همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا901

اسنادخزانه-م1بودجه99-010621

اوراق فرابورس 812,000 137,000.00 20.30 675,000 0.00 0.00 1400/05/13 17 21,882 14.77 میلیارد - 675,000 810,999 801,120 813,400 - - - - - - - - - - - - - - - 29,964 89,894 38,919 80,939
اخزا905

اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

اوراق فرابورس 718,000 18,000.00 2.57 700,000 0.00 0.00 1400/05/13 - - - - 700,000 717,500 715,600 719,000 - - - - - - - - - - - - - - - 630 141,194 12,804 129,020
اخزا909

اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اوراق فرابورس 706,999 50,393.00 7.67 656,606 0.00 0.00 1400/05/13 137 460,283 302.22 میلیارد - 656,606 703,750 703,555 707,000 - - - - - - - - - - - - - - - 25,918 405,156 12,894 418,180
اراد43

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205

اوراق فرابورس 949,999 18,999.00 2.04 931,000 0.00 0.00 1400/05/13 1 1,000 931 میلیون - 931,000 949,999 949,999 949,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 647,500 48,634.00 8.12 598,866 0.00 0.00 1400/05/13 23 25,887 15.5 میلیارد - 598,866 642,140 642,111 647,500 - - - - - - - - - - - - - - - 6,167 101,663 6,467 101,363
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 632,000 32,099.00 5.35 599,901 0.00 0.00 1400/05/13 4 9,094 5.46 میلیارد - 599,901 629,000 626,901 632,000 - - - - - - - - - - - - - - - 28,778 45,868 5,576 69,070
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 564,899 31,409.00 5.89 533,490 0.00 0.00 1400/05/13 80 756,433 403.55 میلیارد - 533,490 564,370 561,005 565,840 - - - - - - - - - - - - - - - 41,664 159,253 194,407 6,510
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1 میلیون 20,001.00 2.04 980,000 0.00 0.00 1400/05/13 1 300 294 میلیون - 980,000 1 میلیون 1,000,000 1 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - 149,800 - 149,800
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 605,000 211,856.00 25.94 816,856 0.00 0.00 1400/05/13 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 588,100 588,100 630,000 - - - - - - - - - - - - - - - 2,273 - 2,273 -
اراد49

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اوراق فرابورس 965,000 31,480.00 3.37 933,520 0.00 0.00 1400/05/13 1 21 19.6 میلیون - 933,520 965,000 965,000 965,000 - - - - - - - - - - - - - - - 5,900 - - 5,900
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 989,999 70,794.00 7.70 919,205 0.00 0.00 1400/05/13 8 52 47.8 میلیون - 919,205 989,999 - 989,999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

اوراق فرابورس 994,500 34,000.00 3.54 960,500 0.00 0.00 1400/05/13 1 100 96.05 میلیون - 960,500 994,500 994,500 994,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 866,005 136,793.00 13.64 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/05/13 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 911,584 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اخزا904

اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اوراق فرابورس 739,300 98,937.00 15.45 640,363 0.00 0.00 1400/05/13 29 101,666 65.1 میلیارد - 640,363 738,709 738,709 743,000 - - - - - - - - - - - - - - - 2,310 51,955 4,812 49,453
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 602,000 22,341.00 3.85 579,659 0.00 0.00 1400/05/13 15 209 121.15 میلیون - 579,659 630,000 598,000 630,000 - - - - - - - - - - - - - - - 8,954 - 8,175 779
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 614,999 14,052.00 2.34 600,947 0.00 0.00 1400/05/13 19 568 341.34 میلیون - 600,947 606,000 600,000 619,539 - - - - - - - - - - - - - - - 36,117 - 33,540 2,577
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 610,000 204,285.00 25.09 814,285 0.00 0.00 1400/05/13 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 586,222 586,222 610,000 - - - - - - - - - - - - - - - 4,505 - 1,132 3,373
سلامت6

مرابحه سلامت-واجد شرایط خاص 1400

اوراق فرابورس 1,000,000 9,023.00 0.91 990,977 0.00 0.00 1400/05/13 3 1,100 1.09 میلیارد - 990,977 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 6,700 - 6,700
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 605,000 209,697.00 25.74 814,697 0.00 0.00 1400/05/13 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 597,100 590,205 628,000 - - - - - - - - - - - - - - - 428 - 428 -
اخزا809

اسناد خزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 932,000 55,763.00 6.36 876,237 0.00 0.00 1400/05/13 16 4,101 3.59 میلیارد - 876,237 930,001 930,000 934,000 - - - - - - - - - - - - - - - 8,610 58,639 535 66,714
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 602,500 168,436.00 21.85 770,936 0.00 0.00 1400/05/13 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 596,001 596,001 620,000 - - - - - - - - - - - - - - - 8,766 - 7,236 1,530
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 610,000 16,556.00 2.79 593,444 0.00 0.00 1400/05/13 42 913 541.81 میلیون - 593,444 590,011 590,011 615,000 - - - - - - - - - - - - - - - 3,125 - 3,119 6
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 674,700 40,548.00 6.39 634,152 0.00 0.00 1400/05/13 60 228,707 145.04 میلیارد - 634,152 674,011 674,011 677,900 - - - - - - - - - - - - - - - 3,527 168,888 32,205 140,210
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 609,500 70,835.00 13.15 538,665 0.00 0.00 1400/05/13 11 80 43.09 میلیون - 538,665 591,050 580,000 615,000 - - - - - - - - - - - - - - - 3,702 - 3,699 3
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 602,001 5,451.00 0.91 596,550 0.00 0.00 1400/05/13 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 598,800 596,200 614,965 - - - - - - - - - - - - - - - 4,539 - 4,537 2
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 601,000 31,686.00 5.57 569,314 0.00 0.00 1400/05/13 25 437 248.79 میلیون - 569,314 591,100 591,100 619,995 - - - - - - - - - - - - - - - 5,262 - 5,260 2
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 761,350 103,354.00 15.71 657,996 0.00 0.00 1400/05/13 17 71,477 47.03 میلیارد - 657,996 762,000 753,451 769,000 - - - - - - - - - - - - - - - 8,578 169,626 8,913 169,291
تسه9805

امتیاز مرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 595,000 205,413.00 25.66 800,413 0.00 0.00 1400/05/13 27 195 156.08 میلیون - 800,413 563,000 563,000 610,000 - - - - - - - - - - - - - - - 563 - 563 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 608,000 82,632.00 15.73 525,368 0.00 0.00 1400/05/13 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 610,000 595,512 619,997 - - - - - - - - - - - - - - - 9,011 - 4,439 4,572
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 607,000 37,725.00 6.63 569,275 0.00 0.00 1400/05/13 9 320 182.17 میلیون - 569,275 593,000 593,000 610,000 - - - - - - - - - - - - - - - 30,772 - 5,774 24,998
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 935,500 78,586.00 7.75 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/05/13 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 935,500 935,500 935,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 615 - 615
اخزا906

اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اوراق فرابورس 735,065 129,390.00 21.36 605,675 0.00 0.00 1400/05/13 12 90,029 54.53 میلیارد - 605,675 716,121 716,121 735,065 - - - - - - - - - - - - - - - 1 30,034 3,535 26,500
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 843,899 51,767.00 6.54 792,132 0.00 0.00 1400/05/13 26 25,140 19.91 میلیارد - 792,132 839,500 839,500 844,900 - - - - - - - - - - - - - - - 1,073 13,390 1,120 13,343
اخزا813

اسناد خزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 865,000 54,973.00 6.79 810,027 0.00 0.00 1400/05/13 15 24,578 19.91 میلیارد - 810,027 865,000 865,000 865,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,829 - 5,829
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 753,220 72,360.00 10.63 680,860 0.00 0.00 1400/05/13 173 358,657 244.2 میلیارد - 680,860 752,200 752,200 755,999 - - - - - - - - - - - - - - - 77,164 137,651 66,798 148,017
اخزا819

اسناد خزانه-م19بودجه98-020322

اوراق فرابورس 734,152 85,997.00 13.27 648,155 0.00 0.00 1400/05/13 1 2 1.3 میلیون - 648,155 734,152 734,152 734,152 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 628,999 185,397.00 22.76 814,396 0.00 0.00 1400/05/13 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 600,000 590,150 628,999 - - - - - - - - - - - - - - - 1,358 - 1,358 -
اخزا721

اسناد خزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 960,100 60,359.00 6.71 899,741 0.00 0.00 1400/05/13 12 13,252 11.92 میلیارد - 899,741 961,000 960,020 962,500 - - - - - - - - - - - - - - - 5,085 - 298 4,787
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 640,000 168,342.00 20.83 808,342 0.00 0.00 1400/05/13 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 600,000 596,666 645,000 - - - - - - - - - - - - - - - 651 - 651 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 611,000 208,760.00 25.47 819,760 0.00 0.00 1400/05/13 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 583,333 583,333 611,000 - - - - - - - - - - - - - - - 908 - 908 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 880,374 722,795.00 45.09 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/05/13 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 880,374 880,374 880,374 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تسه9806

امتیاز مسکن شهریور 98

تسهیلات مسکن فرابورس 602,010 208,220.00 25.70 810,230 0.00 0.00 1400/05/13 40 518 419.7 میلیون - 810,230 586,020 586,020 610,000 - - - - - - - - - - - - - - - 1,764 - 1,764 -
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 654,500 48,753.00 8.05 605,747 0.00 0.00 1400/05/13 128 462,871 280.38 میلیارد - 605,747 654,999 652,061 674,995 - - - - - - - - - - - - - - - 41,393 138,591 52,112 127,872
افاد84

منفعت دولت8-ش. خاص سایر0205

اوراق فرابورس 950,000 70,000.00 7.95 880,000 0.00 0.00 1400/05/13 1 10,000 8.8 میلیارد - 880,000 950,000 950,000 950,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 325,000 - 325,000
اخزا816

اسناد خزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 830,700 55,755.00 7.19 774,945 0.00 0.00 1400/05/13 32 24,989 19.37 میلیارد - 774,945 826,000 826,000 834,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 10,683 70 10,613
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 666,000 65,928.00 10.99 600,072 0.00 0.00 1400/05/13 51 225,393 135.25 میلیارد - 600,072 667,000 665,800 667,000 - - - - - - - - - - - - - - - 9 25,166 - 25,175
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 14,990 230.00 1.56 14,880 120.00 0.81 1400/05/13 318 835,961 12.5 میلیارد 2,628.81 14,760 15,440 14,730 15,440 - - - - 48.226 هزار میلیارد 53.238 میلیون 12.166 میلیون 3.241 میلیون 5.012 میلیون 7.154 میلیون 4.439 میلیون 6.135 میلیون 7.86 6.74 10.86 814,995 20,966 835,961 -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 5,160 60.00 1.15 5,200 20.00 0.38 1400/05/13 1,412 10.11 میلیون 52.6 میلیارد 7,157.91 5,220 5,150 5,100 5,370 - - - - 34.437 هزار میلیارد 39.755 میلیون 15.151 میلیون 6.622 میلیون 5.318 میلیون 9.832 میلیون 8.818 میلیون 1.56 میلیون 22.07 3.5 3.91 8.697 میلیون 1.41 میلیون 10.107 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,850 564.00 5.00 11,759 473.00 4.19 1400/05/13 8,582 50.17 میلیون 590.01 میلیارد 5,846.36 11,286 11,269 11,200 11,850 - - - - 281.718 هزار میلیارد 328.577 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 9.89 8.25 2.21 30.622 میلیون 19.552 میلیون 47.631 میلیون 2.543 میلیون
زمگسا

مگسال

سهام بورس 26,040 1,370.00 5.00 26,250 1,160.00 4.23 1400/05/13 1,502 2.66 میلیون 69.8 میلیارد 1,770.85 27,410 26,500 26,040 27,500 - - - - 7.875 هزار میلیارد 9.029 میلیون 1.642 میلیون 300,000 1.154 میلیون 487,564 2.037 میلیون 360,333 21.85 16.15 3.87 2.102 میلیون 557,735 2.631 میلیون 28,911
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 113,930 2,230.00 2.00 110,680 1,020.00 0.91 1400/05/13 1,153 441,245 48.8 میلیارد 382.69 111,700 113,390 106,610 115,000 - - - - 13.835 هزار میلیارد 15.452 میلیون 2.113 میلیون 125,000 1.617 میلیون 496,228 3.04 میلیون 1.02 میلیون 13.57 27.88 4.55 439,319 1,926 439,562 1,683
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 8,530 80.00 0.93 8,790 180.00 2.09 1400/05/13 6,818 38.32 میلیون 336.7 میلیارد 5,620.03 8,610 9,020 8,400 9,040 - - - - 5.274 هزار میلیارد 6.98 میلیون 2.325 میلیون 160,000 1.706 میلیون 618,829 704,851 8,416 626.66 8.52 7.48 38.317 میلیون - 36.842 میلیون 1.475 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,961 40.00 2.00 1,971 30.00 1.50 1400/05/13 15,720 408.17 میلیون 804.4 میلیارد 25,965.14 2,001 1,994 1,952 2,020 - - - - 594.564 هزار میلیارد 1.319 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 670.803 میلیون -156,120,600 -4.09 -24.77 0.77 378.498 میلیون 29.674 میلیون 389.63 میلیون 18.542 میلیون
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 118,000 2,090.00 1.74 118,730 1,360.00 1.13 1400/05/13 412 125,816 14.9 میلیارد 305.38 120,090 122,700 116,550 122,700 - - - - 17.952 هزار میلیارد 22.898 میلیون 8.221 میلیون 151,200 4.946 میلیون 3.275 میلیون 10.362 میلیون 1.756 میلیون 10.23 5.48 1.73 125,816 - 125,816 -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,761 93.00 2.54 3,715 47.00 1.28 1400/05/13 8,633 287.81 میلیون 1.069 هزار میلیارد 33,337.81 3,668 3,620 3,620 3,789 - - - - 769.164 هزار میلیارد 8.254 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.07 1.47 0.81 196.334 میلیون 91.472 میلیون 228.46 میلیون 59.346 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,019 25.00 1.22 2,031 13.00 0.64 1400/05/13 6,313 220.62 میلیون 448.2 میلیارد 34,946.79 2,044 2,005 2,005 2,070 - - - - 356.144 هزار میلیارد 5.48 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 466.27 میلیون 60.39 میلیون 3.06 1.71 0.64 211.977 میلیون 8.642 میلیون 215.545 میلیون 5.074 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 29,011 389.00 1.32 28,802 598.00 2.03 1400/05/13 5,429 1.29 میلیون 37.13 میلیارد 237.48 29,400 29,989 27,930 29,989 - - - - 8.641 هزار میلیارد 9.925 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 34.17 20.86 5.39 1.215 میلیون 74,341 1.285 میلیون 4,095
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 5,780 190.00 3.40 5,690 100.00 1.79 1400/05/13 437 3.74 میلیون 21.3 میلیارد 8,558.49 5,590 5,620 5,570 5,780 - - - - 15.363 هزار میلیارد 19.049 میلیون 12.615 میلیون 2.7 میلیون 3.686 میلیون 8.929 میلیون 6.452 میلیون 6.435 میلیون 2.39 1.72 2.38 3.73 میلیون 10,000 3.44 میلیون 300,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 22,090 1,162.00 5.00 22,988 264.00 1.14 1400/05/13 1,825 11.15 میلیون 256.42 میلیارد 6,112.13 23,252 24,270 22,090 24,405 - - - - 12.166 هزار میلیارد 14.207 میلیون 2.725 میلیون 529,248 2.041 میلیون 684,451 4.571 میلیون 209,757 58.05 18.73 2.8 7.487 میلیون 3.668 میلیون 7.124 میلیون 4.031 میلیون
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,400 1,716.00 30.19 5,684 0.00 0.00 1400/05/13 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,400 7,400 7,400 - - - - 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 428,935 71,065
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,552 1,039.00 22.63 4,591 0.00 0.00 1400/05/13 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,630 3,552 3,630 - - - - 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.777 میلیون 4.153 میلیون 18.787 میلیون 142,568
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 9,175 295.00 3.12 9,253 217.00 2.29 1400/05/13 1,086 5 میلیون 46.25 میلیارد 4,602.52 9,470 9,331 9,010 9,580 - - - - 37.012 هزار میلیارد 41.432 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.42 میلیون 8.442 میلیون 4.203 میلیون 3.673 میلیون 10.08 4.38 8.81 4.998 میلیون - 4.998 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,000 10.00 0.25 4,001 9.00 0.22 1400/05/13 641 6.7 میلیون 26.8 میلیارد 10,448.67 4,010 3,950 3,950 4,064 - - - - 16.783 هزار میلیارد 80.776 میلیون 72.083 میلیون 4.195 میلیون 63.993 میلیون 8.09 میلیون 26.407 میلیون 3.055 میلیون 5.49 2.07 0.64 2.338 میلیون 4.359 میلیون 6.698 میلیون -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 35,590 1,690.00 4.99 35,590 1,690.00 4.99 1400/05/13 56,912 5.06 میلیون 180.2 میلیارد 88.97 33,900 35,590 35,590 35,590 - - - - 35.768 هزار میلیارد 41.093 میلیون 13.43 میلیون 1.005 میلیون 5.325 میلیون 8.106 میلیون 21.208 میلیون 5.415 میلیون 6.61 4.41 1.69 5.063 میلیون - 3.051 میلیون 2.012 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 104,000 3,180.00 3.15 103,360 2,540.00 2.52 1400/05/13 1,614 1.31 میلیون 134.9 میلیارد 808.62 100,820 103,410 101,420 104,900 - - - - 206.72 هزار میلیارد 245.585 میلیون 51.988 میلیون 2 میلیون 38.865 میلیون 13.123 میلیون 78.097 میلیون 28.168 میلیون 7.34 15.75 2.65 1.059 میلیون 246,037 1.18 میلیون 124,877
چدن

چدن سازان

سهام بورس 4,028 19.00 0.47 4,052 43.00 1.07 1400/05/13 1,289 14.3 میلیون 57.9 میلیارد 11,094.41 4,009 4,000 3,995 4,111 - - - - 34.968 هزار میلیارد 38.867 میلیون 19.676 میلیون 8.63 میلیون 3.899 میلیون 15.777 میلیون 3.4 میلیون 3.042 میلیون 11.5 2.23 10.29 9.877 میلیون 4.424 میلیون 12.734 میلیون 1.567 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 24,690 817.00 3.42 24,535 662.00 2.77 1400/05/13 1,352 4.64 میلیون 113.75 میلیارد 3,429.13 23,873 24,990 23,985 25,066 - - - - 14.793 هزار میلیارد 16.12 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 -257.64 16.2 37.12 4.636 میلیون - 4.353 میلیون 283,332
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 26,999 1,394.00 4.91 27,176 1,217.00 4.29 1400/05/13 574 1.13 میلیون 30.66 میلیارد 1,965.42 28,393 27,387 26,974 28,320 - - - - 55.847 هزار میلیارد 93.326 میلیون 49.324 میلیون 2.055 میلیون 37.479 میلیون 11.845 میلیون 17.984 میلیون 5.852 میلیون 9.54 4.72 3.11 1.105 میلیون 23,409 1.116 میلیون 12,300
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,690 29.00 1.07 2,722 3.00 0.11 1400/05/13 3,535 80.93 میلیون 220.3 میلیارد 22,894.63 2,719 2,710 2,690 2,810 - - - - 425.558 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,066 -17.39 5.16 2.23 68.732 میلیون 12.2 میلیون 77.356 میلیون 3.576 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,613 51.00 1.09 4,607 57.00 1.22 1400/05/13 829 6.67 میلیون 30.72 میلیارد 8,043.73 4,664 4,700 4,535 4,750 - - - - 27.642 هزار میلیارد 33.758 میلیون 13.287 میلیون 6 میلیون 6.116 میلیون 7.171 میلیون 1.828 میلیون 940,872 29.38 3.85 15.12 5.075 میلیون 1.594 میلیون 6.474 میلیون 193,779
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,160 47.00 2.13 2,171 36.00 1.63 1400/05/13 1,423 20.98 میلیون 45.5 میلیارد 14,741.96 2,207 2,198 2,135 2,250 - - - - 13.463 هزار میلیارد 13.964 میلیون 7.985 میلیون 6.201 میلیون 501,304 7.484 میلیون 722,585 839,039 16.05 1.8 18.63 20.968 میلیون 10,000 20.978 میلیون -
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 606,000 204,815.00 25.26 810,815 0.00 0.00 1400/05/13 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 591,020 587,002 609,990 - - - - - - - - - - - - - - - 1,543 - 1,538 5
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,040 0.00 0.00 4,027 13.00 0.32 1400/05/13 4,442 4.36 میلیون 17.6 میلیارد 982.62 4,040 3,999 3,989 4,126 - - - - 8.054 هزار میلیارد 14.556 میلیون 8.876 میلیون 2 میلیون 6.502 میلیون 2.374 میلیون 1.817 میلیون 736,319 10.94 3.39 4.43 4.365 میلیون - 4.365 میلیون 75
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,320 0.00 0.00 9,320 0.00 0.00 1400/05/13 4,832 11.47 میلیون 106.9 میلیارد 2,373.66 9,320 9,321 9,320 9,325 - - - - 279.6 هزار میلیارد 400.367 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 15.78 11.06 15.62 3.337 میلیون 8.132 میلیون 11.467 میلیون 2,682
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,736 26.00 1.48 1,744 18.00 1.02 1400/05/13 11,618 391.38 میلیون 682.7 میلیارد 33,687.47 1,762 1,769 1,720 1,810 - - - - 340.97 هزار میلیارد 872.533 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.3 9.45 1.6 384.43 میلیون 6.951 میلیون 386.58 میلیون 4.801 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 68,250 440.00 0.65 69,060 1,250.00 1.84 1400/05/13 778 318,681 22 میلیارد 409.62 67,810 69,230 67,840 70,280 - - - - 10.605 هزار میلیارد 10.847 میلیون 1.057 میلیون 153,563 241,753 815,235 1.513 میلیون 395,643 26.8 13.01 7.01 318,681 - 302,681 16,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,290 857.00 5.00 16,361 786.00 4.58 1400/05/13 1,745 5.45 میلیون 89.18 میلیارد 3,123.72 17,147 17,160 16,290 17,480 - - - - 18.976 هزار میلیارد 21.601 میلیون 3.257 میلیون 1.16 میلیون 2.625 میلیون 631,441 7.58 میلیون -293,814 -64.58 30.05 2.5 4.827 میلیون 630,000 5.457 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 371,910 17,710.00 5.00 371,870 17,670.00 4.99 1400/05/13 1,418 715,480 266.1 میلیارد 504.57 354,200 371,910 367,500 371,910 - - - - 353.277 هزار میلیارد 377.581 میلیون 99.75 میلیون 950,000 24.305 میلیون 75.446 میلیون 67.145 میلیون 69.926 میلیون 5.05 4.68 5.26 715,427 53 459,617 255,863
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,000 280.00 4.90 5,840 120.00 2.10 1400/05/13 2,076 17.31 میلیون 101 میلیارد 8,338.52 5,720 5,830 5,690 6,000 - - - - 52.56 هزار میلیارد 79.298 میلیون 53.817 میلیون 5.211 میلیون 26.738 میلیون 27.079 میلیون 14.403 میلیون 13.802 میلیون 3.81 1.94 3.65 16.703 میلیون 608,060 16.217 میلیون 1.093 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,856 292.00 2.00 14,949 385.00 2.64 1400/05/13 9,413 6.83 میلیون 102.08 میلیارد 725.41 14,564 14,750 14,650 15,181 - - - - 7.475 هزار میلیارد 8.949 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.474 میلیون 757,805 4.733 میلیون 75,193 99.4 9.86 1.58 6.663 میلیون 165,102 6.828 میلیون 166
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 5,590 80.00 1.45 5,550 40.00 0.73 1400/05/13 640 6.23 میلیون 34.5 میلیارد 9,773.25 5,510 5,360 5,360 5,640 - - - - 22.2 هزار میلیارد 23.285 میلیون 8.694 میلیون 4 میلیون 1.085 میلیون 7.609 میلیون 6.548 میلیون 2.925 میلیون 7.59 2.92 3.39 2.602 میلیون 3.673 میلیون 5.849 میلیون 425,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,448 29.00 1.17 2,450 27.00 1.09 1400/05/13 8,807 255.09 میلیون 624.9 میلیارد 28,964.57 2,477 2,440 2,402 2,502 - - - - 548.619 هزار میلیارد 4.576 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 3.78 2.09 0.99 148.722 میلیون 106.369 میلیون 227.167 میلیون 27.924 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 9,100 140.00 1.56 9,160 200.00 2.23 1400/05/13 488 2.38 میلیون 21.8 میلیارد 4,870.79 8,960 8,960 8,860 9,400 - - - - 7.328 هزار میلیارد 7.494 میلیون 2.298 میلیون 800,000 165,766 2.132 میلیون 1.09 میلیون 1.074 میلیون 6.82 3.44 6.72 1.877 میلیون 500,000 2.339 میلیون 38,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,431 180.00 4.98 3,475 136.00 3.77 1400/05/13 2,458 26.95 میلیون 93.66 میلیارد 10,964.45 3,611 3,650 3,431 3,680 - - - - 5.213 هزار میلیارد 10.617 میلیون 4.659 میلیون 1.5 میلیون 5.405 میلیون -745,005 3.103 میلیون -1,207,137 -4.32 -7 1.68 26.321 میلیون 630,000 26.918 میلیون 33,073
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 9,010 190.00 2.15 8,900 80.00 0.91 1400/05/13 4,068 37.41 میلیون 333 میلیارد 9,197.06 8,820 8,650 8,620 9,040 - - - - 74.226 هزار میلیارد 96.02 میلیون 41.373 میلیون 8.34 میلیون 21.794 میلیون 19.579 میلیون 19.565 میلیون 8.512 میلیون 8.73 3.79 3.79 17.273 میلیون 20.141 میلیون 35.311 میلیون 2.102 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 31,200 1,030.00 3.20 31,310 920.00 2.85 1400/05/13 1,158 2.48 میلیون 77.7 میلیارد 2,142.89 32,230 31,500 31,020 32,400 - - - - 20.665 هزار میلیارد 22.701 میلیون 3.303 میلیون 660,000 2.036 میلیون 1.267 میلیون 2.103 میلیون 775,689 26.64 16.31 9.83 2.39 میلیون 91,529 2.46 میلیون 21,110
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 22,960 310.00 1.37 22,730 80.00 0.35 1400/05/13 565 1.04 میلیون 23.7 میلیارد 1,848.06 22,650 22,710 22,230 23,070 - - - - 22.73 هزار میلیارد 24.809 میلیون 5.296 میلیون 1,000,000 2.079 میلیون 3.217 میلیون 3.253 میلیون 3.099 میلیون 7.33 7.07 6.99 833,122 211,033 841,948 202,207
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,788 20.00 1.11 1,757 51.00 2.82 1400/05/13 1,743 43.8 میلیون 76.97 میلیارد 25,126.71 1,808 1,800 1,725 1,800 - - - - 28.201 هزار میلیارد 116.805 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 9.33 1.63 8.43 39.981 میلیون 3.815 میلیون 43.766 میلیون 29,999
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 7,700 12,115.00 61.14 19,815 0.00 0.00 1400/05/13 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 7,645 7,570 7,722 - - - - 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.576 میلیون - 9.153 میلیون 2.423 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 13,600 640.00 4.94 13,500 540.00 4.17 1400/05/13 40,637 255.05 میلیون 3.444 هزار میلیارد 6,276.25 12,960 13,010 13,010 13,600 - - - - 1917 هزار میلیارد 1.884 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.94 7.13 7.94 207.67 میلیون 47.378 میلیون 215.021 میلیون 40.027 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 71,000 2,960.00 4.35 69,990 1,950.00 2.87 1400/05/13 1,657 4.69 میلیون 328 میلیارد 2,828.05 68,040 70,900 67,350 71,440 - - - - 356.949 هزار میلیارد 419.238 میلیون 111.114 میلیون 5.1 میلیون 62.289 میلیون 48.825 میلیون 76.808 میلیون 33.176 میلیون 10.76 7.31 4.66 1.453 میلیون 3.233 میلیون 2.104 میلیون 2.582 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 26,200 440.00 1.71 26,040 280.00 1.09 1400/05/13 1,759 6 میلیون 156.2 میلیارد 3,410.78 25,760 26,190 25,760 26,470 - - - - 251.03 هزار میلیارد 282.006 میلیون 65.921 میلیون 9.64 میلیون 30.976 میلیون 34.945 میلیون 46.671 میلیون 33.441 میلیون 7.51 7.18 5.38 4.148 میلیون 1.852 میلیون 5.454 میلیون 545,220
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,200 50.00 4.00 1,209 41.00 3.28 1400/05/13 2,899 95.58 میلیون 115.6 میلیارد 32,969.29 1,250 1,250 1,197 1,260 - - - - 21.915 هزار میلیارد 39.121 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 726.12 13.42 4.17 95.578 میلیون - 95.465 میلیون 113,356
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 61,100 840.00 1.39 59,540 720.00 1.19 1400/05/13 926 839,020 50 میلیارد 906.07 60,260 60,260 58,030 61,200 - - - - 21.434 هزار میلیارد 28.886 میلیون 9.268 میلیون 360,000 7.452 میلیون 1.816 میلیون 14.573 میلیون 1.243 میلیون 17.25 11.8 1.47 800,567 38,453 806,015 33,005
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,800 48.00 1.01 4,775 23.00 0.48 1400/05/13 2,010 67.99 میلیون 324.7 میلیارد 33,826.64 4,752 4,797 4,660 4,843 - - - - 145.283 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 6.39 2.68 0.9 30.382 میلیون 37.609 میلیون 66.867 میلیون 1.124 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,500 105.00 4.03 2,550 55.00 2.11 1400/05/13 1,520 35.43 میلیون 90.4 میلیارد 23,311.34 2,605 2,565 2,495 2,659 - - - - 26.775 هزار میلیارد 27.711 میلیون 16.013 میلیون 10.5 میلیون 935,553 15.077 میلیون 3.41 میلیون 3.232 میلیون 8.28 1.78 7.85 28.317 میلیون 7.116 میلیون 25.454 میلیون 9.979 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 22,810 70.00 0.31 22,950 210.00 0.92 1400/05/13 5,408 2.17 میلیون 49.8 میلیارد 401.32 22,740 23,020 22,630 23,500 - - - - 73.44 هزار میلیارد 86 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 13.59 7 3.85 1.949 میلیون 221,050 1.824 میلیون 345,897
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,290 50.00 0.33 15,175 65.00 0.43 1400/05/13 1,541 10.35 میلیون 157.1 میلیارد 6,718.11 15,240 15,021 15,000 15,402 - - - - 379.375 هزار میلیارد 439.759 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 5.89 3.48 2.23 5.501 میلیون 4.852 میلیون 6.883 میلیون 3.469 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,190 580.00 5.00 12,190 580.00 5.00 1400/05/13 2,743 68.52 میلیون 835.1 میلیارد 24,979.15 11,610 12,190 12,010 12,190 - - - - 3498.53 هزار میلیارد 3.676 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 16.28 8.39 15.6 56.304 میلیون 12.214 میلیون 20.257 میلیون 48.26 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,850 13.00 0.70 1,867 4.00 0.21 1400/05/13 2,902 54.15 میلیون 101.1 میلیارد 18,659.53 1,863 1,860 1,836 1,909 - - - - 38.531 هزار میلیارد 55.89 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 66.13 2.68 4.31 54.036 میلیون 114,163 48.68 میلیون 5.47 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی