خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
17133.23  $ 3676731066.60 1071
26461429.65
29096994.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۴
مشاهده صرافی
17301.44  $ 21824.89 2
13335.13
21276.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17429.07  $ 10.79 184
920.04
731.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17219.49  $ 269.38 187
580.00
876.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.90  $ 2178776.52 161
52202.74
47844.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17126.19  $ 2068636.60 29
443.47
1518.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.78  $ 23942.84 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16790.02  $ 50.67 1
1389.91
152.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17120.41  $ 2296382.65 552
332192.02
357291.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
16832.21  $ 28922919.55 587
1147766.89
187331.27
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
مشاهده صرافی
16899.58  $ 531053.80 43
29636.54
24.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ - ۲۱:۵۹
مشاهده صرافی
17122.44  $ 5595849.70 283
732942.22
872402.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17122.99  $ 1447551.61 623
369208.24
602032.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
19638.02  $ 161244.12 1
16110.05
8098.65
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
17140.55  $ 214115986.96 537
306665.92
332494.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17133.78  $ 264831397.85 691
3450952.14
3467094.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17133.15  $ 153634.81 382
130855.05
126627.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16810.25  $ 2282412.02 38
14954347.25
18733212.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17130.95  $ 4353777.94 248
3630.02
4289.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17136.80  $ 64455953.70 707
12227864.08
10332257.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17232.56  $ 14537.60 63
173207.85
181540.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۴
مشاهده صرافی
20276.23  $ 23.40 339
204.46
0.772718
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16784.57  $ 5.04 15
1121.35
46117.77
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۲۱:۵۱
مشاهده صرافی
17856.65  $ 421467.81 518
926484.85
701616.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17119.94  $ 827698.37 230
230674.63
194735.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17133.51  $ 27449005.06 667
121301.67
30839.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.23  $ 2836273356.12 248
1385747.92
1526039.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17121.58  $ 13612409.98 394
1362117.75
924697.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.47  $ 180863656.63 670
8452324.22
8069779.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17301.01  $ 2247.05 169
1696.37
1977.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17147.15  $ 241027752.34 664
26234983.47
19850859.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17118.35  $ 8573825.22 420
76371.05
113083.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17139.34  $ 15134172.38 639
423786.10
396255.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17133.83  $ 20321648.38 609
16733567.92
15100878.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17133.93  $ 6766031.00 724
31954359.36
22131709.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17128.30  $ 8955001.44 738
3477925.66
5552593.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17169.56  $ 179635.34 326
100963.45
101004.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۵
مشاهده صرافی
17120.33  $ 49553350.41 688
8485913.49
6090001.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۵
مشاهده صرافی
17132.14  $ 2275234.30 380
40493564.53
28531056.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17118.82  $ 117904196.39 290
141844.91
49741.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17137.47  $ 111012990.23 801
9890386.43
9954028.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17139.22  $ 792740.48 483
123668.40
313116.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
19209.11  $ 4342993.49 1
2487.00
4588.86
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۲۱:۴۹
مشاهده صرافی
17132.00  $ 3222503.31 291
106959.24
106993.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17104.11  $ 252977.17 398
49362.24
48138.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16825.36  $ 16486431.48 614
568930.27
546179.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۹:۱۰
مشاهده صرافی
17121.43  $ 66554406.14 687
307290.70
683698.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17121.22  $ 91375489.08 604
39613651.02
39000494.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17128.16  $ 8955000.40 551
4138630.28
4031007.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17203.18  $ 2275.40 412
22081809.31
19882779.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.14  $ 5360094.55 620
10474986.22
10770733.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17135.46  $ 1027189950.27 309
4482460151511.50
4652287197948.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17090.38  $ 129249.36 0
25315.47
80032.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17120.34  $ 229131721.69 674
22906679.46
29912191.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17136.06  $ 3535244.67 16
2805.06
4387.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17141.02  $ 168041651.78 716
6858255.53
5680756.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
20046.43  $ 0 558
7621356.94
5746145.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
16821.14  $ 0 313
35155.18
42029.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17119.18  $ 65200.37 0
21346906402.50
293574394.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17134.41  $ 5795894.69 272
227734.02
17833.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17125.77  $ 399883.74 529
686382.75
948344.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17115.14  $ 117080.62 528
216847.91
44877.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17128.29  $ 4529.33 189
584642.50
535453.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17129.03  $ 763489.25 370
9111.59
77408.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17126.88  $ 4133828.98 362
36885745.86
45411687.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17164.83  $ 35530.53 279
4575.97
4878.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17154.65  $ 44287.19 406
80915.95
168691.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17121.81  $ 174170860.95 755
3287786.73
26163867.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17137.97  $ 179054524.35 580
228461.71
189122.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17099.78  $ 4366741.23 591
16661234.55
30504267.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17143.81  $ 56892306.92 679
749481467.91
605524735.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17182.95  $ 88215.43 290
2738560.61
166561.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16916.02  $ 6.77 214
309.50
377.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17133.87  $ 17528523.54 501
78437.37
73409.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17119.67  $ 5416104.16 333
71898.67
154942.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.32  $ 2090396.62 594
211230.87
138429.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۴
مشاهده صرافی
20047.49  $ 1012440986.84 800
52141728.23
54994883.84
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ - ۱۹:۳۸
مشاهده صرافی
17131.56  $ 130375240.63 563
9093773.82
12673523.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17122.58  $ 344706526.36 534
15963431.11
10775374.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17138.37  $ 391278.60 263
111970.52
388815.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17147.81  $ 49243.97 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
23738.28  $ 2795733413.97 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۸:۵۱
مشاهده صرافی
17137.97  $ 14324.33 787
25865762.16
38531439.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
19783.33  $ 0 296
532.95
75.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۰:۱۸
مشاهده صرافی
17139.14  $ 6939422.22 358
168645.56
289479.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17121.04  $ 2688866.05 0
196.74
1578.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17133.65  $ 161707107.53 353
16815355.40
16740157.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17136.05  $ 29708794.81 499
7560760.42
7310254.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
19705.31  $ 0 129
182636.84
189136.03
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
17133.14  $ 46070677.73 530
7389024.92
8601158.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.49  $ 242886710.68 710
610540958.76
197091615.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17137.29  $ 91037853.55 641
4970509.36
259559442.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17044.60  $ 0 55
300.41
118.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17143.29  $ 20041644.54 297
20432125.90
15544143.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
42167.51  $ 1035.74 204
311.16
66.46
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
23298.00  $ 297818137.55 243
108279.59
37317.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
21029.09  $ 83006361.01 408
485363.20
391889.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۱۲:۰۶
مشاهده صرافی
17116.21  $ 2199.41 389
113805.27
109274.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
24016.87  $ 51285.35 344
5382.25
21.07
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
مشاهده صرافی
17093.71  $ 3650.34 247
1672.65
379.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17164.63  $ 13799.63 296
32360.74
24972.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۵
مشاهده صرافی
17133.63  $ 178889060.95 240
225520.14
192260.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16905.37  $ 7860315.00 121
1265495.83
16546.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16461.52  $ 1018262311.71 84
6061106.31
19017889.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۰۵:۳۱
مشاهده صرافی
10000.71  $ 10.01 1
6.17
3.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17187.05  $ 320036.59 5
409.65
102.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16864.17  $ 0 374
8754.48
27682.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17137.53  $ 16984534.31 654
5180509.23
5310553.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
18991.06  $ 10091436.00 558
15078959.22
3786236.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
مشاهده صرافی
17123.35  $ 5792837.41 193
86401.27
105537.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16856.88  $ 1024449.12 30
6425.88
2226.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
19513.86  $ 69331.87 9
21128.72
23978.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۰۱:۱۸
مشاهده صرافی
17135.37  $ 2709489.26 502
29249.03
303388.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17136.79  $ 29164298.90 761
148367.16
333263.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17130.31  $ 3938904.27 440
1007614.52
1095695.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17125.16  $ 0 517
12335573.46
16815134.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۵
مشاهده صرافی
17132.07  $ 49635231.31 720
6266962.64
6622073.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
16801.28  $ 166622.90 388
59542.31
79346.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17126.12  $ 976497.39 395
446657.31
467441.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17142.14  $ 348895.60 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17127.43  $ 13643117.29 740
791814.53
1187699.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17131.76  $ 5929896.67 525
510552.19
727108.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17121.16  $ 23706.95 366
147386.56
70732.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17117.52  $ 82924957.13 668
2452514.85
2217639.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.09  $ 13031.06 268
26542572.06
25089571.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17100.19  $ 0 19
13544.58
48.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.04  $ 1559331.89 568
5013075.52
4996241.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17132.06  $ 1629478.51 240
171334.71
185910.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16655.53  $ 31756.72 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۱:۰۳
مشاهده صرافی
17122.63  $ 9288.74 602
622917.02
660874.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17131.23  $ 143548711.75 621
600418.32
702499.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17131.52  $ 5739780.66 699
1340122.93
1035428.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17191.04  $ 9.52 228
26488.80
7.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17119.14  $ 6284878.41 263
27725.01
40103.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
19704.99  $ 17157927.15 153
146055.43
155312.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۶:۲۰
مشاهده صرافی
17136.00  $ 77706318.32 696
7159011.81
3847098.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
17135.33  $ 24595000.72 494
1242230.43
2125787.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.73  $ 93061819.02 559
48746739.18
13676018.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17213.43  $ 4751.32 441
637410.09
628630.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16781.50  $ 0 10
32.21
266.59
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۴:۳۳
مشاهده صرافی
17107.10  $ 440317.22 542
113196.62
101295.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
18856.68  $ 25012.42 75
656.43
268.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
20399.96  $ 28730744.70 489
319109.36
299793.91
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۱۷:۴۷
مشاهده صرافی
17123.78  $ 49249.74 278
1838.70
1807.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17169.63  $ 20760.02 397
179614.57
190597.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17184.99  $ 6204.72 398
282773.93
110925.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17134.77  $ 4772549.17 725
17886686.19
35144322.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17152.03  $ 684577.31 496
120604.62
117377.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17134.95  $ 224383972.75 559
51643772.54
57599567.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
15708.76  $ 52884032.30 605
3173769.24
3705298.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
23411.55  $ 308625584.18 593
354827.20
204071.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۰۲:۵۱
مشاهده صرافی
17133.66  $ 162828333.33 407
16365430.44
14639627.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۵
مشاهده صرافی
17133.15  $ 88604725.14 627
42369034.44
66539225.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
17190.01  $ 11858.18 356
158392.42
151241.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
18951.22  $ 0 0
32026.51
1.65
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۲:۵۹
مشاهده صرافی
17143.26  $ 4531753.56 556
12324817.46
12698731.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17135.87  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17132.71  $ 1502255.53 487
44791.29
70.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
105426.25  $ 919910940.65 22
0.763895
2131860.49
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
39985.08  $ 9652483.21 3
2520152.24
1747540.11
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۳۵
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 337
374523.36
415805.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
19395.56  $ 73889.12 1
58890.29
30311.84
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
16481.43  $ 2374382774.17 282
1491746.76
1601659.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۹:۲۲
مشاهده صرافی
20501.24  $ 6.62 12
10.77
1.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
16900.97  $ 1003.54 0
79559.21
79559.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۰
مشاهده صرافی
22006.58  $ 4.42 1
3.90
315.05
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ - ۱۰:۵۱
مشاهده صرافی
46995.18  $ 14467570.69 0
2397.12
1947.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۴:۱۲
مشاهده صرافی
23418.25  $ 3708761.30 383
4085983.51
2975918.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۱۵:۱۱
مشاهده صرافی
17143.06  $ 6259799.51 370
1449718.42
1561920.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
38520.30  $ 12317800.97 126
62717.07
63904.96
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
17123.82  $ 789737.27 248
3700486.34
4809493.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
43460.29  $ 206268048.24 16
1464.12
6286.60
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
17141.73  $ 1046469.75 387
8533266752.62
7650673371.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
34998.58  $ 306.29 31
754.54
4.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
مشاهده صرافی
10807.25  $ 0 0
23409.09
30266.83
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۲۲:۴۴
مشاهده صرافی
39020.09  $ 90371.00 3
147124.56
45004.55
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۲۳:۱۱
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 27
89714.72
1088373.43
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 27
108254.34
1313286.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۱:۰۸
مشاهده صرافی
17119.68  $ 911172.38 347
149348.39
219730.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 201
241512.67
268133.77
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
41907.65  $ 31991138.43 179
21992578.58
14735770.82
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
17135.99  $ 92549.51 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۴
مشاهده صرافی
49358.35  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۰۸:۱۹
مشاهده صرافی
31644.91  $ 872596.95 1
40950.50
34492.39
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
45006.57  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۲:۴۹
مشاهده صرافی
17132.68  $ 21493173.10 534
319251.68
324362.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17131.95  $ 142061486.92 722
15673517.33
11639119.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
17149.20  $ 15046084.81 643
601841.95
560490.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین