 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.017 10.017 10.017 10.017 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۳۵
Uganda 2Y 14.261 14.261 14.261 14.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
Uganda 3M 8.201 8.201 8.201 8.201 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۳۵
Uganda 3Y 16.219 16.219 16.219 16.979 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
Uganda 5Y 16.587 16.587 16.587 16.587 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Uganda 6M 8.748 8.748 8.748 8.748 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۵
Uganda 10Y 17.407 17.407 17.407 17.407 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Uganda 15Y 17.511 17.511 17.511 17.511 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.839 0.8 0.649 0.839 0.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Italy 1Y 2.5 2.514 2.49 2.514 0.01 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 2Y 2.511 2.527 2.511 2.552 0.05 1.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 3M 1.204 1.201 1.198 1.428 0.02 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Italy 3Y 2.665 2.662 2.662 2.705 0.05 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 4Y 2.858 2.845 2.839 2.882 0.04 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 5Y 3.103 3.096 3.071 3.128 0.04 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 6M 2.178 2.144 2.114 2.182 0.03 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 6Y 3.154 3.144 3.134 3.164 0.03 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 7Y 3.249 3.24 3.223 3.274 0.04 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 8Y 3.447 3.438 3.405 3.447 0.02 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 9M 2.333 2.3 2.3 2.333 0.04 1.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 9Y 3.51 3.502 3.466 3.51 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 10Y 3.635 3.628 3.584 3.64 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 15Y 3.661 3.651 3.598 3.661 0.02 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 20Y 3.786 3.777 3.73 3.786 0.02 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 30Y 3.536 3.529 3.476 3.536 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Italy 50Y 3.545 3.542 3.516 3.545 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y 1.745 1.742 1.722 1.775 0.04 2.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 3M 0.25 0.25 0.25 0.694 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۱۸
Ireland 3Y 2.072 2.068 2.001 2.121 0.02 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 4Y 1.903 1.896 1.875 1.906 0.01 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 5Y 2.013 2.007 1.99 2.013 0.02 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 6M 0.886 0.886 0.886 0.924 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Ireland 6Y 2.052 2.047 2.027 2.052 0.02 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 7Y 2.086 2.08 2.065 2.099 0.03 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 8Y 2.146 2.138 2.115 2.148 0.02 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 10Y 2.243 2.236 2.21 2.253 0.01 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 15Y 2.451 2.443 2.41 2.451 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 20Y 2.498 2.487 2.443 2.498 0.03 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ireland 30Y 2.374 2.364 2.338 2.374 0.01 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 6.512 6.512 6.512 6.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
Iceland 5Y 6.383 6.383 6.353 6.383 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
Iceland 10Y 6.15 6.15 6.147 6.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.877 5.905 5.877 5.905 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 2Y 5.757 5.765 5.757 5.765 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 3M 5.687 5.742 5.687 5.742 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 5Y 5.751 5.753 5.751 5.753 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 6M 5.966 5.996 5.966 5.996 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 9M 6.014 6.036 6.014 6.036 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 14.191 14.191 14.191 14.191 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 2Y 13.073 13.073 13.073 13.073 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 3M 14.604 14.604 14.599 14.604 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۳۵
Brazil 3Y 13.247 13.247 13.247 13.247 0.03 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 5Y 12.853 12.853 12.853 12.853 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 6M 14.349 14.349 14.349 14.349 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۵
Brazil 8Y 12.894 12.894 12.894 12.894 0.06 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 9M 14.4 14.4 14.4 14.4 0.03 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۵
Brazil 10Y 12.882 12.882 12.882 12.882 0.06 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۵
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.K. 1M 3.001 3.001 3.001 3.001 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
U.K. 1Y 3.1455 3.1335 3.128 3.1625 0.01 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 2Y 3.2765 3.2645 3.2485 3.2765 0.01 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 3M 3.28 3.28 3.28 3.28 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
U.K. 3Y 3.172 3.1625 3.148 3.172 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 4Y 3.24 3.23 3.2155 3.24 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 5Y 3.244 3.2315 3.218 3.244 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 6M 3.935 3.935 3.935 3.935 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
U.K. 6Y 3.2125 3.201 3.19 3.2125 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 7Y 3.2555 3.245 3.2325 3.272 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 8Y 3.1315 3.1165 3.1065 3.1315 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 9Y 3.153 3.141 3.1265 3.153 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 10Y 3.1035 3.0915 3.0775 3.1035 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 12Y 3.25 3.24 3.227 3.25 0.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 15Y 3.4915 3.489 3.4725 3.4915 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 20Y 3.529 3.524 3.507 3.529 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 25Y 3.549 3.548 3.523 3.549 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 30Y 3.49 3.489 3.458 3.49 0.01 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 40Y 3.053 3.049 3.02 3.053 0.02 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
U.K. 50Y 2.984 2.98 2.948 2.984 0.02 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.894 0.893 0.888 0.926 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 1Y 2.296 2.303 2.296 2.308 0.01 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 2Y 2.025 2.033 2.013 2.05 0.01 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 3M 1.628 1.627 1.62 1.651 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 3Y 2.004 2.031 1.98 2.031 0.01 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 4Y 2.076 2.086 2.075 2.102 0.03 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 5Y 2.061 2.059 2.027 2.069 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 6M 1.885 1.893 1.885 1.906 0.02 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 6Y 2.144 2.138 2.115 2.147 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 7Y 2.173 2.174 2.141 2.184 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 8Y 2.236 2.244 2.205 2.256 0.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 9M 2.157 2.161 2.157 2.178 0.02 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 9Y 2.388 2.385 2.36 2.401 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 10Y 2.359 2.357 2.323 2.364 0.01 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 15Y 2.609 2.596 2.56 2.609 0.03 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Belgium 20Y 2.62 2.605 2.566 2.62 0.03 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M 1.58 1.58 1.58 1.58 0.02 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
Bulgaria 1Y 2.276 1.768 1.768 2.276 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Bulgaria 2Y 2.978 2.582 2.582 2.978 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Bulgaria 3Y 3.536 3.536 3.536 3.536 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 4Y 3.687 3.839 3.687 3.839 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Bulgaria 5Y 4.094 4.094 4.053 4.094 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۶
Bulgaria 10Y 5.681 5.681 5.681 5.681 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.05 7.105 7.05 7.105 0.06 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 2Y 7.59 7.645 7.59 7.645 0.06 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 3M 6.715 6.775 6.715 6.775 0.06 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 5Y 7.95 8.01 7.95 8.01 0.06 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 6M 7.07 7.125 7.07 7.125 0.06 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 10Y 8.37 8.425 8.37 8.425 0.06 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 15Y 8.84 8.895 8.84 8.895 0.06 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bangladesh 20Y 9.045 9.105 9.045 9.105 0.06 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 5.431 5.431 5.431 5.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Botswana 5Y 5.986 5.986 5.986 6.532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۵
Botswana 6M 4.387 4.38 4.38 4.387 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Botswana 20Y 8.889 8.889 8.889 8.889 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 15.8 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۶:۴۶
Pakistan 3M 15.67 15.67 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۶:۴۶
Pakistan 3Y 15.738 15.738 15.738 15.738 0.17 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Pakistan 5Y 14.792 14.555 14.555 14.792 0.24 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Pakistan 6M 15.8 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۶:۴۶
Pakistan 10Y 13.979 13.979 13.979 13.979 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Pakistan 14Y 14.219 14.219 14.219 14.219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۵
Pakistan 20Y 14.137 14.137 14.137 14.137 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y 2.07 2.069 1.998 2.07 0.06 3.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 2Y 2.131 2.118 2.118 2.368 0.02 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 3M 0.766 0.753 0.753 0.766 0.02 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Portugal 3Y 2.023 2.011 2.001 2.036 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 4Y 2.055 2.047 2.029 2.095 0.01 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 5Y 2.138 2.128 2.101 2.138 0.02 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 6M 1.26 1.258 1.256 1.26 0.01 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Portugal 6Y 2.218 2.207 2.181 2.232 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 7Y 2.316 2.307 2.29 2.34 0.02 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 8Y 2.474 2.464 2.443 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 9Y 2.55 2.541 2.52 2.574 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 10Y 2.697 2.688 2.665 2.717 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 15Y 2.935 2.923 2.904 2.943 0.01 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 20Y 2.987 2.971 2.948 2.987 0.02 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Portugal 30Y 3.079 3.072 3.041 3.079 0.02 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 6.025 6.025 6.025 6.025 0.03 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Peru 5Y 6.7 6.7 6.7 6.7 0.03 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Peru 10Y 7.69 7.69 7.69 7.69 0.02 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Peru 15Y 7.88 7.88 7.88 7.88 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Peru 20Y 7.846 7.846 7.846 7.846 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Peru 30Y 7.84 7.84 7.84 7.84 0.04 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.436 1.436 1.436 1.436 0.02 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 2Y 1.607 1.607 1.607 1.607 0.03 1.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 5Y 2.116 2.116 2.116 2.116 0.02 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 7Y 2.288 2.288 2.288 2.288 0.04 1.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 10Y 2.43 2.43 2.43 2.43 0.04 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 12Y 2.997 2.997 2.997 2.997 0.05 1.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 14Y 3.074 3.074 3.074 3.074 0.07 2.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 15Y 3.181 3.181 3.181 3.181 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 16Y 3.358 3.358 3.358 3.358 0.02 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
Thailand 20Y 3.531 3.531 3.531 3.531 0.05 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 1.03 1.03 1.03 1.03 0.04 3.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Taiwan 5Y 1.105 1.105 1.105 1.105 0.04 3.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Taiwan 10Y 1.265 1.265 1.265 1.265 0.10 7.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Taiwan 20Y 1.555 1.555 1.555 1.555 0.17 10.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Taiwan 30Y 1.765 1.765 1.765 1.765 0.16 9.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 9.84 9.833 9.74 9.84 0.25 2.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Turkey 6M 9.727 9.869 10.294 9.869 0.24 2.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 9M 8.592 8.614 8.592 9.693 0.95 11.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 1Y 13.735 13.735 13.735 13.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۵۱
Turkey 2Y 10.85 10.85 10.85 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Turkey 3Y 8.825 8.825 8.69 8.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۵
Turkey 5Y 10.28 10.355 10.28 10.475 0.21 1.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Turkey 10Y 10.825 10.825 10.79 10.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.185 3.185 3.185 3.185 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Mauritius 2M 0.549 0.549 0.549 0.549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۱۶
Mauritius 2Y 3.453 3.453 3.453 3.453 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۵
Mauritius 3Y 3.834 3.834 3.834 3.834 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Mauritius 4M 2.859 2.76 2.76 2.859 0.10 3.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Mauritius 4Y 4.07 4.07 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Mauritius 5Y 4.394 4.394 4.394 4.394 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Mauritius 6M 2.957 2.853 2.853 2.957 0.10 3.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Mauritius 8M 3.05 2.898 2.898 3.05 0.15 5.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Mauritius 10Y 5.254 5.254 5.254 5.254 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Mauritius 15Y 5.593 5.593 5.593 5.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Mauritius 20Y 5.818 5.818 5.818 5.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 6.307 6.345 6.256 6.352 0.11 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Czech Republic 2Y 5.478 5.483 5.464 5.497 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 3Y 5.073 5.15 5.073 5.15 0.07 1.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 4Y 4.929 4.943 4.885 4.947 0.02 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 5Y 4.83 4.865 4.83 4.865 0.04 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 6Y 4.695 4.729 4.695 4.752 0.02 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 7Y 4.718 4.728 4.712 4.729 0.03 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 8Y 4.633 4.655 4.633 4.67 0.04 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 9Y 4.628 4.635 4.628 4.655 0.03 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 10Y 4.58 4.597 4.58 4.608 0.04 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 15Y 4.56 4.561 4.56 4.567 0.02 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 20Y 4.604 4.609 4.603 4.635 0.02 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Czech Republic 50Y 4.674 4.675 4.638 4.675 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.25 2.257 2.161 2.26 0.08 3.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
China 2Y 2.358 2.368 2.345 2.38 0.02 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
China 3Y 2.465 2.464 2.454 2.47 0.01 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
China 5Y 2.689 2.701 2.684 2.722 0.01 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
China 7Y 2.859 2.852 2.85 2.887 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
China 10Y 2.928 2.932 2.926 2.965 0.04 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
China 15Y 3.099 3.099 3.099 3.099 0.03 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
China 20Y 3.385 3.384 3.347 3.385 0.07 2.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
China 30Y 3.302 3.292 3.292 3.325 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 20.3 20.3 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1W 18.89 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1Y 10.585 10.64 10.335 10.65 0.10 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 2M 21.43 21.43 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2W 19.19 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2Y 8.515 8.525 8.44 8.56 0.03 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 3M 22.31 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 3Y 9.18 9.22 9.1 9.22 0.10 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 5Y 9.315 9.335 9.29 9.385 0.04 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 6M 23.42 23.42 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 7Y 9.77 9.755 9.695 9.775 0.06 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 10Y 10.185 10.155 10.155 10.205 0.03 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 15Y 10.56 10.555 10.555 10.57 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia 20Y 10.18 10.165 10.16 10.73 0.55 5.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Russia Overnight 19.5 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 7.477 7.477 7.477 7.477 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۵
Romania 2Y 7.11 7.175 7.11 7.275 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Romania 3Y 7.405 7.41 7.375 7.415 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Romania 4Y 7.365 7.435 7.365 7.435 0.02 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Romania 5Y 7.4 7.43 7.4 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Romania 6M 7.172 7.172 7.172 7.172 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۵
Romania 7Y 7.49 7.49 7.49 7.49 0.02 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Romania 10Y 7.67 7.68 7.665 7.68 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.166 0.184 0.166 0.204 0.01 7.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 1Y 0.085 0.086 0.083 0.087 0.00 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 2Y 0.013 0.011 0.009 0.016 0.00 23.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Japan 3M 0.159 0.155 0.149 0.169 0.00 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 3Y 0.001 0.003 0.002 0.009 0.01 500.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 4Y 0.065 0.061 0.061 0.076 0.01 7.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 5Y 0.122 0.12 0.12 0.132 0.01 6.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 6M 0.128 0.129 0.128 0.13 0.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 6Y 0.145 0.142 0.135 0.162 0.02 13.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 7Y 0.175 0.17 0.169 0.206 0.03 19.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 8Y 0.264 0.262 0.257 0.282 0.02 8.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9M 0.122 0.121 0.11 0.126 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y 0.275 0.277 0.274 0.291 0.02 6.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 10Y 0.245 0.246 0.245 0.247 0.00 1.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 15Y 0.813 0.817 0.813 0.834 0.03 3.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 20Y 1.099 1.095 1.095 1.115 0.02 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 30Y 1.456 1.453 1.453 1.468 0.02 1.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 40Y 1.577 1.567 1.567 1.598 0.02 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 26.788 26.788 26.778 26.788 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 2Y 31.114 31.114 31.024 31.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 3M 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Sri Lanka 3Y 31.883 31.883 31.883 31.883 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 4Y 29.157 29.157 29.075 29.157 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 5Y 29.375 29.375 29.375 29.375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Sri Lanka 6M 32.75 32.75 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Sri Lanka 6Y 29.658 29.658 29.658 30.271 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 7Y 27.525 27.525 27.525 27.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 8Y 27.4 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 9Y 29.173 29.173 29.173 29.173 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 10Y 29.771 29.771 29.771 29.771 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sri Lanka 15Y 26.645 26.645 26.645 26.645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 4.746 4.746 4.746 4.746 0.07 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 1Y 3.785 3.785 3.785 3.785 0.02 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 2Y 3.236 3.23 3.23 3.248 0.03 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 3M 4.521 4.521 4.521 4.521 0.12 2.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 5Y 2.917 2.935 2.905 2.935 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 6M 3.954 3.954 3.954 3.954 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 10Y 3.014 3.002 2.996 3.046 0.02 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 15Y 3.037 3.019 3.007 3.047 0.01 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 20Y 2.903 2.882 2.832 2.914 0.02 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 30Y 2.71 2.667 2.657 2.746 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 2.132 2.132 2.132 2.132 0.15 7.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 2M 1.617 1.617 1.617 1.617 0.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 2Y 2.473 2.473 2.473 2.473 0.05 1.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 3M 1.867 1.867 1.867 1.867 0.03 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 5Y 1.973 1.973 1.973 1.973 0.03 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 6M 2.016 2.016 2.016 2.016 0.08 4.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 7Y 1.931 1.931 1.931 1.931 0.04 2.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 10Y 1.772 1.772 1.772 1.772 0.02 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Sweden 20Y 1.686 1.686 1.686 1.686 0.01 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M 0.45 0.43 0.41 0.45 0.09 25.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 1W 0.36 0.34 0.05 0.4 0.02 5.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 1Y 1.02 1.13 1.02 1.15 0.11 10.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 2M 0.5 0.5 0.34 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۵
Switzerland 2Y 0.863 0.869 0.853 0.87 0.13 15.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 3M 0.51 0.45 0.32 0.52 0.01 1.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 3Y 0.848 0.854 0.831 0.854 0.03 3.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 4Y 0.887 0.89 0.856 0.89 0.04 4.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 5Y 0.886 0.891 0.853 0.891 0.04 4.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 6M 0.69 0.7 0.69 0.74 0.01 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 6Y 0.91 0.915 0.874 0.915 0.05 5.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 7Y 0.913 0.918 0.871 0.918 0.03 3.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 8Y 0.936 0.938 0.901 0.94 0.01 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 9Y 0.998 1.008 0.955 1.008 0.05 4.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 10Y 1.02 1 0.97 1.02 0.06 6.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 15Y 1.018 0.999 0.97 1.018 0.04 4.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 20Y 1.033 1.038 0.997 1.038 0.04 4.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 30Y 0.993 0.977 0.951 0.993 0.04 3.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland Overnight 0.13 0.14 0.05 0.05 0.18 138.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 8.14 8.14 8.14 8.14 0.14 1.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Chile 2Y 7.12 7.12 7.12 7.12 0.10 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Chile 3Y 5.67 5.67 5.67 5.67 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Chile 4Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Chile 5Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Chile 8Y 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Chile 10Y 5.33 5.33 5.33 5.33 0.02 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 4.391 4.391 4.33 4.392 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
Serbia 2Y 4.865 5.256 4.865 5.256 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Serbia 3Y 5.325 5.663 5.325 5.663 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Serbia 7Y 6.815 6.815 6.815 6.815 0.19 2.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
Serbia 10Y 7.268 7.268 7.268 7.268 0.15 2.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M 0.821 0.842 0.821 0.842 0.01 1.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
France 1Y 2.264 2.263 2.256 2.269 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 2Y 2.108 2.099 2.079 2.125 0.01 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 3M 1.37 1.38 1.37 1.393 0.01 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
France 3Y 2.05 2.03 2.014 2.05 0.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 4Y 2.022 2.014 1.999 2.034 0.01 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 5Y 2.049 2.044 2.019 2.065 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 6M 1.894 1.898 1.892 1.898 0.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
France 6Y 2.063 2.053 2.03 2.072 0.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 7Y 2.052 2.0395 2.0025 2.052 0.02 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 8Y 2.085 2.078 2.049 2.085 0.02 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 9M 2.185 2.181 2.171 2.204 0.02 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 9Y 2.22 2.208 2.175 2.22 0.02 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 10Y 2.25 2.241 2.207 2.25 0.02 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 15Y 2.529 2.517 2.477 2.529 0.02 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 20Y 2.556 2.542 2.499 2.556 0.03 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 25Y 2.499 2.489 2.438 2.499 0.02 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 30Y 2.421 2.414 2.364 2.421 0.03 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
France 50Y 2.188 2.166 2.121 2.188 0.04 1.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 1.995 1.987 1.977 2.027 0.03 1.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 3Y 1.995 1.989 1.978 2.024 0.03 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 4Y 2.118 2.109 2.09 2.128 0.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 5Y 2.148 2.142 2.128 2.172 0.01 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 6Y 2.18 2.189 2.155 2.202 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 8Y 2.272 2.279 2.247 2.286 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 10Y 2.364 2.358 2.315 2.364 0.03 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 15Y 2.428 2.425 2.388 2.428 0.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Finland 30Y 2.097 2.086 2.064 2.097 0.03 1.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.911 3.911 3.911 3.911 1.02 35.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 1Y 5.175 5.175 5.175 5.175 0.09 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 2Y 5.869 5.869 5.869 5.869 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3M 4.086 4.031 4.031 4.086 0.06 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3Y 6.413 6.413 6.413 6.413 0.02 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 4Y 6.575 6.575 6.575 6.575 0.07 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 5Y 6.467 6.467 6.467 6.467 0.12 1.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 6M 4.984 4.985 4.984 4.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 7Y 6.755 6.755 6.755 6.755 0.06 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 10Y 6.878 6.878 6.878 6.878 0.09 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 20Y 7.285 7.285 7.285 7.285 0.26 3.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 2.294 2.27 2.269 2.325 0.02 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Cyprus 3Y 2.342 2.379 2.099 2.379 0.16 7.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Cyprus 5Y 3.052 3.004 3.004 3.101 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Cyprus 7Y 3.489 3.487 3.485 3.51 0.03 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Cyprus 10Y 3.788 3.783 3.766 3.816 0.01 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kazakhstan 1Y 17.08 17.08 17.08 17.08 0.03 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 2Y 16.4 16.4 16.4 16.4 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 3Y 15.868 15.868 15.868 15.868 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 4Y 15.189 15.189 15.189 15.189 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 5Y 15.454 15.454 15.454 15.454 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 6Y 14.988 14.988 14.988 14.988 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 7Y 14.95 13.476 13.476 14.95 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 8Y 14.867 14.867 14.867 14.867 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 9Y 14.675 14.675 14.675 14.675 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 10Y 14.45 14.45 14.45 14.45 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kazakhstan 15Y 13.686 13.686 13.686 13.686 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
Kazakhstan 25Y 13.45 13.45 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 4.896 4.874 4.874 4.916 0.02 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Qatar 3Y 4.859 4.826 4.818 4.89 0.09 1.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Qatar 5Y 4.457 4.454 4.417 4.49 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Qatar 10Y 4.147 4.149 4.146 4.168 0.02 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Qatar 30Y 4.874 4.87 4.86 4.889 0.02 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 3.851 3.851 3.851 3.851 0.04 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۵
Canada 1Y 4.347 4.347 4.347 4.347 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۳۵
Canada 2M 3.968 3.968 3.968 3.968 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۵
Canada 2Y 3.821 3.818 3.816 3.821 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 3M 4.133 4.133 4.133 4.133 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۵
Canada 3Y 3.539 3.533 3.526 3.539 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 4Y 3.257 3.255 3.255 3.257 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 5Y 3.017 3.02 3.017 3.021 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 6M 4.288 4.288 4.288 4.288 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۵
Canada 7Y 2.786 2.784 2.782 2.786 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 10Y 2.793 2.792 2.79 2.796 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Canada 20Y 2.892 2.894 2.892 2.895 0.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
Canada 30Y 2.79 2.786 2.786 2.791 0.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 3.625 3.627 3.625 3.627 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 2Y 3.763 3.769 3.763 3.804 0.02 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 3Y 3.666 3.658 3.636 3.666 0.03 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 4Y 3.71 3.71 3.71 3.71 0.04 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 5Y 3.616 3.612 3.599 3.632 0.02 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 10Y 3.51 3.505 3.505 3.552 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 20Y 3.493 3.494 3.493 3.54 0.01 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 30Y 3.469 3.475 3.469 3.528 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 50Y 3.515 3.515 3.515 3.515 0.02 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 1.89 2.155 1.89 2.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Croatia 3Y 2.707 2.529 2.529 2.707 0.18 7.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Croatia 5Y 3.098 3.039 3.039 3.098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Croatia 10Y 3.439 3.395 3.395 3.439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 10.179 10.179 10.179 10.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۴۳
Colombia 4Y 12.375 12.375 12.375 12.375 0.08 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Colombia 5Y 12.425 12.425 12.425 12.425 0.12 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Colombia 10Y 12.491 12.491 12.311 12.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۵
Colombia 15Y 12.46 12.46 12.46 12.46 0.15 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 10.225 10.225 10.225 10.225 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۶
Kenya 2Y 11.676 11.676 11.676 11.676 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Kenya 3M 9.275 9.275 9.275 9.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۶
Kenya 3Y 13.158 13.158 13.158 13.158 0.55 4.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 4Y 13.294 13.294 13.294 13.294 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۵
Kenya 5Y 13.796 13.8 13.796 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 6M 9.752 9.752 9.752 9.752 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۶
Kenya 6Y 13.978 13.978 13.978 13.978 0.13 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 7Y 14.064 14.064 14.064 14.064 0.08 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 8Y 14.165 14.165 14.165 14.165 0.04 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 9Y 14.245 14.245 14.245 14.245 0.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 10Y 14.297 14.297 14.297 14.297 0.04 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 15Y 14.339 14.339 14.339 14.339 0.10 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 20Y 14.367 14.367 14.367 14.367 0.16 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya 25Y 14.382 14.563 14.382 14.563 0.18 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Kenya Overnight 5.169 5.169 5.169 5.169 0.03 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Latvia 3Y 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Latvia 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 7.34 7.34 14 7.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Poland 1Y 6.742 6.736 6.736 6.756 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Poland 2M 10.87 11.22 10.87 11.22 0.34 3.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Poland 2Y 6.806 6.81 6.806 6.84 0.04 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Poland 3Y 6.871 6.889 6.871 6.902 0.04 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Poland 4Y 6.911 6.913 6.911 6.95 0.06 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Poland 5Y 6.749 6.752 6.749 6.769 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Poland 6Y 6.709 6.709 6.709 6.709 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۵
Poland 7Y 6.51 6.543 6.51 6.551 0.07 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Poland 9Y 5.327 5.327 5.325 5.465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۴۵
Poland 10Y 6.537 6.535 6.535 6.574 0.06 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Poland Overnight 6.03 6.09 6.03 6.09 0.13 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 4 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Lithuania 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Lithuania 10Y 3.715 3.715 3.715 3.715 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 2.144 2.144 2.144 2.144 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
Malta 1Y 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 3M 2.315 2.315 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
Malta 3Y 2.7 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 5Y 2.929 2.929 2.929 2.929 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 6M 2.353 2.353 2.353 2.353 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
Malta 10Y 2.747 2.747 2.747 2.747 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 20Y 3.442 3.442 3.442 3.442 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 25Y 3.487 3.487 3.487 3.487 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.18 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۴۸
Malaysia 3M 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۴۸
Malaysia 3W 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۴۸
Malaysia 3Y 3.726 3.726 3.726 3.726 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 5Y 3.902 3.908 3.902 3.915 0.01 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 7M 2.99 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۴۸
Malaysia 7Y 4.05 4.048 4.048 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۵
Malaysia 10Y 4.113 4.096 4.087 4.113 0.03 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 15Y 4.219 4.219 4.21 4.219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 20Y 4.385 4.384 4.383 4.385 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 30Y 4.515 4.508 4.508 4.515 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 13.654 13.654 13.654 13.654 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3M 12.024 12.024 12.024 12.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3Y 10 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 5Y 9.42 9.42 9.42 9.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 6M 14.467 14.467 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 10Y 8.61 8.61 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 15Y 8.17 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.503 2.503 2.503 2.503 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 3M 2.3 2.3 2.3 2.3 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 5Y 2.799 2.799 2.799 2.799 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 6M 2.382 2.382 2.382 2.382 0.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 10Y 3.199 3.199 3.199 3.199 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 15Y 3.399 3.399 3.399 3.399 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.84 17.854 17.84 17.854 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 2Y 18.604 18.609 18.604 18.609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 3M 17.282 17.548 17.282 17.548 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 3Y 18.586 18.587 18.586 18.587 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 5Y 18.684 18.685 18.684 18.685 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 6M 19.361 19.486 19.361 19.486 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 7Y 18.574 18.576 18.574 18.576 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 9M 19.185 19.264 19.185 19.264 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 10Y 18.569 18.569 18.569 18.569 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
Egypt Overnight 13.333 13.333 13.333 13.333 0.05 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 10.485 10.485 10.485 10.485 0.17 1.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 1Y 10.797 10.797 10.797 10.797 0.03 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 3M 11.028 11.028 11.028 11.028 0.03 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 3Y 10.327 10.349 10.327 10.349 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 5Y 9.489 9.484 9.484 9.489 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 6M 11.057 11.057 11.057 11.057 0.05 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 7Y 9.406 9.422 9.406 9.422 0.05 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
Mexico 9M 10.992 10.992 10.992 10.992 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۰۵
Mexico 10Y 9.432 9.434 9.406 9.434 0.04 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
Mexico 15Y 9.511 9.509 9.502 9.511 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
Mexico 20Y 9.531 9.521 9.521 9.537 0.02 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
Mexico 30Y 9.417 9.406 9.406 9.437 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 9.077 9.077 9.077 9.077 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Namibia 3M 7.699 7.7 7.699 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Namibia 3Y 7.892 7.892 7.892 7.892 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۵
Namibia 6M 8.47 8.47 8.47 8.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 7Y 5.181 5.181 5.181 5.181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Namibia 9M 8.901 8.901 8.901 8.901 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۵
Namibia 10Y 12.646 12.661 12.635 12.683 0.61 5.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Namibia 15Y 6.561 6.561 6.561 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 20Y 13.658 13.658 13.658 13.658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1Y 3.072 3.028 3.021 3.072 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 3M 2.698 2.746 2.683 2.934 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 3Y 3.152 3.184 3.152 3.221 0.04 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 5Y 3.026 3.036 3.022 3.04 0.03 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 6M 2.859 2.816 2.816 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 9M 2.99 2.951 2.948 2.996 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Norway 10Y 2.983 2.993 2.983 3.008 0.02 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 5.426 5.426 5.426 5.426 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۴۶
Nigeria 2Y 13.651 13.651 13.651 13.651 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 4Y 14.262 14.262 14.262 14.262 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
Nigeria 5Y 14.024 14.024 14.024 14.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 7Y 14.539 14.539 14.539 14.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
Nigeria 10Y 14.592 14.592 14.592 14.592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
Nigeria 20Y 15.881 15.881 15.881 15.881 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 4.35 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 2M 4.43 4.43 4.43 4.43 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 2Y 4.594 4.582 4.556 4.594 0.05 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 3M 4.5 4.5 4.5 4.5 0.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 4M 4.67 4.67 4.67 4.67 0.02 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 5M 4.84 4.84 4.84 4.84 0.02 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 5Y 4.19 4.186 4.161 4.19 0.04 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 6M 5 4.99 4.99 5 0.02 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 7Y 4.15 4.146 4.121 4.15 0.04 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 10Y 4.109 4.104 4.069 4.109 0.05 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 15Y 4.233 4.227 4.183 4.233 0.07 1.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 20Y 4.332 4.33 4.284 4.332 0.07 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۳۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.867 4.871 4.867 4.871 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 2Y 4.892 4.892 4.892 4.892 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۵
Vietnam 3Y 4.902 4.897 4.897 4.902 0.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 5Y 4.997 4.997 4.997 4.997 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۵
Vietnam 7Y 5.061 5.061 5.061 5.061 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 10Y 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 15Y 5.221 5.221 5.221 5.221 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۵
Vietnam 20Y 5.397 5.397 5.397 5.397 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 25Y 5.512 5.512 5.512 5.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.901 0.897 0.893 0.943 0.02 2.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Netherlands 2Y 1.977 1.962 1.949 1.992 0.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 3M 1.36 1.362 1.36 1.362 0.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Netherlands 3Y 1.919 1.908 1.889 1.94 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 4Y 1.896 1.89 1.875 1.896 0.02 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 5Y 1.921 1.913 1.895 1.934 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 6M 1.684 1.671 1.671 1.684 0.03 1.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Netherlands 6Y 1.971 1.966 1.944 1.984 0.01 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 7Y 1.98 1.975 1.947 1.98 0.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 8Y 2.003 1.997 1.964 2.003 0.02 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 9Y 2.067 2.062 2.035 2.067 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 10Y 2.078 2.072 2.039 2.078 0.01 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 15Y 2.088 2.083 2.058 2.088 0.01 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 20Y 2.061 2.053 2.023 2.061 0.03 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 25Y 1.916 1.912 1.881 1.916 0.03 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netherlands 30Y 1.875 1.871 1.84 1.875 0.03 1.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.865 6.788 6.788 6.872 0.11 1.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
India 2Y 6.866 6.893 6.831 7.032 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 3M 6.4 6.39 6.35 6.4 0.04 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 3Y 7.088 7.089 7.088 7.154 0.05 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
India 4Y 7.144 7.141 7.071 7.187 0.06 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
India 5Y 7.148 7.16 7.081 7.194 0.04 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 6M 6.73 6.72 6.69 6.74 0.03 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 6Y 7.258 7.266 7.211 7.294 0.04 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 7Y 7.182 7.182 7.182 7.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 8Y 7.217 7.217 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 9Y 7.315 7.319 7.276 7.344 0.03 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 10Y 7.272 7.274 7.233 7.304 0.02 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
India 11Y 7.395 7.362 7.362 7.395 0.06 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵
India 12Y 7.343 7.343 7.337 7.382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 13Y 7.364 7.37 7.364 7.408 0.03 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
India 14Y 7.374 7.374 7.374 7.374 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 15Y 7.423 7.423 7.423 7.423 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 19Y 7.402 7.402 7.402 7.402 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۶
India 24Y 7.382 7.386 7.382 7.4 0.05 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
India 30Y 7.367 7.375 7.342 7.4 0.02 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 4.3 4.329 4.3 4.754 0.45 10.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 1W 2.995 3.121 2.995 4.003 0.97 32.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 1Y 4.795 4.826 4.795 4.976 0.18 3.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 2Y 4.399 4.41 4.399 4.41 0.09 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 3M 4.566 5.199 4.566 5.199 0.63 13.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 3Y 4.167 4.169 4.167 4.214 0.04 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 5Y 3.595 3.609 3.595 3.647 0.05 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 6M 4.705 4.705 4.705 4.705 0.32 6.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 7Y 3.444 3.454 3.444 3.498 0.05 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 9M 4.78 5.023 4.78 5.024 0.24 5.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 10Y 3.331 3.347 3.331 3.347 0.07 2.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 15Y 3.555 3.574 3.555 3.574 0.08 2.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.859 2.049 1.859 2.049 2.57 138.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Greece 3M 2.168 2.267 2.168 2.267 0.05 2.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Greece 5Y 2.849 2.843 2.833 2.943 0.06 1.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Greece 6M 1.765 1.765 1.765 1.765 0.01 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 10Y 3.648 3.654 3.648 3.731 0.10 2.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Greece 15Y 3.976 3.975 3.975 4.036 0.04 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Greece 20Y 3.756 3.749 3.745 3.771 0.03 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی