خبر

استخرهای استخراج رمز ارز

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
امکانات
روش های پرداخت
مکان سرور
شبکه ارزها
جستجو
Antpool

Antpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

2.31%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Solo , FPPS

Slush Pool

Slush Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Canada , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Score

BW Mining

BW Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

1.93%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS

Solo.CKPool

Solo.CKPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Solo

BitClub

BitClub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS

P2Pool

P2Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS

EthereumPool.co

EthereumPool.co

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Nanopool

Nanopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Australia , Oceania , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Dwarf Pool

Dwarf Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.875%

:روش های پرداخت

HBPPS , RBPPS

Coinotron

Coinotron

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Prop , RBPPS

Ethpool

Ethpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

Ethermine

Ethermine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

Coinmine

Coinmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Merge Mining Pool

Merge Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.5%

:روش های پرداخت

DGM , PPS

KanoPool

KanoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS , Solo

Suprnova

Suprnova

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Australia , Europe , U.S.A , Oceania , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS

Litecoinpool

Litecoinpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop

MoneroHash

MoneroHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

America

:متوسط کارمزد

1.6%

:روش های پرداخت

Prop

Monero Crypto Pool

Monero Crypto Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop

MineXMR

MineXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS

SiaMining

SiaMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS

CryptoADHD

CryptoADHD

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

XMRpool.eu

XMRpool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

Cryptopia

Cryptopia

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

BTC.com

BTC.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , America

:متوسط کارمزد

2.71%

:روش های پرداخت

PPS , FPPS , PPS+ , PPLNS

NiceHash

NiceHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS

Expanse Pool

Expanse Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Flypool

Flypool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

CoinsForAll

CoinsForAll

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

ViaBTC

ViaBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

2.3%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO

AikaPool

AikaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

Luckpool

Luckpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

ConnectBTC

ConnectBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS

BitFire

BitFire

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Onion Pool

Onion Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Bitcoin.com

Bitcoin.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS

Luxor Mining

Luxor Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , FPPS

Metaverse.farm

Metaverse.farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop

Coinfoundry

Coinfoundry

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.3%

:روش های پرداخت

PPLNS

SandPool

SandPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop

xmrGET

xmrGET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop

Cryptofriends

Cryptofriends

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.125%

:روش های پرداخت

Prop

XMR-Pool.eu

XMR-Pool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.45%

:روش های پرداخت

Solo , PPLNS

HashAnywhere Monero

HashAnywhere Monero

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

IVT Pool

IVT Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

Prop

1ds Equipool

1ds Equipool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

1ds CryptoPool

1ds CryptoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

Crypto-Coins.Club Mining Pool

Crypto-Coins.Club Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

XMR.MiningPower.net

XMR.MiningPower.net

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Holland , Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

PPLNS

CoinVersus

CoinVersus

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

P2P

MoneroMilk

MoneroMilk

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.2%

:روش های پرداخت

Prop

MiningPond

MiningPond

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop

Loorea

Loorea

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Ethertrench

Ethertrench

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

CryptoHub

CryptoHub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Argentina , America

:متوسط کارمزد

1.13%

:روش های پرداخت

Prop

Votecoin

Votecoin

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNT

CryptoMach

CryptoMach

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.36%

:روش های پرداخت

PPLNS

Mining4

Mining4

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

PPNT , Prop

Croat.Pool

Croat.Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

Prop

MineZenCash

MineZenCash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop

MegaPool

MegaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

XMRpool.com

XMRpool.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop , RBPPS

MaxHash

MaxHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

MiningPool.at

MiningPool.at

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Pirl-Pool.io

Pirl-Pool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

803 Mine Pool

803 Mine Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

ProPool

ProPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , Europe , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

PokercoinPool

PokercoinPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Minepool.ch

Minepool.ch

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Mobile Mining

Mobile Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

Karbo Farm

Karbo Farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

FirePool

FirePool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

Prop

eHashCoins

eHashCoins

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , SOLO

Miner Maniac

Miner Maniac

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNT

AkumaXMR

AkumaXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum , Vardiff

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

RBPPS

Prime Pools

Prime Pools

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

PandaPool

PandaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1,5%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop

Rig Mining Pool

Rig Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS

MineMoney

MineMoney

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.915 %

:روش های پرداخت

Prop

Instapool

Instapool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0,9%

:روش های پرداخت

Prop

Uwezopool

Uwezopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Africa

:متوسط کارمزد

Unknown

:روش های پرداخت

PPS

SureBlock

SureBlock

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPS

Shit Coin Mining

Shit Coin Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

XeMiner

XeMiner

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5

:روش های پرداخت

PPS

YoPool.io

YoPool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

Bit Pool Mining

Bit Pool Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.375 %

:روش های پرداخت

PPLNS

UniPool

UniPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.17%

:روش های پرداخت

PPS , SOLO , PPLNS

HashLoft

HashLoft

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.47%

:روش های پرداخت

PPS

EquiGems

EquiGems

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

Whalesburg

Whalesburg

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

TurtleCoin Pool

TurtleCoin Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

PoolXYZ

PoolXYZ

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

Minerall

Minerall

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A , America , Asia

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS

Arsmine

Arsmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1% (SOLO)

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO

Ethash Pool

Ethash Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff , Stratum

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

Persianmine

Persianmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0.1

:روش های پرداخت

PPLNS

Coinblockers

Coinblockers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

PPLNT , SOLO

Prohashing

Prohashing

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff , ,

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

2.65%

:روش های پرداخت

PPLNS , FPPS , SOLO

Cruxpool

Cruxpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS+

Adaminers

Adaminers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Turkey , Europe

:متوسط کارمزد

0.75

:روش های پرداخت

PPS , SOLO

ZHash.pro

ZHash.pro

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia

:متوسط کارمزد

0.42%

:روش های پرداخت

PPLNT

Wlink-NET

Wlink-NET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.125

:روش های پرداخت

PPS

BitPool

BitPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

Prop

Blockware Solutions pool

Blockware Solutions pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPS+

Binance Pool

Binance Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

FPPS

Wattum

Wattum

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Unknown

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Unknown

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS , FPPS+

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

US , ASIA , EU

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS+

HashBlue

HashBlue

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring ,

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

ETH

Pukka Pool

Pukka Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.6%

:روش های پرداخت

PPLNS , SOLO

MINEXMR2

MINEXMR2

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین