قیمت کاردانو (ADA)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
اکسیر
اکسیر
353,450 ریال 0 ریال 1,560 (0.44%) 357,000 ریال 346,640 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
334,420 ریال 0 ریال 850 (0.25%) 339,720 ریال 333,570 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
355,000 ریال 396,798 ریال 2,000 (0.57%) 359,450 ریال 347,899 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
362,000 ریال 0 ریال 7,000 (1.97%) 363,000 ریال 352,000 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
365,380 ریال 333,430 ریال 3,370 (0.93%) 366,200 ریال 352,730 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
361,722 ریال 357,415 ریال 3,970 (1.11%) 362,771 ریال 350,269 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
345,570 ریال 0 ریال 0 (0%) 345,570 ریال 345,570 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
356,800 ریال 0 ریال 2,990 (0.85%) 358,770 ریال 348,580 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
365,430 ریال 347,610 ریال 2,520 (0.69%) 367,720 ریال 357,220 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
352,200 ریال 0 ریال 9,910 (2.9%) 352,290 ریال 341,040 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
369,050 ریال 350,740 ریال 3,760 (1.03%) 370,390 ریال 356,510 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
367,360 ریال 0 ریال 2,590 (0.71%) 369,450 ریال 358,060 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
362,310 ریال 0 ریال 1,730 (0.48%) 368,320 ریال 360,970 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
361,870 ریال 0 ریال 3,140 (0.88%) 363,150 ریال 333,790 ریال -
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
360,010 ریال 0 ریال 2,590 (0.72%) 362,600 ریال 349,650 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
358,430 ریال 355,140 ریال 3,020 (0.85%) 359,990 ریال 346,390 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
359,890 ریال 358,100 ریال 3,920 (1.1%) 360,000 ریال 347,650 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۶
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
360,529 ریال 354,766 ریال 2,754 (0.77%) 361,932 ریال 348,089 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
320,070 ریال 301,610 ریال 0 (0%) 320,070 ریال 320,070 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۱۰:۵۰
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
362,033 ریال 353,710 ریال 2,636 (0.73%) 363,834 ریال 350,444 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۶
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
363,630 ریال 352,880 ریال 2,060 (0.57%) 366,140 ریال 352,050 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۶
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
362,160 ریال 358,030 ریال 6,190 (1.74%) 362,580 ریال 349,160 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
359,600 ریال 352,650 ریال 3,370 (0.95%) 362,050 ریال 348,110 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
324,530 ریال 0 ریال 1,520 (0.47%) 325,300 ریال 318,980 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
359,870 ریال 357,230 ریال 3,830 (1.08%) 359,870 ریال 346,930 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۰۱
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
358,320 ریال 288,920 ریال 2,770 (0.78%) 360,600 ریال 349,610 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
362,900 ریال 352,680 ریال 3,710 (1.03%) 364,200 ریال 353,230 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
359,673 ریال 354,813 ریال 2,022 (0.57%) 362,334 ریال 348,023 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۰
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
3,630,250 ریال 3,511,180 ریال 22,240 (0.62%) 3,666,330 ریال 3,529,410 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
348,764 ریال 0 ریال 3,614 (1.05%) 366,950 ریال 335,989 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
355,470 ریال 0 ریال 14,760 (4.15%) 378,330 ریال 355,470 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
363,100 ریال 351,700 ریال 2,920 (0.81%) 365,850 ریال 352,020 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
398,720 ریال 0 ریال 3,120 (0.79%) 401,080 ریال 389,350 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
361,020 ریال 355,460 ریال 1,830 (0.51%) 361,020 ریال 351,910 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۹
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
361,965 ریال 0 ریال 3,387 (0.94%) 362,850 ریال 349,453 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
357,740 ریال 354,280 ریال 1,480 (0.41%) 360,090 ریال 352,450 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۴۹
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
370,836 ریال 347,225 ریال 3,284 (0.89%) 372,251 ریال 358,234 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
دیدکس
دیدکس
36,200 ریال 35,100 ریال 100 (0.28%) 36,400 ریال 35,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۶
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
360,440 ریال 349,850 ریال 2,990 (0.84%) 361,680 ریال 347,980 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
35,240,000 ریال 0 ریال 10,000 (0.03%) 35,315,000 ریال 35,155,000 ریال -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
366,020 ریال 351,840 ریال 3,270 (0.9%) 367,550 ریال 354,020 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
354,377 ریال 0 ریال 1,748 (0.5%) 355,837 ریال 351,231 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
360,000 ریال 357,470 ریال 2,920 (0.82%) 375,000 ریال 348,390 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۶
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
351,160 ریال 345,720 ریال 14,550 (4.32%) 357,610 ریال 335,010 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ - ۱۱:۱۵
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
366,350 ریال 353,410 ریال 3,630 (1%) 366,780 ریال 339,060 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی