قیمت دوج (DOGE)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
49,019 ریال 0 ریال 732 (1.52%) 52,290 ریال 48,287 ریال -
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
51,860 ریال 0 ریال 360 (0.69%) 52,570 ریال 51,400 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
52,290 ریال 0 ریال 190 (0.36%) 53,000 ریال 51,160 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
51,590 ریال 0 ریال 290 (0.57%) 52,090 ریال 51,102 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
75,000 ریال 74,783 ریال 23,100 (44.51%) 75,000 ریال 51,600 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
53,840 ریال 0 ریال 40 (0.07%) 53,880 ریال 52,500 ریال -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
51,680 ریال 0 ریال 111 (0.22%) 52,410 ریال 2 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
53,170 ریال 48,890 ریال 420 (0.79%) 54,010 ریال 52,740 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
52,542 ریال 51,890 ریال 107 (0.2%) 53,341 ریال 51,490 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
52,800 ریال 50,060 ریال 310 (0.59%) 53,210 ریال 51,950 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
62,700 ریال 0 ریال 0 (0%) 62,700 ریال 62,700 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
253,600 ریال 0 ریال 3,330 (1.33%) 254,240 ریال 250,250 ریال -
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
56,800 ریال 53,010 ریال 730 (1.3%) 57,340 ریال 55,190 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۱
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
52,160 ریال 0 ریال 470 (0.91%) 52,340 ریال 51,210 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
52,910 ریال 50,330 ریال 110 (0.21%) 53,550 ریال 52,180 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۵
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
52,090 ریال 0 ریال 570 (1.11%) 52,090 ریال 51,030 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
53,340 ریال 50,480 ریال 250 (0.47%) 54,170 ریال 52,650 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
53,210 ریال 0 ریال 130 (0.24%) 53,800 ریال 52,400 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
45,020 ریال 0 ریال 50 (0.11%) 45,230 ریال 44,650 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
53,022 ریال 0 ریال 289 (0.55%) 53,268 ریال 51,767 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
51,910 ریال 49,940 ریال 130 (0.25%) 52,660 ریال 51,550 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
52,840 ریال 50,750 ریال 820 (1.58%) 52,850 ریال 51,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
51,776 ریال 50,535 ریال 262 (0.51%) 52,674 ریال 51,408 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
54,310 ریال 49,690 ریال 0 (0%) 54,310 ریال 54,310 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ - ۰۵:۳۸
مشاهده صرافی
ایران کوینکس
ایران کوینکس
54,120 ریال 48,400 ریال 1,880 (3.6%) 56,390 ریال 48,450 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
52,919 ریال 51,594 ریال 733 (1.4%) 53,337 ریال 51,348 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۵
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
53,390 ریال 51,810 ریال 310 (0.58%) 54,070 ریال 52,200 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۵
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
52,350 ریال 51,820 ریال 730 (1.41%) 52,520 ریال 51,370 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۰۵
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
52,540 ریال 51,530 ریال 230 (0.44%) 53,370 ریال 51,550 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
52,110 ریال 0 ریال 390 (0.75%) 52,310 ریال 51,190 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
52,880 ریال 52,350 ریال 100 (0.19%) 53,380 ریال 51,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
51,850 ریال 43,180 ریال 190 (0.37%) 52,570 ریال 51,110 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
52,690 ریال 51,190 ریال 260 (0.5%) 53,240 ریال 51,870 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
52,075 ریال 50,952 ریال 262 (0.51%) 52,402 ریال 51,040 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۲
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
53,180 ریال 0 ریال 710 (1.35%) 53,860 ریال 51,570 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
60,220 ریال 58,440 ریال 660 (1.11%) 61,240 ریال 59,080 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
55,750 ریال 0 ریال 4,947 (9.74%) 55,750 ریال 49,916 ریال -
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
43,773 ریال 0 ریال 140 (0.32%) 43,913 ریال 43,773 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
60,790 ریال 0 ریال 2,550 (4.19%) 63,590 ریال 60,630 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
52,960 ریال 51,630 ریال 50 (0.09%) 53,740 ریال 51,940 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
56,370 ریال 0 ریال 290 (0.52%) 57,080 ریال 55,550 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
53,050 ریال 52,540 ریال 710 (1.36%) 53,090 ریال 51,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۰۴
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
51,990 ریال 51,110 ریال 130 (0.25%) 52,190 ریال 51,150 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۰۷
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
52,902 ریال 0 ریال 217 (0.41%) 53,607 ریال 51,864 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
52,300 ریال 51,890 ریال 200 (0.38%) 52,400 ریال 51,330 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۵۶
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
46,833 ریال 49,887 ریال 485 (1.04%) 47,592 ریال 46,442 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
52,740 ریال 51,060 ریال 100 (0.19%) 53,420 ریال 51,700 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
53,630 ریال 51,050 ریال 600 (1.13%) 54,360 ریال 52,390 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۵
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
46,778 ریال 0 ریال 3,536 (8.18%) 47,276 ریال 42,792 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
53,090 ریال 51,500 ریال 1,010 (1.94%) 53,690 ریال 51,580 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۰۳
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
585,848,010 ریال 0 ریال 3,366,860 (0.57%) 595,470,150 ریال 581,388,720 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
53,150 ریال 51,930 ریال 790 (1.51%) 53,610 ریال 51,450 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
48,817 ریال 48,035 ریال 2,483 (5.36%) 49,546 ریال 46,245 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
52,000 ریال 51,800 ریال 650 (1.25%) 52,890 ریال 51,670 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۱۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی