همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,940 106.00 2.76 3,834 0.00 0.00 12:30 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 9,301.89 3,834 3,842 3,821 3,990 - - - - 138.708 هزار میلیارد 160.852 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 10.06 3.28 4.62 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,292 6.00 0.47 1,286 0.00 0.00 12:30 1,954 62.46 میلیون 87.9 میلیارد 40,180.42 1,286 1,265 1,257 1,308 - - - - 29.656 هزار میلیارد 48.441 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 25.77 1.36 2.34 18.844 میلیون - 17.757 میلیون 1.087 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 26,020 430.00 1.68 25,590 0.00 0.00 12:30 3,062 2.4 میلیون 69.2 میلیارد 1,083.67 25,590 25,550 25,070 26,070 - - - - 115.96 هزار میلیارد 127.557 میلیون 40.958 میلیون 4 میلیون 25.197 میلیون 24.596 میلیون 48.97 میلیون 21.31 میلیون 4.8 4.16 2.09 76,060 635,884 338,562 373,382
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 1,850 1,150.00 38.33 3,000 0.00 0.00 12:30 3,018 15 میلیون 45 میلیارد - 3,000 1,842 1,820 1,870 - - - - 4.185 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.277 میلیون - 2.277 میلیون 3 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 4,725 106.00 2.29 4,619 0.00 0.00 12:30 2,849 24.46 میلیون 146.22 میلیارد 6,310.06 4,619 4,670 4,651 4,843 - - - - 269.1 هزار میلیارد 439.739 میلیون 159.289 میلیون 45 میلیون 93.314 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 4.91 5.05 4.72 3.285 میلیون 1.787 میلیون 5.06 میلیون 13,082
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 6,890 30.00 0.44 6,860 0.00 0.00 12:30 1,885 5.87 میلیون 70.6 میلیارد 5,474.04 6,860 7,120 6,760 7,200 - - - - 362.734 هزار میلیارد 280.111 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 3.67 11.79 2.66 1.113 میلیون 1.901 میلیون 2.715 میلیون 300,000
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 9,600 150.00 1.54 9,750 0.00 0.00 12:30 441 3.02 میلیون 25.5 میلیارد 7,335.24 9,750 9,770 9,200 9,890 - - - - 20.556 هزار میلیارد 30.499 میلیون 13.061 میلیون 2.45 میلیون 6.611 میلیون 6.403 میلیون 10.148 میلیون 3.227 میلیون 7.4 3.73 2.35 4.041 میلیون 7.349 میلیون 8.555 میلیون 2.835 میلیون
خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

سهام فرابورس 17,130 16,994.00 49.80 34,124 0.00 0.00 12:30 62 687,176 23.45 میلیارد - 34,124 17,120 17,120 17,400 - - - - 2.328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,824 25,000 59,824 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,640 80.00 0.92 8,720 0.00 0.00 12:30 15 257,601 1.6 میلیارد 6,893.53 8,720 8,600 8,600 9,000 - - - - 1.451 هزار میلیارد 2.657 میلیون 532,721 245,549 400,093 148,174 154,995 -7,866 -272.2 14.45 13.81 3.05 میلیون 50,000 3.1 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 18,710 50.00 0.27 18,660 0.00 0.00 12:30 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,287.14 18,660 19,200 18,340 19,200 - - - - 14.188 هزار میلیارد 12.727 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 18.18 9.53 6.65 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 16,500 80.00 0.48 16,580 0.00 0.00 12:30 857 3.29 میلیون 44.9 میلیارد 5,052.64 16,580 16,600 16,490 16,750 - - - - 1121.44 هزار میلیارد 1.429 میلیارد 204.683 میلیون 81.5 میلیون 78.111 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 8.36 10.54 8.08 2.843 میلیون 397,516 2.193 میلیون 1.048 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,830 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 8,980.07 7,830 7,890 7,740 7,900 - - - - 1057.271 هزار میلیارد 1.39 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.91 4.49 0.72 39.199 میلیون 19.84 میلیون 57.464 میلیون 1.575 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 35,660 18,790.00 34.51 54,450 0.00 0.00 12:29 4,099 4.12 میلیون 224.2 میلیارد - 54,450 34,860 34,860 36,280 - - - - 100.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.272 میلیون 29,000 3.301 میلیون -
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,610 326,460.00 90.41 361,070 0.00 0.00 12:29 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,610 34,610 34,610 - - - - 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,380 20.00 0.31 6,360 0.00 0.00 12:29 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 13,791.62 6,360 6,420 6,300 6,430 - - - - 979.111 هزار میلیارد 1.477 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 8.06 6.87 0.74 41.704 میلیون 25.348 میلیون 51.954 میلیون 15.097 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 23,100 1,300.00 5.96 21,800 0.00 0.00 12:29 8,962 15.3 میلیون 419.44 میلیارد 9,867.23 21,800 23,100 23,050 23,100 - - - - 82.2 هزار میلیارد 81.897 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون - - - - - - 2.897 میلیون 31,804 2.701 میلیون 227,381
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,079 38.00 1.25 3,041 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 23,843.33 3,041 3,003 3,003 3,090 - - - - 168.672 هزار میلیارد 214.401 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.61 2 1.51 8.047 میلیون - 8.046 میلیون 385
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 36,400 350.00 0.97 36,050 0.00 0.00 12:29 1,822 975,507 35.48 میلیارد 508.58 36,050 34,400 34,400 36,450 - - - - 7.27 هزار میلیارد 9.169 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 653,680 4.091 میلیون 893,285 8.07 11.03 1.76 84,726 40,970 89,493 36,203
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,418 12.00 0.85 1,406 0.00 0.00 12:29 1,808 10.77 میلیون 15.7 میلیارد 9,610.69 1,406 1,399 1,360 1,421 - - - - 7.846 هزار میلیارد 64.48 میلیون 63.307 میلیون 35.317 میلیون 14.824 میلیون 39.645 میلیون 7.509 میلیون 4.768 میلیون 10.41 1.25 6.61 6.201 میلیون 1.557 میلیون 6.76 میلیون 998,315
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,548 17.00 0.48 3,565 0.00 0.00 12:29 392 9.83 میلیون 39.14 میلیارد 17,240.8 3,565 3,557 3,438 3,630 - - - - 13.934 هزار میلیارد 22.492 میلیون 16.654 میلیون 3.5 میلیون 10.014 میلیون 5.361 میلیون 6.458 میلیون 525,394 23.75 2.33 1.93 17.127 میلیون 872,500 12.999 میلیون 5 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 18,490 80.00 0.43 18,410 0.00 0.00 12:29 1,964 7.2 میلیون 144.3 میلیارد 2,998.99 18,410 18,300 18,300 18,720 - - - - 124.08 هزار میلیارد 118.461 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 21.938 میلیون 21.991 میلیون 14.645 میلیون 7.54 5.04 5.02 5.028 میلیون 211,507 3.95 میلیون 1.29 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,020 30.00 0.60 4,990 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 12,960.1 4,990 5,060 4,930 5,060 - - - - 943.5 هزار میلیارد 960.853 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.94 3.68 0.83 29.114 میلیون 35.545 میلیون 58.622 میلیون 6.037 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 36,610 680.00 1.89 35,930 0.00 0.00 12:29 1,633 1.57 میلیون 55.6 میلیارد 869.7 35,930 35,000 35,000 37,070 - - - - 106.5 هزار میلیارد 155.339 میلیون 65.289 میلیون 3 میلیون 47.549 میلیون 10.865 میلیون 68.822 میلیون 11.94 میلیون 9.03 9.92 1.57 618,715 321,637 940,104 248
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,310 50.00 0.80 6,260 0.00 0.00 12:29 4,501 75.59 میلیون 728.66 میلیارد 11,534.86 6,260 6,110 6,000 6,330 - - - - 96.4 هزار میلیارد 91.158 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 39.67 4.29 34.83 12.478 میلیون 18.956 میلیون 18.099 میلیون 13.334 میلیون
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 12,740 60.00 0.47 12,680 0.00 0.00 12:29 - - - 33,221.8 12,680 12,620 12,580 13,060 - - - - 23.008 هزار میلیارد 36.222 میلیون 11.002 میلیون 2.466 میلیون 4.953 میلیون 5.243 میلیون 7.982 میلیون 3.436 میلیون 9.1 5.96 3.92 746,512 779,532 1.155 میلیون 370,630
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 4,950 10,457.00 67.87 15,407 0.00 0.00 12:29 394 932,689 14.32 میلیارد - 15,407 5,000 4,870 5,150 - - - - 4.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,950 - 5,950 -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,750 25.00 0.92 2,725 0.00 0.00 12:29 753 12.62 میلیون 33.12 میلیارد 17,658.73 2,725 2,700 2,633 2,751 - - - - 4.723 هزار میلیارد 12.133 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.612 میلیون 3.244 میلیون 417,482 11.75 3.04 1.51 1.671 میلیون 41,283 1.712 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,540 280.00 2.73 10,260 0.00 0.00 12:29 707 5.55 میلیون 51.7 میلیارد 30,054.9 10,260 10,240 10,230 10,560 - - - - 285.2 هزار میلیارد 328 میلیون 103.748 میلیون 31 میلیون 9.94 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 9.37 6.24 9.23 1.103 میلیون 8.26 میلیون 6.442 میلیون 2.922 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,250 210.00 2.48 8,460 0.00 0.00 12:29 1,395 10.94 میلیون 64.2 میلیارد 12,163.58 8,460 8,490 7,850 8,610 - - - - 10.35 هزار میلیارد 16.497 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.228 میلیون 459,198 152,252 100.02 6.84 33.16 11.424 میلیون 1.301 میلیون 12.725 میلیون -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,908 3,789.00 66.51 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,917 1,861 1,917 - - - - 126.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,590 70.00 0.30 23,660 0.00 0.00 12:29 750 1.77 میلیون 38.9 میلیارد 2,049.03 23,660 23,250 23,090 23,780 - - - - 66.45 هزار میلیارد 78.699 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 6.601 میلیون 28.885 میلیون 5.046 میلیون 14.07 10.75 2.46 123,249 505,678 144,758 484,169
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,227 12.00 0.37 3,215 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 40,349.96 3,215 3,180 3,120 3,227 - - - - 118.34 هزار میلیارد 132.933 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 26.54 2 24.8 113.735 میلیون 5.324 میلیون 113.991 میلیون 5.067 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 20,650 100.00 0.49 20,550 0.00 0.00 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,546.25 20,550 21,250 20,350 21,250 - - - - 164.195 هزار میلیارد 194.071 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 4.97 6.32 0.67 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
خوساز

محورسازان

سهام بورس 8,320 210.00 2.46 8,530 0.00 0.00 12:29 111 1.87 میلیون 13.5 میلیارد 5,629.05 8,530 8,390 8,200 8,790 - - - - 7.727 هزار میلیارد 11.882 میلیون 3.838 میلیون 1.12 میلیون 2.329 میلیون 1.278 میلیون 11.917 میلیون 210,615 45.36 7.47 0.8 2.356 میلیون 1,000 2.122 میلیون 235,000
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 2,900 1.00 0.03 2,899 0.00 0.00 12:29 664 5.08 میلیون 23.8 میلیارد 9,844.6 2,899 2,840 2,840 2,936 - - - - 29.144 هزار میلیارد 24.696 میلیون 12.866 میلیون 6.3 میلیون 4.403 میلیون 7.049 میلیون 7.145 میلیون 1.136 میلیون 17.86 2.88 2.84 2.42 میلیون 220,960 1.78 میلیون 861,060
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,300 100.00 0.47 21,400 0.00 0.00 12:29 73 432,812 8.24 میلیارد 2,070.04 21,400 21,350 21,100 21,700 - - - - 5.571 هزار میلیارد 7.062 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 758,443 1.373 میلیون 312,665 20.53 8.47 4.68 334,998 50,000 384,998 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,481 67.00 1.96 3,414 0.00 0.00 12:29 788 21.02 میلیون 39.13 میلیارد 22,415.75 3,414 3,350 3,263 3,481 - - - - 6.997 هزار میلیارد 15.62 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.623 میلیون 2.368 میلیون 1.084 میلیون 11.83 2.28 5.42 5.723 میلیون 19,430 5.618 میلیون 125,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,700 410.00 2.52 16,290 0.00 0.00 12:29 1,513 2.85 میلیون 48.49 میلیارد 1,134.82 16,290 16,100 16,000 16,810 - - - - 59.57 هزار میلیارد 71.646 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.85 7.96 3.5 450,263 259,486 525,681 184,068
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 20,280 90.00 0.45 20,190 0.00 0.00 12:29 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,558.09 20,190 20,010 20,010 20,700 - - - - 18.205 هزار میلیارد 27.539 میلیون 8.285 میلیون 1.1 میلیون 5.33 میلیون 2.85 میلیون 6.25 میلیون 2.265 میلیون 9.81 7.79 3.55 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 84,000 1,200.00 1.41 85,200 0.00 0.00 12:29 523 869,296 49.4 میلیارد 1,864.22 85,200 81,600 81,600 85,400 - - - - 12.852 هزار میلیارد 21.884 میلیون 2.882 میلیون 233,000 2.032 میلیون 855,603 2.086 میلیون 758,202 26.18 23.2 9.52 39,224 3,342 39,795 2,771
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,920 2.00 0.10 1,918 0.00 0.00 12:29 1,217 24.98 میلیون 48.67 میلیارد 14,615.8 1,918 1,877 1,860 1,942 - - - - 47.035 هزار میلیارد 52.458 میلیون 37.319 میلیون 24.145 میلیون 6.147 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 18.02 1.55 10.09 11.589 میلیون - 9.067 میلیون 2.522 میلیون
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 10,070 70.00 0.70 10,000 0.00 0.00 12:29 311 4.1 میلیون 40.2 میلیارد 3,721.52 10,000 10,100 9,750 10,110 - - - - 10.764 هزار میلیارد 15.366 میلیون 5.278 میلیون 1.15 میلیون 3.866 میلیون 1.429 میلیون 3.578 میلیون 1.248 میلیون 9.22 8.06 3.21 225,471 115,022 340,493 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 451,020 1,230.00 0.27 452,250 0.00 0.00 12:29 - - - 206.01 452,250 430,010 430,010 453,180 - - - - 26.482 هزار میلیارد 25.816 میلیون 6.452 میلیون 54,173 1.316 میلیون 1.325 میلیون 16.956 میلیون 3.618 میلیون 6.77 18.5 1.44 137,524 - 117,504 20,020
ثاصفا

ساختمان اصفهان

سهام فرابورس 12,300 14,680.00 54.41 26,980 0.00 0.00 12:29 184 700,342 18.93 میلیارد - 26,980 11,810 11,810 12,300 - - - - 2.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 237,475 310,820 548,295 -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,409 25.00 1.05 2,384 0.00 0.00 12:29 727 10.56 میلیون 32.8 میلیارد 33,683.19 2,384 2,357 2,357 2,455 - - - - 47.488 هزار میلیارد 57.592 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 15.723 میلیون 6.149 میلیون 5.458 میلیون 9.43 3.28 8.37 1.657 میلیون 15.3 میلیون 2.083 میلیون 14.874 میلیون
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 28,790 890.00 3.19 27,900 0.00 0.00 12:29 103 284,292 4 میلیارد 2,132.81 27,900 27,900 26,510 28,980 - - - - 9.074 هزار میلیارد 21.805 میلیون 5.262 میلیون 650,000 3.326 میلیون 1.65 میلیون 6.087 میلیون 735,816 24.65 10.99 2.98 2.241 میلیون - 1.597 میلیون 644,332
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,950 2.00 0.07 2,952 0.00 0.00 12:29 - - - 18,638.53 2,952 2,980 2,901 3,026 - - - - 65.3 هزار میلیارد 620.292 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 516.418 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -27.89 4.35 0.87 2.836 میلیون 3.748 میلیون 6.184 میلیون 400,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 26,300 40.00 0.15 26,340 0.00 0.00 12:29 242 712,643 15.5 میلیارد 3,911.25 26,340 26,970 25,760 26,970 - - - - 442.602 هزار میلیارد 606.605 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 13.62 12.98 3.14 372,210 1.086 میلیون 1.015 میلیون 443,158
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,193 28.00 0.67 4,165 0.00 0.00 12:29 2,013 2.78 میلیون 25.48 میلیارد 4,329.33 4,165 4,097 4,044 4,270 - - - - 22.925 هزار میلیارد 21.946 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 11.94 میلیون 7.095 میلیون 7.009 میلیون 2.97 1.74 2.94 1.217 میلیون - 1.172 میلیون 45,341
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 948 0.00 0.00 948 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 48,054.19 948 926 926 965 - - - - 1624.561 هزار میلیارد 1.608 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.77 3.22 5.65 162.606 میلیون 63.347 میلیون 210.331 میلیون 15.622 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,391 24.00 0.71 3,367 0.00 0.00 12:29 247 5.98 میلیون 15.93 میلیارد 46,846.19 3,367 3,365 3,302 3,400 - - - - 13.33 هزار میلیارد 17.332 میلیون 7.794 میلیون 5 میلیون 497,224 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 6.17 3.03 5.99 2.629 میلیون 3.179 میلیون 5.807 میلیون 1,346
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,033 23.00 1.14 2,010 0.00 0.00 12:29 1,451 8.75 میلیون 22.27 میلیارد 6,187.68 2,010 2,000 1,952 2,070 - - - - 17.808 هزار میلیارد 18.252 میلیون 13.153 میلیون 4 میلیون 4.182 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 3.09 1.6 3.06 3.242 میلیون 100,000 3.241 میلیون 100,684
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 56,700 90.00 0.16 56,610 0.00 0.00 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 822.41 56,610 56,200 55,230 57,830 - - - - 15.73 هزار میلیارد 15.477 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 442,926 717,120 306,302 46.2 31.95 19.74 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,610 1,100.00 3.08 35,710 0.00 0.00 12:29 1 27 9.8 میلیون 1,589.02 35,710 34,610 34,610 34,610 - - - - 108.09 هزار میلیارد 64.42 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.283 میلیون 423,901 626,083 102.67 28.15 151.63 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 5,240 20.00 0.38 5,220 0.00 0.00 12:29 494 4.94 میلیون 19.1 میلیارد 12,822.45 5,220 5,230 5,160 5,330 - - - - 19.007 هزار میلیارد 35.359 میلیون 16.22 میلیون 5.141 میلیون 8.522 میلیون 2.117 میلیون 3.389 میلیون 913,619 29.37 12.68 7.92 - - - -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,513 2.00 0.13 1,511 0.00 0.00 12:29 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 69,868.02 1,511 1,488 1,481 1,513 - - - - 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 4.41 1.32 0.5 52.301 میلیون 7.737 میلیون 44.984 میلیون 15.054 میلیون
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,098 431.00 11.75 3,667 0.00 0.00 12:29 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,115 3,955 4,115 - - - - 1.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 137,761 - 137,761 -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,008 16.00 0.40 3,992 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 16,824.2 3,992 3,850 3,850 4,008 - - - - 84.244 هزار میلیارد 86.12 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.19 1.55 4.74 15.783 میلیون 60,901 15.744 میلیون 99,166
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,964 6.00 0.31 1,958 0.00 0.00 12:29 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 23,071.01 1,958 1,920 1,903 1,964 - - - - 770.43 هزار میلیارد 1.476 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.21 -12.77 0.67 68.976 میلیون 12.514 میلیون 80.579 میلیون 911,872
کاما

باما

سهام بورس 4,799 14.00 0.29 4,813 0.00 0.00 12:29 2,458 19.94 میلیون 125 میلیارد 8,750.89 4,813 4,706 4,706 4,933 - - - - 62.2 هزار میلیارد 53.659 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 25.115 میلیون 9.513 میلیون 6.655 میلیون 7.23 1.92 5.06 11.111 میلیون 483,681 11.502 میلیون 92,652
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 21,400 250.00 1.15 21,650 0.00 0.00 12:29 52 345,649 7.5 میلیارد 4,667.13 21,650 21,550 21,050 22,500 - - - - 14.84 هزار میلیارد 26.066 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 2.028 میلیون 7.017 میلیون 2.016 میلیون 7.52 7.47 2.16 555,208 10,000 330,247 234,961
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,907 2.00 0.07 2,905 0.00 0.00 12:29 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 41,995.25 2,905 2,849 2,813 2,907 - - - - 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون - 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 7.75 1.5 0.83 36.321 میلیون 32.002 میلیون 30.402 میلیون 37.922 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,054 16.00 0.52 3,070 0.00 0.00 12:29 842 12.96 میلیون 29.6 میلیارد 16,688.67 3,070 3,030 2,960 3,147 - - - - 11.401 هزار میلیارد 17.08 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.503 میلیون 2.842 میلیون 743,980 20.61 2.79 5.4 28.17 میلیون 400,000 28.57 میلیون 713
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 1,877 17.00 0.90 1,894 0.00 0.00 12:29 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 21,330.96 1,894 1,887 1,850 1,948 - - - - 9.277 هزار میلیارد 8.29 میلیون 5.043 میلیون 270,000 998,151 903,112 2.642 میلیون 397,404 18.36 8.07 2.76 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 26,800 150.00 0.56 26,950 0.00 0.00 12:29 2,392 2.64 میلیون 73.64 میلیارد 542.01 26,950 26,000 26,000 27,300 - - - - 5.59 هزار میلیارد 6.356 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 376,783 3.442 میلیون 617,586 8.73 14.31 1.57 487,804 31,921 519,711 14
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,230 30.00 0.48 6,200 0.00 0.00 12:29 2,916 7.82 میلیون 46.72 میلیارد 4,813.82 6,200 6,100 6,000 6,260 - - - - 8.955 هزار میلیارد 11.04 میلیون 6.794 میلیون 1.5 میلیون 1.74 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.24 1.43 1.23 3.779 میلیون - 3.379 میلیون 400,076
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 1,640 7,330.00 81.72 8,970 0.00 0.00 12:29 26 535,873 4.7 میلیارد - 8,970 1,649 1,630 1,661 - - - - 3.659 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 620,204 100,000 720,204 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,537 4.00 0.16 2,533 0.00 0.00 12:29 571 7.77 میلیون 18.6 میلیارد 20,255.3 2,533 2,486 2,480 2,537 - - - - 8.711 هزار میلیارد 10.618 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.424 میلیون 2.612 میلیون 782,671 11.78 2.08 3.53 3.76 میلیون - 3.76 میلیون -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 6,800 130.00 1.95 6,670 0.00 0.00 12:29 702 5.38 میلیون 44.2 میلیارد 6,171.2 6,670 6,600 6,520 6,840 - - - - 19.003 هزار میلیارد 24.293 میلیون 12.622 میلیون 2.43 میلیون 8.085 میلیون 3.085 میلیون 6.886 میلیون 2.495 میلیون 6.5 5.25 2.35 590,884 1.574 میلیون 1.056 میلیون 1.109 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,720 3.00 0.17 1,717 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 59,226.77 1,717 1,704 1,701 1,720 - - - - 407.053 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -5.45 19.02 1.22 154.437 میلیون 23.51 میلیون 145.846 میلیون 32.101 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,251 77.00 1.78 4,328 0.00 0.00 12:29 441 5.26 میلیون 19.31 میلیارد 9,726.48 4,328 4,420 4,220 4,479 - - - - 21.831 هزار میلیارد 202.694 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 4.12 1.98 1.16 2.626 میلیون 75,207 2.701 میلیون -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 866 2.00 0.23 864 0.00 0.00 12:29 343 624,468 17.7 میلیارد 37,235.15 864 861 842 883 - - - - 30.888 هزار میلیارد 27.864 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 6.673 میلیون 1.65 میلیون 1.347 میلیون 19.79 3.99 16.15 133.911 میلیون - 93.183 میلیون 40.727 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 8,930 30.00 0.34 8,900 0.00 0.00 12:29 1,647 14.9 میلیون 125 میلیارد 5,270 8,900 8,780 8,700 9,060 - - - - 20.444 هزار میلیارد 26.741 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 2.027 میلیون 6.107 میلیون 904,329 24.84 11.08 3.68 2.528 میلیون - 2.248 میلیون 280,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,890 30.00 0.44 6,860 0.00 0.00 12:29 1,777 3.16 میلیون 22.47 میلیارد 1,987.39 6,860 6,860 6,850 7,040 - - - - 213.3 هزار میلیارد 345.55 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.46 6.21 15.23 944,187 1.721 میلیون 2.663 میلیون 2,200
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 5,660 900.00 13.72 6,560 0.00 0.00 12:29 227 1.013 میلیون 6.67 میلیارد - 6,560 5,540 5,530 5,660 - - - - 8.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.342 میلیون 50,000 5.167 میلیون 1.225 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 14,720 290.00 2.01 14,430 0.00 0.00 12:29 1,893 12.95 میلیون 171.2 میلیارد 4,621 14,430 14,260 14,260 14,740 - - - - 962.64 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 11.91 6.54 11.41 3.51 میلیون 10.273 میلیون 4.162 میلیون 9.62 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 35,500 850.00 2.45 34,650 0.00 0.00 12:29 330 2.33 میلیون 49.61 میلیارد 5,931.4 34,650 33,950 33,200 36,450 - - - - 5.325 هزار میلیارد 10.924 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 603,668 1.871 میلیون 559,295 15.47 14.33 4.62 748,784 500 549,284 200,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 48,600 1,150.00 2.31 49,750 0.00 0.00 12:29 400 517,334 22.32 میلیارد 934.38 49,750 51,800 48,600 51,800 - - - - 4.315 هزار میلیارد 5.36 میلیون 781,614 100,000 295,420 349,774 1.386 میلیون 244,003 20.39 14.22 3.59 635,893 11,214 554,622 92,485
فمراد

آلومراد

سهام بورس 23,400 300.00 1.27 23,700 0.00 0.00 12:29 396 819,715 9.5 میلیارد 2,248.77 23,700 23,970 23,000 24,240 - - - - 2.278 هزار میلیارد 5.193 میلیون 893,152 200,000 458,885 285,651 640,073 161,851 29.29 16.59 7.41 5.775 میلیون 123,188 5.821 میلیون 76,767
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,190 47.00 1.13 4,143 0.00 0.00 12:29 848 10.92 میلیون 38.6 میلیارد 19,110.01 4,143 4,001 4,001 4,193 - - - - 58.056 هزار میلیارد 543.955 میلیون 506.175 میلیون 16.391 میلیون 476.048 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 7.14 17.52 1.7 1.812 میلیون 388,357 1.8 میلیون 400,000
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 12,780 21,964.00 63.22 34,744 0.00 0.00 12:29 2 555 18.71 میلیون - 34,744 12,230 12,220 12,800 - - - - 9.293 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 793,121 361,825 1.139 میلیون 16,058
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,850 14,274.00 105.14 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 29,300 27,850 29,500 - - - - 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,421 48.00 1.38 3,469 0.00 0.00 12:29 983 24.01 میلیون 78.2 میلیارد 18,167.96 3,469 3,405 3,405 3,551 - - - - 74.646 هزار میلیارد 123.126 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 12.394 میلیون 49.153 میلیون 5.217 میلیون 14.63 6.16 1.55 56.514 میلیون 7.797 میلیون 26.75 میلیون 37.561 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,390 90.00 0.97 9,300 0.00 0.00 12:29 1,431 3.64 میلیون 63.1 میلیارد 4,907.65 9,300 9,340 9,160 9,490 - - - - 170.053 هزار میلیارد 215.882 میلیون 59.836 میلیون 9.64 میلیون 36.575 میلیون 40.91 میلیون 50.439 میلیون 32.168 میلیون 5.57 4.38 3.55 168,927 1.527 میلیون 1.696 میلیون -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 13,140 220.00 1.70 12,920 0.00 0.00 12:29 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 3,495.14 12,920 12,800 12,520 13,170 - - - - 15.17 هزار میلیارد 14.369 میلیون 5.672 میلیون 1,000,000 1.449 میلیون 3.464 میلیون 3.41 میلیون 3.22 میلیون 4.01 3.73 3.79 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 4,490 30.00 0.67 4,460 0.00 0.00 12:29 806 5.71 میلیون 26.8 میلیارد 6,315.42 4,460 4,428 4,428 4,578 - - - - 2.816 هزار میلیارد 3.791 میلیون 1.779 میلیون 600,000 1.131 میلیون 648,078 872,657 33,903 78.94 4.13 3.07 1.549 میلیون 49,699 1.599 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,570 2,852.00 36.95 7,718 0.00 0.00 12:29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 10,490 10,470 10,700 - - - - 111.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.026 میلیون 8.99 میلیون 14.754 میلیون 1.262 میلیون
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 23,830 50.00 0.21 23,780 0.00 0.00 12:29 2,147 1.24 میلیون 29.8 میلیارد 709.19 23,780 23,600 23,600 23,980 - - - - 36.39 هزار میلیارد 48.626 میلیون 18.663 میلیون 1.5 میلیون 12.956 میلیون 3.906 میلیون 15.197 میلیون 4.185 میلیون 8.52 9.14 2.35 149,261 215,328 364,589 -
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 31,800 4,465.00 12.31 36,265 0.00 0.00 12:29 70 50,412 1.83 میلیارد - 36,265 31,600 31,500 32,150 - - - - 1.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 7,100 20.00 0.28 7,120 0.00 0.00 12:29 503 4.46 میلیون 32.7 میلیارد 6,659.37 7,120 7,100 6,980 7,300 - - - - 14.06 هزار میلیارد 23.973 میلیون 12.313 میلیون 800,000 9.733 میلیون 1.819 میلیون 6.739 میلیون 1.479 میلیون 9.64 7.83 2.11 5.42 میلیون 410,000 5.83 میلیون -
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 12,640 630.00 5.25 12,010 0.00 0.00 12:29 164 200,927 8.6 میلیارد 4,239.59 12,010 11,780 11,780 12,850 - - - - 30.198 هزار میلیارد 48.464 میلیون 21.546 میلیون 701,452 17.839 میلیون 2.772 میلیون 36.775 میلیون 2.709 میلیون 11.08 10.83 0.82 1.452 میلیون 200,000 1.652 میلیون -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,660 180.00 2.12 8,480 0.00 0.00 12:29 1,289 4.57 میلیون 41.8 میلیارد 962.39 8,480 8,670 8,510 8,670 - - - - 100.54 هزار میلیارد 100.042 میلیون 37.882 میلیون 11 میلیون 6.762 میلیون 16.193 میلیون 14.81 میلیون 14.666 میلیون 6.36 5.76 6.3 608,393 637,602 1.241 میلیون 5,490
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,198 25.00 2.13 1,173 0.00 0.00 12:29 1,091 55.98 میلیون 69.3 میلیارد 28,966.56 1,173 1,170 1,151 1,199 - - - - 36.359 هزار میلیارد 88.632 میلیون 89.752 میلیون 30.657 میلیون 52.671 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 13.76 0.99 2.23 1.759 میلیون 1.002 میلیون 2.761 میلیون -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 66,250 93,447.00 58.52 159,697 0.00 0.00 12:29 175 104,835 16.74 میلیارد - 159,697 66,000 62,450 66,250 - - - - 22.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.252 میلیون 50,000 2.822 میلیون 1.48 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,909 18.00 0.37 4,891 0.00 0.00 12:29 1,063 4.48 میلیون 52.65 میلیارد 8,467.6 4,891 4,790 4,780 4,960 - - - - 12.679 هزار میلیارد 11.221 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 3.152 میلیون 5.139 میلیون 1.799 میلیون 5.44 3.1 1.9 2.679 میلیون 2.291 میلیون 2.87 میلیون 2.1 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 50,540 830.00 1.62 51,370 0.00 0.00 12:29 700 1.4 میلیون 52.3 میلیارد 1,232.39 51,370 52,990 50,210 53,000 - - - - 18.815 هزار میلیارد 27.523 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 1.441 میلیون 3.563 میلیون 981,832 26.16 17.82 7.21 170,496 100,000 270,496 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,530 0.00 0.00 8,530 0.00 0.00 12:29 741 5.17 میلیون 45.1 میلیارد 12,284.94 8,530 8,500 8,500 8,800 - - - - 1130.875 هزار میلیارد 4.534 میلیارد 3.716 میلیارد 131.04 میلیون - 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 10.88 4.8 2.88 131,926 3.066 میلیون 3.198 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,597 22.00 0.62 3,575 0.00 0.00 12:29 936 25.18 میلیون 96 میلیارد 10,979.38 3,575 3,423 3,423 3,650 - - - - 28.323 هزار میلیارد 34.65 میلیون 19.958 میلیون 7.428 میلیون 8.094 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 13.81 2.86 9.15 1.308 میلیون 610,743 941,499 976,781
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 36,860 160.00 0.43 37,020 0.00 0.00 12:29 - - - 797.21 37,020 36,720 36,720 37,890 - - - - 6.435 هزار میلیارد 6.047 میلیون 365,693 160,000 123,966 211,154 722,137 64,349 92.05 28.05 8.2 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 22,570 20.00 0.09 22,550 0.00 0.00 12:29 3,916 21.9 میلیون 339.3 میلیارد 9,064 22,550 22,440 22,130 22,570 - - - - 342.588 هزار میلیارد 829.374 میلیون 350.196 میلیون 21.56 میلیون 343.196 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 31.23 10.52 16.7 11.402 میلیون 5.818 میلیون 16.969 میلیون 251,280
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین