قیمت ترون (TRX)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
17,748 ریال 0 ریال 319 (1.83%) 18,217 ریال 17,275 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
17,870 ریال 17,810 ریال 330 (1.88%) 18,300 ریال 17,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
17,890 ریال 0 ریال 390 (2.23%) 18,100 ریال 17,350 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
17,940 ریال 0 ریال 540 (3.1%) 18,250 ریال 17,210 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
17,840 ریال 0 ریال 480 (2.76%) 18,370 ریال 17,220 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
17,997 ریال 17,709 ریال 397 (2.26%) 18,459 ریال 17,332 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
18,550 ریال 0 ریال 850 (4.8%) 18,900 ریال 17,400 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
18,220 ریال 16,630 ریال 390 (2.19%) 18,630 ریال 17,630 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۵
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
18,015 ریال 17,808 ریال 391 (2.22%) 18,484 ریال 17,475 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
0 ریال 17,170 ریال 0 (%) - - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
17,010 ریال 0 ریال 0 (0%) 17,010 ریال 17,010 ریال -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
17,800 ریال 0 ریال 450 (2.59%) 18,210 ریال 17,310 ریال -
مشاهده صرافی
ارز خرید
ارز خرید
18,700 ریال 17,900 ریال 750 (4.18%) 18,730 ریال 16,900 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۰:۳۳
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
18,280 ریال 17,380 ریال 410 (2.29%) 18,710 ریال 17,660 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۵
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
18,040 ریال 0 ریال 790 (4.58%) 18,180 ریال 17,120 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
18,470 ریال 17,320 ریال 310 (1.71%) 18,920 ریال 17,850 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
18,360 ریال 0 ریال 390 (2.17%) 18,810 ریال 17,750 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
18,320 ریال 0 ریال 320 (1.78%) 18,320 ریال 17,720 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
16,790 ریال 16,380 ریال 10 (0.06%) 16,970 ریال 16,660 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۰۴:۴۳
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
17,954 ریال 0 ریال 403 (2.3%) 18,228 ریال 17,370 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
17,860 ریال 17,710 ریال 360 (2.06%) 18,580 ریال 17,330 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
18,000 ریال 17,840 ریال 450 (2.56%) 18,400 ریال 17,370 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
18,000 ریال 17,713 ریال 408 (2.32%) 18,392 ریال 17,393 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
16,820 ریال 15,870 ریال 0 (0%) 16,820 ریال 16,820 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۰۰:۵۸
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
18,055 ریال 17,640 ریال 354 (2%) 18,484 ریال 17,510 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
18,130 ریال 17,600 ریال 320 (1.8%) 18,620 ریال 17,620 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
17,960 ریال 17,790 ریال 460 (2.63%) 18,320 ریال 17,370 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۱
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
18,010 ریال 17,670 ریال 450 (2.56%) 18,370 ریال 17,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۲
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
15,520 ریال 0 ریال 170 (1.11%) 15,570 ریال 15,100 ریال -
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
17,950 ریال 13,770 ریال 420 (2.4%) 18,360 ریال 17,330 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
17,860 ریال 17,720 ریال 420 (2.41%) 18,260 ریال 17,240 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
18,100 ریال 17,560 ریال 400 (2.26%) 18,570 ریال 17,520 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۰
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
18,250 ریال 0 ریال 380 (2.13%) 18,650 ریال 17,670 ریال -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
17,929 ریال 17,687 ریال 282 (1.6%) 18,388 ریال 17,423 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۱۹
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
182,060 ریال 176,830 ریال 4,510 (2.54%) 185,430 ریال 175,580 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
14,330 ریال 0 ریال 390 (2.8%) 14,330 ریال 13,020 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
17,860 ریال 0 ریال 410 (2.35%) 18,250 ریال 17,410 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
18,250 ریال 17,560 ریال 360 (2.01%) 18,790 ریال 17,730 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
19,570 ریال 0 ریال 440 (2.3%) 20,040 ریال 18,910 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
17,950 ریال 17,670 ریال 350 (1.95%) 18,300 ریال 17,620 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۰:۵۶
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
18,000 ریال 17,600 ریال 510 (2.92%) 18,490 ریال 17,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۰۹
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
18,050 ریال 0 ریال 385 (2.18%) 18,454 ریال 17,448 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
17,910 ریال 17,740 ریال 380 (2.17%) 18,230 ریال 17,430 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
18,503 ریال 17,325 ریال 400 (2.21%) 18,920 ریال 17,902 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
دیدکس
دیدکس
1,840 ریال 1,720 ریال 60 (3.37%) 1,910 ریال 1,780 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۰:۲۸
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
17,980 ریال 17,450 ریال 360 (2.04%) 18,420 ریال 17,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
184,445 ریال 0 ریال 0 (0%) 184,445 ریال 184,445 ریال -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
18,280 ریال 17,580 ریال 400 (2.24%) 18,690 ریال 17,680 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
17,100 ریال 0 ریال 120 (0.71%) 17,112 ریال 16,930 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
18,000 ریال 17,820 ریال 390 (2.21%) 18,350 ریال 17,370 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۴
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
17,020 ریال 16,760 ریال 530 (3.21%) 17,230 ریال 16,420 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
1,773 ریال 1,734 ریال 20 (1.14%) 1,835 ریال 1,740 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۵:۰۴
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
18,240 ریال 17,610 ریال 380 (2.13%) 18,610 ریال 16,650 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۲۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی