مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
23857.97  $ 3681290225.12 1014
28671657.37
28786307.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23910.44  $ 90347.15 430
55306.23
78875.99
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23605.93  $ 10596.29 199
458.50
1170.28
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
27654.85  $ 87916.80 22
357510.35
558.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
39985.08  $ 9652483.21 126
3100337.74
2149856.06
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23404.29  $ 2594.25 113
3242.42
437.87
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23850.33  $ 25205167.88 247
495833.68
624789.50
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 337
374523.36
415805.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
23873.32  $ 81350.00 413
11784.70
11953.32
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23873.59  $ 120728.84 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
24502.00  $ 231.72 21
66.20
630.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23854.18  $ 6350997.70 676
1233591.19
959206.43
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23866.68  $ 35250961.32 800
18554161.59
16878941.43
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23874.53  $ 5564034.21 771
12639323.28
12325951.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23849.88  $ 8363546.50 291
1133054.21
1231337.98
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23842.50  $ 3339466.96 614
1105772.69
2034817.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
19638.02  $ 161244.12 271
5941.44
4754.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.50  $ 114607884.55 635
19776111.44
12863560.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23858.48  $ 566853948.30 703
625661.42
533396.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23851.08  $ 2852664.23 387
469566.15
345203.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23856.46  $ 1603626.98 422
23598548.83
27685765.23
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23841.04  $ 985577.02 149
10324.14
4766.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23857.91  $ 342346835.91 647
18681381.44
11414098.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23879.82  $ 204230.40 282
623016.48
722833.57
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
20123.69  $ 3014.21 126
285.54
1.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23842.31  $ 571022255.66 601
5180910.61
4640050.65
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23840.95  $ 1676225.63 543
6434401.71
4973994.84
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23815.16  $ 903540.94 319
183387.64
134987.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23871.32  $ 8886868.68 518
3780547.54
8349.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23821.25  $ 14193683.76 334
3191864.16
3202678.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23805.15  $ 661881021.55 231
256175.70
199564.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23856.51  $ 2243064874.20 599
7876015.82
71329232.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23779.35  $ 3477.06 403
3981.20
151335.06
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23841.94  $ 176801536.20 532
13974311.22
13981651.81
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23855.41  $ 39680387.95 510
48630.47
156745.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23855.67  $ 24714489.91 624
1058389.84
1001566.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23865.90  $ 267418317.35 419
20459711.40
21827174.22
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23860.87  $ 22487203.07 681
18143684.18
19731274.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.65  $ 36897979.59 738
4397753.37
3483134.30
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23864.65  $ 6378293.45 452
470029.74
286305.54
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23856.61  $ 50003853.22 663
2733656.76
3218565.85
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23862.94  $ 4566216.70 228
56332557.90
39690933.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
30323.52  $ 21229217.16 382
23938.74
36110.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23857.67  $ 115833589.01 755
2155781.26
2037718.80
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23843.37  $ 2931542.63 513
339614.44
279626.16
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23773.36  $ 5414246.15 250
8232.99
9299.32
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
22006.58  $ 4.42 1
3.90
315.05
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ - ۱۰:۵۱
مشاهده صرافی
46995.18  $ 14467570.69 0
2397.12
1947.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۴:۱۲
مشاهده صرافی
23839.39  $ 887084.90 467
154254.55
145769.27
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23788.64  $ 337352.47 424
33855.31
59545.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23849.49  $ 15533647.36 620
732499.18
717480.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.46  $ 164840378.75 669
74311.07
63815.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23853.40  $ 46583346.41 632
8283340.25
8082420.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23850.56  $ 37004680.13 519
1864199.36
1560025.85
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
25575.35  $ 178443.59 416
6363596.54
20097008.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23862.31  $ 9819558.75 617
4224083.85
11579127.32
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23798.55  $ 19630.75 0
35234.51
111390.40
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23851.69  $ 138682628.00 757
11558534.99
11368063.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23810.05  $ 9968939.89 329
98279.62
48608.17
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23860.77  $ 179115466.93 595
3657366.25
2389733.53
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23852.13  $ 741860367.95 527
34117780.53
698125.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23824.31  $ 85349.44 301
4879.97
4616.29
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23876.39  $ 300782.61 0
21515740599.41
2830498572.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23849.02  $ 8876450.67 216
16085.81
217416.67
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23869.02  $ 2439020.98 574
919064.24
1059406.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23868.28  $ 178355.46 277
109853.62
21063.85
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
20241.79  $ 24091.31 1
150.63
329.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23869.14  $ 773716.14 421
275829.76
153729.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23851.46  $ 1954835.11 343
150390.34
2881015.26
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.47  $ 35295.92 251
6544.44
5732.06
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23837.92  $ 50077.32 266
84440.02
1086784.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.30  $ 693831609.05 726
2834764.95
2431369.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.33  $ 721545769.77 578
297816.23
303797.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23839.48  $ 236826995.45 662
7283326.59
7283377.56
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23864.37  $ 312112.90 358
89143.58
64163.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
38520.30  $ 12317800.97 422
77191.90
78653.94
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
24058.61  $ 126.77 223
257.63
407.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23855.71  $ 24340392.09 533
78852.52
75417.31
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23856.12  $ 7619296.61 353
102058.44
216793.62
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23763.25  $ 15678370.36 374
74698.85
43060.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23870.71  $ 128543213.90 478
4390070.51
5686747.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.70  $ 225053841.55 624
7809683.99
3634033.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23884.37  $ 1391238.21 256
3590.10
43366.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23763.76  $ 161404.83 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23738.28  $ 2795733413.97 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۸:۵۱
مشاهده صرافی
23850.29  $ 188599.79 737
9418177.23
13299540.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
19783.33  $ 0 296
532.95
75.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۰:۱۸
مشاهده صرافی
23850.67  $ 11918259.78 467
261008.74
312189.78
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23855.37  $ 4725751.81 0
273.84
2197.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.87  $ 565516826.07 333
15846187.53
19501581.52
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23851.09  $ 58263858.82 441
547548.25
479187.59
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23847.72  $ 3561931.77 471
243069.10
246827.87
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23827.34  $ 172561575.98 459
20892238.99
22568347.43
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
34998.58  $ 306.29 31
754.54
4.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
مشاهده صرافی
20765.69  $ 5950378934.14 312
2837490633.14
1336453054.53
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.44  $ 456445077.19 646
61662369.85
462481.31
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
42167.51  $ 1035.74 204
311.16
66.46
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
23655.16  $ 332564850.18 188
340183.74
35442.22
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۴۸
مشاهده صرافی
21029.09  $ 83006361.01 408
485363.20
391889.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۱۲:۰۶
مشاهده صرافی
23913.76  $ 120797.93 423
181894.44
211681.87
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
24016.87  $ 51285.35 344
5382.25
21.07
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
مشاهده صرافی
23724.83  $ 1906.31 213
1674.27
612.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23759.90  $ 12315.51 324
147299.11
72732.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23825.88  $ 721350303.45 180
237976.00
371787.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
16502.99  $ 135.32 20
354.65
13.35
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23905.24  $ 438434.50 1
97.72
50.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23847.66  $ 148432.48 207
152.67
18643.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23853.77  $ 285975018.59 520
5274875.75
6608135.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23866.79  $ 8575388.78 551
13013021.27
14288249.39
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23870.37  $ 1025105.80 371
54141.48
57016.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23801.91  $ 1051209.21 128
18054.28
3313.17
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23847.37  $ 73047.34 378
32693.70
26864.94
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23859.57  $ 8127147.93 353
111315.50
62709.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 21
110325.78
1338416.42
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23861.03  $ 313295905.25 715
2387635.04
3110233.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23863.31  $ 3985820.14 570
1190892.47
1592668.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23859.61  $ 211646.04 494
2782699.86
6179670.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23855.61  $ 208931900.01 657
15370677.09
6182077.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23909.46  $ 628572.86 426
178328.39
157742.10
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23862.71  $ 1138075.81 442
331103.14
238084.60
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23868.47  $ 8546033.38 692
511129.30
888846.80
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23848.21  $ 35935973.79 578
971880.41
951400.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23874.37  $ 90595.19 367
289598.75
369734.22
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23850.95  $ 110600984.81 650
17904277.33
18852987.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.95  $ 502848.20 384
18800771.43
13226206.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23873.78  $ 11.15 178
19.10
86.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23830.36  $ 16083.81 286
9133268.44
9109840.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23901.81  $ 18193.59 185
224573.46
256276.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23884.37  $ 43710.15 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23861.32  $ 53268.85 666
1032564.51
890464.54
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23856.35  $ 718157884.75 601
3560436.22
3479878.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23814.31  $ 5714755.51 680
670112.77
269377.45
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23824.92  $ 19.87 512
26776.76
19467.84
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23846.37  $ 7864512.98 336
25222.64
53709.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
19705.55  $ 17158322.75 153
146055.43
155312.71
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23859.18  $ 126518771.29 690
3721798.45
3503717.82
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23861.60  $ 103260953.02 462
21052.82
20494.43
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23861.61  $ 99039955.78 553
18594511.35
28129321.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
24117.86  $ 6222.41 521
881248.50
885605.54
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23865.32  $ 204300.65 399
92199.03
143786.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23846.65  $ 1063290.35 619
375318.41
371744.51
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
25170.15  $ 28055.16 55
1081.75
712.80
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23823.18  $ 28317223.73 325
342821.51
427966.67
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23879.54  $ 212392.28 309
2984.12
2745.25
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23829.06  $ 107976.45 405
218587.33
173917.22
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23821.35  $ 112783.73 424
211356.11
498442.35
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23848.29  $ 6545536.09 461
16792709.34
12552133.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23909.57  $ 37995077.06 442
14971.17
8543.36
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23850.03  $ 1020666061.99 535
10579347.39
10810893.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23860.46  $ 228217049.86 656
8537677.12
6778210.70
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۵
مشاهده صرافی
23411.55  $ 308625584.18 541
352306.87
202621.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23858.82  $ 252893116.97 652
60432504.55
57717155.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23931.38  $ 33266.32 391
273037.31
167219.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
22948.60  $ 0 0
134116.70
2.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23840.69  $ 60834892.15 502
4553514.10
5517141.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23828.59  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
49368.96  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
31644.91  $ 872596.95 147
50876.08
48345.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23863.36  $ 40303903.99 480
26439.36
84862.81
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
45098.26  $ 1729819.64 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23823.44  $ 14096560.93 356
3091305.98
2938044.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23418.25  $ 3708761.30 383
4085983.51
2975918.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۱۵:۱۱
مشاهده صرافی
23825.00  $ 1123955.03 390
324692.38
15066528.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23866.05  $ 58594169.20 577
66258275.00
23674362.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
43460.29  $ 206268048.24 16
1464.12
6286.60
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
23788.57  $ 70.17 50
838.36
125.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23853.04  $ 24658048.88 363
4198504.69
14252942.30
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
10807.25  $ 0 0
23409.09
30266.83
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۲۲:۴۴
مشاهده صرافی
23827.95  $ 11434859.67 279
161446.27
28719.64
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23868.06  $ 1588154850.10 285
2250803.10
1498600.46
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
39020.09  $ 90371.00 3
147124.56
45004.55
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۲۳:۱۱
مشاهده صرافی
41907.65  $ 31991138.43 364
27025913.44
18108275.26
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
20289.89  $ 81778.21 36
74311.67
38249.49
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23004.16  $ 21.08 7
92.81
6.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 312
296685.98
329388.65
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23819.13  $ 1609803108.41 380
10172823268484.70
8294425964136.14
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
23846.57  $ 3768745.79 395
11072183.74
8850223.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۲:۵۶
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین