قیمت بیت کوین کش (BCH)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
116,621,057 ریال 0 ریال 1,962,484 (1.71%) 129,971,451 ریال 114,658,573 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
128,188,180 ریال 127,403,740 ریال 236,640 (0.18%) 129,360,000 ریال 127,000,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
128,447,780 ریال 0 ریال 4,158,350 (3.35%) 129,105,720 ریال 124,289,430 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
131,000,000 ریال 0 ریال 550,000 (0.42%) 131,550,000 ریال 125,550,000 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
128,200,000 ریال 0 ریال 800,000 (0.63%) 130,000,000 ریال 126,120,090 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
169,977,794 ریال 163,000,055 ریال 41,622,794 (32.43%) 169,977,794 ریال 127,277,937 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
127,865,884 ریال 0 ریال 270,076 (0.21%) 130,022,340 ریال 5,060 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
132,089,120 ریال 120,537,600 ریال 1,057,420 (0.8%) 133,893,000 ریال 130,841,910 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۷
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
129,739,065 ریال 128,128,025 ریال 387,385 (0.3%) 132,451,813 ریال 127,788,150 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
131,304,810 ریال 0 ریال 0 (0%) 131,304,810 ریال 131,304,810 ریال -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
130,065,220 ریال 0 ریال 6,789,520 (5.51%) 130,065,220 ریال 123,275,700 ریال -
مشاهده صرافی
ارز خرید
ارز خرید
140,231,560 ریال 115,787,530 ریال 801,350 (0.57%) 142,197,570 ریال 138,397,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
131,168,330 ریال 124,769,880 ریال 111,070 (0.08%) 132,926,650 ریال 129,259,720 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
123,058,000 ریال 0 ریال 202,740 (0.16%) 123,970,140 ریال 122,481,840 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
131,540,000 ریال 125,723,000 ریال 249,000 (0.19%) 133,830,000 ریال 129,979,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
131,834,400 ریال 0 ریال 94,440 (0.07%) 133,519,070 ریال 129,904,630 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
129,831,090 ریال 0 ریال 878,800 (0.68%) 132,172,280 ریال 128,341,650 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
129,946,000 ریال 127,033,000 ریال 1,450,000 (1.12%) 132,803,000 ریال 128,800,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۶
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
130,106,420 ریال 125,342,040 ریال 784,410 (0.61%) 130,535,600 ریال 127,332,630 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
129,157,400 ریال 127,786,330 ریال 60,660 (0.05%) 133,309,730 ریال 127,312,590 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۶
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
127,708,660 ریال 125,920,739 ریال 1,333,990 (1.04%) 130,058,160 ریال 126,799,340 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
129,019,150 ریال 125,040,170 ریال 1,951,200 (1.51%) 131,504,210 ریال 128,133,510 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
ایران کوینکس
ایران کوینکس
123,865,920 ریال 110,774,400 ریال 1,461,240 (1.19%) 123,959,400 ریال 116,178,420 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
130,172,985 ریال 126,912,390 ریال 595,120 (0.46%) 131,641,755 ریال 127,368,935 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۳
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
131,744,990 ریال 127,851,040 ریال 15,990 (0.01%) 134,313,660 ریال 129,515,220 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۷
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
127,673,740 ریال 126,909,990 ریال 328,330 (0.26%) 130,035,250 ریال 127,407,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۶
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
129,075,680 ریال 126,564,480 ریال 675,140 (0.52%) 132,556,200 ریال 127,854,450 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
129,448,150 ریال 0 ریال 204,350 (0.16%) 129,448,150 ریال 126,810,940 ریال -
مشاهده صرافی
بیت کوین
بیت کوین
135,650,340 ریال 0 ریال 888,840 (0.66%) 135,650,340 ریال 134,761,500 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
134,563,590 ریال 133,220,640 ریال 300,600 (0.22%) 136,672,800 ریال 134,075,120 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ - ۲۲:۳۲
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
128,024,690 ریال 127,017,890 ریال 148,920 (0.12%) 129,884,250 ریال 126,104,530 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
129,925,250 ریال 126,364,670 ریال 31,390 (0.02%) 132,085,720 ریال 128,550,960 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۶
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
129,974,130 ریال 0 ریال 366,640 (0.28%) 132,558,850 ریال 128,092,370 ریال -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
128,364,769 ریال 125,596,117 ریال 486,171 (0.38%) 130,261,169 ریال 126,672,555 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۱
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
131,283,650 ریال 0 ریال 1,067,870 (0.82%) 133,726,440 ریال 127,989,960 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
134,353,710 ریال 130,398,410 ریال 4,211,190 (3.24%) 135,493,940 ریال 128,699,180 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
110,627,230 ریال 0 ریال 479,605 (0.43%) 111,106,835 ریال 110,627,230 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
129,523,400 ریال 0 ریال 5,844,920 (4.51%) 136,415,350 ریال 129,510,020 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
130,561,900 ریال 128,137,500 ریال 594,250 (0.46%) 132,830,740 ریال 128,673,230 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
139,485,810 ریال 0 ریال 179,510 (0.13%) 141,669,730 ریال 137,642,480 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
129,243,110 ریال 127,887,410 ریال 480,630 (0.37%) 131,428,200 ریال 128,056,760 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
130,080,160 ریال 0 ریال 770,750 (0.59%) 133,135,600 ریال 128,606,535 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
127,998,200 ریال 126,995,040 ریال 1,029,620 (0.8%) 129,693,180 ریال 127,414,030 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۴
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
115,786,600 ریال 123,337,900 ریال 1,656,000 (1.43%) 118,031,400 ریال 114,848,200 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
رزبیت
رزبیت
124,046,200 ریال 0 ریال 1,989,250 (1.6%) 126,484,080 ریال 123,304,230 ریال -
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
130,403,900 ریال 126,258,470 ریال 306,440 (0.23%) 132,642,060 ریال 128,156,570 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
132,022,920 ریال 125,910,730 ریال 363,410 (0.28%) 135,027,960 ریال 129,814,270 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
101,342,514 ریال 0 ریال 2,178,978 (2.2%) 101,926,202 ریال 99,077,398 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
129,564,460 ریال 127,896,950 ریال 315,600 (0.24%) 133,745,950 ریال 127,857,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
179,080 ریال 0 ریال 0 (0%) 186,760 ریال 179,080 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
130,375,420 ریال 127,355,140 ریال 453,170 (0.35%) 133,094,000 ریال 127,583,400 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۳۸
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
114,136,270 ریال 112,306,430 ریال 5,778,988 (5.33%) 114,522,995 ریال 108,210,608 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
109,087,420 ریال 107,565,620 ریال 0 (0%) 109,087,420 ریال 109,087,420 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۱:۲۴
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
128,187,740 ریال 124,587,910 ریال 2,575,450 (2.01%) 130,970,870 ریال 127,510,570 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۰۶:۰۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی