قیمت بیت کوین (BTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
Exchange SELL VOLUME
43006.48  USDT 3.33 B (11.64%%) 12.74 M (2.54%%)
6.206 M
6.529 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42788.90  USDT 1.12 B (14.71%%) 1.80 M (1.83%%)
573.516 K
1.231 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42665.90  USDT 1.83 B (22.07%%) 4.57 M (5.85%%)
2.024 M
2.542 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42688.82  USDT 47.15 M (0.76%%) 1.95 M (0.86%%)
958.092 K
989.849 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42867.36  USDT 937.08 K (0.11%%) 37.46 K (0.41%%)
21.605 K
15.857 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42912.10  USDT 19.22 M (1.12%%) 4.23 M (1.55%%)
2.146 M
2.086 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42641.80  USDT 410.39 M (16.73%%) 2.78 M (4.46%%)
1.406 M
1.371 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42906.00  USDT 99.11 M (7.51%%) 10.10 M (1.54%%)
4.987 M
5.116 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42756.30  USDT 403.98 M (39.46%%) 7.87 M (11.21%%)
2.851 M
5.015 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42712.87  USDT 407.46 M (39.01%%) 17.48 M (19.78%%)
7.716 M
9.764 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42800.30  USDT 2.18 B (81.83%%) 363.43 K (5.95%%)
273.304 K
90.126 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42818.99  USDT 87.14 M (16.81%%) 1.62 M (1.36%%)
720.601 K
902.742 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42713.39  USDT 21.25 M (2.58%%) 1.61 M (2.3%%)
811.107 K
801.656 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
46602.52  USDT 1.59 M (19.49%%) 3.75 M (15.48%%)
2.226 M
1.525 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۲۱:۵۳
مشاهده صرافی
42837.50  USDT 446.05 M (18.12%%) 386.22 K (1.57%%)
146.733 K
239.485 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42731.53  USDT 20.68 M (5.53%%) 1.87 M (6.04%%)
1.042 M
829.130 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42739.81  USDT 2.11 M (0.33%%) 664.37 K (1.73%%)
297.793 K
366.574 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42677.42  USDT 1.34 M (0.69%%) 1.47 M (5.1%%)
719.445 K
755.182 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42580.52  USDT 8.20 M (6.3%%) 130.32 K (19.35%%)
84.948 K
45.372 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42599.26  USDT 13.53 M (7.21%%) 1.65 M (3.68%%)
847.759 K
803.512 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42676.91  USDT 52.02 M (18.67%%) 1.48 M (12.49%%)
674.909 K
800.507 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42740.00  USDT 1.85 M (13.65%%) 1.51 K (0.4%%)
485.922
1.025 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42743.52  USDT 420.85 M (85.54%%) 11.96 M (50.81%%)
5.876 M
6.080 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42571.20  USDT 20.15 M (12.93%%) 184.19 K (13.45%%)
71.924 K
112.269 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42681.98  USDT 86.56 M (19.76%%) 24.50 K (7.85%%)
10.776 K
13.720 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42911.30  USDT 180.08 M (39.5%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42514.00  USDT 696.25 K (3%%) 151.65 K (8.72%%)
1.461 K
150.193 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42547.90  USDT 302.45 K (0.5%%) 297.53 K (2.08%%)
14.997 K
282.533 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42886.64  USDT 116.77 M (37.24%%) 20.68 K (5.81%%)
2.323 K
18.353 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42700.00  USDT 211.46 M (6.7%%) 16.15 M (15.63%%)
7.687 M
8.467 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42754.72  USDT 3.03 B (76.49%%) 6.62 M (8.63%%)
3.292 M
3.331 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
48609.22  USDT 160.59 K (4.85%%) 801.03 K (7.39%%)
243.326 K
557.700 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۰۰:۳۰
مشاهده صرافی
42781.76  USDT 132.23 M (26.96%%) 2.46 M (19.67%%)
1.181 M
1.277 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42791.50  USDT 2.21 M (1.47%%) 724.79 K (1.74%%)
353.574 K
371.211 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42655.78  USDT 359.07 M (48.39%%) 1.25 M (17.48%%)
842.168 K
409.119 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42771.57  USDT 164.20 M (13.93%%) 728.25 K (0.74%%)
341.424 K
386.826 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
42629.17  USDT 31.69 M (31.32%%) 1.09 M (10.8%%)
525.260 K
561.097 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
4600.00  USDT 0.00 (OUTLIER%) 0.00 (OUTLIER%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ - ۰۱:۵۶
مشاهده صرافی
42807.35  USDT 78.58 K (0.59%%) 2.13 K (0.07%%)
2.133 K
0.408
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
41501.00  USDT 3.00 K (1.31%%) 3.45 K (11.45%%)
3.447 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42695.00  USDT 50.02 M (16.45%%) 64.91 M (13.85%%)
32.958 M
31.956 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42695.22  USDT 4.57 M (7.29%%) 744.90 K (9.05%%)
372.620 K
372.282 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
43000.00  USDT 24.25 K (0.03%%) 2.15 K (0.01%%)
424.225
1.722 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42615.64  USDT 25.68 M (59.46%%) 495.33 K (16.71%%)
226.517 K
268.813 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
43000.00  USDT 524.00 (64.69%%) 8.46 (1.28%%)
8.463
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42753.39  USDT 1.36 M (9.2%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42819.00  USDT 7.60 M (4.48%%) 686.34 K (5.52%%)
361.618 K
324.720 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42640.89  USDT 52.23 M (11.83%%) 297.73 K (38.78%%)
174.037 K
123.690 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42728.46  USDT 55.67 M (33.83%%) 2.39 M (11.94%%)
1.043 M
1.345 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42633.89  USDT 116.84 M (32.73%%) 32.87 K (56.54%%)
16.158 K
16.710 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42586.81  USDT 1.72 M (33.56%%) 22.61 K (8.7%%)
8.452 K
14.162 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42956.61  USDT 992.00 (0.53%%) 466.02 (19.61%%)
466.020
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42668.11  USDT 617.14 M (28.84%%) 4.93 M (2.8%%)
2.822 M
2.110 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
49485.17  USDT 75.57 M (36.65%%) 12.84 M (15.51%%)
6.288 M
6.554 M
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ - ۱۱:۲۵
مشاهده صرافی
42819.93  USDT 1.20 M (0.41%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۶
مشاهده صرافی
42754.00  USDT 26.36 K (1.02%%) 29.08 K (8.54%%)
20.420 K
8.656 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42677.00  USDT 15.26 M (31.73%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42698.00  USDT 1.60 M (25.19%%) 199.07 K (62.35%%)
94.035 K
105.038 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42686.93  USDT 133.01 K (0.07%%) 384.32 K (0.54%%)
262.627 K
121.698 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۴۸
مشاهده صرافی
42608.19  USDT 500.53 M (51.12%%) 1.06 M (20.27%%)
525.633 K
537.206 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42734.84  USDT 177.74 M (32.6%%) 3.83 M (16.46%%)
2.049 M
1.781 M
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42716.55  USDT 59.41 K (0.15%%) 4.54 K (4.24%%)
2.833 K
1.706 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42698.41  USDT 8.17 M (24.26%%) 17.33 K (5.61%%)
8.230 K
9.099 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42000.00  USDT 136.00 (0.67%%) 713.52 (1.17%%)
713.519
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42731.45  USDT 177.52 K (1.15%%) 542.81 K (11.31%%)
464.924 K
77.884 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42709.27  USDT 327.21 K (5.29%%) 394.30 K (2.37%%)
187.213 K
207.091 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42632.27  USDT 83.46 M (32.89%%) 116.96 K (8.89%%)
116.955 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
44999.94  USDT 3.83 K (2.51%%) 189.35 (0.2%%)
189.355
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42673.73  USDT (%) (%) ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
42783.32  USDT 96.51 K (1.07%%) 513.41 K (10.48%%)
259.002 K
254.405 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
42885.40  USDT 487.74 K (27.06%%) 5.19 K (15.43%%)
194.217
4.999 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۳:۵۸
مشاهده صرافی
42721.04  USDT 11.64 M (33.86%%) 371.39 K (6.13%%)
151.097 K
220.293 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی