قیمت اتریوم (ETH)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
541,155,703 ریال 0 ریال 9,022,809 (1.7%) 590,830,796 ریال 532,132,894 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
583,939,980 ریال 582,557,590 ریال 4,939,980 (0.85%) 588,000,000 ریال 574,100,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
581,640,860 ریال 0 ریال 1,746,480 (0.3%) 592,619,630 ریال 575,500,000 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
580,000,000 ریال 0 ریال 700,000 (0.12%) 591,000,000 ریال 569,500,000 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
583,000,000 ریال 0 ریال 9,990,000 (1.74%) 587,000,000 ریال 571,010,000 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
603,809,012 ریال 596,100,000 ریال 23,809,012 (4.11%) 603,809,012 ریال 579,400,007 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
599,499,990 ریال 0 ریال 49,900,010 (8.32%) 649,400,000 ریال 545,000,000 ریال -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
584,767,791 ریال 0 ریال 6,919,817 (1.2%) 591,303,197 ریال 22,943 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
605,157,740 ریال 552,235,200 ریال 5,267,510 (0.88%) 607,446,180 ریال 593,028,540 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
592,998,624 ریال 585,635,040 ریال 6,466,077 (1.1%) 602,147,533 ریال 579,224,850 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
602,190,500 ریال 566,526,790 ریال 8,950,620 (1.51%) 606,741,510 ریال 589,330,550 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
570,459,850 ریال 0 ریال 0 (0%) 570,459,850 ریال 570,459,850 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
584,569,650 ریال 0 ریال 8,468,800 (1.47%) 590,346,740 ریال 571,942,550 ریال -
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
621,808,910 ریال 591,328,080 ریال 12,167,140 (2%) 628,604,290 ریال 602,839,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
575,211,290 ریال 0 ریال 4,175,900 (0.73%) 589,780,380 ریال 570,901,840 ریال -
مشاهده صرافی
ارز خرید
ارز خرید
606,178,770 ریال 579,080,400 ریال 6,637,300 (1.11%) 611,031,840 ریال 592,780,820 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
597,551,410 ریال 568,405,500 ریال 10,216,160 (1.74%) 601,675,000 ریال 585,275,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
574,350,000 ریال 0 ریال 4,870,450 (0.86%) 592,713,950 ریال 560,000,000 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
601,453,000 ریال 574,856,000 ریال 9,832,000 (1.66%) 608,236,000 ریال 589,513,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
602,610,010 ریال 0 ریال 8,781,730 (1.48%) 606,747,260 ریال 588,562,580 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
487,262,240 ریال 0 ریال 2,980,310 (0.61%) 490,242,550 ریال 486,805,460 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
593,659,270 ریال 0 ریال 4,734,360 (0.8%) 600,226,340 ریال 582,383,060 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
593,889,000 ریال 580,576,000 ریال 995,000 (0.17%) 604,843,000 ریال 582,343,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
594,538,600 ریال 572,840,560 ریال 10,343,550 (1.77%) 594,538,600 ریال 579,386,850 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
591,079,950 ریال 585,624,520 ریال 8,917,980 (1.53%) 603,415,630 ریال 578,976,890 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
584,319,380 ریال 576,138,909 ریال 2,556,000 (0.44%) 591,106,260 ریال 577,235,320 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
596,097,150 ریال 568,276,400 ریال 118,750 (0.02%) 603,299,060 ریال 588,826,060 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
ایران کوینکس
ایران کوینکس
532,548,180 ریال 476,262,600 ریال 1,227,540 (0.23%) 537,067,200 ریال 504,890,400 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
595,062,045 ریال 580,156,830 ریال 10,680,727 (1.83%) 601,261,500 ریال 576,977,594 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۹
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
603,497,110 ریال 585,659,750 ریال 9,366,860 (1.58%) 610,652,140 ریال 586,928,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
584,419,940 ریال 583,252,270 ریال 8,631,360 (1.5%) 590,003,940 ریال 575,639,420 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
590,858,420 ریال 579,363,120 ریال 6,015,800 (1.03%) 602,884,660 ریال 579,671,100 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
585,413,620 ریال 0 ریال 6,689,110 (1.16%) 586,339,430 ریال 574,760,170 ریال -
مشاهده صرافی
بیت کوین
بیت کوین
622,222,830 ریال 0 ریال 312,110 (0.05%) 622,222,830 ریال 621,910,720 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
582,036,000 ریال 576,296,000 ریال 7,284,640 (1.25%) 590,589,090 ریال 577,291,200 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۰
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
588,005,760 ریال 465,797,340 ریال 9,983,540 (1.73%) 592,652,250 ریال 574,425,450 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
585,121,410 ریال 580,519,590 ریال 8,655,480 (1.5%) 590,331,990 ریال 571,851,130 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
595,219,020 ریال 579,042,990 ریال 9,345,400 (1.6%) 599,786,230 ریال 582,439,940 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۱
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
595,798,720 ریال 0 ریال 8,549,860 (1.46%) 602,667,140 ریال 580,421,900 ریال -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
586,792,952 ریال 574,136,634 ریال 6,810,328 (1.17%) 590,736,800 ریال 573,283,936 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
601,574,350 ریال 0 ریال 14,888,610 (2.54%) 608,051,010 ریال 579,832,150 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
608,562,040 ریال 595,390,490 ریال 14,432,500 (2.43%) 614,319,950 ریال 583,464,160 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
581,874,700 ریال 0 ریال 12,584,160 (2.21%) 610,245,870 ریال 560,680,120 ریال -
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
474,518,205 ریال 0 ریال 2,482,515 (0.52%) 477,000,720 ریال 474,518,205 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
569,062,960 ریال 0 ریال 27,744,630 (4.88%) 603,488,810 ریال 566,967,190 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
596,862,910 ریال 585,859,950 ریال 5,904,860 (1%) 603,552,890 ریال 582,281,950 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
629,525,890 ریال 0 ریال 10,694,980 (1.73%) 634,497,010 ریال 614,251,550 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
590,455,000 ریال 584,261,420 ریال 4,270,240 (0.73%) 597,936,080 ریال 579,656,830 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
583,300,000 ریال 575,000,000 ریال 1,700,000 (0.29%) 585,000,000 ریال 583,023,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۵۶
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
596,088,500 ریال 0 ریال 6,446,300 (1.09%) 605,212,400 ریال 583,080,930 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
584,857,200 ریال 580,273,500 ریال 2,952,230 (0.51%) 591,133,810 ریال 575,942,140 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۴
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
529,315,100 ریال 563,835,650 ریال 69,000 (0.01%) 535,184,700 ریال 522,164,400 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
رزبیت
رزبیت
567,142,270 ریال 0 ریال 655,690 (0.12%) 573,866,790 ریال 559,983,910 ریال -
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
594,458,720 ریال 579,955,680 ریال 6,596,930 (1.12%) 601,339,960 ریال 578,731,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
604,318,390 ریال 576,441,370 ریال 10,720,200 (1.81%) 613,804,230 ریال 588,435,560 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
460,160,681 ریال 0 ریال 20,928,844 (4.76%) 461,872,064 ریال 429,312,404 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
592,127,300 ریال 584,850,570 ریال 9,086,250 (1.56%) 600,000,000 ریال 572,379,220 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۰
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
69,070 ریال 0 ریال 2,560 (3.85%) 69,070 ریال 66,510 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
596,282,750 ریال 582,469,250 ریال 10,291,410 (1.76%) 604,760,000 ریال 578,381,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۴۲
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
538,366,110 ریال 529,734,990 ریال 36,340,784 (7.24%) 540,544,245 ریال 501,165,170 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
472,302,540 ریال 465,713,780 ریال 0 (0%) 472,302,540 ریال 472,302,540 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۱:۲۴
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
587,081,990 ریال 560,000,000 ریال 1,591,990 (0.27%) 590,000,000 ریال 580,978,260 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۵۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی